Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) September 28, 2019, 10:59:19 PM

Kanto de Juneco 77
青春之歌
Li Xiuni do, kun haroj distaŭzitaj,
因此 李秀妮,披头散发,
stumblante rond-iradis ĉirkaŭ la domo.
跌跌撞撞,不停地 围着那房子转;
Ŝi nek manĝis, nek trinkis,
她 不吃,也不喝,
sed nur rond-iradis tage kaj nokte,
成日成夜 只是一边来回地 转着。
kriante per trista voĉo:
一边悲惨地 喊叫着:
"Re-donu al mi la infanon! Re-donu al mi la infanon!
"把孩子 还给我!把孩子 还给我!!"
Ho vi, aĉuloj sen konscienco, krueluloj kun koro de lupo,
呵 你,这丧尽天良、狼心狗肺的人,
krimuloj indaj je mil hakoj, re-donu al mi la infanon,
该千刀万剐的 人呀,把孩子 还给 我,
re-donu al mi la infanon! ...
把孩子 还给我!
Finiĝis la sepdek sepa
第77段 结束

Standardo (User's profile) September 29, 2019, 11:00:11 PM

Montara Vilaĝo 603
山 村
Kun plezuro mi informas vin,
我 高兴地 告诉 你们,
ke Ŭang la Leono jam promesis plenumi tiun taskon.
王狮子 已经 答应下来 承担这些工作。
Sed nombre ne sufiĉas lia sekvantaro. Ni bezonas pli..."
不过 他的 部下人数 还不够,我们还需要更多的人参加...”
Li paŭzis, por ke ni havu tempon pri-pensi la proponon.
他 停了一会,给我们一点时间 来考虑 这个建议。
Ŭang la Leono estis ĉefo de sekreta societo,
王狮子 是 一个秘密帮会的 头头,
kiu havis en la montaro sean ĉef-sidejon.
这个帮会的 总部设在 深山里。
Liaj sekvantoj estis plej-parte ŝtelistoj,
他的 党徒 主要 是些小偷、
dom-rabistoj kaj poŝ-sarkistoj,
惯窃 和 扒手。
kiuj for-kuris el mal-liberejo en la gubernia urbo kaj estis ekster-leĝuloj.
这些人 都曾在县里的 监狱里 被关过,现在都 逍遥法外。
Finiĝis la sescent tria
第603段 结束

Standardo (User's profile) September 29, 2019, 11:36:22 PM

Kanto de Juneco 78
青春之歌
Kiaj kor-ŝiraj krioj,
多么 撕心的 喊叫声,
similaj al sen-espera helpo-peto de dronanto!
像似 溺水而无望的 求救声!
Ilin aŭdinte, oni ne povis ne verŝi larmojn.
听见这声音的人 没有不掉泪的。
Opiniante, ke Li Xiuni tro aŭdacas
认为,李秀妮 太大胆了
kaj profanas per siaj agoj lian rektoran dignon,
和 用自己的 行为 亵渎了 他的大学校长的 尊严
Lin Botang ordonis ligi kaj sendi ŝin al ŝia mont-vilaĝo.
林伯唐 就命人绑架着 送她 去往 她的 山村。
Re-vidante la montojn kaj la rivereton de sia naskiĝ-loko,
又看到了 自己故乡的 山川,
Li Xiuni iom re-konsciiĝis
李秀妮 有点 恢复了 知觉
kaj sci-povis paroli kaj plori kiel normala homo.
能够 像正常人 讲话和哭泣了。
Finiĝis la sepdek oka
第78段 结束

Standardo (User's profile) September 30, 2019, 10:51:08 PM

Montara Vilaĝo 604
山 村
Ili famiĝis pri boksado, kaj super-homa olerado
他们 是 拳脚 闻名、超人的 耐力
de malfacilaj kondiĉoj kaj fizika streĉado.
在困难的 条件下 和 体力 充沛。
Ili kutimis prirabi vojaĝantojn sur la ŝoseo en mal-lumo,
他们 经常 夜里在大路上 抢劫过往行人,
sed mal-ofte ĝenis vilaĝojn,
一般 不大到村里 来找麻烦,
kie la kamparanoj plej-parte estis mal-riĉaj.
村人们 绝大多数 是一文莫明的人。
"Kion vi opinias pri tio?" la intendanto demandis.
“你们觉得怎么样?” 总管家 问道。
"Mi esperas, ke iuj el vi povos aliĝi al la Korpuso."
“我希望,你们 有些人 能参加 保安队。”
Neniu respondis.
众人 没有作出反应。
Ni rigardis sci-voleme unu la alian, sed sen-vorte.
我们 只是彼此探询地 望着,什么话也不说。
Finiĝis la sescent kvara
第604段 结束

