Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

StefKo (User's profile) December 17, 2019, 5:16:41 PM

sergejm:Originale estis визжа - mi trovis tradukojn ŝrikante kaj jelpante, sed la lasta vorto por hundo.
Dankon!
Mi jam komprenas sed mi ne scias kial la vortaro.net pli frue ne trovis tiun vorton. Tial mia miskompreno. Ĉi-foje jam ĝi respondis:
"ŝrik/i (ntr) Eligi akutan krion. "

StefKo (User's profile) December 17, 2019, 8:58:48 PM

Kial rusoj ne ŝatas judojn (malnova juda ŝerco)

Unu rebe en sinagogo demandas:
– Ĉu iu scias kial rusoj ne ŝatas nin?
Moŝe divenas:
– Eble tial ke ni ne trinkas kun ili vodkon?
– Povas esti – diras la rebe – do ĉiu alportu hodiaŭ duonlitron de vodko, ni ekzerciĝos en drikado por ke rusoj ekŝatu nin.
Sekvan tagon Moŝe prenas botelon da vodko kaj eliras el la hejmo.
– Kien vi iras kun la botelon? – demandas lin Salcja.
– Al la sinagogo. Tie ni enverŝos la vodkon el la boteloj en barelon kaj nu drinkos kiel rusoj.
– Tiakaze estas domaĝo de la vodko – diras Salcja. Ŝi transverŝis la vodkon en kruĉon kaj en la botelon verŝis akvon.
Moŝe kune kun aliaj judoj verŝis siajn vodkojn en barelon. La rebe ekĉerpis iom da vodko el la barelo, ektrinkis kaj diris:
– Mi jam scias kial rusoj ne ŝatas nin.

Jxusteno (User's profile) December 22, 2019, 1:58:34 PM

The message is hidden.

IgorSokoloff (User's profile) December 26, 2019, 5:29:41 PM

Wrong in the Head?
Непорядок с головой?
Ĉu iu malordas pri la kapo?
(el adaptita anglalingva rakontaro "Urban Myths")

In a new factory outside town the people in the office didn't like Mr Taylor, their boss.
На новой загородной фабрике работники офиса не любили мистера Тейлора, своего шефа.
En nova eksterurba fabriko la homoj en la oficejo ne ŝatis sinjoron Tejlor'on, sian estron.

One day at lunch-time Mr Taylor walked through a market near his office.
Однажды во время обеденного перерыва мистер Тейлор шёл по рынку, расположенному около его офиса.
Unutage, dum tagmanĝa paŭzo, sinjoro Tejlor paŝis tra bazaro, situanta apud lia oficejo.

He saw some hats and thought, 'I like those brown and black hats — very nice!'
Он увидел несколько шляп и подумал: "Мне нравятся эти коричневые и чёрные шляпы... Они великолепны!"
Li ekvidis kelkajn ĉapelojn kaj pensis: "Al mi plaĉas tiuj brunaj kaj nigraj ĉapeloj... Ili bonegas!

He thought about the hats for two or three minutes.
Он думал об этих шляпах две-три минуты.
Li pensis pri ĉi-ĉapeloj dum du-tri minutoj.

'Perhaps I'll buy a brown hat tomorrow. I can wear it to work.'
"Возможно, я куплю завтра коричневую шляпу. Буду носить её на работу."
"Eble mi aĉetos morgaŭ brunan ĉapelon. Mi povos surporti ĝin oficejen."

The next day he went back to the market and bought a brown hat.
На следующий день он снова пошёл на рынок и купил себе коричневую шляпу.
Sekvatage li denove iris al la bazaro kaj aĉetis brunan ĉapelon.

He wore it to work every day after that.
После этого он каждый день носил её на работу.
Post tio li ĉiutage surportis ĝin laborejen.

But Mr Taylor's brown hat was more for the garden than for the office, so everybody in the office laughed at him about it behind his back.
Но коричневая шляпа мистера Тейлора больше подходила для сада-огорода, чем для офиса, поэтому все в офисе смеялись над ним из-за этого за его спиной.
Sed la bruna ĉapelo de sinjoro Tejlor pli taŭgis por ĝardeno ol por oficejo, kaj tial ĉiuj en la oficejo primokis lin pro tio malantaŭ lia dorso.

