Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) April 18, 2019, 11:18:38 PM

Montara Vilaĝo 441
山 村
Mi forgesis, kie mi naskiĝis.
我 也记不得 在那里出生的。
Sed ĉu vi povas doni al mi ion por manĝi kaj trinki?
您 能不能 给我一点吃的 和 喝的东西吗?
Mi treege mal-satas kaj soifas."
我非常饿,也非常渴。”
"Certe ni povas, kaj cetere kun plezuro," mia patrino diris,
“当然可以,我们也很高兴 这样做,” 我的母亲 说。
kaj, sin turmante al Alan,
于是 她掉向阿兰,说:
kiu stulte gapadis la fremdulon, ŝi aldonis,
阿兰 正在呆望着这个陌生人,她 补充着,
"Alan, restas ankoraŭ iom da nudeloj, ĉu ne?
“阿兰,我们 还剩下些面条,对吗?
Varmigu ilin kaj faru kruĉon da teo!
把它热一热,再泡一壶茶来。
Rapide! Nia gasto bezonas manĝaĵon."
快点!我们的 客人需要 吃点东西呀。”
Kaj Alan iris en la kuirejon.
阿兰 走进 厨房里去了。
Finiĝis la kvarcent kvardek unua
第441段 结束

Standardo (User's profile) April 18, 2019, 11:36:27 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 323
战斗在 中国
Ho, tiama esprimo de la patrino
喏,母亲 那时的 表示
"Ĉu ĝi la vero?
“这 是 真的吗?
Vi povas ĵuri, ke alia kialo absolute ne estas?"
你 能发誓,绝对 不是 其他原因吗?“
Mia respondo estis sen vorto.
我的回答 是 无语。
"Vi-kaprica, arbitra...
“你 反复无常,任性
Kian pretekston vi prezentis antaŭ instruistoj?
你 在老师面前 有什么样的 借口?
Ĉu vi ne hontas kiel...kiel studentino?
作为一名女大学生,你 是不是 感到羞耻?
Ne pensas pri la patro, vi sendankulo?"
不考虑 老爸吗,你 这个不感恩的人?
Finiĝis la tricent dudek tria
第323段 结束

Standardo (User's profile) April 19, 2019, 11:26:08 PM

Montara Vilaĝo 442
山 村
De-nove la fremdulo mal-levis sian kapon,
陌生人 又低下头来,
kun la mentono apogita per la dekstra manplato,
他的 右手 掌托着他的下巴,
kaj fermis siajn okulojn.
他的眼睛 也闭起来了。
Li ne deziris paroli.
他 不想 再说话。
Dis-sterniĝis lia longa rekta hararo sur lia frunto,
他 那又长又直的头发,搭在前额上。
kiu estis larĝa kaj glata;
那前额 光滑宽阔
kaj la basko de lia longa robo faldiĝis unu-flanken,
他 那长袍的下襟 被撂倒一边,
vidigante ali-flanke liajn pantalonon kaj piedojn.
看到了另一边 他的裤子和脚
Finiĝis la kvarcent kvardek dua
第442段 结束

Standardo (User's profile) April 19, 2019, 11:55:09 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 324
战斗在 中国
Eksciinte ke neniu grava kaŭzo ekzistas,
要知道,没有任何重要原因 存在,
ŝi komencis riproĉi-prediki per virina mult-paroleco.
她 开始 用女人的唠叨 责备起来。
Mi penis nenion aŭdi.
我 什么也 不想听。
Tamen la oreloj mal-benitaj.
然而 耳朵 却 不听使唤。
Fine ŝi konfesis.
最后 她承认了。
"La najbaroj diros ion kaj alian tuj kiam ili vidos vin."
“邻居们 一见到你 就会 说些什么。”
Jes, konfeso!
是的,忏悔吧!
Aĥ, mi scias, kiaj estas tiuj sci-volemaj,
啊,我知道,那些好奇 是些什么,
babilemaj, kalumni-amaj.
喋喋不休的,侮蔑诽谤的。
Vi, urbano, tion ne povas supozi.
你,市民,不要去 猜想 这事吧。
Finiĝis la tricent dudek kvara
第324段 结束

Standardo (User's profile) April 21, 2019, 12:09:55 AM

Montara Vilaĝo 443
山 村
Lia pantalonon estis longa kaj strikta,
他的 裤子是 又长又紧,
mal-simila al tiu speco de mal-strikta,
不像 那些宽松的
loza krurvestaĵo, kiun ni en la vilaĝo portis.
我们 乡下人穿着 又松快的下衣。
Tio supozeble estis parto de ia uniformo,
这大概是 某种制服
ĉar li tre aspektis studente.
的确,看起来 他是个学生打扮。
Li portis paron da sandaloj pajlaj.
他 穿着 一双草鞋,
El liaj kadukaj ŝtrumpetoj puŝiĝis liaj pied-fingroj.
他的 脚拇指 已经从那穿了洞的袜子里露出来了。
"Povra knabo, estas neeble,
“可怜的 年轻人,不可能是
ke li estu ŝtelisto aŭ bandito,"
是一个窃贼或土匪,”
diris mia patrino flustre al Onklo Pan.
我的母亲 低声地 对潘大叔说,
Finiĝis la kvarcent kvardek tria
第443段 结束

