Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) May 13, 2019, 11:59:42 PM

Montara Vilaĝo 466
山 村
"Ne timu, S'rino,"
“不要怕,大娘,”
La fremdulo diris,
陌生人 说着,
rigardante la palpebruman avertadon de mia patrino al Onklo Pan.
他 瞥见我母亲 在用眨眼的方式 告诫潘大叔。
"Mi ne denuncos vin al la maljuna tigro,
“我 决不会 去向那只老虎 告发你,
ĉar mi ne estas lia 'kurhundo'.
因为 我 不是 他的 走狗。
Onklo Pan absolute pravas.
潘大叔的 话 讲得 完全对。
Li estas vera proleto,
他 是 一个真正的 无产阶级,
kun instinkta malamo al la ekspluata klaso.
他 对剥削阶级 怀有本能 的仇恨。
Sed homoj kiel bienulo Ĉu Min estas nur parto de la ludo,
但 象地主 储敏 那样的人 不过 是整个 把戏中的一部分,
nuraj dentradetoj en la tuta maŝino.
是 整个机器中的 一个零件。
Finiĝis la kvarcent sesdek sesa
第466段 结束

Standardo (User's profile) May 14, 2019, 1:21:11 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 348
战斗在 中国
Ho, bonan tagon!
哦,美好的 一天!
la estro akceptis lin per oficiala afablo,
科长 客气地 接待了他,
mentone montris apudan seĝon. Nu ĉi tien!
用下巴 指着 旁边的 椅子。 呶,去那里坐吧!
Kun hezito li sidiĝis tiel, kvazaŭ li volus tuj for-iri.
他 犹豫着 坐下,好像 要立刻 离开 。
Rekte rigardante tiun,
直接 地 看着他
pli maljunan ol li, la sekci-estro ne-rapide komencis:
比他 更老一点,科长 慢慢地 开始
Ne pro alio mi petis vian venon...
不是 由于 别的事,我叫 你来。
Pasis kelke da minutoj.
过了 几分钟。
Dum tio la estro eble diris mil vortojn sinjore,
期间 科长 绅士般地 说看 很多话,
sed en la kapo de Nagai nur unu sovaĝe bolis,
但是 在永井 脑海里 只是 一个劲翻腾着
ĉirkaŭ-kuris - "maldungo".
转圈得 跑着,“解雇”
Finiĝis la tricent kvardek oka
第348段 结束

Standardo (User's profile) May 14, 2019, 11:29:49 PM

Montara Vilaĝo 467
山 村
Ekzistas, kiel mi diris, militaj lordoj
我刚才说过,另外还有军阀、
kaj fremdaj armil-vendistoj,
和 外国军火商人,
kiuj kun-laboradas unu kun alia por nian sangon elsuĉi."
他们 相互串通一气,把我们的血都吸干了。”
Dum li paroladis, pli kaj pli agresiĝis lia voĉo,
他 讲话时 越讲声音 变得 越激烈,
kvazaŭ ĉiuj menciitoj estus liaj ĝismortaj malamikoj.
好像 他刚才提到的 那些人 全是他不共戴天的敌人。
Ruĝiĝis lia vizaĝo, el-staris bluaj vejnoj sur liaj tempioj,
他的 脸色 变得赤红,他两边太阳穴上的青筋直暴,
kaj liaj manoj pugniĝis.
他的手 也握起拳头。
"Pro tio mi eĉ rezignis pri inĝenieriĝo," li diris.
“这 也就是为什么 我 不再想当工程师的 原因,” 他说,
"Fer-vojojn kaj uzinojn ni ne povas konstruadi
“我们 也建不起 什么 铁路和工厂了。
dum tiaj hom-aĉoj tenas la potencon
当 这些 腐败的人物还在当权的时候
Finiĝis la kvarcent sesdek sepa
第467段 结束

