Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) October 22, 2019, 11:58:23 PM

Kanto de Juneco 101
青春之歌
Lin Daojing sentis sin feliĉa,
林道静 感到 自己 很幸运,
ke ŝi renkontis bonulon,
她 遇见了 好人,
kaj ke vidiĝas espero por ŝia sopirata okupo.
对 她 渴望的职业 看到了 希望。
Tiun nokton, Daojing dormis dolĉe
这个夜里,道静 睡得 很香
en la fremda, antikva templo.
在这个陌生而古老的 庙里。
La monotonaj plaŭdoj de la mar-ondoj,
那海浪 单调的飞溅声,
la surdiga ĉirpado de la cikadoj:
聒耳 的蝉鸣声:
ĉio fariĝis en ŝia sonĝo ĉarma muziko.
所有一切 都在 她的 梦中 成为了 迷人的音乐。
Matene en la sekvanta tago,
第二天 早上,
ŝi estis vekita de la frapado de la maro ĉe la rokoj.
她 是 被海浪拍打着岩石的 声音 催醒了。
Finiĝis la cent unua
第101段 结束

Standardo (User's profile) October 23, 2019, 11:58:51 PM

Montara Vilaĝo 627
山 村
"Jes, atendu," mia patrino diris.
“好,等一下吧,” 我的 母亲说。
Poste ŝi kriis al Alan, kiu tuj respondis de la kuirejo,
于是 她就向 阿兰喊了一声,她 正在灶房里,立刻就回应了。
kaj instrukciis ŝin pretigi tason da teo
她 烧壶茶,
kaj kelkajn kuketojn por la fremdulino.
拿几个 面饼来,给陌生女人。
Post kelkaj minutoj el-venis Alan kun pleto.
几分钟后,阿兰 就端着一盘东西走出来。
Ŝi diris, ke en la kuirejo estas neniom da kukaĵo,
她说,灶屋里 没有饼,
sed anstataŭe ŝi varmigis pecon da hordea pano.
但 她 端来了一块热好的 大麦巴。
La fremdulino suĉ-bruon.
陌生人发出一个可怕的啜饮的声音,
Poste ŝi maĉis bovinece la mal-molan hordean panon,
接着 她 就啃着 那硬大麦巴,象一头母牛一样,
dum la el-starantaj okuloj gvatadis kaŝe ĉiu-direkten.
期间 那对鼓出的眼睛 在偷偷地 向各个方向窥探。
Finiĝis la sescent dudek sepa
第627段 结束

Standardo (User's profile) October 24, 2019, 12:28:52 AM

Kanto de Juneco 102
青春之歌
La laŭ-taktaj kaj majestaj plaŭdoj de la ondoj forte logis la junulinon,
那有节奏的雄伟的 浪涛声,有力地诱惑着年轻人,
riĉan je revoj pri la vivo.
丰富的 生活梦想。
Ŝi rapide prenis la maten-manĝon,
她 很快 吃了早餐
kiun portis al ŝi la mal-juna pordo-gardisto,
那个看门的 老头 端来的 早餐,
kaj kuris sola al la marbordo.
然后 独自 跑向海岸。
"Ho, maro, la mistera kaj granda maro! "
" 啊,大海,神秘而伟大的海洋呵!"
Plena de ekstazo, Daojing staris sur la mal-seka strando
充满在 狂喜之中,道静 站在湿沙滩上
kaj fikse direktis sian rigardon al ĝi.
目不转睛地 凝望着大海。
Sur la matena, serena ĉielo,
清晨,晴朗的 天空,
ŝvebis ĉe la horizonto kelke da blankaj nuboj.
地平线上 飘浮着 几朵白云。
Finiĝis la cent dua
第102段 结束

