Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

Серёга (User's profile) November 5, 2019, 9:38:57 PM

Edzino longe kriadis al edzo kaj jam volis trankviliĝi, sed subite li diris al ŝi "trankviliĝu".

IgorSokoloff (User's profile) November 6, 2019, 8:53:52 AM

[Interese, kio okazis plu en ĉi-historieto.
Ĉu sinjoro Harvi postveturis tiun bicikliston kaj faligis lin per sia aűto aű preferis iri hejmen kaj skoldi sian edzinon?/quote]

Tute eblas, ke reala amoranto estis tamen la mastro de la ruĝa aŭto, kiu restis en la domo. Kaj la biciklisto eble estis "pizza"-kuriero aŭ komputil-riparisto.

IgorSokoloff (User's profile) November 6, 2019, 9:04:05 AM

Un singe rentre dans un bar et demande au barman:
Обезьяна входит в бар и спрашивает у бармена:
Simio eniras drinkejon kaj demandas bufediston:

— Vous avez des bananes?
— У вас есть бананы?
— Ĉu vi havas bananojn?

— Non, on n'a pas de bananes.
— Нет, у нас нет бананов.
— Ne, ni ne havas bananojn.

— Vous avez des bananes?
— У вас есть бананы?
— Ĉu vi havas bananojn?

— Non, on en a pas!
— Нет, у нас их нет!
— Ne, ni malhavas ilin!

— Vous avez des bananes?
— У вас есть бананы?
— Ĉu vi havas bananojn?

— Non!.. T'es sourd ou quoi?.. Si tu me demandes encore, si j'ai des bananes, je te cloue la langue au comptoir!
— Нет!.. Ты глухая или как?.. Если ты меня ещё раз спросишь, есть ли у меня бананы, я приколочу твой язык к барной стойке!
— Ne!.. Ĉu vi estas surda aŭ kio?.. Se vi ankoraŭfoje demandos min, ĉu mi havas bananojn, mi najlos vian langon al la verŝotablo!

— Vous avez des clous?
— У вас есть гвозди?
— Ĉu vi havas najlojn?

— Non.
— Нет.
— Ne.

— Vous avez des bananes?
— А бананы у вас есть?
— Ĉu vi do havas bananojn?

IgorSokoloff (User's profile) November 6, 2019, 1:22:49 PM

Vater und Sohn gehen spazieren.
Отец и сын идут гулять.
Patro kaj filo iras promeni.

Plötzlich grüsst der Kleine einen wildfremden Mann.
Вдруг малыш приветствует совершенно чужого мужчину.
Subite la etulo salutas tute fremdan viron.

Fragt der Vater:
Отец спрашивает:
La patro demandas:

- Wer war denn das?
- Кто же это был?
- Kiu do tiu estis?

- Einer vom Umweltschutz. Er fragt Mutti immer, ob die Luft rein ist...
- Да кто-то из охраны окружающей среды. Он всегда спрашивает маму, чист ли воздух...
- Iu el mediprotekto. Li ĉiam demandas panjon, ĉu la aero estas pura...

KatjaMcFlores (User's profile) November 6, 2019, 3:42:28 PM

Due carabinieri italiani si incontrano e cominciano a parlare.
Встречаются два итальянских карабинера и начинают разговаривать.
Du italaj karabinjeroj renkontiĝas kaj komencas interparoli.

Uno dei due dice all'altro:
Один из них говорит другому:
Unu el tiuj diras al la alia:

- È da qualche giorno che continuo a fare uno strano sogno:
- Уже несколько дней мне продолжает сниться один странный сон:
- Jam dum kelkaj tagoj mi daŭre spektas strangan sonĝon:

sono davanti a una porta con un cartellino sopra.
я нахожусь перед какой-то дверью с табличкой на ней.
mi estas antaŭ iu pordo kun tabuleto supre de ĝi.

Decido di entrare:
Решаю войти:
Mi decidas eniri:

tiro, tiro e tiro,
дёргаю, дёргаю, дёргаю,
mi tiras, tiras kaj tiras,

ma quella maledetta porta non si apre.
но эта проклятая дверь не открывается.
sed tiu malbenita pordo ne ovriĝas.

E l'altro:
Другой говорит:
La alia diras:

- Un sogno davvero strano...
- Действительно странный сон...
- Envere stranga sonĝo...

E cosa c'è scritto sul cartellino?
А что написано на табличке?
Kaj kio estas skribita sur la tabuleto?

- Spingere.
- От себя (толкать).
- Puŝu.

* * *

Ci sono due carabinieri italiani che camminano sulla spiaggia del Mar Mediterraneo.
Два итальянских карабинера идут по средиземноморскому пляжу.
Du italaj karabinjeroj iras laŭ Mediteranea plaĝo.

Ad un certo punto uno dei due, guardando a terra, dice con compassione:
В какой-то момент один из них, глядя на землю, говорит с жалостью:
En certa momento unu el ili, rigardante teren, diras kun kompato:

- Oh, un gabbiano morto...
- О, мёртвая чайка...
- Ho, mortinta mevo...