Standardo (User's profile) May 14, 2019, 11:56:52 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 349
战斗在 中国
Firme teniĝu, ĉar vi estas virjapano!
坚强地 对待吧,因为 你 是一个日本男人!
fine li admonis sin,
最后 他 告诫 自己,
kaj de-nove inter-plektis la manojn sur-genue.
重新 把交错的 双手 放在膝盖上。
Tiuj strange tremetis,
它们 奇怪地 颤抖着,
kaj klare aŭdiĝis rapidega batado de l' koro kvazaŭ krevonta.
清楚地 听到了 心脏 快速地 跳动声,仿佛 将要爆裂。
Vi havas kvindek tri jarojn,
你 有 53岁了,
estas sufiĉe maljuna por ofici,
为了 公职 是 十足的 老了,
daŭris la parolado de l' estro.
科长 继续在 讲着
Krome vi jam tridek kvin jarojn laboradas
另外 你 已经工作了 35年了
en tiu ĉi Edukad-departemento,
在这个 教育部门,
kio tute malofte okazas.
这种事 完全是 不常发生得。
Finiĝis la tricent kvardek naŭa
第349段 结束

Standardo (User's profile) May 16, 2019, 12:04:08 AM

Montara Vilaĝo 468
山 村
Ni bezonas novan administradon
我们 得 需要 有效能更高的 新政府。”
antaŭ ol povi paroli pri ia nacia re-konstruado!"
在我们 谈到 国家建设以前
Li ekkriis preskaŭ slogane per sia laŭta voĉo,
他 几乎 接近于在喊口号 的声音 变得越来越大,
kio timigis nin ĉiujn.
这可把 我们吓坏了。
Cetere, ni ne komprenis la temon de liaj paroloj.
确实,我们 也不懂得 他讲的 是些 什么东西。
Do mia patrino ŝanĝis la temon per demando:
因此 我的母亲 转换话题,问:
"S-ro Gasto, vi diris, ke vi konas mian pli-aĝan filon.
“年轻 客人,你说 你认识 我的大孩子。
Kiel vi konatiĝis kun li?
你 是怎样 认识他的 呢?
Li ne estis studento.
他 并不是 一个学生呀。
Certe li ne frekventis vian lernejo."
无论如何,他 没有进过 你的学校。”
Finiĝis la kvarcent sesdek oka
第468段 结束

Standardo (User's profile) May 16, 2019, 8:57:47 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 350
战斗在 中国
Vidu ĉirkaŭ vin, vi ne trovos
请看看 你周围,你 没有 发现
eĉ unu el viaj plej mal-novaj kolegoj.
甚至 你的 最老同事中的 一位。
Mi mem estas flavbeka novulo por vi, ha-ha-ha!
我 本人 对你来说 是 黄嘴小儿了,哈哈哈!
Nun estas via vico,
现在 轮到你了,
mi diras tamen kun multa bedaŭro.
然而,我 非常遗憾地 说着。
Sed S-ro! -Nagai vortis mallaŭte,
然而 先生!永井 小声地 说话,
ĉu vi ne bonvolus pripensi mian familion?
你 也不考虑考虑我的 家庭吗?
Miaj infanoj...Infanoj?
我的 孩子们,孩子们?
La sekciestro sin esprimis nekomprene.
科长 表示了 自己不可理喻的 态度。
Finiĝis la tricent kvindeka
第350段 结束

Standardo (User's profile) May 16, 2019, 11:55:07 PM

Montara Vilaĝo 469
山 村
"Certe ne," la fremdulo diris senemocie.
“当然 他没有进过,” 陌生人用一种老老实实的声音说,
"Sed ni estas bonaj amikoj -ne, bonaj kamaradoj!
“但 我们 是 很要好的朋友--不,是很要好的同 志。
Mi scias ĉion pri li.
他的情况 我全知道。
Oni fianĉigis lin al povra knabino,
他 ,就和一个穷女孩子定了亲,
kiam li estis eta, ĉu ne?
在他很小的时候 对吗?
Sed..." Subite li paŭzis,
不过...” 忽然 他止住了,
konscia pri la ĉe-esto de Alan,
因为 他发现 阿兰就在 旁边,
kiu aŭskultadis lin kun granda intereso.
她 是一直就以 很大的好奇心 在倾听他的讲话。
Li rigardis ŝin mal-trankvile.
他 不安地 望了她一眼。
Finiĝis la kvarcent sesdek naŭa
第469段 结束