Standardo (User's profile) October 24, 2019, 11:13:30 PM

Montara Vilaĝo 628
山 村
"S'rino, tiu ĉi vilaĝo kvieta,"
“大娘,这个村子 非常安静的啦,”
ŝi murmuris dum ŝi en-ŝtopis manĝaĵon en sian buŝon,.
她 咕哝地说,因为 她嘴里 塞着食物。
"Jes, ĝi estas vilaĝo kvieta,
"是的,它是个 很安静的 村子,"
mia patrino respondis, kaj komencis fliki ŝtrumpeton.
我的 母亲 回答说,又重新 开始补 袜子。
"La homoj ne havas nun multan laboron."
“大家现在没有什么活干了。”
"Do kiel ili per-laboras viv-rimedon?
“那么 他们 怎么生活 下去呢?
Ĉu ili ĉiuj aliĝas al la Ord-konserva Korpuso?
他们 都参加 保安队吗?”
"Ne, ne multaj. Nur unu persono en nia vilaĝo korpusaniĝis."
“没有,没有多少人参加。我们村里 只有一个人去当保安队员。”
"Vere?" la fremdulino ek-kriis surprizite.
“真的吗?” 陌生人发出 一个惊奇的声调,叫了一声。
Finiĝis la sescent dudek oka
第628段 结束

Standardo (User's profile) October 24, 2019, 11:25:28 PM

Kanto de Juneco 103
青春之歌
La maro aspektis tiel lazura kaj klara kiel la ĉielo,
大海 看上去 如天空 那样 透明而湛蓝
kaj arĝente brilis kvazaŭ atlaso.
锦缎般闪着 银色的光辉。
Mal-proksime, sur la kvieta kaj dormanta akvo-surfaco,
远远处,就在这样平静的沉睡般的 海面上,
flosis multe da fiŝ-kaptaj barkoj kun blankaj veloj,
许多只 挂着白帆的渔船
kiuj ŝanceletis en la vento.
它们随风 荡漾。
Antaŭ tiu ĉi grandioza sen-limaĵo,
面对着 这雄伟无际的 大海,
la dolora koro de Lin Daojing,
林道静 痛苦的心,
kiu restis forte premata dum la lastaj tagoj,
几天来 紧紧 被压抑着
komencis iom post iom mal-peziĝi.
开始 渐渐地 舒展开来了。
Finiĝis la cent tria
第103段 结束

Standardo (User's profile) October 25, 2019, 10:40:36 PM

Montara Vilaĝo 629
山 村
"Ĉu vi ne ŝatas ĝin?"
"你们 不喜欢 它吗?"
"Ne," enmetis Onklo Pan, "
"不喜欢!" 潘大叔 插嘴说,
ni estas simplaj ter-kulturistoj.
"我们 都是普通的 庄稼人,
Al ni ne plaĉas batal-aferoj."
我们 不喜欢 打仗 那类的事儿。"
"Vi pravas, oĉjo," kap-jesis la fremdulino.
“你说的对,大叔。” 陌生人 点了点头说,
"Sed ĉu vi ne volas protektadon de via posedaĵo?
"难道 你们 不需要保护你们的 财产吗?
Ekzistas tiom ni rifuĝantoj.
灾民 是那么多,
Ĉu vi ne timas?"
你们 不害怕吗?"
"Kial ni timu?" Onklo Pan re-ĵetis.
"我们 有什么害怕的?" 潘大叔 反驳着说。
Finiĝis la sescent dudek naŭa
第629段 结束

Standardo (User's profile) October 25, 2019, 11:01:31 PM

Kanto de Juneco 104
青春之歌
Ŝi ordigis per fingroj la harojn
她 用手指 掠了掠 短发,
kiuj flirtis pro la ventoblovo,
头发 被微风吹 飘起来,
kaj elpoŝigis sian amatan buŝ-harmonikon.
接着 掏出了 自己心爱的口琴。
La nuboj dancetas,
云彩 在飘舞,
Ridas la stelaro.
星星 在欢笑。
Jam ŝtormo kvietas,
风雨 也停了下来,
Sur vasta la maro.
在那辽阔的 大海上。
Ludante tiun ĉi kanton de sia infan-aĝo,
吹奏着 儿时的 这首歌,
ŝi promenis antaŭen
她 在漫步 向前
kaj kolektis belajn konkojn en diversaj koloroj.
还 收集各种颜色的 美丽贝壳。
Finiĝis la cent kvara
第104段 结束

