Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) October 27, 2019, 11:45:04 PM

Kanto de Juneco 106
青春之歌
Sed kiam Daojing paŝis kelkajn kilo-metrojn
但是 当道静 走过了 几公里
antaŭen laŭlonge de la marbordo,
向前去 沿着 长长的 海边,
ŝi ek-vidis bildon tute alian:
她 开始 看到了 完全另一种景象:
foli-riĉaj arboj kovris la montetojn kaj mal-grandajn valojn.
茂密的树木 覆盖了 丘陵和小山谷。
Pomujoj, prunujoj, plene ŝarĝitaj de belaj fruktoj,
苹果、李子的 果树 结满了 美丽的水果 ,
orde staris tie kaj ĉi tie.
整齐地 从这里到那里 矗立着。
Bon-odoraj floroj honteme duon-kaŝis sin inter la verdaj folioj.
芬芳的 花朵 羞涩地 藏在绿色的叶子之间。
Pli mal-proksime, dissemiĝis inter la arboj kaj floroj
更远处,散布 在树丛 和 鲜花中
eŭropaj etaĝ-domoj, belaj kaj divers-formaj.
是 欧式的 洋楼,漂亮而多式样。
Finiĝis la cent sesa
第106段 结束

Standardo (User's profile) October 28, 2019, 10:16:46 PM

Montara Vilaĝo 632
山 村
Onklo Pan gratis al si la kapon ne-certe,
潘大叔 犹豫不决地 挠着 自己的 脑袋,
La demandon li ne sciis respondi.
他 不知 怎样回答 这个问题。
"Mi de-venas de l' distrikto de la gubernia urbo," la virino daŭrigis.
“我 是从县城 那一带地方来的,” 这女人继续说。
"Multe pli malbona estis tie nia akvo-mankego.
“我们 那里的旱灾要 比这里还 要严重得多。
Eĉ la arbo-ŝelojn for-bruligis la suno.
连树皮 都被太阳 晒焦了。
Tamen, la bienuloj insistis plialtigi la ter-lu-prezon.
虽然这样,地主们 还是 坚持要 增加佃租。
Kiam protestis kontraŭ la pli-altgo mia kompatinda edzo,
当我可怜的丈夫 反对加租的 时候,
ili nomis lin bandito kaj mort-batis lin..."
他们 就说 他是土匪,把他打死了...”
Finiĝis la sescent tridek dua
第632段 结束

Standardo (User's profile) October 28, 2019, 10:44:56 PM

Kanto de Juneco 107
青春之歌
Iliaj blankaj, flavaj, verdaj, bluaj kaj ruĝaj tegmentoj,
它们那些白色的、黄色的、绿色的、蓝色的或者红色的楼顶,
naĝantaj sur la verda maro de arboj,
游泳者们 在树木旁 绿色的 大海上,
tre mirigis Daojing.
道静 惊奇极了。
En la pasinteco ŝi vidis nur la stratojn de Beiping,
在过去,她 只见过 北平的 街道,
sur kiuj ĉiam ruliĝis nuboj da polvo,
街道上面 总是 翻滚着 尘雾,
kaj la solecan vilaĝon ĉe krutaj montoj
和陡峭山上的 寂寞 村庄
norde de la mont-pasejo Gubeikou,
在古北口外的 北面
kiun ŝi iam vizitis akompanante Xu Fengying,
她 曾经 跟徐凤英 去过 那里,
kiam tiu ĉi iris tien por kolekti ter-rentojn.
那时候 这是 去那里 为了 收地租。
Finiĝis la cent sepa
第107段 结束

Standardo (User's profile) October 29, 2019, 11:11:18 PM

Montara Vilaĝo 633
山 村
"Vi havis edzon?"
“你有丈夫吗?”
mia patrino subite inter-rompis
我的母亲 忽然 打断她的话问,
kaj ĉesis fliki la ŝtrumpeton.
停止了 补袜子。
"Kiel triste, se tiel estas."
“如果事情真是这样,那就太叫人伤心了。”
"Kion vi volas diri,s'rino?"
“你这是什么意思,大娘?”
la fremdulion protestis per-laŭta, furioza voĉo,
陌生人 用一个粗率和恼怒的声音问,
kiu jam posedis tonon tute virecan.
调子已经完全显出了男性的特点。
"Ĉu edzon mi ne havu?
“难道 我不能有一个丈夫吗?
Ĉu mi estas tiel sen-espere mal-bela? "Ho, ne!"
难道 我 是丑得 那么出奇吗?” “啊,完全不是这样!”
Finiĝis la sescent tridek tria
第633段 结束

Standardo (User's profile) October 29, 2019, 11:31:13 PM

Kanto de Juneco 108
青春之歌
Kaj ŝi neniam estis imaginta,
她 从未 想像过,
ke povas aperi tiel belaj vilaoj
能够 出现 如此 漂亮的 别墅
divers-kolore radiantaj sub la suno, apud la rava maro.
在阳光下光彩夺目,在迷人的 大海旁边。
Ŝi haltis sur pinto de monteto
她 在小山顶上 停了下来
kaj silente rigardis tiun ĉi miraklan pejzaĝon.
静静地 望着 这奇迹般的 景色。
Momenton poste, pelata de junula sci-volemo,
片刻后,一种年轻人好奇的 冲动,
ŝi ek-kuris malsupren, al la ruĝaj lignaj dometoj,
她 开始 跑向 下面,向着 一座座 红色的 小木屋,
kiuj staris tuj apud la maro.
它们 紧靠在 大海边。
Ĉi tie, en la ekster-monda paradizo, aŭdiĝis homaj bruoj.
在这里,在这世外桃源的 仙境中,听到了人声的 喧闹。
Finiĝis la cent oka
第108段 结束

