Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) April 9, 2019, 12:12:51 AM

Montara Vilaĝo 431
山 村
Li staris sub la tegmentrando,
他 是在 屋檐下 站着的,
ĉirkaŭ-rigardante silente.
不声不响地 向四周观望。
Post kelkaj minutoj li tusis.
过了几分钟 以后,他咳嗽了一声。
Ankoraŭ neniu speciala sono aŭdiĝis.
周围 仍然没有 什么特别的动静。
Kaj li marŝis ĝis la rando de l' vilaĝo,
于是 他 便向村头 走去,。
sekvate de Lajbaŭ, por konstati,
来宝 在他后面 跟着, 想看看,
ĉu inter la arboj estas io.
在那些树丛里 是不是 有什么东西。
Kiam li mal-aperis en la mal-lumon,
当他 在黑暗中 消逝以后,
leviĝis nova ondado da bojoj.
另一阵 犬吠声 又升了起来了
Finiĝis la kvarcent tridek unua
第431段 结束

Standardo (User's profile) April 9, 2019, 12:41:39 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 313
战斗在 中国
en la re-memoro ĝi bildas emocia, eĉ aminda.
它 在回忆中 成为动人的 影像,甚至可爱的。
La Hankou-a periodo -ĉi tie mi ne limas ĝin
那段汉口时期 在这里 我 没有限制它,
per mia mal-longa resto en Hankou,
在汉口 我 待了不长的时间,
sed amplekse la tuton de l' tiel nomata stadio en la milito
但是 在那全部的 战争时期里
estas "rozo hieraŭa".
是 “昨天的 玫瑰”。
Kaj jam kvin kaj duonan jarojn
已经 有五年半的时间
ni stagnas en la nebula urbo,
我们 滞留在 这座雾城。
ofte demandante ne al ni mem nek al aliaj:
常常 不向我们自己 也不向其他人问:
-ĉu ne estas la suno ĉi tie?
这里 没有太阳吗?
Finiĝis la tricent dek tria
第313段 结束

Standardo (User's profile) April 9, 2019, 11:23:42 PM

Montara Vilaĝo 432
山 村
Ni aŭdis Onklo Pan voki: "Kiu estas?"
我们 听见 潘大叔喊:“是谁在那里呀?”
Sed nenia respondo aŭdiĝis.
可是 没有 回答。
Nin subite ekkaptis fridsento,
我们 立刻 打了一个寒噤,
kiu hirtigis al ni la harojn.
毛骨为之悚然。
Premite ni silentadis,
我们保持着 一种战战兢兢的沉默,
time atendante aŭdi eventualajn okazaĵojn
以恐惧的心情 倾听外面可能发生什么事情。
ekstere Ekblovo da vento mal-fermegis la pordon
一阵阴风 忽然 把门吹开,
kaj estingis la lampon.
灯 也灭了。
Ni ek-tremis, ne pro la glacieca tra-blovo,
我们 发起抖来,并不是 因为寒冷的侵袭,
sed pro la subita fantomeca mal-lumo, kiu nin volvis.
而是 由于这正在 向我们包围过来的 鬼蜮般的黑暗。
Finiĝis la kvarcent tridek dua
第432段 结束

Standardo (User's profile) April 9, 2019, 11:47:08 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 314
战斗在 中国
Efektive la sunon nur kaŝas la nebulo,
实际上 那太阳 只躲在 云雾里,
kiel diris mia najbaro?
我的 邻居 也是如此说?
Tio eble estas vero kaj fakto.
它可能 是真实和事实。
Tamen entute kiam malaperos la nebulo?...
然而 当雾全部 消失时
Laste mi el-kore dankas la antaŭulojn
最后 我 衷心感谢 前人们
kaj amikojn esperantistajn kaj neesperantistajn,
有世界语朋友和非世界语者朋友们
kiuj helpis kaj instigis min multe.
他们 帮助并鼓励了 我 很多。
Se ne estus ili, kie kaj kiel mi nun estus,
假如 没有他们,我 将在那里和怎样过
eĉ supozi mi ne kuraĝas.
我 都不敢 去猜想。
VERDA MAJO 10a, julio, 1944. en najbara vilaĝo de Chongqing.
绿川英子 1944年 7月10日,在临近重庆的 一个村庄。
Finiĝis la tricent dek kvara
第314段 结束

Standardo (User's profile) April 11, 2019, 1:15:31 AM

Montara Vilaĝo 433
山 村
Ni povis vidi la nokton,
我们 能够看 到夜晚,
tiel profundan kiel la maro.
像 海洋一样 深沉的
Mankis luno, mankis steloj.
天空上没有月亮,也没有星星。
En la ĉambro aŭdeblis nur mia spirado,
在屋子里,唯一可以听到的声音就是我们的呼吸
kiun ni klare perceptis.
我们 可以很 清晰地 辨认出来。
Ŝajnis al ni, ke ni aŭdas eĉ nian pulsbatadon.
我们 甚至 还可以 听到 我们脉搏的跳动。
En la primitiva silento la pordo grincis.
在这种原始的 沉寂中,大门发出了吱吱的响声。
Iu estis ĝin fermanta.
有人在 把它关上。
Poste paŝoj: unu peza kaj l' alia malpeza.
接着就是脚步声:一个很重,一个很轻。
Finiĝis la kvarcent tridek tria
第433段 结束

