Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) January 13, 2019, 2:35:29 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 304
柴门霍夫 演讲集
En lingvo natura ĉiu
在 每个自然语中
eĉ plej granda efektiva mal-bonaĵo neniun incitas,
甚至 是最大的 弊病 没有一个人 激愤,
eĉ neniun meditigas,
没有 一个人 考虑一下,
kaj estas akceptata kun plena kontenteco aŭ rezignacio;
而是 被人心满意足地 或 忍受地 接收下来
en lingvo artefarita ĉio ŝajnas al ni kritikinda,
在人造语中 一切 似乎 对我们都要批评,
ĉiu bagatelo, kiu ne estas konforma al nia gusto,
每一个细节,要是不合乎我们的 旨趣,
pikas al ni la okulojn kaj vekas deziran de re-farado.
就觉得 刺 我们的 眼睛和 就可以要求改革。
Lingvo artefarita dum longa tempo
人造语 在 很长一段时间里
estas el-metata al sen-ĉesaj ventoj,
被人放到 狂风里,
al sen-ĉesa tirado kaj puŝado.
被人 不断地 扯来扯去。
Finiĝis la ducent tridek kvara
第304段 结束

Standardo (User's profile) January 14, 2019, 1:08:19 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 228
战斗在 中国
Tie ni tamen nin sentas pli fremdaj, pli solecaj.
在这里,我们 仍然 觉得 更加陌生了,更孤独了。
Kantono ne estas Ŝanhajo,
广州 不是 上海,
kie troviĝas ĉiu-specaj homoj el ĉiuj lokoj en-kaj eksterlandaj.
在那里 可以发现 来自国内外的 各种类型的人。
Mi renkontas multajn scivolemajn okulojn ĵetitajn sur min.
我遇到了 投向我的 多种的好奇的目光。
Pluraj preterpasantoj eĉ ankoraŭ-foje turnas la korpon al mi.
一些行人 甚至 还又一次 转过身来 看我。
Ĉu ili suspektas min Japano,
他们 怀疑 我 是 日本人
aŭ rigardas min simple kiel strangulinon, mi ne scias.
或是 看我 似一个奇怪的女人,我不知道。
Malgaje ni re-venas en nian mal-luman ĉambron,
我们 难过地 回到 我们灰暗的 房间,
ek-bruligas kandelon.
开始 点亮 一颗蜡烛。
Finiĝis la ducent dudek oka
第228段 结束

Standardo (User's profile) January 14, 2019, 1:17:34 AM

Montara Vilaĝo 345
山 村
"Mi aĉetis tute nenion!" Maŭmaŭ insistis,
“我 真的什么东西 也没有买!”毛毛 坚持地说,
pli komplikigante la problemon.
潘大叔 这问题 更糊涂了。
"Mi vin ankoraŭ ne komprenas.
“我 还是 不懂得 你的意思。
Mi volas plu demandi: por kio vi iris al la urbeto?"
我 还得问你:你 跑往镇上一趟去 干了些什么?”
"Por aĉeti." "Hej! Hej!
“去买东西。”“咹!咹!
Ĉu vi provas ŝerci kun mi kvazaŭ kun la edzino?
难道 你 象和你的媳妇一样,跟我开玩笑吗?
Mi scias, ĉiam la junuloj estas tiaj.
我 知道,年轻小伙子 都是 这号子人物。
Al ili plaĉas babili sensencaĵojn kun la virinoj,
他们 常常 喜欢 和女人们 谈些无聊的话儿。
vizaĝ-al-vizaĝe en la varma lito.
面对面地 在温暖的 床上。
Finiĝis la tricent kvardek kvina
第345段 结束

