Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) August 29, 2019, 10:41:05 PM

Kanto de Juneco 47
青春之歌
sed kio lin plej entuziasmigis
不过 最使 他醉心的
estis la rangoj donitaj de la imperia ekzameno.
还是皇家考试 给出的 等阶。
Pro tio li laŭdadis sian filinon, dirante,
由于这事 他 赞叹着自己的 女儿,说着
ke studi en la gimnazio egalas al sukceso en la ekzameno por ŝiŭcaj.
在中学里 读书 就等于 成功地 考上 秀才了。
Xu Fengying, kiu estis dikulino
徐凤英 ,她 是个 胖女人
kaj ne ĉesis svingadi silkan ventumilon
不停地 挥着 绸扇子
eĉ en aŭgusto, staris sur la perono,
甚至 在八月里,站在 台阶上,
kun okuloj duon-mal-fermetitaj, por admiri la filinon.
她 眯缝着 眼睛,欣赏着 女儿:
Antaŭ ol tiu ĉi komencis paroli, ŝi jam interrompis:
在她 开始说话之前,她 已经 打断了:
"Bone studu, koro mia! "
"好好 读书吧,我的 心肝!"
Finiĝis la kvardek sepa
第47段 结束

Standardo (User's profile) August 30, 2019, 10:29:53 PM

Montara Vilaĝo 573
山 村
nia rakontisto klarigis,
我们的 说书人 解释着说
kun okuloj ebriaj pro la mirigita rigardo
惊讶地 看着 那双醉眼
el ŝiaj brilaj malhelaj pupiloj.
来自 她那对闪亮的 黑瞳孔。
"Mi adoras cin. Mi prisonĝis cin kiel princinon,
“我 崇敬 你! 我 一直梦见 你像一位公主,
kiel floron, kiel papilion meze de peoniaro.
像 一朵花儿,像 一只在牡丹丛中的 蝴蝶。
Mi kreis multajn rakontojn pri ci,
我 编了许多 你的 故事,
kvankam tion ci ne sciis.
虽然 你 一点 也不知道。
Ci estis mia inspiro, mia Diino de l' Artoj..."
你 是 我的 灵感,我的 艺术女神...”
"Ĉu vi rakontas historion?"
“你 又在 说书吗?”
Finiĝis la kvincent sepdek tria
第573段 结束

Standardo (User's profile) August 30, 2019, 10:58:28 PM

Kanto de Juneco 48
青春之歌
Panjo klopodos akiri monon
妈妈 会忙着 弄点钱
por sub-teni vian studadon en la gimnazio kaj en la universitato.
为供给 你上中学、上大学,
Kiam vi finos vian studadon en eksterlando kaj revenos,
等你 结束了 你在国外的 留学,要是回来,
vi ĝuos pli da gloro, riĉeco kaj povo ol ĝŭang'jŭan!"
你 就享受 比女状元 还要多的 荣华富贵哩!”
Parolante, ŝi subite turnis sian kapon al la edzo kaj diris kokete:
正讲着呢,她 忽然 扭头 冲着老头,卖弄地说,
"Hm, je kio vi ridas, mal-junulaĉo?
“哼, 你 这个老东西 嘻嘻笑什么?
La filino estas de mi naskita kaj prizorgita!
女儿 是 我生的 和 照顾的!
Kiam ŝi gajnos riĉecon, vi ĝin ne rajtos partopreni!"
等 她 发了大财时,你 没有权利 参与!”
Xu Fengying parolis ekscitite, dis-ŝprucigante saliverojn,
徐凤英 说得 兴奋起来,溅着 唾沫星子,
kiel se ŝi estus koleriĝinta. Lin Botang tamen ĝoj-ridis.
好像 她 假装 生了气,林伯唐 反倒 得意地哈哈笑
Finiĝis la kvardek oka
第48段 结束