Standardo (User's profile) April 11, 2019, 1:40:23 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 315
战斗在 中国
LA UNUA PERIODO
第一部分
-EN JAPANIO-
在日本
PRINTEMPA FRENEZO
春天的 疯狂
mi havas duonpatron.
我 有一个继父。
Oni diris, ke la sanga rilato estas tre forta.
有人说,血缘关系 是 非常强的。
Tio estas vera aŭ ne, mi ne scias,
这件事 是不是真的,我不知道
tamen estas fakto,
不过 这是事实,
ke mi neniel povas lin ami.
反正 我 也不能 爱他。
Antaŭ li mi ĉiam sentas malvarmegon preskaŭ instinkte.
在他面前 我 总是几乎本能感觉到 冷寂。
Finiĝis la tricent dek kvina
第315段 结束

Standardo (User's profile) April 11, 2019, 11:17:46 PM

Montara Vilaĝo 434
山 村
Kaj iu fajrigis alumeton,
有人 在划火柴
stranga flamo tremis en la mal-lumo,
一个冥冥的 小焰花在黑暗中 颤抖,
kaj poste ekestis lumo.
逐渐挪到 油灯傍边
Tio estis Onklo Pan, kiu havigis al ni lumon.
于是灯亮了。这是潘大叔 把灯点着。
Malantaŭ li staris fremda junulo.
在他后面站着一个陌生的年轻人。
Fajriginte la lampon, Onklo Pan sin turnis,
潘大叔 点好灯以后 就转过身来,
rigardis timem-okule mian patrinon,
用一种羞怯的 眼光 望着我的母亲。
kaj diris pardonpeteme,
他 用充满了歉意的语调说:
"Sinjorino, mi kondukis hejmen ĉi tiun junan sinjoron."
“大娘,我 把这个年轻的先生 带到家里来了。”
Finiĝis la kvarcent tridek kvara
第434段 结束

Standardo (User's profile) April 11, 2019, 11:56:13 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 316
战斗在 中国
La patrino kompreneble amas min;
当然,母亲爱我
ankaŭ mi ŝin.
我也爱她。
Sed stranga atmosfero regas inter ni tri.
然而 一种奇怪的气氛 围绕着我们三个人。
La hejmo havas neniun ĉarmon por mi.
这个家庭 对我 没有什么吸引力。
Al mi mal-plaĉas la tiel nomata "varmeteco".
我 不喜欢 这种被叫做的 温暖。
Ardo, se ne, malvarmego!
炽热,如果不是,真是太冷了!
Tamen ĝi estas pura revo.
然而,这是一个纯粹的 梦想。
Mi ja nomas min "homo".
我称我自己 为“一个人”。
Ĉu vi ŝatas Nara'n?
你 喜欢 奈良吗?
Monteto Wakakusa, Herbejo Asazi.
若草小山丘,阿萨奇草场。
Finiĝis la tricent dek sesa
第316段 结束

Standardo (User's profile) April 13, 2019, 12:00:19 AM

Montara Vilaĝo 435
山 村
Li indikis la fermdulon.
他 指着 这个陌生人,
"Li tremadis en la arbaro. Li mal-sategis.
“他 在树林里 站着发抖。他 饿得受不了。
Li diris, ke nenion li havis por manĝi dum du tagoj,
他 说 他 已经有两天 没有吃东西了。
li vojaĝis multajn liojn, li estas laca kaj el-ĉerpita.
他 跑了 许多路,现在累得不成样子。
Li diris, ke li estas amiko de Mintun kaj via pliaĝa filo,
他 说 他 是 明敦和 您大少爷的 朋友,
do mi akceptis lin.
所以 我 才把 他带进来。
Li ne aspektas ŝtelisto.
看来 他的样子 不像一个贼。
Ĉu vi estas ŝtelisto?"
你 是 一个贼吗?
Li sin turnis al la fremdulo kaj al-parolis lin.
他 掉向 这个陌生年轻人,问了这句话。
Finiĝis la kvarcent tridek kvina
第435段 结束

Standardo (User's profile) April 13, 2019, 1:19:45 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 317
战斗在 中国
Virina pejzaĝo. Sole virina.
女人的风景。 只有女人的。
Rivero Saho, ha, ĝi belan nomon havas, sed ve!
萨霍河,哈,这是一个很好的名字,但 唉!
Maro estas grandioza. Maro!
海洋 是 宏大的。 大海!
Bone, bone, kiam oni naĝas, ŝip-iras, rigardas - ĉiam.
太好,好得很,人们 总是在游泳,乘船,眺望着
Cetere estas tute alia afero pri marbanejo homabunda。
另外 对人群的 海水沐浴 全部是 另一回事了。
Ĉion forgesi mi povas.
我 能够 忘掉 一切了。
Tie homo estas bagatela ekzisto.
在那里 人 是 渺小的 存在。
Viroj, inoj, ĉiuj for, for!
男人,女人,全部 离开,离开!
Sur-naĝi sur ondoj tio estas tre bona, ĉu ne?
在海浪上 游泳 那是 很 好的事,不是吗?
Finiĝis la tricent dek sepa
第317段 结束

Back to the top