Standardo (User's profile) September 30, 2019, 11:06:19 PM

Kanto de Juneco 79
青春之歌
Ŝi pensis ke, kvankam ŝi perdis sian infanon,
她 想,虽然 她 失去了 孩子,
almenaŭ ŝi povos kunvivi kun sia maljuna avo,
至少 她 将 和年老的 爷爷 在一起生活,
kiu estis al ŝi tiel afabla kaj nedisigebla.
他对她 是可亲的 和 不能分开的。
Tamen, kiam ŝi eniris sian dometon,
然而,当她 进入 自己的 房屋里时,
ŝi trovis tie nur la potojn kaj vazojn,
她 发现这里 只有 坛坛罐罐的了,
sed ne la avon, kiu jam mortis.
然而 没有了 爷爷,他 已经死去了。
Antaŭ tiu bildo, Li Xiuni de-nove freneziĝis,
面对 这景象,李秀妮 重又疯了,
ne sciante plori, nek paroli.
不想哭,也不想说了。
Kaj en la nokto de la sama tago de ŝia reveno,
就在她回去的 那天夜里,
ŝi ankaŭ ĵetis sin en la Blankan Riveron, kaj tiel finis sian junan vivon.
她也自己投进了 白川河里,因而 结束了自己年轻的生命。
Finiĝis la sepdek naŭa
第79段 结束

Standardo (User's profile) October 1, 2019, 11:30:02 PM

Montara Vilaĝo 605
山 村
"Mi plue klarigu al vi," la intendanto daŭrigis,
“我 可以再向 你们解释一下,”总管家 继续说,
"ke la aliĝo ne domaĝos al via terlaboro,
“参加 这个队 并不影响 你们的庄稼活,
ĉar la venontan printempon, se taŭge pluvos,
因为 下年春天, 如果雨水好,
la Konpuson ni jam ne bezonos
我们 就不需要 这个队伍了,
kaj vi ĉiuj povos hejm-en-iri por pri-labori vian teron."
你们 都 可以回到家里,种你们的 庄稼。”
Komencis aŭdiĝi zumado en la amaso. Iuj murmuris,
人群中 开始 腾起了一片嗡嗡声。有的人 喃喃地说:
"Ne, nin ne interesas soldatado.
“不行,我们 不愿意当兵。
Nur malbonuloj aliĝas al armitaro."
只有坏人 才玩弄枪杆子。”
Aliaj babilis, "Ni estas tiel mal-riĉaj.
另有一些人说:“我们 都 穷得发酸。
Finiĝis la sescent kvina
第605段 结束

Standardo (User's profile) October 1, 2019, 11:50:21 PM

Kanto de Juneco 80
青春之歌
Daojing falis sen-forta sur la mallarĝan liton de Wang,
道静 瘫软倒在 王妈的 窄床上
kiel se ŝi perdus la konscion.
好像 她 失掉了知觉。
Longan momenton poste,
很长 一段时间后,
ŝi pene sidigis sin kaj streĉe premis
她自己努力地坐起来 抓紧了,
per malvarmaj fingroj la malgrasan manon de Wang,
用冰冷的手指 捏住王妈 枯瘦的手,
mal-laŭte vokante: "Panjo! ..."
低声地 喊着:"妈妈!.."
Ŝi ploregis. Estis por ŝi la unua fojo, ke ŝi ploras tiel dolore.
她 大哭起来了。对她 是 第一次, 这么 痛心地 哭了。
"Ne ploru, knabino!
"不要 哭了,姑娘!
Estus danĝere, se via patrino vin aŭdus."
要是 你的 母亲听见了,那可危险了。"
Finiĝis la okdeka
第80段 结束

Standardo (User's profile) October 2, 2019, 11:47:32 PM

Montara Vilaĝo 606
山 村
Ni posedas nenion ŝteleblan aŭ divideblan.
我们 没有什么东西 可以被抢走或者被共产。
Protekton ni ne bezonas."
我们 不需要什么保护。”
La vizaĝo de l' intendanto iom post iom
那总管家的 脸 渐渐得
paliĝis malgraŭ la varmega suno.
变白了 尽管有 那很烫的 太阳。
Liaj lipoj griziĝis kaj konvulsie tremadis.
他的嘴唇 也变得发青,在激烈地 痉挛着。
Sed liaj manoj estis pugnigitaj.
但是他的手 却捏成 了拳头。
La subita ŝanĝiĝo de lia mieno
他的 表情的 这种突然改变,
kaŭzis mortan silenton
引起了 一阵死一般的沉寂。
inter niaj balbutantaj kamparanoj.
在我们的 这些饶舌的庄稼人中间
Finiĝis la sescent sesa
第606段 结束

Standardo (User's profile) October 3, 2019, 12:08:41 AM

Kanto de Juneco 81
青春之歌
La mal-junulino provis konsoli Daojing,
那老女佣人 试图 劝说着 道静,
dum ŝi mem viŝis al si la okulojn.
期间 她自己 也擦着 眼泪。
"Onklino Wang, mi ne plu ilin timas...
"王妈,我 不再 怕他们了...
Mi for-lasos tiun ĉi hejmon!"
我 要离开 这个家!"
Daojing diris post ioma meditado, salt-leviĝinte de la lito.
道静 说着 沉思了 一会儿后,从床上 跳下来。
"Sed kien vi iros?"
但是 你 要去哪里呀?"
Wang demandis surprizite.
王妈 吃惊地 问到。
Ŝi de-nove levis la baskon por viŝi siajn larmojn.
她 又扯着衣襟 擦起眼泪来。
"Al la lernejo." Daojing ne eldiris kion ŝi planis.
"去 学校。" 道静 没有 说出来 她要打算什么。
Finiĝis la okdek unua
第81段 结束

barrysingh101 (User's profile) October 3, 2019, 1:28:56 PM

i wonder if there any same thread available here in English on same topic.

Back to the top