Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) May 4, 2019, 12:28:49 AM

Montara Vilaĝo 456
山 村
mi trovis poste,
我 后来 发现,
ke ili deziris ke mi fariĝu mandareno
他们 希望 我 谋个官职
por liberigi ilin de l' mal-riĉeco
来 从贫困中 解救他 们,
kaj tag-nokta laborado sur la trokultivita tero.
和 日夜 在那一种再种的 土地上 流汗。
Ili atendis, ke mi al-rastos de la homoj tiom da mono,
他们 希望 我 尽量地在老百姓身上搜刮钱财,
kiom povas aliaj mandarenoj,
象 别的那些官儿一样多捞,
tiel ke ni povu aĉeti pli da tero kaj fariĝi bienuloj,
好叫我们 能够 买田买地,当上田东,
por ĉiam liberigitaj de timo kaj mal-havo."
永远 不要 再害怕 受穷。”
"Tio estas agado plej natura," komentis mia patrino.
“这是 很自然的事咯,” 我的母亲 说,
Finiĝis la kvarcent kvindek sesa
第456段 结束

Standardo (User's profile) May 4, 2019, 12:48:00 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 338
战斗在 中国
Abrupte stariĝis maljunulo,
一位 老人 突然 站起来,
kiu ĝis nun dormadis antaŭ mi.
他 一直到现在 在我前面睡着。
Li aĉetis lunĉon, tuj komencis manĝi.
他 买了 一份午餐,立刻 开始吃起来。
Ha, en tia noktomezo!
啊,在这样的 午夜!
Kun terura bruo la vagonaro
这列车 带着 可怖的 轰鸣
tra-pasis la fer-ponton sur Lago Hamana.
穿过了 滨名湖上的 大铁桥。
Al mi re-viviĝis la akvo malklara nigre-blua,
那模糊而黑蓝色的 湖水 使我 苏醒了。
apud kiu ni iam vagis.
我们 曾经 在它湖边 徘徊过。
Preskaŭ ĉiuj el la pasaĝeroj estis en dormo.
几乎 所有的旅客 都在睡着觉。
Finiĝis la tricent tridek oka
第338段 结束

Standardo (User's profile) May 4, 2019, 11:34:41 PM

Montara Vilaĝo 457
山 村
"Mi volus mem trovi rimedojn
“我 希望 自己 也有办法,
por sendi miajn filojn al modernaj lernejoj."
把我的 孩子 送进一个新式学校 去念书哩。”
"Sed mi ne volas plibonigi la vivkondiĉon de mia propra familio,
“但是 我不想 为了改进 我自己家庭的境遇
fariĝante mandareno."
而 去找官做。”
"Do pro kio vi frekventis la lernejon?"
“那么你上学校去干什么呢?”
"Mi volis lerni inĝenieran metion."
“我 希望 学习 工程师技术。”
"Inĝeniero?
“工程师?
Kio estas inĝeniero?"
什么 叫做 工程师?”
Onklo Pan demandis surprizite kaj scivoleme.
潘大叔 问道,既惊奇,又好奇。
Finiĝis la kvarcent kvindek sepa
第457段 结束

Standardo (User's profile) May 5, 2019, 12:52:50 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 339
战斗在 中国
Naŭzaj, harozaj kruroj maldece eligitaj,
令人厌恶的 毛腿 失礼地 伸出来,
mal-streĉa vizaĝo-haŭto lavata sub lampolumo,
在灯光下 洗着 脸上松弛的 皮肤,
duone mal-fermitaj buŝoj lacigitaj.
半张着 疲劳的 嘴巴。
Se en mia vid-kampo sin trovus infano,
如果 在我视野里的 一个孩子发现自己
kiu dormas kun naiva vizaĝeto,
他 带着 稚气的小脸 在睡觉。
la afero supozeble irus ali-direkten.
这事 猜想 可能 走去 另一方向
La homoj, pri kio mi supre menciis,
我 刚才 提到的 那些人,
forte spronis mian senton.
强烈地 刺激着 我的 感觉。
Mi jam eniris lokon sen-el-iran.
我 已经 走进了 一个没有出口的 地方。
Finiĝis la tricent tridek naŭa
第339段 结束

Standardo (User's profile) May 6, 2019, 12:17:10 AM

Montara Vilaĝo 458
山 村
"Inĝeniero estas viro,
“一个男人 是 工程师
kies metio estas plani
他的 行业 精神 设计
kaj super-vidi la konstruadon de land-vojoj,
监督 国家公路的 建设
fer-vojoj, uzinoj kaj maŝinoj."
与铁路、工厂和机器制造。
"Sed tio ja ne estas klerula okupo!"
“不过 这并不是 一个读书人的工作呀!”
mia patrino komentis mirigite.
我的 母亲 惊讶说着。
Finiĝis la kvarcent kvindek oka
第458段 结束

