Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) May 23, 2019, 11:35:22 PM

Montara Vilaĝo 476
山 村
"Ĉu ankaŭ li frekventas la vesperan kurson?"
“他 也上夜校吗?”
mia patrino demandis.
我的 母亲 问。
"Ne. Li jam delonge trapasis tiun stadion.
“没有。他 早已经 越过了那个阶段了。
Cetere, tio ne necesas al li.
无论如何,他 没有 那个需要。
Li estis la nukleo de la movado."
他 成了 运动的 核心分子。”
"Kion vi volas diri? Nukleo?
“你 说的 什么意思? 核心分子?
Kio estas nukleo? Onklo Pan estis konfuzita.
什么 叫做核心分子?” 潘大叔 变得 迷糊起来。
"Ho, mi petas pardonon!"
“啊, 很对不起!”
la eks-studento diris, kun ek-tremo de nervozo en sia okulo.
这位过去的 学生说,他的脸上 露出一种神经质的闪光。
Finiĝis la kvarcent sepdek sesa
第476段 结束

Standardo (User's profile) May 24, 2019, 12:22:51 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 358
战斗在 中国
Nun li ne-vole konvinkiĝis,
现在 他并不心甘情愿,
ke li vane nokt-laboris lasta-tempe.
他 最近 白白得 加夜班了。
Unuj el tiuj, de kiuj li petis novan postenon,
从那些出来了一些,从这些人里 他要求新的 位置
malatente silentis, aŭ tuj re-sendis la karier-pri-skribon,
不理睬得 沉默着,或 立刻 退回了 职业生涯简历,
kaj aliaj kun diplomatia deco promesis peni.
其他人 带着外交礼仪 允许 努力。
La sekci-estro estis la plej sen-kora.
那个科长 是 最没有良心的
Kiam Nagai vizitis lin, servisitino,
在永井 拜会他时,一个女仆,
kiu unu-foje iris internen,
她 第一次 去了 里面,
ŝajnige bedaŭris for-eston de l' mastro
看来 遗憾 那个主人的 离开
kaj akceptis nur la nemalkaran donacon,
接着 只接受了 那个 贵重的 礼物,
kvankam Nagai aŭdis lian voĉon.
虽然 永井 听到了 他的 声音
Finiĝis la tricent kvindek oka
第358段 结束

Standardo (User's profile) May 24, 2019, 11:31:55 PM

Montara Vilaĝo 477
山 村
"Tiajn aferojn mi ne devus sciigi al vi.
“我 不应该 对你们 讲这些事。
Sed vi estas denaska kamarado,
不过,你 是 天生的 同志。
Onklo Pan, mi opinias.
潘大叔,我认为。
Mi fidas, ke vi al neniu ripetos miajn vortojn.
我 相信,你 不会 把我讲的话 告诉任何人。
Mi sciigas al vi ĉion,
我 把什么话 都告诉了你,
ĉar mi ne povas rezisti la tenton de l' sen-kaŝeco
因为 我 是 无法拒绝 爽直的表露
kaj honesto de tia proleto kia vi.
对你 这样 诚实的 无产者
Ĉiu-okaze, en Ĉinio li ne plu estas.
不管怎样,他 已经 不在中国了。
Li iris ekster-landen."
他 已经 到外国去了。”
Finiĝis la kvarcent sepdek sepa
第477段 结束