Standardo (User's profile) May 17, 2019, 12:39:23 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 351
战斗在 中国
Mi aŭdis, ke vi havas nur filon, nun dekjaran.
我 听说,你 只有 一个儿子,现在10岁了。
Jes, n-ne, S-ro... ankaŭ filineton,
是的,恩 不,先生, 小女孩
kiu naskiĝis en la lasta somero.
她 在去年夏天 出生的。
Kial vi tiam ne diris?
那时 你 为什么 不说?
Ĉu vi ne scias,
你 不知道,
ke ĉi tie oni kutimas donaci iom da mono al tiuj...
在这里 人们 习惯 给他们 一些钱的。
Mi scias, S-ro!
我 知道 先生!
Tamen mi hontis ekhavi nepotaŭgan filinon.
然而 我 羞愧 开始有了一个似孙子的 女儿。
Ne! "Ĉiam energia" estas moto de ni, viroj!
不!总是 精力充沛的 是 我们的 座右铭,男人们!
la sekci-estro ridis mal-bonan ridon,
科长 笑着 带着坏笑
kiu plie ruĝigis Nagai malbele.
它 更使永井 难堪得 脸红起来。
Finiĝis la tricent kvindek unua
第351段 结束

Standardo (User's profile) May 17, 2019, 11:11:33 PM

Montara Vilaĝo 470
山 村
Pro lia rigardo,
由于他的观望,
Alan mal-ĝoje pendigis sian kapon tre ĝenite.
阿兰 便怏怏不乐地 低下了头,感到很窘。
Ankaŭ mia patrino ekrigardis ŝin kun embaraso.
我的 母亲 也很不自在地 望了她一眼。
Sekvis stranga silentado
这时 出现了一阵奇怪的 沉默,
La solan sonon faris Onklo Pan,
唯一的声音 是 潘大叔发出来的
kiu nervoze sen-cindrigis sian longan pipon
他 在把他那根长烟管 磕烟锅里的烟灰。
frape kontraŭ kruro de sia tabureto.
在他坐着的 那条凳子 腿上磕,
Fine, Alan stariĝis kaj,
最后 阿兰 站了起来。
preninte desur la tablo la bovlojn kaj manĝ-bastonetojn,
她 把桌上的碗筷 收走,
ŝi malaperis en la kuirejon.
钻进 灶房里 不见了
Finiĝis la kvarcent sepdeka
第470段 结束

Standardo (User's profile) May 17, 2019, 11:55:37 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 352
战斗在 中国
Nu ree sur la relon!
喏 又回到了 轨道上了!
Mi estas certa, ke vi, honesta,
我 是 坚信的,你,是诚实的,
jam sufiĉe ŝparis monon por ili,
为了他们 已经 节省了 足够的钱,
kvankam alta salajro ne estas fiksita al vi;
虽然 高薪水 对你 不是 固定的
kaj al-done oni diras,
另外 有人 说
ke vi posedas kampon en via patro-vilaĝo.
你 拥有一块 你父亲村庄的 土地。
Do vi estas "foresta bienulo"! Ha-ha-ha!
那么 你 是 一个不在位的 地主了!哈哈哈!
Ne embarasu min, S-ro! Mi petas.
先生,不要让我难堪! 求求你
Iom balbutis Nagai.
永井 有点 口吃了。
Finiĝis la tricent kvindek dua
第352段 结束

Back to the top