Standardo (User's profile) January 14, 2019, 1:43:42 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 305
柴门霍夫 演讲集
Kiom da ventoj, kiom da senĉesa tirado nia lingvo
那么多的 风啊,那么多地 不断地撕扯着 我们的语言
devis suferi dum sia dudek-kvin-jara vivo!
必须遭受着 在自己的 25年期间里!
Se ĝi tamen ĉion sane el-tenis,
如果 它 能够 顺利地 忍受一切
se malgraŭ ĉiuj ventoj kaj puŝoj
如果 不顾 一切狂风和 攻击
ĝi dum dudek kvin jaroj vivis
它 在25年期间 生活着
kaj kreskis regule kaj rekte,
和 有规律和正直地 成长着
ĉiam pli fortiĝante kaj riĉiĝante,
逐渐 坚强而丰富起来,
neniam fleksiĝante aŭ kripliĝante,
永远 不会被折断或摧残,
neniam minacante dis-fali en dialektojn,
永远 不会陷入 多种方言的 威胁,
Finiĝis la ducent tridek kvina
第305段 结束

Standardo (User's profile) January 14, 2019, 2:26:57 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 229
战斗在 中国
Ni penas legi aŭ skribi,
我们 在努力地 读书 和写作,
tamen tro brue estas najbare.
然而 隔壁 是 太吵杂了。
Al-done, kiam oni vivas izolite de l' ekstero,
增添了 当有人 在外面 孤独地 生活,
al ili ĉio ŝajnas sen-signifa kaj eĉ enuiga.
对于 他们 一切都仿佛是无意义的 而 甚至是无聊的。
Ni volas fari ion kio utilas por aliaj. Sed ja kion.?
我们 想 做 有以利于 其他人的事。 但是 那却是什么事呢?
Estu por mi ho labor',
啊 我 是在 做事
Kion fari mi volontus.
我想 做 什么事
Mortus mi prefere for.
我 宁愿 消失掉。
Post jam ĝia plenumiĝ'.
在 完成它 之后。
Finiĝis la ducent dudek naŭa
第229段 结束

Standardo (User's profile) January 15, 2019, 12:32:11 AM

Montara Vilaĝo 346
山 村
Mi scias. Mi scias.
我懂得,我懂得。
Vi nur provas fanfaroni al mi,
你 只是 在我面前 卖弄,
sciante, ke neniam mi frandis tian belan vivon.
知道 我 从来没有 过过这样 甜蜜的日子。
Onklo Pan sentimentiĝis, sed li el-puŝis ridon por ŝajni forta.
潘大叔 伤感起来,但 他 做出一个勉强的微笑,以示并不脆弱。
Maŭmaŭ hontruĝiĝis pro tiu elparolo,
毛毛 听了这些言语 羞红了脸,
kaj liaj okuloj eĉ pli sub-en-turniĝis. Li el-babilis:
他的眼睛 也向下垂去。他呐呐地说:
"Tre simple estas kompreni, Onklo Pan.
“这是 最简单不过的事,潘大叔
Nenio aĉetebla troviĝas en la bazaro.
集上 没有什么东西 可买呀。
La plimultajn valoraĵojn forrabis la tra-pasantaj soldatoj.
路过的溃兵 把所有值钱的 东西都抢劫走了。
Kio restis, tio estis difektita de la fajro,
剩下的东西放一把火,
kiun ili bruligis en la butikoj.
连店铺 都一起烧掉了。
La kelkaj varoj montrataj en la budoj
摊子上摆的 货
kostas kvinoble pli ol antaŭe.
价格 比以前的 5倍 还有多。
Mankas al mi mono por ilin aĉeti.
我没有钱 买它们呀。
Finiĝis la tricent kvardek sesa
第346段 结束