Standardo (User's profile) May 25, 2019, 12:18:18 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 359
战斗在 中国
Pli-poste li ek-sciis de eks-kolego,
稍后 他 在以前同事那里 开始知道了
ke oni dungis kuzon de l' sekciestro el la kamparo.
有人 已雇佣 那个来自乡下的科长的 堂兄。
Eĉ Urban Labor-perejon apud 1-ponto li iris.
他 去往 一号桥附近的 城市的 工作介绍所。
Tie en la ne-hela griza konstruaĵo
那里 是一座黑灰色的建筑
malvigle svarmis palaj senlaboruloj,
一些苍白的 失业者 呆滞的 簇拥着,
kaj li kun aliaj, kiuj iom malfruiĝis,
他 和一些有点来晚的人,
devis resti ekstere kelkan tempon.
必须 留在 外面 一些时间。
Post longa staro li skribis karieron
长时间 站立后 他 写了 简历
kaj deziron sur prezentita karto.
和 期望, 在一张 递来的 卡片上。
Ĝin vidinte juna oficisto ŝerce-serioze diris:
一个年轻的 办事员 看着卡片 半开玩笑半认真得说:
Maljunulo, vi povos atendi dek jarojn, ja?
这位老人,你 确实 能够 等上10年吗?
Kio estos kun ni?
它 将 与我们在一起?
Finiĝis la tricent kvindek naŭa
第359段 结束

Standardo (User's profile) May 26, 2019, 10:07:05 PM

Montara Vilaĝo 478
山 村
"Kion signifas tio?" mia patrino,
“这是 什么意思?” 我的 母亲,
kiun absorbis la ne-atendita,
她一直 被这意想不到的、
rivela interparolo, subite eksaltetis.
泄露许多事实的对话,忽然惊叫了一声。
"Ĉu lin for-kaptis fremdaj diabloj
“怎的,他 被洋鬼子绑票,
kaj kontrabandis al ilia lando en ter-pom-sakoj
象 洋山芋似地被 装进麻袋里,
kiel kulio por konstrui fe-rvojojn kaj uzinojn?
运到 外国当苦力, 去修铁路和工厂了吗?
Povra Mintun! Li devis ne for-lasi la vilaĝon.
可怜的明敦!他 不该 离开了村子。
Neniu oro sur la tero estas facile trovebla."
世界上的黄金 并不是那么容易 就找到的呀。
"Ne, s'rino!" korektis haste la fremdulo.
“不是,大娘!”陌生人 急速地 纠正说,
Finiĝis la kvarcent sepdek oka
第478段 结束

Standardo (User's profile) May 26, 2019, 10:34:32 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 360
战斗在 中国
Li balancis la grizan kapon mal-gaje.
他 悲伤得 摇着 灰色的 头。
Ĉiu-monate oni pagas al li 20 enojn kiel pension,
每个月 人们给他 20日元的 养老金,
sed per ĝi la familio nur povas "loĝi".
但 有了它,家庭 只能 “活着”。
Se li estu denaska mal-riĉulo,
如果 他 是 一个天生的 穷人
li laborigus la edzinon kaj ankaŭ la filon
他 会 为妻子和儿子 工作
tuj post eliĝo el elementa lernejo.
到 小学 毕业。
Ne! Li havis fieron!
不! 他 很自豪!
Ĝis Meizi-restarigo lia familio absolutis en la vilaĝo,
到明治维新时,他的 家庭 就绝对在在这个村子里,
kaj, kvankam ne samurajo, portis "famili-nomon"
但 不是 武士,带着家姓。
kaj "du glavojn", ricevis "subten-rizon" de l' loka daimio.
和 两把剑,受到了当地的大名诸侯给的大米。
Finiĝis la tricent sesdeka
第360段 结束

Standardo (User's profile) May 28, 2019, 12:06:46 AM

Montara Vilaĝo 479
山 村
"Nenia kontrabandado.
“走私活动 现在没有了,
Ĉinojn ili ne deziras. La loko, al kiu Mintun iris,
他们 不再需要中国人了。 明敦 所去的地方
estas la patrujo de l' laborantaj amasoj de la mondo.
是世界 劳动人民的 祖国呀。
Li nun faras esploradon tie."
他 现在 是在那里的 一个大学里 做研究工作呀。”
"Kio? Ĉu li fariĝis klerulo?"
“什么?他成为了一个有学问的人?”
"Jes, li estas klerulo, erudiciulo de l' mal-riĉaj homoj."
“对。他 成了一个有学问的人,一个穷人的学者。”
"Kion vi volas diri?" Onklo Pan demandis surprizite.
“你 这是 什么意思?” 潘大叔 惊奇地问,
"Mi vin ne komprenas, s-ro Gasto.
“客人,我不懂得,
Kiel mal-riĉaj homoj povas esti kleruloj?
穷人 怎么会能成为学者呢?
Mankas al ili tempo, mono.
他们 没有时间,也没有钱呀。
Ili devas labori la tutan tagon."
他们 得 整天 干活。”
Finiĝis la kvarcent sepdek naŭa
第479段 结束