Standardo (User's profile) May 6, 2019, 12:46:46 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 340
战斗在 中国
Kiel virinoj faras por endormi,
像女人们 都入睡了,
mi sidiĝis kun la kapo inter fenestro kaj seĝ-apogilo
我 坐着 把头靠在窗子和椅子的把手之间。
Aĥ, amikino, vi rekte rigardas min?
啊,一位女友,你 一直 在看着我吗?
Mia parolo iom sentimentaliĝis.
我的 讲话 有点 多愁善感的。
Transen mi kuru.
我 要向对面 跑去。
La sekvantan tagon mi trovis min en blanka litaĵo.
第2天 我 发现 我 在白色的 被褥里。
Estis en hospitalo proksime al la stacio Nagoya,
那是 在名古屋火车站 附近的一家医院里,
tio klariĝis al mi poste.
我 以后 澄清 这事了。
Iel laca kompreneble mi estis.
当然 我 已是 某种的 疲倦了。
Finiĝis la tricent kvardeka
第340段 结束

Standardo (User's profile) May 7, 2019, 12:44:09 AM

Montara Vilaĝo 459
山 村
"Tio estas rutinaĵo de man-laboristoj.
“那 是手艺人 做的活。
La okupo de kleruloj estas regi
一个有教养的人 忙碌地 是治理人,
kiel gubernatoroj kaj ministroj.
是当县太爷 和 大官。
La homoj ne frkventas lernejon
谁 也不会 进学校
por sciigi pri man-laborado.
去 学习 干粗活。
Neniam!"
从来没有谁这样做!”
"Sed mi tion faris!
“可是 我 要 这样做!
Kaj tion ankoraŭ faras multaj homoj mia-aĝaj,"
有许多我 这样年纪的人 也想这样做, ”
diris fiere la juna fremdulo,
这位 年轻 的陌生人用骄傲的口气说,
kvazaŭ li estus la antaŭulo de nova pens-maniero.
好像 他 就是一个新思想的 先驱者。
Finiĝis la kvarcent kvindek naŭa
第459段 结束

Standardo (User's profile) May 7, 2019, 1:11:10 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 341
战斗在 中国
Nebule mi ekkonis blankan koloron,
我 开始知道 雾是 白颜色。
tamen nenio venis en la kapon
然而 没有什么 来到 脑子里
pri la estinteco kaj la estonteco.
对于 过去 与 未来。
Doloron mi tute ne havis,
我 完全 没有苦痛,
kaj baldaŭ ree en-falis profundan dormon.
不久 又进入了 沉睡之中。
Ĉe la dua vekiĝo juna kuracisto
第2次 醒来 一位年轻的 医生
aĥ, se tiel diri ankaŭ sen-interese.
啊,如果 这样说 也没有兴趣。
Nun mi rakontu pri la tria.
现在 我要说 第3次。
Mi komence aŭdis mal-laŭtan voĉon,
我 开始 听到了 小的 声音,
ĝi pli kaj pli klariĝis, fine ekestis vortoj...
它 越来越 清楚了,最后 开始是 说话了。
Finiĝis la tricent kvardek unua
第341段 结束

Standardo (User's profile) May 7, 2019, 11:22:30 PM

Montara Vilaĝo 460
山 村
"Nia lando estas lando mal-nova, post-restinta.
“我们的 国家 太老了,落后了。
Ni tre mal-antaŭas aliajn landojn
我们 很落后于 其它一些国家,
rilate al scienco kaj industrio,
在科学 和 工业方面
kaj tial ni estis la celo de ali-landaj invadoj kaj ekspluatadoj.
因而 我们 就一直 成为了外国侵略和剥削的 目标。
Ni devas fariĝi moderna ŝtato kiel la okcidentaj landoj,
我们 一定要 成为 一个近代国家,象任何西方国家一样。
sekve ni devas havi kapablajn inĝenierojn."
因此 我们 就得有一些 很好的 工程师。”
"Kion vi volas diri, s-ro Gasto?
“客人,你说的是什么话呀?
Mi ne tute komprenas vin."
我 不能 完全理解 你。”
Mia patrino estis perpleksita.
我的 母亲 感到 迷惑起来。
Finiĝis la kvarcent sesdeka
第460段 结束

Standardo (User's profile) May 8, 2019, 12:10:05 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 342
战斗在 中国
Bedaŭrinde oni ne povus lasi ŝin plu ne la sama klaso...
遗憾 人们 不能 扔下她 更不能在同一个班
Komprenis mi, ke la parolantoj estas du virinoj,
我 明白,讲话的人 而是 两个女人
laŭ senpera esprimo, mia patrino kaj f-ino Azuma.
根据 直接的 表露,是我的母亲和 阿东小姐。
Tiam mi jam re-memoris ĉion,
那时 我 已经 回想起了 这些事,
tamen kiel alies aferon, estas strange.
然而 像其它的事,是 奇怪的
Mi decidis, ke mi ŝajnigu min dormanta.
我 决定,我 感觉是 正在睡着。
Vi enuas, ĉu? Ankaŭ mi iom.
你们 感到倦意,不是吗?我也有一点。
Sed mi asertas;
但是 我 却认为
maljuna fraŭlino nomata inspektorino de lernej-pensiono
这个老姑娘 被叫做 学校的一个监督的人
estas tre tre teda estaĵo.
是 一个非常非常令人厌烦的生物。
Finiĝis la tricent kvardek dua
第342段 结束

Back to the top