Standardo (User's profile) August 31, 2019, 10:48:20 PM

Montara Vilaĝo 574
山 村
Onjo Krizantemo interrompis lin.
菊婶 打断他。
"Ne, mi verŝis mian koron antaŭ ciajn piedojn."
“不,我 是在你的脚下倾吐 我的衷肠。”
"Do, foriru, mi petas!" Onjo Krizantemo diris serioz-voĉe,
“那么, 请你走开吧!”菊婶 用严厉的 声音说。
montrante al li la pordon.
向他 指着门。
"En miaj pensoj troviĝas nur unu viro, viro vireca,
“我的心里 只有 一个男子,一个男子气的男子,
ĉu vi komprenas?"
你 知道吗?”
"Mi scias, kion vi volas diri, Krizantemo,"
“我 懂得,你 说的意思,菊婶,”
nia rakontisto babilis, kun vizaĝo jam ruĝiĝanta.
我们的说书人 嗫嚅着说。他的面孔 已经红了。
"Sed Mintun eble ne estas heroo,
“不过 明敦也不一定 就是一个英雄呀,
alie li estus skribinta al vi."
否则 他 早就该写信 给你了。”
Finiĝis la kvincent sepdek kvara
第574段 结束

Standardo (User's profile) August 31, 2019, 11:14:18 PM

Kanto de Juneco 49
青春之歌
Li kontente balancadis sian kapon al la edzino, dirante:
他 满意地 向妻子 点着头,说道:
"Ĉio al vi apartenos, sinjorino!
“一切 都 归你了,太太!
Ĉio, inkluzive de la mono gajnita de la bofilo, ĉu bone?
一切呀,包括 女婿赚得的 钱 ,好吗?
La 12-jara Lin Daojing ĵetis malŝatan rigardon
12岁的 林道静 厌恶地 瞅瞅
al siaj tiel nomataj gepatroj kaj, nenion dirante,
向着 那么所谓的 父母亲,什么 也没有说,
for-veturis en la rikiŝo, kun larmoj en la okuloj.
坐在人力车离开了,眼睛里 含着 眼泪。
En la gimnazio, Lin Daojing, kiel birdo el-kaĝigita,
在中学里,林道静,像一只 从笼里 飞出的 小鸟,
ŝi sate enspiris la dolĉan aeron de la libero.
她 饱吸进了 那自由的 甜美的空气。
Ŝi ŝatis legi, precipe literaturaĵojn.
她 喜欢 读书,尤其 是文学读物。
Finiĝis la kvardek naŭa
第49段 结束

Standardo (User's profile) September 1, 2019, 10:19:36 PM

Montara Vilaĝo 575
山 村
"Mi atendos lin dek jarojn, dudek jarojn,
我 将等待 他十年、二十年,
eĉ tridek aŭ kvardek jarojn,
甚至 三十年 四十年!”
ĉu li skribos al mi aŭ ne!" "Ĉu vere?"
“不管他 写不写信 给我,“真的吗?”
"Lasu min sola, Laŭ Liŭ, mi petas!"
“请 留下我 一个人吧,我 求你老刘!
Onjo Krizantemo urĝis lin per petega voĉo.
菊婶 用一种恳求的声音 敦促他。
De karmezino mortpaliĝis la vizaĝo de Laŭ Liŭ.
老刘的 面色从红 又转成苍白。
Ektremis liaj lipoj.
他的嘴唇在 开始颤动着。
"Ho, vi estas heroino! Heroino reala!"
“啊,你 是 一位女英雄!一位真正的女英雄!”
estis ĉio, kion li povis diri, sed lia voĉo apenaŭ aŭdeblis.
他所能说的 只有这句话,他的 声音 几乎听不清了。
Finiĝis la kvincent sepdek kvina
第575段 结束

Standardo (User's profile) September 1, 2019, 10:45:16 PM

Kanto de Juneco 50
青春之歌
La libroj kulturis ŝian riĉan imag-povon
这些书籍 培养了 她丰富的 想象力
kaj aspiron pri bela estonteco.
和 美好未来的 憧憬。
Ŝi estis sen-lime revema.
她 有了 无限美好的 梦幻。
Ju pli ŝi legis, des pli ŝi pensis.
她读书 越多,她就 越想望。
Sed aspekte ŝi montriĝis indiferenta por ĉio,
但 看起来 她 似乎对一切 都无动于衷,
ŝi restis silentema. El la sam-lernejaninoj,
她 沉默 寡言。 那些 来自同一学校的 女生,
ŝi intime rilatis nur kun unu, kiu nomiĝis Chen Weiru.
她 亲密 关系 只有 一个人,她 叫 陈蔚如,
Tiu ĉi knabino traktis ŝin milde kaj afable,
那女孩 对她 温存、和善,
simpatiis ŝian malfeliĉan vivon,
同情 她的 不幸 遭遇
inspiris al ŝi entuziasmon kaj kuraĝon.
鼓励她 热情 和 勇敢。
Tiel ili fariĝis bonaj amikinoj.
因此 她们 成了 好朋友。
Finiĝis la kvindeka
第50段 结束