Standardo (User's profile) May 28, 2019, 12:36:57 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 361
战斗在 中国
Oni diris: Se la akvo de la riverego Mogami eĉ seniĝus,
有人说:假如 最上川大河的水 甚至 没有了,
la riĉaĵo de Nagai-familio neniom seniĝus.
永井的 家庭的财富 也任何东西 没有了。
Tion indiferente ruinigis la socia ŝanĝiĝo, terura fajro,
这种 漠不关心 破坏了 社会变革,可怕的 火焰,
kaj sen-lima diboĉado de liaj avo kaj patro...
和 他的 祖父和父亲的 无止的放荡
Reve li re-venis al la feliĉa knab-aĝo
他 梦想着 回到了 那美好的童年
kaj al la bela-hejm-vilaĝo.
和 回到 那美丽的家乡
Tamen la kruela realo ne lasis lin tiel vagi;
然而,残酷的现实 并没有 让他如此徘徊;
li amare re-memoris,
他 痛苦地 回想起
ke la familio en Tokio mult-foje trans-loĝiĝis
在东京的 家 多次的 搬迁
nur en pli mal-grandan domon,
只是 到了最小的 房子。
Finiĝis la tricent sesdek unua
第361段 结束

Standardo (User's profile) May 28, 2019, 11:23:50 PM

Montara Vilaĝo 480
山 村
"Sed malriĉaj homoj povas jam kleriĝi,
“但是 穷人 也可以成为有学问的人了。”
per helpo de l' patrujo de la malriĉaj homoj,"
现在有了穷人的祖国的 帮助,
la fremdulo klarigis.
陌生人 解释着说,
"Kaj nur mal-riĉuloj fariĝas bonaj kleruloj.
“而且 也只有穷 人可以成为 优秀的学者。
Mi scias, ke Mintun tra-vivis terurajn spertojn:
我 知道 明敦曾经 过过 可怕的经历:
sian en-spezon li per-laboris en 'La Urbego',
他 在‘大城市’里 混饭吃,
unue kiel rikŝisto, poste kiel vendisto de ĵurnaloj,
最初 是当洋车夫,后来 当报贩,
kaj fine kiel fervojisto.
最后 成为了 一个铁路工人。
Sed dank' al tiuj penoj li finfine iĝis klas-konscia
不过 也幸亏 他 这些努力 阶级 觉悟提高了,
kaj fariĝis elstara proleta batalanto.
成为了一个很好的 无产阶级战士。
Finiĝis la kvarcent okdeka
第480段 结束

Standardo (User's profile) May 28, 2019, 11:48:12 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 362
战斗在 中国
kaj li jam dekok-jara enoficiĝis,
他 已经就职 十八年了,
ĉar li malsukcesis ĉe la ekzameno
因为 他在考试中 没有成功
kaj ne povis fini la liceon.
且 不能 完成 高中学业。
De-nove li rigardis ĉirkaŭ sin, tiam aŭdiĝis el la en-irejo...
他 重新 环顾 四周,然后 从入口处听到......
"Saluton! Saluton!"
“你好!你好!”
Ne rimarkinte mal-fermiĝon de l' pordo,
没 注意到 关门,
tial tute frapite, li ek-staris, tien rapidis.
因此,全被拍击,他站起来,急忙 赶到那里。
Estis viro simila al li en la aĝo,
是与他 一样年龄的 男子
kiu portis el-uzitan veston kaj tol-pakaĵon.
他 穿着旧衣服 拿着行李。
Finiĝis la tricent sesdek dua
第362段 结束

Back to the top