До змісту

Закрити
Макс. 500 повідомлень.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

від Flago, 20 липня 2010 р.

Повідомлення: 7077

Мова: 简体中文

Standardo (Переглянути профіль) 26 січня 2019 р. 03:45:55

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 239
战斗在 中国
Li ankaŭ partoprenis la Norden Militiron
他 也参加了 北伐战争
(la nacia revolucio en 1926)
在1926年的 国内革命战争
kion oni mal-facile kredus vidante lin malgrasa,
人们 很难相信这些, 看到他 很瘦弱,
ne-perfekta je orelo kaj kruro.
不健全的 耳朵和小腿。
Kiel monotone kaj grize li vivis en Ŝanhajo,
他在上海 生活地 如此 灰弱和 单调,
kvankam li havis la edzinon ageman
虽然 他 有一个活泼的妻子
kaj bunte vestitan!
穿着多色的 衣服
Lia unika konsolo tiam estis Esperanto.
那时 他唯一的安慰 就是 世界语了。
Li venis ĉi tien sola, disiĝinte de l' edzino.
他一个人来到这里,与妻子分开了。
Finiĝis la ducent tridek naŭa
第239段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 27 січня 2019 р. 09:03:51

Montara Vilaĝo 358
山 村
"Mi ne komprenas! Mi ne komprenas!" ŝi ripetis,
“我真不懂!我真不懂!”她重复着说,
rigardante kvazaŭ helpopete mian patrinon.
双眼望着我的母亲,好像是要求援似的。
"Kio estas, Onjo Krizantemo?" mia patrino diris,
“这是怎么一回事,菊婶?”我的母亲问,
trans-prenante de ŝi la bobenpakaĵon,
把她提着的 那一包纱绽接过来,
por ke ŝi ripozu iom.
好叫她 感到 轻松一点。
"Ĉu afereto vendata en la urbeto
“镇上 不管卖什么东西,
estas ne-kredeble multe-kosta,"
价钱 总是 高得叫人 难以相信。”
Onjo Krizantemo diris per voĉo nekonvene raŭka,
菊婶 用一种与 她平时身份不太适合的粗哑声音说,
tiel kruda, kvazaŭ ŝi volus ek-kvereli, "
好像 她 是想要和人争吵一番似的
dum ĉio produktata de ni,
而全部 由我们生产的一些东西,
homoj de l' kamparo, kostas nenion!"
乡下的人, 都是一个钱也不值!”
"Kion vi celas diri, Onjo Krizatemo?"
“但是“你指的是什么,菊婶?
Onklo Pan demandis.
”潘大叔 问。
Finiĝis la tricent kvindek oka
第358段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 28 січня 2019 р. 03:07:14

Paroladoj de L.L. Zamenhof 317
柴门霍夫 演讲集
mi laŭ via deziro dum dudek kvin jaroj
我 依着 你们的 意愿 在25年的 期间里
plenumadis tiun rolon,
担当了 这个角色,
kiel mi povis, kaj mi permesadis,
我如此能够做了,我还是 允许了,
kvankam tre ne-volonte,
虽然 并非 我愿
ke vi vidu en mi ĉefon kaj majstron.
你们 把我 看成了 领袖和大师。
Kun ĝojo kaj fiereco mi konstatas,
我感到高兴和骄傲,
ke vi ĉiam montris al mi sinceran konfidon kaj amon,
你们总是向我表示了 真挚的信任和友爱
kaj pro tio mi el-diras al vi mian plej koran dankon.
因此,我向你们致以衷心的 感谢。
Finiĝis la tricent dek sepa
第317段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 28 січня 2019 р. 05:17:47

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 240
战斗在 中国
Ŝi vendis siajn fingro-ringon kaj meblojn,
她 卖掉了 自己的 指环和家具,
donis la monon al li kiel vojaĝ-koston.
给了他钱 作为 旅行的费用。
Larmoj, kiuj en ordinaraj tagoj estas tute malparencaj al ŝi,
泪水,在平日里 是 她完全没有的,
super-verŝis ŝian vizaĝon.
涌上了 她的 面颊。
Nun li for-iras de tiu ĉi fekunda suda urbo,
现在 他 要离开 这个富庶的 南方城市,
ne al Hankou sed pli internen al la malfekunda regiono
不是去往汉口,而是 到 内地 贫困的 地区
kiu allogas multajn junulojn.
那里 吸引了 许多的 青年人。
Li mem superas la aĝon de 37-8 jaroj.
他 本人 年龄 超过 37-8岁。
Li intencas tie fari ion pli efektivan, pli signifan.
他 打算 在这里 做一些更有效,更重要的事情。
Finiĝis la ducent kvardeka
第240段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 00:59:37

Montara Vilaĝo 359
山 村
"Mi provis aĉeti peceton da ruĝa silka
“我 想买一小块红绸子,”
por mia Hejma Dio," ŝi klarigis,
为 我的 家神 菊婶解释着说
"ĉu vi scias diveni, kiom oni postulis por tio?
“你 猜猜看,他们 为这 要多少钱?
Duonan dolaron ili volis pagigi al mi kvinoble pli ol antaŭe.
他们 要半块 银元 比过去涨了五倍
Ali-flanke, kiam mi provis vendi la fadenojn,
相反,当我 要卖掉纱绽时,
kiujn mi ŝpinis dum tagoj kaj noktoj,
这些纱绽 我 是 日夜花了不知多少工夫纺出的
Mastro Ŭang ofertis nur trionon de l' antaŭa prezo.
王老板 只出不到 以前三分之一的 价钱。
Kaj tamen li ne tre entuziasmis pri l' transakcio.
而且 他 还不大想 收购。
Ho, kiel mi vivos!"
嗨,我以后怎么过日子啊!”
Finiĝis la tricent kvindek naŭa
第359段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 01:20:44

