Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) November 6, 2019, 11:38:48 PM

Kanto de Juneco 116
青春之歌
Daojing haltis kolere.
道静 气愤地 停了下来。
Sed, kun scivolo, ŝi direktis siajn okulojn al la tabulo,
但是,出于 好奇,她 把目光 转向了那个牌子,
kiun montris la granda fingro de la viro kaj sur kiu skribiĝis:
那男人的 大手指 指着 那牌子 上面 写到:
"Ĉinoj kaj hundoj estas mal-permesataj tra-pasi!"
“中国人和狗 禁止 通过!”
Nun ŝi ekvidis klare,
现在 她 清楚地 看到,
ke antaŭ la domo flirtas sur pinto de alta stango nacia standardo de Usono.
那房子 前面 一个高杆顶上 飘扬着一面美国的 国旗。
Ŝi ĵetis al la tabulo, la standardo kaj la stango malŝatajn rigardojn kaj,
她 瞥眼望着 不喜欢看的 牌子和 杆子上的旗帜 接着
nenion dirante, de-iris tuj.
什么也没有说,立刻 抬脚走去。
Finiĝis la cent dek sesa
第116段 结束

Standardo (User's profile) November 7, 2019, 11:34:07 PM

Montara Vilaĝo 642
山 村
Mi estis tiel laca, ke mi ne povis movi la piedojn.
我 真累了极了,连脚都提不起来。
Mi jam sentas min bone.
我 已经 觉得 我好多了。”
"Nek mia patrino nek Onklo Pan kapablis daŭrigi la konversacion.
我的母亲 和潘大叔 无法再继续谈下去了。
Ili rigardis sin reciproke laŭ maniero sci-plena kaj sekretema.
他们 暗暗心照不宣地 相互望了几眼。
La virinon konfuzis tiu vidaĵo.
那女人 看到这情况 感到 有点莫名其妙起来。
Ŝi el-poŝigis kombion por glatigi siajn harojn,
她 从衣袋里取出一个梳子,梳理自己的头发。
celante ŝajnigi indiferentecon.
装做若无其事的样子
Sed ne helpis la kombilo,
不过 这梳子 也无能为力,
ĉar ŝiaj haroj estis mallongaj kaj rektaj.
因为 她的头发 是 既短又直。
Finiĝis la sescent kvardek dua
第642段 结束

Standardo (User's profile) November 7, 2019, 11:50:17 PM

Kanto de Juneco 117
青春之歌
"Kia mondaĉo! La eksterlandaj riĉuloj fieras en Ĉinio ..."
“什么狗世界!外国人 在中国 耀武扬威……”
Ŝi sentis sian koron sub-premata de plumbo.
她 感觉 心里 像堵上了一块铅板。
Ŝin ne plu interesis la pejzaĝo,
这景色 她 不再 感兴趣了,
kaj ŝi deziris tuj atingi Yangzhuang.
她 希望 立刻 到达 杨庄。
La rokoj kaj la sablo varmege rostis sub la tag-meza suno.
岩石和沙子 在正午的阳光下 炙烤着。
Kvankam vento blovis foje kaj foje de la maro,
虽然 海风 阵阵 吹拂着,
ŝi jam pluve ŝvitis post kelk-tempa irado.
几个小时后 她已经出汗 如雨了。
Kiam ŝi prenis la naz-tukon por for-viŝi la ŝviton,
当她 拿手帕 擦汗时,
ŝi trovis, ke ĝi entenas konkojn.
她 发现,它 包着 贝壳。
Finiĝis la cent dek sepa
第117段 结束

Standardo (User's profile) November 9, 2019, 11:57:25 PM

Montara Vilaĝo 643
山 村
Ju pli ŝi kombadis, des pli ŝi iĝis ĝenata.
她 越梳下去 就感到 越感到尴尬。
Poste ŝi klopodis sen-polvigi per naz-tuko sian pantalonon.
接着 她 就用手帕 掸自己那条红长裤子上的灰尘。
Kiam ŝi batis ĝin energie,
她 越用劲掸它,
vidiĝis ŝiaj piedoj - paro da piedoj grandegaj.
她的脚 被看到 一双非常大的脚。
Ŝi ek-saltis histerie vidante sin mem, kaj stariĝis.
她 自己本身 就意乱地 吃了一惊,站起身来。
"Dankon, s'rino, pro via gastamo," ŝi diris.
“感谢您,大娘,您对 我太客气了,” 她说。
Poste, sin turante al Onklo Pan, ŝi daŭrigis,
然后,她 掉向潘大叔,又继续说:
"Dankon ankaŭ al vi, pro via bon-koreco.
“也谢谢你,大叔,你心 太好了。
Mi devas for-iri.
我 现在 得走了。
Finiĝis la sescent kvardek tria
第643段 结束

