Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) May 29, 2019, 11:52:22 PM

Montara Vilaĝo 481
山 村
Tiel li elektiĝis de sia sindikato kiel kandidato
这也是 为什么 他 被工会选中,
por la superaj studoj de proletaj teorioj
去进修 无产阶级的 理论和学说。”
en la ĉef-urbo de l' patrujo de la mal-riĉaj homoj."
被派往 穷人的祖国的首都
Kiel la buŝo, tiel ankaŭ la okuloj de Onklo Pan
潘大叔的 眼睛和嘴巴
mal-fermiĝis pli kaj pli larĝe,
也就 越张 越大。
stimulite de la nekredebla rakonto de l' fremdulo.
被陌生人 这种前所未闻的故事 弄得惊奇不已,
Kiam la junulo fin-parolis, Onklo Pan subite eligis:
待这位年轻人 把他的话 讲完,他就忽然提出了一个问题:
"Kion cetere vi volas diri per patrujo, s-ro Gasto?
“客人先生,你说的‘祖国’ 是个什么意思啊?
Finiĝis la kvarcent okdek unua
第481段 结束

Standardo (User's profile) May 30, 2019, 12:28:43 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 363
战斗在 中国
Bonan tagon, S-ro.
你好,先生。
Ĉu vi ne havas bonvolon aĉeti ion?
你 不想 买什么吗?
La viro malpakis.
那个 男子 解开了包裹。
Aperis papero, fadeno, dentobrosoj, kovertoj, ktp.
露出了 纸张,线,牙刷,信封 等等。
Tiaj ĉe mi ne mankas,
我 这里 不缺 这些,
ne-klare Nagai vortis krome, forestas la edzino...
永井 不清楚地 说 ,另外,妻子 也不在
Ne diru tiel! mi petas,
不要这样说! 我问你,
li sidiĝis kaj vicigis la objektojn antaŭ li.
他 坐下来,在他面前 摆开了 这些东西。
Ĉi-ĉio estas ĉiutaga bezonaĵo kaj des pli bone neniam putras.
这些东西 是 每天都需要的,最好了 永远 不会坏掉。
Finiĝis la tricent sesdek tria
第363段 结束

Standardo (User's profile) May 30, 2019, 11:50:23 PM

Montara Vilaĝo 482
山 村
Pri tia loko mi neniam aŭdis.
我 从来没有 听人说过 这么一个地方。
Ĉu ĝi estas mal-proksimega provinco de nia Respublika Dinastio,
它是民国朝代一个偏远的省份,
aŭ granda vilaĝo? La patrujo de Mintun
还是一个大的村庄?明敦的 祖国
devus esti tiu ĉi vilaĝo, kie li naskiĝis kaj edziĝis."
就应该是 这个村子,他 是在这里 出生和娶亲的呀。”
La lipoj de l' vizitanto preskaŭ eksplodis en ridon,
这个来访者的 嘴唇 咧开,几乎露出了笑容,
sed li bridis sin. Kviete li klarigis:
但 他抑制住了 自己。他 静静地 解释说:
"La patrujo de l' mal-riĉaj homoj estas granda najbaro,
“穷人的 祖国 是一个很大的国家,是我们伟大的邻邦,
havante kun ni longan komunan land-limon.
和我们有 很长的 共同边界。
Tie la mal-riĉuloj konstruis novan dinastion,
那里的 穷人已经建立起了一个新的朝代
la Dinastion Proletaran,
无产阶级的 朝代,
kiu laboras por la bono de l' mizeruloj.
它 为受苦受难的人 而工作着。
Finiĝis la kvarcent okdek dua
第482段 结束

Standardo (User's profile) May 31, 2019, 12:38:54 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 364
战斗在 中国
Etan helpon al mi, kara sinjoro,
对于我 可心的 帮助,亲爱的 先生,
mi jam de-longe suferas sen-laborecon.
我 已经 遭遇失业 很久了
Ho, vi? Nagai preskaŭ ekkriis.
啊,你? 永井 几乎 喊道:
Ankaŭ min oni senkapigis antaŭ semajnoj,
几个星期前 有人 就 解雇了 我,
li montre frapis la kolon kaj ne-nature ekridis.
他 朝脖子 敲着,露出了 不自然的 微笑。
Tial bedaŭre mi ne povas aĉeti.
因此 遗憾 我 不能 买。
Ĉu vere?! Sed feliĉa vi estas,
真的吗?然而 我 是 幸运的
ĉar vi loĝas en tia domo,
因为 你 住在 那样的 房子里,
dum mi noktas sub tegmento de blua ĉielo,
期间 我 在蓝天的屋顶下 过夜,
kiam mi vendas mal-multe.
那时 我 卖得 很少。
Finiĝis la tricent sesdek kvara
第364段 结束

Standardo (User's profile) May 31, 2019, 2:10:56 AM

Montara Vilaĝo 483
山 村
Ili starigis universitato Sun Jat-sen,
他们开办了一个孙中山大学,”
honore al la fondinto de nia Respubliko."
为的是 纪念 我们 民国的创立者。
"Do tiel," diris mia patrino enpensiĝante.
“原来如此,” 我的 母亲 变得沉思起来说,
"Ni vilaĝanoj neniam eĉ sonĝis,
“我们 乡下人 做梦 也没有想到,
ke en la ekstera mondo okazas tiaj strangaj aferoj.
外面的世界 居然 发生了 这样奇怪的 事情。
Sed diru al mi, kiom longe li devos resti tie."
不过,请告诉我,他 得在 那里 呆多久?”
"Probable li tre baldaŭ revenos.
“也许 他 很快 就要回来。
Ne eblas, ke li tro longe restadu tie.
他 不能 在那里 住得太久。
Tiom estas farenda ĉe ni."
我们 在这里 要做的事多着呢。”
Finiĝis la kvarcent okdek tria
第483段 结束

