Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) September 19, 2019, 12:11:29 AM

Kanto de Juneco 67
青春之歌
Daojing restis sen respondo.
道静 停住 没有 回答。
"Diru, mi demandas vin!"
"说呀,我 在问你!"
"Mi neniam pensis pri tio, panjo.
"我 从没 想过 这个事,妈妈。
Ĉu vi ne permesis min daŭrigi la studadon?
你 不是 答应 我 继续 读书吗?
Ne plu menciu al mi pri la edziniĝo, mi petas vin."
不要 再 向我提嫁人了这个事,我 求你了。"
La patrino retenis sian koleron kaj diris kun brovoj kuntiritaj:
母亲 忍住了 自己的 愤怒,说着 皱紧起 眉毛:
"Vi ne pravas. Mi edziniĝis kun via paĉjo kiam mi havis nur 16 jarojn.
“你 说的 不对。我 嫁给 你父亲,那时 我才16岁。
Krome, la edziniĝo ne malhelpos vian lernadon."
再说,嫁人 也不会 妨碍 你的 学习呀。"
La patrino ek-staris de la lit-rando kaj,
母亲 开始从床边 站起来,
kun la ŝveletaj okuloj duon-fermitaj,
那肿胀的 眼睛 眯成 一条线了
daŭrigis ridetante kaj prenante en siaj manoj tiujn de Daojing:
继续 微笑着 握着 道静的双手
Finiĝis la sesdek sepa
第67段 结束

Standardo (User's profile) September 20, 2019, 12:32:17 AM

Montara Vilaĝo 593
山 村
Mi volas diri, ĉu estas mal-facile esti batalisto?
"我 想说,成为 一名战士 很难吗?"
Laŭ Liŭ diris serioze.
老刘 认真地说。
"Nu, mi ne scias." Onklo Pan gratis al si la kapon.
"哦,我 不知道呀。" 潘大叔 搔着 自己的 头。
"Sed vi devenis el la Nordo, oĉjo mia, kie ĉiu junulo,
然而 你 是来自 北方,我的 好大叔,在那里 所有的 年轻人,
kiam mankis al li manĝaĵo, aliĝis al la armeo."
当 他 没有饭吃的 时候,就去军队当兵。
"Ha, tion mi ne povas sciigi,
“啊,这事 我 也不知道呀,
sed al mi ne plaĉas soldatado.
不过 对于我来说 是 不喜欢 当兵的。
Al mi tute ne plaĉas la batal-afero.
而 我 不喜欢 打仗 那类的事儿。
Mi estas terkulturisto, vidu.
你知道,我 是一个种地的人啊。
Finiĝis la kvincent naŭdek tria
第593段 结束

Standardo (User's profile) September 20, 2019, 1:01:14 AM

Kanto de Juneco 68
青春之歌
"Filino mia, aŭskultu bonan novaĵon:
"我的 女儿,听吧 有一个好消息:
Vi plaĉas al la okuloj de la polic-estro Hu,
那位胡局长 看中喜欢上你了,
kiu frekventas nin.
他 常来 我们家。
Li ŝatas vin pro via klereco kaj beleco.
他 喜欢你, 你的 学识和美丽
La polic-estro neniam edziĝis.
这位 局长 从来 没有 结婚。
Li havas iom pli ol 30 jaroj kaj estas riĉa kaj potenca bonulo."
他 有 30多岁,是个 有钱有势的 好人。"
La filino nur silentis, kun kapo klinita.
这女儿 只是 不做声, 低着头,
Kredante, ke ŝi estas jam persvadita
相信,她是 已经 被说服了,
kaj ke ŝi nenion el-diris nur pro knabina hontemo,
她 什么也没有说,只是 由于 女孩的 羞涩,
Finiĝis la sesdek oka
第68段 结束

