Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) October 13, 2019, 11:51:29 PM

Montara Vilaĝo 617
山 村
kaj mal-junaj avoj sekvataj de gard-hundoj kun pendolaj langoj.
老爷爷 后面 跟着看家犬 它们的舌头 悬在嘴外。
Ĉiuj celis la urbeton,
他们 全部 往镇上奔去,
kvazaŭ tiu loko estus speco de Mekko
好像 那个地方 是 麦加一样
kaj poste ili re-tretis kaj disiĝis kiel lokustoj tra la valoj kaj monteroj.
后来 他们 又退回来了,象蝗虫一样,散在山谷和山间。。
Kiam ni demandis,
当 我们 问起,
kial ili ne iris por ŝirmado al la templo en la urbeto,
他们 为什么 不到镇上的东岳庙里去 找个地方安身,
tial ke estis jam tiel fride,
天气是 如此得 冷,
ili ĉiuj respondis,
他们 回答说,
ke la Ordkonserva Korpuso re-puŝis ilin ĉiufoje, kiam ili provis.
每次 他们想这样做,保安队 就把他们驱逐出来
Finiĝis la sescent deksepa
第617段 结束

Standardo (User's profile) October 14, 2019, 12:06:41 AM

Kanto de Juneco 92
青春之歌
Mi estas ĝuste la estro de la elementa lernejo de tiu ĉi vilaĝo.
我 正是 这个村庄小学的 校长。
Kiel vi nomiĝas?"
你 叫什么名字?
Daojing distingis nun,
道静 这时 才辩清,
ke li estas mal-dika mez-aĝulo,
他 是 一个瘦弱的 中年人
vestita en robo kaj aspektanta vere kiel vilaĝa intelektulo.
穿着长衫,看起来 真是乡村的 “先生”模样。
Aŭdinte ke li mem estas la lernej-estro,
听到了 他 本人 就是 校长,
ŝi tuj demandis lin, plena de ĝojo:
她 立刻 就问 他,充满了 高兴:
"Mi aŭdis de mal-junulo de la templo,
我 在庙里的 那个老人 听到,
ke Zhang Wenqing ne plu instruas ĉi tie.
张文清 不再 在这里教书了。
Diru al mi, mi petas, kie estas li kaj lia edzino."
求您, 告诉我,他和 他的妻子 都在哪里?”
Finiĝis la naŭdek dua
第92段 结束

Standardo (User's profile) October 15, 2019, 12:06:58 AM

Montara Vilaĝo 618
山 村
Poste ni demandis,
之后 我们 又问,
kial ili ne reiris hejmen kaj ili diris unuanime,
为什么 他们 不回到老家去,他们 都众口一声地说,
ke ne valoras tion fari ĉar la tuta regiono
不值得这样去做,因为 那整个地区
estis dezertigita de la severa akvo-mankego,
已经被这严重的干旱沙漠化了,
kune kun la peza pri-rabado far la tra-pasintaj venkitaj soldatoj.
何况路过的溃兵 又曾经 大肆抢劫过一次呢。
Ili parolis krudakcente,
他们 讲话时 声调很沉浊。
kaj ni sciis, ke ili venis de la distrikto
我们 知道,他们 是来自邻近地带
ĉirkaŭ la gubernia urbo en la grandaj montoj.
位置在大山里面的 县城周围。
Ni suspiris simpatie al ili, sed neniel povis helpi ilin.
我们 大家 都同情他们,但是 什么忙 也帮不上。
Finiĝis la sescent dekoka
第618段 结束

Standardo (User's profile) October 15, 2019, 12:28:58 AM

Kanto de Juneco 93
青春之歌
"Zhang Wenqing kaj lia edzino? Oh,oh! ..."
"张文清 和 他的妻子?哦,哦!…"
La lernej-estro ambigue respondis kaj ridetis.
那个校长 模棱两可地 回答,笑了。
"Estas bedaŭrinda hazardo,
真是 遗憾的 凑巧,
ke ili ĵus eksiĝis antaŭ du tagoj por preni novan oficon.
两天前 他们 辞职 为了新的 职位。
Oni diras, ke ili iris al la Nord-oriento ...
有人说,他们 去了 东北...
Ofte okazas, ke oni ne renkontas la vizitaton sur fremda tero.
常常发生,人们 在陌生的 地方 没有找到 被拜访的人。
Vi ankoraŭ ne havas lokon por loĝi, ĉu ne?
你 还没有住宿的 地方,是吗?
Ne gravas; hodiaŭ vi povas pasigi la nokton en nia vilaĝo;
没关系;今天 你 能 在我们村里 过夜的;
ni gastigos vin anstataŭ sinjoro Zhang."
我们会 代替 张先生 招待你。
Finiĝis la naŭdek tria
第93段 结束

Standardo (User's profile) October 15, 2019, 11:52:14 PM

Montara Vilaĝo 619
山 村
Ili ankaŭ ne ĝenis sin viziti nian vilaĝon,
他们 也不到 我们村里来,
ĉar ni ne havis manĝaĵon.
因为 我们 也缺少 粮食。
Iun tagon tamen unu el la vagabondoj
不过 有一天,有一位流浪者 。
aperis en nia vilaĝo: virino.
来到 我们村里 一个女人。
Ŝi aspektis tre malnete, sed ne kiel almozulino,
她 看上去 穿得 很破烂,但 她不是一个乞丐,
ĉar ŝia vizaĝo ne estis tiel pala
因为 她的 面孔 并不 那么 苍白
kaj mal-dika kiel ĉe la pli-multaj el la sen-havuloj.
而又消瘦,像大多数 无家可归的人 那样,
Ŝi portis mal-novegan jakon
她 穿一件 破上衣
kaj paliĝintan roz-koloran pantalonon tiel longan,
和 褪了色的淡红裤子 这条裤子是那么长,
ke oni apenaŭ vidis ŝiajn piedojn.
人们 几乎是 无法看见 她的脚。
Finiĝis la sescent deknaŭa
第619段 结束

