Ke daftar isi

Tertutup
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

dari Flago, 20 Juli 2010

Pesan: 7077

Bahasa: 简体中文

Standardo (Tunjukkan profil) 20 Januari 2019 01.15.26

Montara Vilaĝo 351
山 村
Ŝi manĝas pli ol vi;
她 比你更能吃;
ne, pli ol ajna forta ter-kulturisto;
不,比任何有力气的种田人;
ne, tiom kiom tri aŭ kvar kamp-laboristoj.
不,比得上 3个或者 四个庄稼人。
Mi scias, mi scias!" Onklo Pan
我知道!我知道!”潘大叔
lasis el-flui siajn vortojn kiel eble plej laŭte,
用 自己最大的声音 把话吐出来,
kvazaŭ klopodante sin konsoli per tio,
好像 想以此来 安慰自己,
ke feliĉe li ne trovis fianĉinon.
他 幸好 没有 讨到一个老婆。
"Pri kio vi parolas, Maŭmaŭ?"
“你 在胡说什么,毛毛?”
subite el-kriis de ali-flanke de l' vilaĝo Korvino.
从村子的 另一头 传来了母乌鸦的声音。
Tie ŝi sekigis lavaĵon.
她 正在那里 晒衣服。
Finiĝis la tricent kvindek unua
第351段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 20 Januari 2019 02.14.08

Paroladoj de L.L. Zamenhof 310
柴门霍夫 演讲集
tia lingvo ne bezonas jam timi,
这样的 语言 已经 不需要害怕,
ke io pereige de-puŝos ĝin
还有什么东西 毁灭性得 推开它
de tiu natura kaj rekta vojo,
从那条自然而笔直的路,
laŭ kiu ĝi evoluas.
沿着那路 它在发展着。
La vivo kaj la tempo garantiis
生命和时间 保证着
al nia lingvo naturan forton,
我们的语言 以自然力。
kiun neniu el ni povas sen-pune mal-respekti.
我们中间 没有人 能够 不受惩罚 侮辱那力量。
La hodiaŭa jubileo estas festo de tiu vivo kaj tempo.
今天的 庆祝 是 这种生命和时间的 节日。
Finiĝis la tricent deka
第310段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 20 Januari 2019 02.34.15

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 233
战斗在 中国
Li komencis mallonge klarigi pri ni.
他 开始 对我们 稍微 解释一下。
S-ro Guo aŭskultas mute.
郭先生 在默默地 听着。
Ankaŭ s-ro U. L paŭzis antaŭ ol diri la peton.
U 先生 也听着。 刘仁 在说请求之前 停顿了一下。
Tiam li ekaŭdis mal-laŭtan vorton de s-ro Guo,
那时 他 听到了郭先生的 温柔话语
kvazaŭ el-premitas el-interne.
好像 是从里面 被挤出来了。
Tragedio! Nur unu vorto, nenio plu.
悲剧!只有一个字,没有别的。
Silentas la tuta ĉambro kiel tombo.
整个 房间 寂静得 像 坟墓。
Kaj sen-voĉe, sen-move,
没有声音,没有 移动,
sidas la tri viroj kiuj edziĝis al japanaj virinoj.
这3个男子 他们都娶了日本女人。
Finiĝis la ducent tridek tria
第233段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 21 Januari 2019 00.57.16

Montara Vilaĝo 352
山 村
"Ĉu pri mi vi parolas? Maŭmaŭ!
“你 又在谈 我的事吗?毛毛!
Se vi ne kapablas nutri min,
如果 你 养不活我,
prefere lasu min for-iri.
你 就最好 让我走。
Pli bonan edzon ol vin mi povas trovi.
我 可以 找个比你 强几十倍的老公。
Foje min svatis alta oficisto de l' Magistrato,
有一次 县里一位 大官 还向我求过亲,
genuante antaŭ mi dum tri horoj.
在我面前 跪了 足足三个钟头呢!
Sen-inter-rompe, sciu, dum tutaj tri horoj!
中间 没有断过 ,你知道,跪了整整 三个小时
Ĉu mi ne diris tion al vi en la lito lasta-tempe?
这事 我前天夜里 不是在床上 告诉过你吗?
Respondu, mi petas. Ĉu mi ne diris?
请回答我!我 告诉过 你没有?”
Finiĝis la tricent kvindek dua
第352段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 21 Januari 2019 01.24.22

Paroladoj de L.L. Zamenhof 311
柴门霍夫 演讲集
Por ke ni, vivantoj, povu festi la hodiaŭn jubileon,
为了 我们这些活着的人,能够 庆祝今天的节日,
fervore kaj sin-done laboris multaj personoj,
过去很多人热心地献身于工作,
kiu nun jam ne vivas.
现在 这些人 已经不在 人世了。
Nia morala devo estus re-memori ilin
我们 道义上的责任要怀念他们
en la nuna solena momento.
在现在 这庄严的 时刻。
Sed ho ve! Ilia nombro estas tro granda,
但是 啊 呵!他们 为数 很多,
por ke ni povu ilin ĉiujn citi,
为了 我们能够 提起 他们 每一个人,
kaj krom tio la pli granda parto el ili
除此之外 那些人之中 更多一部分
laboris tiel modeste,
工作起来 是 那样地 谦虚,
ke ni eĉ ne scias iliajn nomojn.
我们 甚至 不知道 他们的 名字。
Finiĝis la tricent dek unua
第311段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 21 Januari 2019 01.51.17