Standardo (User's profile) September 20, 2019, 11:59:47 PM

Montara Vilaĝo 594
山 村
Pro tio mi neniam re-iris Norden."
因 这个,我 一直就不愿意 回到北方去。”
"Do tiel." Nia rakontisto en-dilemiĝis, kun vizaĝo mal-afabla.
“我懂得了。” 我们的说书人 陷入左右为难,脸色也非常阴沉。
"Sed karulo mia, pro kio vi starigas tian demandon?
“可是 我的老哥,你怎么 想起了这样一个问题呢?
Vi estis ĉiam homo tiel milde poeziema."
你 素来是一个文质彬彬的、风流的人物呀。”
"Mi volas de-trui teron kaj bienulojn.
“我 想要 毁灭一切土地和地主,
Mi volas forigi ĉiujn mal-belaĵojn."
我 想要 消灭 一切丑恶的东西。”
"Ha!" Onklo Pan ek-saltis kaj eligis surprizo-krion.
“哎呀!” 潘大叔大吃一惊,发出 一声愕异的叫喊。
"Tio estas ribelo. De kie vi havigis tiajn ideojn?
“这是 造反呀。你 从哪里得来的 这些主意?
Finiĝis la kvincent naŭdek kvara
第594段 结束

Standardo (User's profile) September 21, 2019, 12:20:29 AM

Kanto de Juneco 69
青春之歌
Xu Fengying tiel ĝojis,
徐凤英 如此 高兴,
ke ŝiaj okuloj de-nove duon-fermiĝis pro rideto,
她的 眼睛 又 笑了 眯缝起来
kaj ŝi komencis sian sen-finan babilaĉon:
接着 她 开始 她 无休止 话聊:
"Se vi konsentos la edziniĝon,
“如果 你 同意 结婚,
mia trezoro, vin atendos sen-lima feliĉo!
我的 宝贝,无限的幸福 等待 着你哪!
La polic-estro havas eŭropajn domojn en Shanghai kaj Nanjing;
这警察局长 在上海和南京 有 欧式的 洋房;
li havas grandan sumon deponitan en banko de Beiping;
他 在北平的 银行里 存有 大批现款;
li havas ĉirkaŭ dudek hektarojn da tero en sia naskiĝloko;
他 在自己的 家乡 有二十多顷土地;
li havas multajn valor-paperojn en Shanghai.
他 在上海 拥有 大量的 股票。
Finiĝis la sesdek naŭa
第69段 结束

Standardo (User's profile) September 21, 2019, 10:43:44 PM

Montara Vilaĝo 595
山 村
Ili estas danĝeroj."
他们 是非常危险的呀!”
"Tiel parolas jam multaj personoj.
很多人 已经 这样 在讲。
Mi aŭdis multajn rifuĝantojn paroli tiel.
我 听过 许多逃难者 也这样讲。
Laŭ mi, ili pravas.
“我觉得,他们 没有错。
La ter-posedantoj for-rabis al ili ĉion,
地主 抢走了 他们的一切,
ilian hereditan teron, iliajn dometojn kaj eĉ iliajn filinojn.
他们 祖传的 田地,他们的 住屋,甚至 他们的 女儿。
Jes, eĉ Onjon Krizantemo, kiu tute ne kulturas teron."
是的,甚至 抢走了 素来不种田的 菊婶。”
"Kiajn vortojn vi el-parolas, Laŭ Liŭ!"
“老刘,你 讲出的话 可不寻常!”
Onklo Pan ek-kriis timigite, metante al sia buŝo la fingrojn.
潘大叔 又惊恐地 大叫了一声,同时用手指 掩着嘴巴。
Finiĝis la kvincent naŭdek kvina
第595段 结束