Two weeks later, two of the men from the office were in the market and they saw some hats.
Пару недель спустя двое служащих офиса побывали на том же рынке и увидели там кое-какие шляпы.
Post paro da semajnoj du ĉi-oficejaj uloj vizitis tiun bazaron kaj ekvidis tie kelkajn ĉapelojn.

'Look at those hats! They're the same as the boss's new hat,' one man said.
— Взгляни на те шляпы! Они такие же, как новая шляпа нашего шефа, — сказал один из парней.
— Rigardu al tiuj ĉapeloj! Ili samaspektas kiel la nova ĉapelo de nia ĉefo, — diris unu el la uloj.

'That's right... he's got a brown one,' the other man answered.
— Да, верно... он приобрёл коричневую, — отозвался другой.
— Ĝuste tiel... li aĉetis unu el la brunaj, — respodis la alia.

'Let's buy the same hat... no, two hats! I've got a plan. Listen...
— Давай купим такую же шляпу... нет, две шляпы! У меня есть план. Слушай...
— Ni aĉetu la sam-modelan ĉapelon... ne, du ĉapelojn! Mi havas planon. Aŭskultu...

The men bought two more hats the same colour as Mr Taylor's hat, but one hat was much bigger and the other was much smaller.
Эти парни купили ещё две шляпы такого же цвета, как и шляпа мистера Тейлора, но одна шляпа была гораздо больше, а другая гораздо меньше.
Ĉi-uloj aĉetis ankoraŭ du ĉapelojn de la sama koloro kiel tiu de sinjoro Tejlor, sed unu ĉapelo estis multe pli granda kaj la alia estis multe pli malgranda.

The next day, when Mr Taylor was out for his lunch, the two men took his hat and left the bigger hat in the same place.
На следующий день, когда мистер Тейлор ушёл на обед, те два парня забрали его шляпу и оставили на том же месте шляпу большего размера.
Sekvatage, kiam sinjoro Tejlor foriris tagmanĝi, tiuj du uloj forprenis lian ĉapelon kaj lasis samloke la pli grandan ĉapelon.

At the end of the day he took that hat and put it on.
В конце дня он взял ту шляпу и надел её.
Fine de la tago li prenis tiun ĉapelon kaj surmetis ġin.

'This hat's too big!' he thought. 'Why? I don't understand.'
"Эта шляпа слишком большая! — подумал он. — Почему? Не понимаю".
"Ĉi-ĉapelo estas tro granda! — li pensis. — Kial? Mi ne komprenas".

The next day, when Mr Taylor was in the factory, the two men took the bigger hat and left the smaller hat in its place.
На следующий день, когда мистер Тейлор был на фабрике, те два парня взяли ту шляпу большего размера и оставили на её месте шляпу меньшего размера.
Sekvatage, kiam sinjoro Tejlor estis en la fabriko, tiuj du uloj forprenis la pli grandan ĉapelon kaj lasis ĝialoke la pli malgrandan ĉapelon.

When he was ready to go home Mr Taylor put on this hat but it was very difficult.
Когда мистер Тейлор собрался идти домой, он надел ту шляпу, но это было довольно-таки трудно.
Kiam sinjoro Tejlor estis preta iri hejmen, li surmetis ĉi-ĉapelon, sed tio estis tre malfacile.

'Something's wrong here,' he thought. 'This hat's too small. But I think it's my hat.'
"Что-то здесь не так, — подумал он. — Эта шляпа слишком мала. Но думаю, что это моя шляпа".
"Ĉi tie io malĝustas, — li ekpensis. — Ĉi-ĉapelo estas tro malgranda. Sed mi kredas, ke tiu estas mia ĉapelo".

On some days Mr Taylor's hat was too big, on other days it was too small and on some days it was right.
В какие-то дни шляпа мистера Тейлора была слишком большой, в другие — слишком маленькой, а в некоторые дни — как раз по размеру.
En iuj tagoj la ĉapelo de sinjoro Tejlor estis tro granda, en aliaj tagoj ĝi estis tro malgranda, kaj en certaj tagoi ĝi estis tute ĝusta.

After two weeks of these problems with his hat Mr Taylor began to think that something was wrong with his head so he went to a doctor.
После двух недель этих проблем со своей шляпой мистер Тейлор начал думать, что что-то не в порядке с его головой, поэтому он пошёл к врачу.
Post du semajnoj de ĉi-problemoj kun lia ĉapelo sinjoro Tejlor komencis pensi, ke io malordas pri lia kapo, kaj tial li iris al kuracisto.