Standardo (User's profile) April 21, 2019, 12:39:36 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 325
战斗在 中国
Ili ĉiuj konas, ke mi lernas en la kolegio.
他们 都知道,我 在 大学里 学习。
Morgaŭ diversaj demandoj bagatelaj ĝenos la gepatrojn.
明天 一些琐碎的 问题 将给 父母们添麻烦。
Se mi estus hejme nenio-fara,
如果 我在家里 什么也没有做,
ili murmurus, ke mi estas ftiza, kaj...
他们 会悄悄说,我 是个 肺痨的...
"Patrino, ĉu onidiro tiom vin embarasas?"
母亲,人们说那么多 困惑着你了吗?
"Ne por mi, sed por vi.
“不是为了我,而是为了你。
Mi timas, infano mia,
我害怕,我的 孩子,
ke ilia mal-bon-diro vundos vin."
他们的 坏话 会伤害着你。“
"Tio estas mensogo!
“这 是个 谎言!
Finiĝis la tricent dudek kvina
第325段 结束

Standardo (User's profile) April 21, 2019, 11:45:31 PM

Montara Vilaĝo 444
山 村
"Por tio li estas juna kaj tro milda.
“干这种事 他是 太文气了。
Li bezonas ankoraŭ patrinan vartadon!"
他 似乎 还需要一个母亲的 照顾哩!”
Ŝajnis, ke la fremdulo jam ek-dormis,
陌生人 似乎 是睡了过去,
ĉar li tute ne moviĝis.
因为 他一点动静 也没有。
Li eĉ ne levis sian kapon por rigardi,
他 也没有 抬起头来 望一下。
kiam mia patrino faris tiun komenton.
当我的母亲 在这样谈论他的时候
Li estis mal-false lacega.
他 是 真正累极了。
Alan el-venis el la kuirejo,
阿兰 从灶房里 走出来,
tenante ambaŭmane grandan bovlon da boligitaj nudeloj.
双手里 捧着一大碗煮好了的 面条。
Finiĝis la kvarcent kvardek kvara
第444段 结束

Standardo (User's profile) April 22, 2019, 12:08:29 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 326
战斗在 中国
Vi amas nur vin mem.
你 只爱 你自己。
Se vi, patrino, vere min amus, lasu min.
如果 你,母亲,真得爱我,放开我吧。
Ĝi estas plej dankinda por mi."
这是我最感谢的了。
"Ne parolu tiel, mia.
别 那样说,我的
Ankoraŭ juna vi estas, tial tia opinio al vi venas.
你 还是 那么年轻,因而 你才有 那样的 想法。
Mi diras, estas plej bone, ke mi lasu vin."
我说,离开了你 对我来说是 最好的。“
La hejmo mal-varma.
家里 很冷。
La maro jam sen-ĉarma,
大海 已经 不迷人了,
la maro,kion vidi mi tiel deziris.
这大海,我 是 那样希望看到大海。
Finiĝis la tricent dudek sesa
第326段 结束

Standardo (User's profile) April 22, 2019, 11:21:25 PM

Montara Vilaĝo 445
山 村
Ŝi sur-tabligis ĝin kaj poste re-iris por al-porti teon.
她把它放在桌上,然后又回去端出茶来。
Onklo Pan mal-peze skuis la ŝultron de l' fremdulo.
潘大叔 把这陌生人的肩,轻轻地摇了一下。
La junulo ek-tremis, leviĝis kaj direktiĝis al la pordo
年轻人吃了一惊,跳了起来 一面向门那儿跑,
kvazaŭ rapidante eskapi,
好像 急迫地想要 逃走。
ankoraŭ frotante perfingre siajn okulojn dormemajn.
一面用手指 揉着他那睡意很浓的 眼睛,
Sed haltigis lin Onklo Pan, dirante:
潘大叔 打断他的话,说到:
"Kien vi rapidas?
“你 急着 去哪里?
Ĉu vi serĉas necesejon?
你 是去方便吗?
Via manĝajo estas preta."
面条 已经为你煮好了呀。 ”
Finiĝis la kvarcent kvardek kvina
第445段 结束

Standardo (User's profile) April 23, 2019, 12:02:06 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 327
战斗在 中国
La patrino petis, petegis, ke mi akceptu ŝian vorton.
母亲请求着,恳求着,我 要 听她的话。
Neniu najbaro rimarkis min re-veni,
没有 一个邻居 注意到 我 回来,
ĉar mal-fruege en tiu vespero
因为 那天晚上 很晚了
mi rikiŝo-veturis de la stacio ĝis la domo.
我 乘坐人力车 从火车站到家。
En la vilaĝo oni kutimas frue fermi la pordon.
在村里,人们 习惯 很早 就关门了。
Mi kapjesis obeeme.
我 乖乖得 点着头。
La sekvas tagon mi ne montris min
第2天 我 没有 露面
el la ĉambreto plej interna.
从 最里面的 小屋出来。
La patrino iris al la stacio Kisarazu
母亲 去了 木更津火车站
kaj ordonis ke oni venigu rikiŝon en la venonta frumateno.
吩咐着 他人 第2天 一大早 叫一台人力车来。
Finiĝis la tricent dudek sepa
第327段 结束

Back to the top