Standardo (User's profile) September 21, 2019, 11:08:14 PM

Kanto de Juneco 70
青春之歌
Li estas intimulo de Jiang Jieshi,
他 是 蒋介石的 亲信,
kaj baldaŭ estos promociita al alta rango..."
不久 还要 升大官了。”
Ne povante toleri plu, Daojing forte re-tiris siajn manojn
不能 再忍受了,道静 猛得 抽回 自己的 手。
kaj inter-rompis ŝin kun sufokita plor-voĉo:
带着 沉闷的哭声 打断了她的话:
"Panjo, ĉu vi povas ĉesi kun viaj planoj pri mi?
"妈,你 能 停止 你对我的 打算吗?
Mi preferas morti ol fariĝi ludilo de militaristo aŭ burokrato!
我 宁可 去死,也不做 他们那些军阀官僚的 玩物!
Mi petas vin estingi tian intencon!
我 求你 放弃 这种打算吧!"
La patrino eksplodis de kolero. Ŝi salt-leviĝis.
那母亲 大发雷霆。她 跳了起来。
Finiĝis la sepdeka
第70段 结束

Standardo (User's profile) September 22, 2019, 10:36:37 PM

Montara Vilaĝo 596
山 村
"Mi vere ne kredas al miaj oreloj.
“我 真不敢 相信我的 耳朵。
Sed bon-volu ne tiel laŭte paroli.
请 不要 大声 讲话。
Se tion aŭdus la bienuloj,
如果 地主们 听见了这事,
ili for-prenus de la kamparanoj la tutan teron.
他们 就会 把田地 统统都从庄稼人手里收走。
Ne necesas al vi timi,
你 没有什么 可害怕的,
mi scias, ĉar per via buŝo vi vivas.
我知道, 因为 你是靠 你的一张嘴巴吃饭。
Sed pri-pensu la kompatindajn terkulturistojn!
不过,请想想那些 可怜的庄稼汉吧!
Se ili perdos la teron,
如果 他们 失去土地,
eble ankaŭ vi ne povos plu rakontadi."
你 也就 不能再说书了。”
Finiĝis la kvincent naŭdek sesa
第596段 结束

Standardo (User's profile) September 22, 2019, 11:12:54 PM

Kanto de Juneco 71
青春之歌
Ŝiaj okuloj furiozis timige.
她的 双眼 狂怒起来 可怕得很。
Ŝiaj palaj manoj,
她 苍白的 双手,
sur kies dorso elstaris la vejnoj sub la haŭto,
手背上 皮肤下的 青筋 突出来了,
tremis, kvazaŭ ili volus serĉi ion por bati la knabinon.
颤抖着,仿佛 它们 想寻找 什么要来打 这女孩。
"Ido de hundino! Mal-virtulino!
"母狗的 崽子!无教养的女人!
Ĉu vi kredas vin nobla fraŭlino?
你 相信 自己 是位 高贵的 小姐吗?
Mal-virtulino de venanta de mal-virtulino!
贱货女人 才养 贱货女人!!
Kion alian povus naski mal-riĉa virinaĉo el kaverno
住在山洞的穷婆娘 能够 生出 什么 好东西
kaj mal-ĉasta konkubino?! ...
卖淫的 小老婆 ?!
Finiĝis la sepdek unua
第71段 结束

Standardo (User's profile) September 23, 2019, 11:47:31 PM

Montara Vilaĝo 597
山 村
"Mi ĉiuokaze ne volas plu rakontadi."
“我 无论如何 再 也不说书了。”
"Ha, ne diru tro baldaŭ tion."
“啊,不要把话说 得太绝了吧。”
"Tion ne!" Laŭ Liŭ diris kolere.
“决不再说书!”老刘 怒气冲冲地说。
Sed tuj li mal-levis sian kapon mal-ĝoje,
但是 他 马上 就很沮丧地 垂下了头,
kaj lia voĉo iĝis febla kaj mal-forta kiel murmuro:
他的 声音 也降得微弱了,象是低语:
"Ho, mi jam ne plu disponas pri rakontoj.
“嗨,我 再也没有什么故事 可讲了。
For-iris mia inspiro, por ĉiam for-iris!"
我的 灵感已经没有了,永远没有了!”
Kaj li rigardadis vake la plankon idiotece,
他 没精打采地、呆呆地望着地面,象个白痴一样,
hipnotite de mal-plena revo.
被一个空白日梦 推进了一种催眠中去。
Finiĝis la kvincent naŭdek sepa
第597段 结束

Back to the top