Standardo (User's profile) October 16, 2019, 12:06:36 AM

Kanto de Juneco 94
青春之歌
Ne trovante sian kuzon, nek lian edzinon,
没有找到 自己的 表哥,也没有 找到他的妻子,
Daojing ne sciis, kion ŝi faros,
道静 不知道,她 要做什么,
sen mono por re-veturi al Beiping.
没有钱 回北平。
Ŝi silentis, dum longa tempo.
她 沉默了 很长的 时间。
Eble pro la nokta mal-varmeto,
可能 由于 夜间的 寒冷,
eble pro mal-ĝojo, ŝi mienis pala,
也可能 是 难过,她 面色 发白,
ŝiaj kruroj tremis, kiel se ŝi ne povus firme stari.
她的 双腿 也抖起来, 好像 她 都无法站稳。
Kredeble la lernej-estro komprenis ŝian ĝenatecon,
校长 大概知道 她的 烦恼,
kaj diris al ŝi kun rideto, respekto-plene:
对她微笑着 恭敬地说:
Finiĝis la naŭdek kvara
第94段 结束

Standardo (User's profile) October 17, 2019, 12:28:45 AM

Montara Vilaĝo 620
山 村
Ŝi vagis tien-reen,
她 在村里 串来串去,
ĉirkaŭ-rigardante kvazaŭ ŝtelisto.
东张西望,象个小偷一样。
Niaj gard-hundoj ĉirkaŭis ŝin kaj aljelpis ŝin kvazaŭ lupoj.
我们的 看家犬 向她 围过去,象狼似地 朝着她狂吠。
Kontraŭ ili ŝi gestis per longa bambua bastono.
她挥动一根长竹竿来 回击它们。
Sed ĉiu-foje, kiam ŝi levis la armilon,
不过每次 她 举起这武器时,
la hundoj al-saltis ŝin.
群狗 就向她一齐扑过去。
Lajbaŭ eĉ for-ŝiris la randon de ŝia jupo,
来宝 甚至 撕下 她衣服的 下襟,
kaj minacis ŝin pri alia atako,
威胁着她 要再度 攻击。
nudigante siajn dentegojn.
露出 它的 力牙,
Finiĝis la sescent dudeka
第620段 结束

Standardo (User's profile) October 17, 2019, 12:52:27 AM

Kanto de Juneco 95
青春之歌
"Kiun familian nomon vi havas? Lin?
"您 贵姓?姓 林?
Oh, fraŭlino Lin, vi povas diri al mi sen-ceremonie,
哦,林 小姐,你 请不必客气 向我说吧,
se vi havas ian mal-facilon,
您 如果 有什么为难的事,
ne sukcesante renkonti viajn parencojn.
无法 见到 您的亲戚。
Kiel kolego de Wenqing, mi provos vin helpi laŭ mia eblo.
作为 文清的同事,我 会尽力 为您 提供帮助。
Mi nomiĝas Yu Jingtang kaj loĝas en tiu ĉi vilaĝo."
我 叫 余敬唐,就住在 本村里。”
Estis la unua fojo por Daojing
这是 道静 第一次
veturi sola al tiom mal-proksima loko,
独自一人 来到这么远的 地方旅行,
kaj ankaŭ por ŝi la unua fojo sin trovi en tia ĝena situacio,
她也是 第一次 处在 这么为难的 境地,
kia estas la "ne-renkontiĝo kun la vizitato sur fremda tero".
这是 在陌生的 地方 没有见到 被访问的人。
Finiĝis la naŭdek kvina
第95段 结束

barrysingh101 (User's profile) October 17, 2019, 9:23:33 AM

i wonder if i can read this thread in english shareit https://get-vidmateapk.com

Standardo (User's profile) October 17, 2019, 11:46:09 PM

Montara Vilaĝo 621
山 村
Ŝi eligis timo-krion,
她 发出 一声惊叫,
tiel sekan kaj krudan kiel la voĉo de viro.
调子是 既枯燥 又粗糙,象个男人的声音一样。
Ŝi mal-antaŭ-en-iris dum la hundoj daŭre persekutis ŝin,
她 也一步一步地后退,狗儿向她一步一步地逼来,。
rigardante ŝin per siaj sangostriitaj okuloj.
鼓着它们 那血红 的眼睛 望着她,
Finfine ŝi al-proksimiĝis al nia domo.
最后 她 走近了 我们的屋子。
Onklo Pan ĝuste tiam brosadis la junan bovinon
潘大叔 这时 正在 刷着 那头小母牛仔
ŝi estis jam kreskinta
她 现在 长大了,
kaj aspektis glata kaj gracia kiel sinjorino,
既漂亮,又温雅,象一位少妇一样,
sed ankoraŭ modesta kiel sesdek-jarulino.
不过 它 仍然 有些害羞,象一个十六岁的姑娘。
Finiĝis la sescent dudek unua
第621段 结束

Back to the top