Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) November 1, 2019, 10:43:56 PM

Kanto de Juneco 111
青春之歌
Unu virino verŝis glason da blanka likvaĵo,
一个女人 倒了 一杯白色乳汁,
kredeble lakto, en blankan teleron
可能是 牛奶, 倒进 一个白色的 盘里
kaj ĝin donis manĝi al hundo.
把它 给 小狗吃。
Rigardante, Daojing subite aŭdis akran krion de virino.
正看着,道静 突然 听到了 一个女人的 尖声喊叫声。
Ŝi turnis siajn okulojn al la direkto,
她 转眼 向那边 一望,
de kie venis la krio,
喊声 从那里 转来,
kaj vidis junan ĉinan sinjorinon
看到 一个年轻的 中国女人,
starantan apud la ombelo de mal-junulino.
站在 一个老太婆的 洋伞旁边,
La sinjorino estis riĉe kaj kokete vestita.
这女人 阔绰 而 服装妖艳,
Finiĝis la cent dek unua
第111段 结束

Standardo (User's profile) November 2, 2019, 11:33:13 PM

Montara Vilaĝo 637
山 村
"Vidu, mi estas aŭguristino laŭ-profesie.
“ 你知道,我的职业是 给人算命。
Eble mi povos per labori tason da teo,
也许 我 给他算一次命 还可以讨一杯茶喝,
aŭgurante por li tiel, ke li scio sin pri-zorgi.
为他 算算 他知道 怎样照顾自己。
Estas danĝera okupiĝo,
是一种很危险的 事呀,
esti ano de armilista korpuso, vi komprenas?"
在一个扛枪的保安队里干活,你知道吗?”
"Jes, mi plene konsentas kun vi."
“是的,我 很 赞成你。”
Onklo Pan emociigis la vortoj.
潘大叔 被她的话 感动了。
"Pro tio mi restas ter-kulturisto,
“由此 我 只愿意种庄稼
kio estas profesio paca kaj honesta."
这是 一种和平、老实的行业呀。”
Finiĝis la sescent tridek sepa
第637段 结束

Standardo (User's profile) November 3, 2019, 12:00:35 AM

Kanto de Juneco 112
青春之歌
Ŝiaj orel-pendaĵoj el perloj
她的 一对珍珠 耳坠
brile radiis mal-proksimen sub la suno.
远远地看 在阳光下 闪耀 发光。
Ŝi estis insultanta per laŭta voĉo, pied-frapante:
她 在 大声地 呵斥,用脚在踢着:
"Puninda diablidino, pasis tiom da tempo
"该惩罚的 恶女,去了 这么长的 时间
kaj ankoraŭ ne estas al-portita la ombrelo!
还没有 拿来 伞!
Se mi mortus de la suna varmo,
如果 太阳 晒死我,
per kio vi kompensus mian vivon,
你 那什么 来赔上我的 命,
mal-granda sen-valorulino?"
你这个 小贱货?"
Estis preskaŭ tag-mezo.
天色 已将近 中午,
Finiĝis la cent dek dua
第112段 结束

Standardo (User's profile) November 3, 2019, 10:56:12 PM

Montara Vilaĝo 638
山 村
"Jes, vi pravas, sed diru al mi,
“是的,你说的对,不过 请告诉我,
ĉu Maŭmaŭ estas kamparano riĉa aŭ mal-riĉa?"
毛毛 是一个富农 还是贫农?”
"Ho, kompatinda mal-riĉulo!
“嗨,是一个可怜的 穷鬼!
Kaj li ĉiam pli mal-riĉiĝis,
他 总是 很穷。”
de kiam li edziĝis al la Korpuso,
自从 他 结了婚 去了保安队,
kiu efikas kontraŭ la mal-riĉuloj?
“它 实际 专门 反对穷人呀。
Li nepre estas perfidulo al la mal-riĉaj,
他 一定 是一个穷人的 叛徒,
fia gard-hundo por la riĉaj!"
有钱人的一条肮脏的 看家狗!”
"Nu, gastino!" mia patrino subite ek-kriis,
“哎呀,客人!” 我的母亲 忽然叫出声来,
Finiĝis la sescent tridek oka
第638段 结束

Standardo (User's profile) November 3, 2019, 11:30:50 PM

Kanto de Juneco 113
青春之歌
Sur la varma plaĝo
在炎热的 沙滩上
grand-paŝe kuris al la insultantino knabino en ĉemizo.
一个穿着短衫的女孩 大步 跑向 那个正在责骂着的 女人。
Ju pli ŝi urĝis, des pli mal-facile moviĝis
她 越着急,就越 跑不动
la piedoj dronantaj en la mola sablo.
两只脚 陷在了 软沙子里。
Kaj la sinjorino pli furioze insultis.
那个女人 更暴跳地 责骂。
Kiam la knabio fine atingis la sinjorinon
当 女孩 终于 到了 那个女人的 时候
post mal-facila penado kaj anhelante
在困难的 努力和气喘吁吁 后
doni al ŝi rozetan silkan ombrelon,
给了她 一把玫瑰色 丝绸伞,
tiu ĉi rekompencis ŝin per du klakaj vango-frapoj...
这位 赏给她 咣咣 两个耳光...
Finiĝis la cent dek tria
第113段 结束