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 234
战斗在 中国
L stariĝis kaj adiaŭis.
刘仁 站起来 告别了。
La preparitaj pet-vortoj mal-leviĝis en la kor-fundon.
一些准备好了求助的话 放到了 心底。
Ĉu ion ankoraŭ li havus por diri?
他 还要 说些 什么吗?
De-nove perdiĝis la espero.
这期望 又丢掉了。
Li maĉas la vorton de s-ro Guo sur-voje:
他 在路上 咀嚼着郭先生的 话语:
Tragedio? Ne, ĝi ne estas tragedio por ni!
悲剧? 不,这对我们 来说 不是悲剧!
5. FINO DE LA JARO
5. 年底
La 13an, dec.
在 12月13日。
la ĉina armeo evakuis Nankinon,
中国军队 撤离了 南京,
Finiĝis la ducent tridek kvara
第234段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 22 Januari 2019 02.05.24

Montara Vilaĝo 353
山 村
Maŭmaŭ ne aŭdacis respondi,
毛毛 不敢 回答,
sed mortpaliĝis lia vizaĝo.
他的 脸色 变得死一样地惨白。
Komencis tremi liaj larĝaj ŝultroj
他那宽阔的 肩膀 开始颤抖起来,
kaj skuiĝi liaj kruroj.
他的双腿 也在抖动。
Li stariĝis, kaj li diris pardon-pete al Onklo Pan,
他 站起身来,用抱歉的口吻 对潘大叔说:
"Mi bedaŭas, mi devas iri.
“真是对不起,我得走了。
Mi dankas pro la fumado.
谢谢你 给我烟抽。
Tre bela pipo tio estas.
你这个新烟管 非常好使,
Mi tre ĝuis tion."
我 顶喜欢它。”
Kaj li marŝis ŝanceliĝe al Korvino
他 一摇一摆地 向母乌鸦走去,
kvazaŭ obeema infano al ties patrino.
象一个听话的孩子 走向母亲一样。
Finiĝis la tricent kvindek tria
第353段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 22 Januari 2019 02.27.35

Paroladoj de L.L. Zamenhof 312
柴门霍夫 演讲集
Tial, por ne fari mal-justan apartigon
因此,为了 不要 做 一种不正确的 划分
inter eminentuloj kaj ne-eminentuloj,
在有名者 和 无名者之间,
mi citos neniun apartan nomo.
我 就不提 具体的 名字了。
Mi devas fari escepton
我 必须 破例,
nur por nia kamarado Van der Biest,
只有 我们的 同志 范·德·比斯特,
kies nomo estas ankoraŭ
他的 名字 还是
tro freŝa en la memoro de ni ĉiuj,
在我们每个人的 记忆里 很 清楚,
kiu en la pasinta jaro aranĝis
他 去年 安排了
kaj prezidis nian grandan ĉiu-jaran feston,
和 主持了 我们每年一度的 节日,
Finiĝis la tricent dek dua
第312段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 22 Januari 2019 02.51.08

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 235
战斗在 中国
tamen tio deklaris la Generalisimo
然而 委员长 宣布了 这事
sur la fronto donas nenian influon
在前方 没有什么影响
al la jam decidita politiko de la registaro
对政府 已决定的 政策
ĝisfine rezisti la japanan invadon.
直到最后 抵抗日本的 侵略。
La 16an oni publikigis lian skribon al la tutlanda popolo,
在16日 人们 公布了 他签署的 告全国人民书,
en kiu li diris: Kiel ajn ŝanĝiĝos la situacio,
在那里面 他 写到:无论 局势 怎样变化,
ni neniam sub-metiĝos,
我们 决不会 屈服于,
ni nepre devas daŭre antaŭ-en-marŝi.
我们 一定要 必须 继续前进。
Jam en la 20a nov.
已经 到了 11月20日了
Finiĝis la ducent tridek kvina
第235段 结束

Standardo (Tunjukkan profil) 23 Januari 2019 02.10.30

Montara Vilaĝo 354
山 村
Tiu-momente el-venis mia patrino.
正在这时刻 我的母亲 走出来了
Ver-ŝajne ŝi aŭdis la vortojn de Korvino
很明显,她听见了母乌鸦的喊声,
kaj interesiĝis pri lia reago.
感兴趣 他的反映,
Ŝi ĉiam timis, ke tia-maniere ili ek-disputos sed estis interese,
她 一直很担心 他们会这样吵起架来 但是有趣的是,
ke neniam ili kverelis.
他们从来没有闹过。
Kiam ŝi atingis la sun-lumon,
当她 来到太 阳光下的时候,
Maŭmaŭ jam estis irinta al Korvino,
毛毛 已经走到母乌鸦 那里去了,
kaj komencis helpi humile ŝin pri la lavaĵ-sekigado.
并且已经开始 驯服地帮 她晒衣服。
Sed ŝi subite laŭt-parolis:
不过 她 忽然 叫起来:
Finiĝis la tricent kvindek kvara
第354段 结束

Kembali ke atas