Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) May 18, 2019, 10:54:00 PM

Montara Vilaĝo 471
山 村
"Ĉu ŝi estas la difinita knabino, s'rino?"
“大娘,她 就是那个女孩子吗?”
la fremdulo demandis post la malapero de Alan.
陌生人 在阿兰离开后 问道,
"Mi tre bedaŭras!
“我 真地 很惋惜!
Ŝi aspektas vera proleto!
她 看上去真象 一个无产阶级,
Sed, kiel ĉiu kanbino de la malriĉaj klasoj,
但是 象从贫穷阶级 出来的 任何女子一样,
ŝi havas vizaĝon tiel senespere damaĝitan de l' malriĉeco..."
她的 面孔 不可就药地 被贫穷所损害了...”
"Ho, bonvolu ne paroli pri tio,"
“啊,请不要 谈这个问题吧,”
petegis mia patrino al la vizitanto.
母亲 对客人 发出一个祈求的声音。
"Ŝi havas sorton mal-facilan.
“她的命 非常不好。
Finiĝis la kvarcent sepdek unua
第471段 结束

Standardo (User's profile) May 18, 2019, 11:23:36 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 353
战斗在 中国
Mi ne ŝparis tiom,
我没有这么多,
kaj la kampo estas tiel malgranda,
那块田地 很小,
ke ĝi kvazaŭ ne ekzistus;
它 仿佛 根本 就不存在;
krom tio la farmuloj lasta-tempe tute ne pagas.
此外,佃户 最近 还 没有交租。
Tio ĉi ne koncernas min,
这件事 不关系到 我,
malkaŝe oscedinte li malicis.
他 打阿欠 露出了恨意。
Mi ne persone parolas kun vi.
我不 想 以个人身份 与你 说话。
Vi devas obei la ordonon de la ŝtato, ĉar vi estas...
你 必须 服从 国家的 命令,因为 你是
Momente li hezitis, ek-fumis,
他 犹豫了一下,开始 抽烟
kaj kreis violan rondon en la aero
在空中 吐出了 紫色的圆圈
jes, estas ŝtat-oficisto.
对,是 国家公务员。
Finiĝis la tricent kvindek tria
第353段 结束

Standardo (User's profile) May 19, 2019, 11:33:30 PM

Montara Vilaĝo 472
山 村
Sed volu diri al mi,
然而 请 告诉我,
kiel vi ek-konis tiel intime mian filon.
你 是怎样 知道我儿子 这些详细情况的。
Estas tiel interese.
我 真感到有趣。
Ŝajnas, ke vi scias tre multe pri li!"
看起来 你对他知道得 这么多。”
"S'rino, mi ja scias tre multe pri li
“大娘,我 确实 知道他的事情 太多了
pro tio mi ĉi-vespere haltis en tiu ĉi vilaĝo.
这就是 今天晚上 我 留在这个村子的 原因。
Li donis al mi la adreson.
他 把地址 交给我的。
Mi renkontis lin en vespera kurso,
我 就是在夜校班里 认识他的,
kiun starigis lia sindikato,
那个班 是他的工会办的,
kaj kie mi instruis la historion de l' Ĉina Socia Evoluo.
我 在那里教《中国社会演进史》。
Finiĝis la kvarcent sepdek dua
第472段 结束

Standardo (User's profile) May 19, 2019, 11:55:36 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 354
战斗在 中国
La sekciestro elpoŝigis oran horloĝon,
那科长 从兜里 掏出来 一块金表,
ŝajnigis sin konsternita.
似乎自己 惊愕起来
Ho, pasis duono kaj pli!
啊,已经过了半个多点了!
Nu, amiko, finu la aferon; alian mi havas.
喏,朋友,结束 这件事吧;我 有 别的事。
Konklude: vi estu ĉi tie ĝis la 21a tago,
总之,你 应该在 这里,直到 第21天,
dume aranĝu, por ke Yamada,
期间 要做出安排,为了山田,
via kunlaboranto, poste ne konfuziĝu.
你的 工友,以后 不要 混淆了。
En la 21a, precipe tiun fojon tagmeze,
在第21日,尤其 是中午的 那个时候,
iru al la kasisto, kaj ricevu ĉi-monatan salajron kaj eksiĝmonon.
请去 找会计,将收到 这个月的薪水,和 退休的钱。
Tiam vi estos libera. Do, bonan sanon!
那时 你 就自由了。那么,祝你健康!
Finiĝis la tricent kvindek kvara
第354段 结束

Standardo (User's profile) May 20, 2019, 11:22:16 PM

Montara Vilaĝo 473
山 村
Mi lin vidis preskaŭ ĉiu-tage.
我 几乎 每天 都遇见 他。
S'rino, jam de kvar jaroj
“大娘,已经4年多了。
mi dediĉis min tute al edukado de la laboranta popolo.
我 决定 从事劳动大众的 教育工作,
Tioman okazon ili ne havas por sin pli-bonigi, kiel mi.
他们 不像我那样,没有太多的机会 来自己学习。
Do mi iris la klason ĉiu-vespere
所以 我才 每天晚上到 他们的夜校去,
kaj helpis ilin tiom, kiom mi povis.
尽我的 一切可能 帮助他们。
Via filo estis tre inteligenta
你的 儿子很聪明,
kaj ankaŭ diligente laboris.
也很勤奋得 工作着。
Ni kutimis havi privatajn diskutojn post la klaso.
每次下完课后 我们 总要在 一起讨论一阵子。
Finiĝis la kvarcent sepdek tria
第473段 结束