Standardo (User's profile) October 30, 2019, 11:07:54 PM

Montara Vilaĝo 634
山 村
mia patrino diris pardon-peteme,
我的母亲 表示歉意地说,“对不起,
sed ŝi ne povis ne miri plu pri ŝiaj haroj,
但 她 仍然禁不住 要对她的头发 感到奇怪,
kiuj estis groteske mal-longaj.
因为 它们 是剪得 那样异乎寻常地短。
"Mi petas vian pardonon. Vi aspektas mirinde ĉarme."
“对不起,你 长得出乎意料地 可爱。”
La fremdulino kvietiĝis, provante rideti responde al la komplimento de mia patrino.
陌生人 变得安静了一点。对于我母亲的恭维,她尽量做出了一个笑容。
Poste, reprenante la arte-farite altigitan voĉon,
接着 她就又重新 做作出 高声调,
ŝi turnis sin al Onklo Pan kaj diris,
她 掉转身对 潘大叔说:
"Kion vi diras pri tio, olda oĉjo,
“老大叔,对这你该怎么说?”
ke riĉuloj pli-altigas la ter-lu-prezon malgraŭ la nutro-mankego?"
有钱人 不管荒年不荒年,照旧要加佃租,
Finiĝis la sescent tridek kvara
第634段 结束

Standardo (User's profile) October 30, 2019, 11:28:12 PM

Kanto de Juneco 109
青春之歌
De vasta ebenaĵo ĉe la maro klare flugis al ŝiaj oreloj ridoj,
从 一片平坦的 海滩上 清晰地 传到了她的耳朵里来 一阵笑声,
ŝercoj kaj koketaj krioj de ge-naĝantoj.
游泳者的 闹声和娇声娇气的呼喊
Nun ŝi ek-komprenis, ke ŝi troviĝas apud la marbanejo de la riĉuloj.
现在 她 明白了,她 发现了 有钱人的 海边浴场。
Ŝi staris sub mal-juna pin-arbo
她 站在 一棵老松树下
kaj sci-avide kontemplis de mal-proksime.
从远处 好奇地 观望着
Vidiĝis amasoj da fremd-landanoj
看到了 一群 外国人
kaj ĉinaj junaj sinjoroj kaj fraŭlinoj,
和 中国的 少爷 与姑娘们
en divers-tipaj kaj mult-koloraj naĝ-vestoj.
穿着 各式各样 颜色鲜丽的 游泳衣
Iuj kuŝis sur la sablo,
一些人 躺在海滩上,
Finiĝis la cent naŭa
第109段 结束

Standardo (User's profile) October 31, 2019, 11:04:03 PM

Montara Vilaĝo 635
山 村
"Mi opinias, ke ili estas mal-bonegaj,"
“我 想 他们太坏了,”
Onklo Pan respondis.
潘大叔 回答说,
"Ilia konscienco estas mal-bonega."
“他们的 良心 太坏了。”
"Jam vi komprenis, oĉjo,"
“你 已经明白了,大叔,,”
la virino strabe ridetis al li.
这女人 对他 挤了 一个笑眼。
"Do vi vidas, estas absurde,
“你 现在 懂得,是 不合理
ke ni mal-riĉuloj servu en la Korpuso por la riĉuloj!
叫 我们 穷人 到保安队里去当兵,为富人出力,
Parenteze, kiel nomiĝas la persono en la vilaĝo,
顺便问一下,你们 村里那人 叫什么名字?”
kiu estas ano de l' Korpuso?"
加入保安队的 那个人
Finiĝis la sescent tridek kvina
第635段 结束

Standardo (User's profile) October 31, 2019, 11:28:18 PM

Kanto de Juneco 110
青春之歌
aliaj gaje sin ĵetis al la maro,
另一些人 高兴地 扑向 大海,
etendante la brakojn,
伸展着 双臂,
kvazaŭ blankaj anseroj,
像白鹅一样,
nur mal-multe da ekster-landaj mal-junulinoj
只有 少数几个国外的 老太婆,
kaj ĉinaj sinjorinoj restis sur la bordo.
和 中国的 太太 留在 岸边。
Sub sun-ombreloj, ili trankvile sidis
在太阳伞下,她们 安静地 坐在
sur blankaj lit-tukoj sternitaj sur la strando,
沙滩上 被铺开的 白色的 床单上,
kaj babilante ĝuis la pejzaĝon de la maro.
正在聊着天 欣赏着海景 。
Iuj el ili eĉ havis kun si hundetojn.
她们 一些人 甚至 带来 自己的 小狗。
Finiĝis la cent deka
第110段 结束

Standardo (User's profile) November 1, 2019, 10:19:31 PM

Montara Vilaĝo 636
山 村
"Li nomiĝas Maŭmaŭ, edzo de Korvino.
“他 叫 毛毛,是母乌鸦的 男人。
Ĉu vi konas Korvinon,
你 知道 母乌鸦吗?
la unua el la naŭ filinoj de l' vinfaristo?"
是 酿酒师傅的 九个女儿中的 头一名。”
Subite paŭzis Onklo Pan
潘大叔 忽然 把话停住了,
kaj liaj nervozaj okuloj suspekteme rigardis ŝin.
开始 怀疑地用 他神经质的眼睛 盯着她。
"Kial vi petas lian nomon?
“你 问他的名字 干什么?
Ĉu vi iam konis lin?"
你 过去 认识他吗?”
"Ne. Interesas min nur la nomoj de la homoj,"
“不。我只是 对于人的名字 感到兴趣罢了,”
la fremdulino klarigis, provante ek-ridi.
陌生女人 解释着说,装做出一个笑声。
Finiĝis la sescent tridek sesa
第636段 结束

Back to the top