Standardo (User's profile) November 10, 2019, 12:19:01 AM

Kanto de Juneco 118
青春之歌
Ŝi do ek-sidis sur grandan rokon kaj ĝin malvolvis.
她 就开始 坐在 一块 大岩石上 打开它。
Ŝviton viŝante, ŝi komencis sin senti maltrankvila:
擦着汗,她 开始 感觉 自己不安起来:
ŝi ankoraŭ ne ricevis definitivan respondon de la lernejestro pri ŝia laboro,
她 还没有 得到 校长对于她的工作 给一个准确的回答,
sed ŝi infanece venis vagi apud la maro.
然而 她 就孩子气地 在海边游逛着。
Neniam antaŭe ŝi estis tiel sci-avida.
从小她 并不爱贪热闹,
Kial ŝi, sur-paŝinte la teron de Beidaihe,
为什么 她,一踏上 北戴河的 土地上,
tuj estis tiom fanatike logata de la maro,
立刻 就被大海 强烈地 吸引上了,
ke ŝi ĉion forgesas?
她 忘掉 一切了吗?
Ŝi pentis, kaj rigardis ĉirkaŭen per mal-paciencaj okuloj.
她 懊恼着,并且 焦躁地 眯起眼睛 向四外眺望:
Finiĝis la cent dek oka
第118段 结束

Evelyn11111133 (User's profile) November 10, 2019, 12:02:31 PM

hello my dear love Is my pleasure to meet you here and will like you to contact my personal email so that i will reply you to know each other very well with some picture{robertevel124@gmail.com}

Zam_franca (User's profile) November 10, 2019, 5:36:56 PM

Mi timas alian novan spam(ul? il?)on.

Standardo (User's profile) November 10, 2019, 11:12:53 PM

Montara Vilaĝo 644
山 村
Mi havas rendevuon kun grupo de rifuĝantoj
我 答应过 几个灾民,
ĉi-vespere por fari al ili aŭguradon.
今晚 要给 他们算命。
Ili deziras, ke mi klarigu al ili,
他们 希望 我 给他们 算一算,
kiam ili povos re-hejm-eniĝi en la grandan montaron."
什么时候 他们 可以 回到他们 在山里的家中去。”
Kaj ŝi for-iris. Onklo Pan kun-iris ĝis la fino de l' vilaĝo,
这样她就离开了。潘大叔 陪她 一直走到村头,
gardante ŝi kontraŭ la gard-hundoj.
保护 她 拦开 那些看家犬。
Mia patrion restadis antaŭ la pordo,
我的 母亲 站在门前,
rigardante mal-sprite la la benkon,
呆呆地 那条凳子。
sur kiu sin restadis antaŭ momento la virino.
那女人 刚才 坐过在那上面。
Finiĝis la sescent kvardek kvara
第644段 结束

Standardo (User's profile) November 10, 2019, 11:27:39 PM

Kanto de Juneco 119
青春之歌
Tie, kie ŝi ripozis, estis dezerta duno.
她 歇憩的 这个地方 是个荒凉的沙丘,
Vidiĝis nek vegetaĵo, nek homo.
看不见 树木 也没有人烟,
En la mal-proksimo konturiĝis vilaĝo,
远处 像有个村庄,
kiu ŝajnis esti Yangzhuang, sed ankaŭ ŝajnis ne.
它像是杨庄,却又不大像。
Dum ŝia al-promenado,
在她走路的时候
ŝi estis zorganta nur pri la sat-rigardo al la ĉirkaŭaĵoj,
她 只 关心喜欢看的 周围的景色 ,
kaj nun ŝi ne povis re-trovi la vojon kondukantan al Yangzhuang.
而 现在 她 却不能 找到 去杨庄的方向了。
Por urbano, kiu unua-foje venas al ĉi tiu vasta mondo ekster la urbo,
城里的人,第一次到城外 这辽阔的天地
vere estas mal-facile sin orienti.
简直 东南西北 也分不清。
Finiĝis la cent dek naŭa
第119段 结束

Standardo (User's profile) November 11, 2019, 11:18:21 PM

Montara Vilaĝo 645
山 村
Ŝi ne kapablis plu fliki la ŝtrumpetojn.
她 无法 再继续 把袜子补下去了。
Io tre pezis sur ŝian menson.
在她的 心上 压着 一件沉重的东西。
Tuŝis la suno la pinton de l' okcidentaj montoj.
太阳 落到了 西山顶的时候,
La ĉielo ŝajnis fali ĉiam pli suben.
天空 也似乎 在逐步变低。
Multaj nub-amasoj komencis kuniĝadi
有不少的 云块开始 在密集,
en unu gigantan amasegon minace-pendantan super-kape,
形成乌云一片,沉重地压着 我们心头,
kaj promesantan dis-peciĝi fale sur niajn tegmentojn.
似乎 随时 都可以裂成断片,落到我们的屋顶上。
Jam peza kaj saturita estis la aero.
空气 是沉重而又饱和。
Paseroj el-gvatis de la tegment-randoj kaj nervoze ĉirpis.
麻雀 在屋檐边 探头探脑地往外面张望,不安地唧唧叫着。
Finiĝis la sescent kvardek kvina
第645段 结束

Back to the top