Standardo (User's profile) January 15, 2019, 1:06:13 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 305
柴门霍夫 演讲集
sed ĉiam pli kaj pli fortikigante sian tute difinitan,
然而 日渐巩固自己 已经完全确定的
ĉie egalan spiriton, neniam perdante hodiaŭ,
到处一致的 精神吗,永远 不会 丢掉 今天
kion ĝi akiris hieraŭ, ni povas pri tio sincere nin gratuli.
昨天 获得的东西,我们 能够以此 来衷心 祝贺我们自己。
Antaŭ dudek kvin jaroj mi timeme demandis min,
25年前,我曾经 胆怯地 自问过,
ĉu post dudek kvin jaroj iu en la mondo scios ankoraŭ,
在25年后,是不是 还有人知道世界上
ke ekzistis iam esperanto,
曾经 有过世界语,
kaj se Esperanto vivos ĉu oni tiam
如果 世界语 存活着 人们 那时是不是
povos ankoraŭ kompreni ion,
还能 明白那些东西,
kio estis skribita en Esperanto en ĝia unua jaro,kaj
那些 是 在世界语初期 所写出的东西。
Finiĝis la ducent tridek kvina
第305段 结束

Standardo (User's profile) January 15, 2019, 1:31:14 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 228
战斗在 中国
Kun pli da aktuala sento
带着 很多现实的 感觉
mi ripetas en mi la poemon de Takuboku.
我在我自己的心里 重复着 石川啄木的诗句。
L pensadas kiel ni nin savu el tia situacio.
刘仁正在 考虑 如何 从这种情况中 拯救我们。
Sed ĉio estas pli revo ol plano. Nervoj ni estas.
然而 所有一切是 比计划更幻想。我们是神经质了。
Maltrankviligas nin la morgaŭo nevidebla.
不可能看到的 明天 使我们不安起来。
4.TRAGEDIO?
4.悲剧?
Sidas tri viroj.
3位 男人 正坐着。
Unu el ili estas Guo Moruo,
他们中的 一位 是 郭沫若,
grandioza revolucia poeto.
一位 伟大的 革命诗人。
Finiĝis la ducent dudek oka
第228段 结束

Standardo (User's profile) January 16, 2019, 12:42:01 AM

Montara Vilaĝo 347
山 村
Baldaŭ mankos al ni salo por kuirado,
很快 我们就没有盐 烧菜了,
ĉar ankaŭ ĝia prezo estas ne-kredeble alta."
因为 它的价钱 也高得可怕。
"Ĉu vere? Do tro akiremas la butikistoj!"
”“是这样的吗?那么 店伙也就太贪了?”
"Ĉiam ili tielas.
“他们 总是这个样子。
Ili volas havigi al si kiel eble plej multe je kosto de ni,
他们 从我们手里 能赚多少 就赚多少。”
mal-riĉaj kamparanoj."
贫穷的 乡下人
"Do sen-utilis via vojaĝo, ĉu?"
“那么你白跑一趟了,对吗?”
"Sed mi ja havis okazon viziti mian lu-mastron.
“不过 我 趁这机会 也去看望了一下田东老板。
Vidu, preskaŭ finiĝis la jaro.
你知道,这一年快完了。
Mi volis ek-scii, kiam mi povu re-novigi la ter-kontrakton."
我 得弄清楚,什么时候 可以订新的佃租。”
Finiĝis la tricent kvardek sepa
第347段 结束

Standardo (User's profile) January 16, 2019, 1:09:06 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 306
柴门霍夫 演讲集
kaj ĉu angla esperantisto
英国地 世界语者 能不能
povos kompreni esperantiston hispanan.
理解 西班牙世界语者的讲话吗
Nun pri ĉi tio la historio donis jam plenan
现在 关于这些问题 历史已经给了我们以充分的
kaj perfekte trankviligan respondon.
和圆满 放心的 回答。
Ĉiu el vi scias,
你们大家 都知道,
ke verko, skritita en bona Esperanto antaŭ dudek kvin jaroj,
那25年前 用优美的世界语写出来的 著作
en plena mezuro konservas sian bonecon ankaŭ nun,
现时 仍然完全保持着 自己的 优美性,
kaj la legantoj eĉ ne povas diri,
读者甚至 不能 说,
ke ĝi estas skribita en la unua jaro de ekzistado de nia lingvo;
它是 我们语言问世第一年间的 著作;
Finiĝis la ducent tridek sesa
第306段 结束

Back to the top