Standardo (User's profile) September 2, 2019, 10:42:27 PM

Montara Vilaĝo 576
山 村
De-primite li trenis siajn pezajn piedojn trans la sojlon
他 没精打采地 拖着 自己 沉重的双脚,跨过门槛,
kaj turnis sin en la direkto de sia dometo.
转身 向 自己的住屋 走去。
Sur-voje li daŭre diradis al si: "Ŝi estas vivanta legenda heroino.
一路上 他 不停地 对自己说:“她 是一个活着的传说中的女英雄,
Ŝi estas vivanta legenda heroino. Ŝi estas precize tia persono,
她 是一个活着的 传说中的 女英雄,她 真是 那种人,
kian mi kreis por miaj rakontoj. Sed ha! kiel mi eraris!
我编的 故事里的 那种人。不过,嗨,我 干了多大的错事啊!
Mi igis la belulinojn adori heroojn kaj tamen heroo mi ne estas...
我 使得 那些美丽的女主人公 崇拜英雄,但我 自己却不是一个英雄...
Ne. neeble, ke mi estu heroo!
不,我 不可能 成为一个英雄!”
Por la unua fojo Laŭ Liŭ ek-mal-ĝojiĝis pri sia mult-admirata profesio.
老刘第一次感到悲哀起来 对于 自己这一行 大家所欣赏的职业,
Proksimiĝante al sia pordo, li ekkriis, kvazaŭ frenezulo,
当走进 自己的屋门口的时候,他 象个疯子似的大叫了几声-
per laŭta voĉo, tiel laŭta, ke preskaŭ ĉiuj niaj vilaĝanoj povis aŭdi ĝin:
用 很大声音,那么大的,几乎 我们全村的人 都能听得见:
Finiĝis la kvincent sepdek sesa
第576段 结束

Standardo (User's profile) September 2, 2019, 11:14:21 PM

Kanto de Juneco 51
青春之歌
En 1931, restis nur iom pli ol du monatoj
1931年,只剩 两个多月了
ĝis la finiĝo de ŝia gimnazia kursaro.
直到 结束 她 自己中学的 课程。
lun post-tag-mezon, reveninte al la lernejo de sia hejmo en la urbo,
一天下午, 从城里自己的家 回到 学校,
Lin Daojing sidis trist-amiene sur sia sidloko en la klasĉambro
林道静 神情惨淡地 坐在 教室里 自己的 座位上
kaj restis sen-mova dum longa momento.
在很长的 时间里 坐着不动。
Multaj kun-lernantinoj rigardis ŝin scivole.
许多 同学 好奇地 看着她。
Iu venis al ŝi kaj demandis:
一位 走向她 问到:
"Por kio via patrino vokis vin al la urbo, Lin Daojing?
为了什么事 你妈妈 叫你去城里,林道静?
Kial vi tiel aspektas re-veninte de la hejmo?"
怎么 你 从家回来 就变成这样啦?”
Finiĝis la kvindek unua
第51段 结束

Standardo (User's profile) September 3, 2019, 10:28:52 PM

Montara Vilaĝo 577
山 村
"Ĝi neniom profitas al mi, tiu ĉi rakontista metio.
“说书 这个行业,它 对我没有 那么多好处。
Ĝi ne povas akiri por mi la koron de mia adoratino.
它 不能使我 赢得 一个我所崇敬的女人的 心。
Kion mi faru jam? Kion mi faru jam?
我 将如何 是好?我 将怎么办?
Mi ne plu povos krei legendecajn rakontojn.
我 不能 老这样 编那些 传奇的故事。
Onjo Krizantemo forprenis de mi la inspiron..."
菊婶 已 把我编故事的 灵感收回去了...”
Sed la plej grandan sen-iluziiĝon li ricevis,
但 他 所遇到的 最大的幻灭 还是另一桩事:
kiam Onjo Krizantemo devis forlasi nian vilaĝon kaj iri en la urbeton,
菊婶 得离开 我们的 村子,到镇上去,
kie ŝi perlaboros sian nutraĵon per nova profesio.
她 将在那里 有一项 新职业 以谋生活。
Dum la sen-pluva somero ŝi el-uzis ĉiujn siajn rimedojn.
在这一个干旱的夏天,她 把自己生活的一切储备全都消耗光了,
Finiĝis la kvincent sepdek sepa
第577段 结束

Back to the top