Standardo (User's profile) October 26, 2019, 11:01:34 PM

Montara Vilaĝo 630
山 村
"Nia kondiĉo estas preskaŭ tiel mal-bona kiel la via."
“我们的 境况 也糟,几乎 跟你们是一样。”
"Trafe dirite, oĉjo. Mi konsentas kun vi,"
“这话说得对,大叔。我 也是这样想。”
la virino palpebrumis.
这女人 挤了一下眼睛。
"Se paroli honeste, al mi ŝajnas,
“说老实话,我 觉得
ke la Ord-konserva Konrpuso taŭgas nur por la urbanoj.
保安队 只是对城里的人 有好处。
Ili eĉ ne permesas,
他们 不让
ke ni en-iru la urbeton, kvankam ni promesas ne peti riz-almozon.
我们 进城去,甚至 我们答应 不要求他们 施舍粮食,
Ili certe bezonas protekton, ĉar ili timas nin."
他们 倒是 需要保护,因为 他们 害怕 我们。”
"Kial ili timu vin?" Onklo Pan demandis.
“为什么 他们 要害怕 你们呢?”潘大叔问。
Finiĝis la sescent trideka
第630段 结束

Standardo (User's profile) October 26, 2019, 11:20:20 PM

Kanto de Juneco 105
青春之歌
Kiel naiva infano,
像个 天真的 孩子,
ŝi levis la baskon de sia robo
她 抬起 裙子的 下摆
kaj gaje ilin en-metis en ĝin unu post alia,
高兴地 一个接一个得 把它们 装进里面去,
jen kliniĝante, jen rektiĝante.
一会儿匍伏下身子,一会儿又跳起来
Ŝiaj ŝuoj mal-sekiĝis pro la akvo miksita kun la sablo,
她的 鞋子 也被 渗着水的沙子 浸湿了,
kaj sur ŝiajn harojn sur-flugis sableroj;
她的 头发上 也飞溅上了 小沙粒;
sed tion ŝi tute ne sentis.
但是 她 却完全不觉得 这些。
Yangzhuang estis mal-riĉa vilaĝeto apud la maro.
杨庄 是一个在海边 很穷的 小村子。
Ĉirkaŭe sin trovis nur dunoj; arboj estis tre mal-multaj.
它周围 仅是些 沙丘,树木 也很少。
Finiĝis la cent kvina
第105段 结束

Standardo (User's profile) October 27, 2019, 11:24:10 PM

Montara Vilaĝo 631
山 村
"Ĉar ni estas mal-riĉaj kaj mult-nombraj.
“因为 我们很穷,人数 也多。
Ili timas, ke ni ŝturm-atakos la urbeton
他们 害怕, 我们向镇上袭击,
kaj prenos ilian stokon da rizo."
把他们 囤积的 米粮 抢走。”
"Tio estas certe kontraŭ-leĝa, se ne rabado"
“那当然是 犯法的, 纵然 不是 抢劫,
“Vi eraras, olda oĉjo, se mi rajtas."
“你错了, 老大叔,如果 我要说。”
Grimacis la fremdulino trud-ridete.
这陌生女 做了一个怪相,发出一个勉强的微笑。
"Ĉu laŭ-leĝe la bienuloj altigas la lu-prezon
“地主们 是根据 把佃租 提高,
je dudek pocentoj dum jaro nutro-manka?
在一个大荒年里 增加了 两成吗?
Kion vi diras pri tio?"
你 怎么看 这个问题?”
Finiĝis la sescent tridek unua
第631段 结束

Back to the top