E l'altro, scrutando il cielo:
Другой, оглядывая небо:
La alia, serĉe okulante la ĉielon:

- Dove?!
- Где?!
- Kie?!

* * *

Un giovane entra nel negozio del macellaio e gli dice:
Молодой человек входит в лавку мясника и говорит ему:
Junulo eniras butikon de viandisto kaj diras al li:

- Sono venuto a chiedere la mano di sua figlia.
- Я пришёл просить руки вашей дочери.
- Mi venis por peti la manon de via filino.

- La vuole con l`osso o senz`osso? - domanda meccanicamente il macellaio.
- Хотите её с косточкой или без косточки? - машинально спрашивает мясник.
- Ĉu vi volas ĝin kun la osto aŭ sen la osto? - meĥanike demandas la viandisto.

StefKo (User's profile) November 6, 2019, 5:15:07 PM

Provincanoj en Teatro Granda

Teatro Granda. Unu paro provincaspekta, malcerta pri elekto de spektaklo ĉirkaŭrigardas… Ĉe apuda giĉeto de la kasejo alia paro diras al la kasistino:
– Tristan kaj Isolda, du normalajn…
La kasistino vendas du biletojn. La paro aliras al la giĉeto kaj hezite diras:
– Roman kaj Helena, du normalajn…

sergejm (User's profile) November 6, 2019, 6:13:40 PM

Betulaj leteroj (берестяные грамоты) dividiĝas je mezuraj kaj senmezuraj.
Mezuraj betulleteroj enhavas vorton "mezuro" ("розмиръ"), la senmezuraj ne havas ĝin.

Zam_franca (User's profile) November 6, 2019, 6:21:40 PM

Kial "betul-a" ? Ĉu "betul-o" ne signifas apartan arbon ?

sergejm (User's profile) November 6, 2019, 6:52:27 PM

Береста: betula basto.
Mi forgesis vorton basto. En Novgorod oni uzis betulan baston por skribi sur ĝi leterojn.
Ofta temo de tiaj leteroj estas kolekto de imposto, la enhavo estas listo de nomoj kun mezuro de imposto

KatjaMcFlores (User's profile) November 6, 2019, 9:04:30 PM

Сидят рядом в самолёте молодая девушка и католический священник.
A young girl and a Catholic priest are sitting nearby in an airplane.
Juna virino kaj katolika pastro sidas apude en aviadilo.

Самолёт заходит на посадку, и девушка обращается к священнику:
The plane is going to land and the girl turns to the priest:
La aeroplano komencas alteriĝi, kaj la junulino alparolas la pastron:

- Падре! Мне очень неудобно Вас просить, но не могли бы Вы мне помочь?
"Padre! It is very inconvenient for me to ask you, but could you help me?"
- Padre! Mi tre ĝeniĝas peti vin, sed ĉu vi povus helpi min?

Дело в том, что я купила себе дорогую бритву для женщин, которую нужно задекларировать.
The problem is that I've bought an expensive razor for women, which must be declared.
Temas pri tio ke mi aĉetis multekostan porvirinan razilon, kiu estas deklarenda.

Но у меня нет на это денег!
But I don’t have money for it!
Sed mi malhavas monon por tio!

Будьте так добры, спрячьте эту бритву под своей сутаной, таможенники ничего не заметят!
Be so kind as to hide this razor under your cassock, the customs officers won't notice anything!
Estu tiel afabla, kaŝu ĉi-razilon sub via sutano, la doganistoj nenion rimarkos!

- Дочь моя! - отвечает священник. - Врать грешно! Но мой долг - помогать людям, я постараюсь что-нибудь придумать.
"My daughter!" the priest answers. "A lie is a sin! But my duty is to help people, so I'll try to come up with something."
- Filino mia! - respondas la pastro. - Mensogo estas peko! Sed mia devo estas helpi al homoj, mi do provu ion elpensi.

Самолёт приземлился, и пассажиры проходят через таможенный контроль.
The plane has landed, and the passengers are passing through the customs examination.
La aviadilo alteriĝis, kaj la pasaĝeroj trairas la dogankontrolon.

Таможенник спрашивает у священника:
A customs officer asks the priest:
Doganisto demandas la pastron:

- Падре, есть ли у Вас что-нибудь под сутаной, что необходимо задекларировать?
"Padre, do you have anything under your cassock that must be declared?"
-Padre, ĉu vi havas ion sub via sutano, kio estas deklarenda?

- Выше пояса нет, сын мой.
"There is nothing above my waist, my son."
- Super la talio mi havas nenion, filo mia.

- А ниже пояса?
"And is there anything below your waist?"
- Kaj ĉu estas io sube de la talio?

- А ниже пояса у меня есть прибор для женщин, которым ещё никто не пользовался.
"And below my waist, I have a device for women that no one has ever used."
- Kaj sube de mia talio mi havas porvirinan ilon, kiun ankoraŭ neniu utiligis.

- Я понял, падре, - улыбается таможенник. - Проходите.
"I've got it, padre," the customs officer smiles. "You can pass."
- Mi komprenis, padre, - ridetas la doganisto. - Vi povas iri plu.

Back to the top