'I've got a very unusual problem, doctor,' he said.
— У меня очень необычная проблема, доктор, — сказал он.
— Mi havas tre neordinaran problemon, doktoro, — li diris.

'My head is bigger one day and smaller the next... and sometimes it's OK. What do you think is wrong with me?'
— В один день моя голова становится больше, на следующий — меньше... а порою с ней всё в порядке. Как вы думаете, что со мной не так?
— En unu tago mia kapo pligrandiĝas, sekvatage ĝi iĝas malpli granda... kaj iufoje ĝi estas tute ĝusta. Kio, viaopinie, malordas pri mi?

KatjaMcFlores (User's profile) December 27, 2019, 11:10:25 AM

Interezsas, kial la subuloj ne ŝatis sinjoron Tejlor...
Ĉu eble pro tio, ke li estis gejo, kiu trudiĝeme propagandis samseksemecon?

IgorSokoloff (User's profile) December 27, 2019, 6:57:12 PM

Ankaŭ supozeblas, ke tiu paro da ŝerculoj estis gej-amiketoj kaj sinjoro Tejlor estis tro rigora ĉefo, kiu ne permesis al ili petoli en la oficejo.

sergejm (User's profile) December 27, 2019, 7:51:35 PM

- Via serĉoj estas tro malpuraj!
- Ne, mi ĉiam lavas ilin antaŭ uzado.

IgorSokoloff (User's profile) January 4, 2020, 1:11:21 PM

A catholic priest, a rabbi and a baptist minister decide to see who's best at his job. The test is to go into the woods, find a bear and try to convert it.
Католический священник, раввин и баптистский пастор решают выяснить, кто из них лучший в своей работе. Суть испытания — пойти в лес, найти там медведя и попытаться обратить того в веру.
Katolika pastro, rabeno kaj baptisma sacerdoto decidas klarigi, kiu el ili estas la plej lerta en sia profesio. Por ĉi-testo ili iru en arbaron, trovu tie urson kaj provu konverti tiun.

After they are done the catholic priest says, "I read to the bear from the Catechism, sprinkled him with holy water and next week is his First Communion."
После того как это было сделано, католический священник рассказывает: — Я прочитал медведю кое-что из Катехизиса, окропил его святой водой, и на следующей неделе состоится его первое причастие.
Post kiam ili faris tion, la katolika pastro rakontas: — Mi legis al la urso iom el Kateĥizo, aspergis ĝin per sankta akvo, kaj sekvasemane estos ĝia unua komunio.

The baptist minister said, "I found a bear by the stream, preached God's holy word and he let me baptize him in the river."
Баптистский пастор говорит: — Я обнаружил медведя около потока, прочитал ему святое Божье слово, и он позволил мне окрестить его в той реке.
La baptisma sacerdoto diras: — Mi trovis urson apud la fluo, mi predikis al ĝi sanktan dian vorton, kaj ĝi permesis al mi bapti ĝin en tiu rivero.

The rabbi was bandaged from head to foot and said. "Looking back, maybe I shouldn't have started with the circumcision."
Раввин, забинтованный с головы до ног, произнёс: — Оглядываясь назад, думаю, что мне, наверное, не следовало начинать с обрезания.
La rabeno, bandaĝita de la kapo ĝis la piedoj, eligas: — Retrorigardante, mi supozas, ke mi verŝajne ne devis komenci per cirkumcido.

sergejm (User's profile) January 4, 2020, 8:46:55 PM

Sultano revenas hejmen kaj vidas orgion en haremo.
Lia edzino Ŝarazada respondas: "Ĉi tio estas herooj de fabeloj, kiuj mi rakontis al vi. Mi ja antaŭdiris, ke ĉiuj ili estas veraj."

StefKo (User's profile) January 5, 2020, 10:27:21 AM

Surpriza gravedeco

Horoj de kulmino. Du knabinoj en homplena aŭtobuso…
– Povas esti mi baldaŭ engravediĝos – diras la unua.
– De kiu? – demandas la dua.
– Mi ankoraŭ ne scias, mi ne povas turniĝi.

Back to the top