Standardo (User's profile) November 4, 2019, 11:02:19 PM

Montara Vilaĝo 639
山 村
flanken-metante la ŝtrumpeton,
把袜子放在一边,
kun vizaĝo pala kaj okuloj larĝegaj,
面色 也变得苍白,眼睛 也突起来。
"vi parolas kiel tiu fuĝanto, kiu vizitis nin iu-nokte!"
“你 说得 倒很象 有一天晚上 来我们家里的 那个亡命徒!”
"Fuĝanto!" la virino kriegis timigite.
“亡命徒!” 这女人 惊恐地 大叫了一声。
"Fuĝanto? Kiun vi aludas ?
“亡命徒?你 说的是谁?
Kiu li estas? Ĉu li vizitis tiun ĉi vilaĝon?
他 是什么人?他 到这个村里 来过吗?
Ne, ne, ne! Ho ne! Mi neniam aŭdis pri iu fuĝanto,"
不,不,不!哦,不!我 从来没有 听说过什么亡命徒。”
Mi lin ne konas.
我 不认识 他。
ŝi diris ripete kaj nervoze por refuti ian scion
她 反复地说,神经质地 反驳 某事
pri la persono sen-zorge menciita de mia patrino.
有关 我的母亲 无意中所提起的那个人。
Finiĝis la sescent tridek naŭa
第639段 结束

Standardo (User's profile) November 4, 2019, 11:06:41 PM

Kanto de Juneco 114
青春之歌
Daojing ne toleris vidi plu kaj komencis iri re-turne.
道静 不忍再看,就开始 回转走了。
Jam sufiĉe longe ŝi for-lasis la lernejon; estis tempo re-iri.
她 已经离开学校 足够长时间了,是回去的时间了。
Ŝia koro jam ne estis tiel sen-ŝarĝa kiel ĵus antaŭe.
她的心 不再像以前 那样自由自在。
Tamen, malgraŭ tio,
然而,尽管如此,
tiu ĉi promenado permesis ŝin vidi tiom da novaĵoj
这次 散步 使她 看到了 那么多的 新闻
kaj ĝui la belan pejzaĝon de Beidaihe.
和 享受了 北戴河 美丽的 风光。
Irante re-turne, ŝi kantetis kaj de tempo al tempo
她 扭转身 向回走,小声唱着歌 时而
kliniĝis por kolekti sovaĝajn florojn.
弯下腰 掐几朵 野花。
"Iru alian vojon! Estas mal-permesate tra-pasi ĉi tie!"
"走 那边的 路!这里 不准 通过!"
Finiĝis la cent dek kvara
第114段 结束

Standardo (User's profile) November 6, 2019, 12:24:21 AM

Montara Vilaĝo 640
山 村
Sed ŝia vizaĝo fariĝis videble pala kaj tim-esprima.
但是 她的面孔 看着变苍白起来,也显出害怕的样子。
Ŝiaj okuloj ĉirkaŭ-gvatis kaŝe, kaj ŝi movetiĝis.
她的眼睛 偷偷地向四周探望,她坐立不安起来。
Mia patrino metis la manon al sia buŝo,
我的母亲 就用手捂住自己的 嘴巴。
timigite de la averta kaj nervoza rigardo direktata al ŝi de Onklo Pan.
潘大叔 紧张而神经质 一直望向 她
Ni ek-memoris pri la persekutado far ĝendarmoj al la studento,
我们 开始想起了县侦缉队所追寻过的那个学生。
kiu serĉis ŝirmon en nia domo.
他 曾在我们家里 藏躲过的
Kaj tiu penso tremigis mian korpon.
一想起这件事 我全身颤抖起来。
Ankaŭ mia patrino tremis.
我的母亲 也在战栗。
Finiĝis la sescent kvardeka
第640段 结束

Standardo (User's profile) November 6, 2019, 12:47:53 AM

Kanto de Juneco 115
青春之歌
Subite kriis mal-ĝentile al ŝi vira voĉo.
突然一个男人的声音 粗鲁地 向她呼喊。
Surprizite ŝi levis la kapon
她 吃惊地 抬起头来
kaj trovis pompan kaj luksan eŭrop-stilan etaĝ-domon,
发现了 一座壮观而豪华的 欧式 洋房,
starantan sur supra mont-deklivo.
矗立 在山顶的 斜坡上。
La domo estis ĉirkaŭata de fortika muro,
那房 周围 是 坚固的 围墙,
ekster kiu staris aroganta viro, ver-ŝajne gardisto.
围墙外面 站着 彪型大汉,真似 一个守卫者。
Kun larĝe mal-fermitaj okuloj,
瞪着 一对眼睛
li svingis la manon al la entrudiĝintino kaj montris al ŝi
他 这位 女闯入者 挥着手 向她表示
la grandan tabulon najlitan sur la muro apud li.
他傍边的墙上 钉着 一个大牌子。
Finiĝis la cent dek kvina
第115段 结束

Standardo (User's profile) November 6, 2019, 11:10:49 PM

Montara Vilaĝo 641
山 村
Ŝiaj lipoj tremigis kiel du pecoj da ladfolio.
她的 嘴唇 也象两片锡箔似的 在抖动着。
Fine ŝi balbutis:
最后 她呐呐地说:
"Ho, gastino, mi parolis pri io pasinta, longe pasinta.
“呀,客人,我 讲的是 一件过去了的 事情,已经过去很久了。
Tio neniel koncernas la nun-tempon."
这 跟现在的情形 毫无关系。”
"Komprenite, komprenite," babilis la virino idiotece,
“原来是这样,原来是这样,” 那女人吞吐地说,像个白痴一样,
ankoraŭ ne-kredeme rigardante mian patrinon.
仍然以怀疑的眼神 瞪着我的母亲。
Poste ŝi daŭrigis laŭ distrita maniero.
不一会儿 她心不在焉地说:
"Mi tre dankas vin, s'rino, pro la bona teo.
“我感谢您的好茶,大娘。
Vi estas la plej bon-kora virino, kiun mi iam renkotis.
您 是 我所遇见过的 最善良的人。
Finiĝis la sescent kvardek unua
第641段 结束

Back to the top