Standardo (User's profile) May 31, 2019, 11:33:21 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 365
战斗在 中国
Bonvole aĉetu ion.
请 买点 东西吧。
Sen-escepte 10 senojn por unu.
无例外 每个 10 小钱
Tre mal-kara, ĉu ne?
很 便宜,不是吗?
Mi aĉetos por vi, amiko,
我 要给你买,朋友,
ĉar oni ja diras "kompato inter sammalsanuloj!"
因为,人们确实说了,同是有病人之间的同情!
Dankon! Nu, kion?
谢谢! 喏,什么东西?
Kun kelka hezito Nagai prenis du bobenojn de koton-fadeno,
永井 带着几分犹豫 取了 两卷 棉线
nigra kaj blankan. Jen 20 senojn.
黑色的 和 白色的。瞧,20 小钱了。
Sed amiko, kiel vi laboras?
但是 朋友,你 是 这样干活的?
Kiam vi eksiĝis? Pro kio?
在你失职的时候? 由于什么原因?
Finiĝis la tricent sesdek kvina
第365段 结束

Standardo (User's profile) June 1, 2019, 10:35:43 PM

Montara Vilaĝo 484
山 村
"Kiel ekscite!" Onklo Pan abruptis entuziasme.
"多么令人兴奋!'" 潘大叔 热情地 叫出声来,
"Li re-venos do al la vilaĝo kiel tute alia homo.
“那么 他回到 我们村里时 就完全是 一个不同的人了。
Mi devas sciigi al Onjo Krizantemo!
我 得把 这件事 马上 告诉菊婶!
Kompatinda, ŝi revis pri li kiel eminentulo,
可怜的大婶,她 一直梦想 他成为一个伟人,
kaj jen realiĝis ŝia revo. Mi devas informi ŝin!
现在 她的梦想 变成为事实了。我得告诉她!
Kaj li stariĝis, frape sen-cindrigis sian pipon,
”于是 他站起来,磕掉 他烟锅里的 烟灰,
kaj ek-iris al la pordo, murmurante al si,
向门那儿走去。他同时低声地对自己说:
"Espereble ŝi ne koleros pro mi
“我希望她不会讨厌我。
ĉar mi en-trudiĝas tiel mal-fru-vespere.
夜里 这么晚去 找她,
Tiel bonan novaĵon!"
多么好的 消息啊!”
Finiĝis la kvarcent okdek kvara
第484段 结束

Standardo (User's profile) June 1, 2019, 11:02:16 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 366
战斗在 中国
Antaŭ ĉirkaŭ 3 jaroj,
在大约 3年之前,
li re-metis la komercaĵojn, ligis la pakaĵojn.
他 放回了 货物,捆绑了 包裹。
Pardonu, sinjoro! Mi ne havas tempon.
对不起,先生! 我 没有 时间。
Multan dankon! Koran saluton al via kara!
多谢!衷心得 向尊贵的您 致敬!
Bonan sanon kaj oficon!
身体健康 工作顺利!
Kaj li bru-fermis la pordon.
他 砰地一声 关上门。
Sen-laboreca tempo!
失去工作的 时间!
Ĉu ankaŭ mi kolportu,
我 也 去兜售吧,
se mi neniam havos profesion?
如果 我 从来 没有一个职业?
Finiĝis la tricent sesdek sesa
第366段 结束

Standardo (User's profile) June 2, 2019, 11:03:30 PM

Montara Vilaĝo 485
山 村
"Kiu estas Onjo Krizantemo?"
“菊婶 是 谁?”
la fremdulo demandis, kaj ankaŭ li stariĝis.
陌生人 问道,也 站起来。
"Ŝi estas la edzino de Mintun,"
“她 就是 明敦的妻子,”
mia patrino respondis.
我的 母亲 回答说,
Ŝi atendadis lin dum jaroj.
“她 等待了 他 好几年。
Kompatinda, ŝi preskaŭ mal-ŝparis sian junecon en atendado."
可怜的人儿,她 几乎 在等待中 消耗掉了自己的 青春。”
"Ne!" la fremdulo kriis al onklo Pan,
“不行!” 陌生人 对潘大叔喊,
kiu jam levis la klinkon de l'pordo. "
他 正在 拉门闩的
Vi devas ne informi ŝin.
“你 不能去 告诉她。
Finiĝis la kvarcent okdek kvina
第485段 结束

Standardo (User's profile) June 2, 2019, 11:23:50 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 367
战斗在 中国
Ne, neniel eble por mi !
不,对我 没有任何可能!
prefere mi iru antaŭ la... ministro kaj petegu dirante,
我 宁可 去 部长面前,去祈求 述说,
ke mi sur-loke min mortigos,
我 会当场 自杀,
se li ne donos al mi laboron.
如果 他 不给 我 工作。
He, tio estas bona taktiko por akiri oficon.
嗨,这 是一个获得职位的 好策略
Sed mi ne havas tian kuraĝon.
然而 我 没有 那样的 勇气。
Do mi iru kune samsortanoj.
那么 我 将与 同命运的人 一起去。
Tiam, tamen, li ne povos trovi tiom multajn laborejojn,
那时,可是 他不能 找出 那么多的 工作场所,
kiel ajn potenca li estas.
无论 他 有多么 权威。
Finiĝis la tricent sesdek sepa
第367段 结束

Back to the top