Paroladoj de L.L. Zamenhof 318
柴门霍夫 演讲集
Sed nun permesu al mi,
但是 现在 请允许我,
ke mi fine for-metu de mi mian rolon.
我 最终 要卸除 我的职责角色
La nuna kongreso estas la lasta,
现在的 大会 是 最后一次的
en kiu vi vidas min antaŭ vi;
在这里 你们 看见我在你们面前
poste, se mi povos veni al vi,
以后,如果 我 会 走向你们
vi ĉiam vidos min nur tnter vi.
你们 将 总能看见我 在你们中间。
Jen estas la kaŭzo, kiu devigis min fari la nunan decidon:
瞧 是 这个原因,它 是我 必须做出的 现在的 决定:
La ekzistado de ia natura konstanta ĉefo,
一位 自然而长期 存在的领袖
eĉ se tiu ĉefo havas
甚至 假如 这个领袖 有
nur la karakteron de unuiganta standardo,
只是 统一标帜的 性质。
Finiĝis la tricent dek oka
第318段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 02:44:00

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 241
战斗在 中国
Etburĝan kulturistan vivon
小资文化人的生活
en tiel nomata moderna urbo
在被称为 现代的城市里
li plu ne decidis, vivi.
他 不再 想 过下去了。
Mi ne timas mal-facilojn.
我 不害怕 困难。
Mi jam decidis, do mi iros.
我 已经决定了,那么 我就将出发。
Kun mal-longaj vortoj nin post-lasas li,
他 说了简短的话语 就离开了 我们,
la viro mez-aĝa, mal-grasa, surdeta kaj lameta.
这个男人 中年人,偏瘦,耳背,还有点跛。
Oni-Ŝaŭ kaj lia fratino restas ĉi tie,
Oni-Ŝaŭ 和 他的 妹妹 留在了 这里,
kune kun la laborejo Ŝanhaja Gazeta Kompanio.
与上海杂志公司工作室 在一起。
Ĵelezo baldaŭ veturos la Hankou,
叶籁士 不久 将 去往 汉口,
kie li laboros por nia movado.
在那里 他 要为我们的 运动而工作。
Finiĝis la ducent kvardek unua
第241段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 02:54:10

Montara Vilaĝo 360
山 村
Ŝi permesis al si mem-kompatan interjekcion.
她 发出了一个自我 怜悯的 呼声。
"Kiel povas esti!" komentis mia patrino.
“怎么 能 这样!”我的 母亲说,
"Tio estas simple trukado!"
“这简直 是 敲诈!”
"Vere!" sinpravige kriis Onjo Krizantemo.
“就是这样!” 菊婶 忿忿不平地说。
"Kaj ili eĉ konfesis sen-honte,
“他们 甚至 还不知羞耻地明说,
ke tion ili devas fari por kompensi la perdon,
他们 得用这种办法 把损失 捞回来。”
"Jes, mi scias," en-ŝovis komenton Onklo Pan.
“是的,我 现在 懂得了,” 潘大叔 说,
kiun al ili suferigis la tra-pasantaj banditaj soldatoj."
路过的溃兵 抢掉了他们的 东西,
"Maŭmaŭ ĵus rakontis al mi la saman historion.
“毛毛 刚才 也对我讲了 同样的 事情。
Finiĝis la tricent sesdeka
第360段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 03:06:44

Paroladoj de L.L. Zamenhof 319
柴门霍夫 演讲集
prezentas gravan mal-oportunaĵon por nia afero,
对于 我们的事业 也是 一种 很大的 不便,
ĉar ĝi donas al la afero
因为 它 给我们的 事业
kvazaŭ personan karakteron.
似乎 带来一种个人的 性质。
Se al iu ne plaĉas mia persono
假如 有某人 不喜欢 我这个人
aŭ miaj politike-religiaj prencipoj,
或 我的 政治宗教的 信仰,
li fariĝas mal-amiko de Esperanto.
那么 他 就好 作为 世界语的 敌人。
Ĉion, kion mi persone diras aŭ faras,
我个人的 一切 言行,
oni ligas kun Espernato.
人们 都要 与世界语联系起来。
Finiĝis la tricent dek naŭa
第319段 结束

Standardo (Переглянути профіль) 29 січня 2019 р. 03:23:41

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 242
战斗在 中国
Tiel, post mallonga gajo-ĝojo
因而 在 短暂的 快乐和高兴后
ni de-nove soliĝis en nia dezerta ĉambro.
我们 又重新 在我们沙漠般的 房间里 孤独起来
La kamaradoj samopinias,
这些同志们 也 同样认为,
ke ni ne riske iru al Hankou sen garantio.
我们 不能冒险地 在没有担保人 就去往汉口。
Ĵelezo tie klopodos por ni.
叶籁士 在那里 为了我们 而将忙碌着。
Do ni pacience atendu ŝancon.
那么 我们 就耐心地 等待机会吧。
Nun almenaŭ nia vivrimedo estas solvita.
现在 至少 我们的 生活办法 已经解决了。
El-donejo S, kiu lastatempe venis ĉi tien el Ŝanhajo,
S 出版社,它 最近 从上海 来到了 这里,
komisiis al L redakti duon-monatan
委托 刘仁 编辑 半月的
angla-lingvan legaĵon por memlernantoj.
为了自学者的 英文 读物。
Finiĝis la ducent kvardek dua
第242段 结束

Назад до початку