Standardo (User's profile) May 20, 2019, 11:52:03 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 355
战斗在 中国
Tute sen-helpa, Nagai ek-staris,
完全 无助的,永井 开始站了起来,
kaj kun ĝentila kapsaluto diris al li duone en la buŝo:
有礼貌地 点头致意 对他半张着嘴说:
Mi dankas, S-ro!
我 谢谢你,先生。
Kaj al si mem, penante ne larmiĝi,
而 对着自己,努力着 不要流泪,
kiel oni instruis lin en la liceo:
就像 人们在高中教他时 那样:
Malbenu nek dion, nek homon...!
既不诅咒上帝 也不诅咒人
......
La destinita tago
被预期的 那一天
Ĉirkaŭ 600 enoj kaj du folioj de orkadra papero.
大约 600日元 和 两张带有金边的纸片。
Unu por longa servado...
这一些 是长期服务得到的。
Finiĝis la tricent kvindek kvina
第355段 结束

Standardo (User's profile) May 21, 2019, 10:42:39 PM

Montara Vilaĝo 474
山 村
Li montriĝis mal-falsa intelektulo de l' laborista klaso.
他 是无产阶级中的 一个真正知识分子。
Lia interpreto pri nia moderna historio,
他 对我们 解释 现代历史
pri la strategio de la revolucio
和革命的战略,
en lando mal-nov-monda kiel la nia,
在一个象我们 这样古老的国家里
ŝajnas al mi eĉ pli korekta al tiu de Mintun.
我觉得 甚至 比明敦 还要正确。
Kompreneble, la de-veno de Mintun estas mal-simila,
当然,明敦的 出身 是不同的:
ĉar li estas absoluta proleto.
因为 他 是一个实实在在的 无产者。”
Ni ĉiuj rigardis lin gape.
我们 全都 呆望着 他。
Tiel flua estis lia parolo,
他 真是 口若悬河,
tamen eĉ unu lian vorton ni ne komprenis.
但是 他讲的话 我们 甚至一句也听不懂。
Finiĝis la kvarcent sepdek kvara
第474段 结束

Standardo (User's profile) May 21, 2019, 11:01:27 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 356
战斗在 中国
La alia pro eksiĝo - ne pro eksigo!
另一个 是 因为辞职 - 不是 免职!
Ĉar por ŝpari monon oni arbitre skribis,
因为 有人为了省钱 随意 写着
ke li rezignis pro "sia hejma afero".
他 放弃了 是由于自己家里的 事情。
Al kiu li plendu?
他 向谁 抱怨呢?
Ja absoluta estas la ŝtat-ordono!
这 国家秩序 却是 绝对的!
Tiu-nokte Nigra ombro lia en triaranga drinkejo.
那天夜里 永井 他的身影 第3流的 酒馆里了。
Ju pli da alkoholo, des pli da malebrio kaj melankolio.
酒精 越多,幻觉和抑郁 就越多。
Fru-printempa vento blovis mal-varme.
早春的 风 吹起来 很冷。
Finiĝis la tricent kvindek sesa
第356段 结束

Standardo (User's profile) May 22, 2019, 10:27:34 PM

Montara Vilaĝo 475
山 村
Tiel nova por ni estis lia vort-provizo,
他 所用的语言和名词 我们是前所未闻,
ke ĝi sonis kvazaŭ citado el iu fremdlanda biblio.
它 响得像 是 从一本什么外国经书 引下来的一样。
Sed la nomo de Mintun vekis nian intereson.
不过 明敦 这个名字 却引起了 我们的兴趣。
Ni nenion aŭdis pri li jam de jaroj.
我们 平时总以为他早已不在人世了。”
La homoj eĉ pensis, ke eble li estas mortinta.
人们 甚至 想,他 可能 是 故去了。”
Do Onklo Pan demandis,
潘大叔 因而 问道:
duone dube, duone surprizite,
一半疑惑、一半惊奇地
"Ĉu vi vere konas Mintun-on?"
“你 真地 认识明敦吗?”
"Kompreneble jes, tre bone," la fremdulo diris.
“当然 我认识,而且 非常熟,”陌生人说。
Finiĝis la kvarcent sepdek kvina
第475段 结束

Standardo (User's profile) May 22, 2019, 11:08:47 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 357
战斗在 中国
2
Du
Tute simple: -kio devas veni, fine venis!
很简单:那东西 必须要来,终于 来了!
Sed nun kion fari?
然而 现在 做什么呢?
Nagai ne-vide rigardis antaŭ sin.
永井 无望得 看着 前方。
En la malgranda domo regis ne-kutima silento,
在那小房子里 出现了 一种不寻常的寂静,
ĉar la edzino kun infanoj iris al proksima banejo.
因为,妻子 带着 孩子们 去往 附近的 浴池了。
La mal-nova tekruĉo vaporante siblis.
那把老茶壶 冒着气 在嘶嘶地 叫着。
Sur la ink-makulita tablo ankoraŭ
在墨染的 桌子上 还
restis kelkaj kopioj de lia karier-pri-skribo.
留着 几张 他 职业生涯的 抄写件。
Ĉar li estadis skribisto dum 35 jaroj,
因为 他 已 做抄写员工作 35年了。
ili aspektis tre bele, sed kian efikon ĝi havas?
它们 看起来 很漂亮,但是 它又有 什么样的 效果呢?
Finiĝis la tricent kvindek sepa
第357段 结束

Back to the top