Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) November 16, 2019, 11:48:00 PM

Kanto de Juneco 125
青春之歌
Anstataŭ vestaĵon, la virino portis nur ĉifonojn,
代替了 衣物,那个女人 仅穿着 几块破布条,
lasante vidiĝi la ŝultrojn kaj la nigre mal-purajn genuojn.
肩膀 露在外面,破裤腿上 还露着污黑的 膝盖。
"Mi petas vin, fratino ..."
“我 拜托 您,姐姐……”
Daojing paŭzis momente kaj parolis per milda voĉo al la virino:
道静 愣了 一下,低声 向这个女人说了话,
"Ĉesu plori! Atentu, ke vi ne prem-vundu la infanon ..."
“别哭了!当心,您 不要 压着 孩子……”
Ŝi ne sciis kion diri plu
她 不知道 再说些 什么
kaj volis levi la dis-hirtigitan kapon de sur la brusto de la infano,
只想用手去 扶起那个压在 小孩胸上的 蓬乱的头。
kiu estis tiel velka, ke ĝi, post kelkaj furiozaj ploroj,
小孩子 是 这样瘦弱,它,大哭了两声
povis nur anheli sen-forte, kun buŝeto larĝe mal-fermita.
就只能 轻轻 喘着,张着小嘴 不出声了。
Finiĝis la cent dudek kvina
第125段 结束

Standardo (User's profile) November 17, 2019, 11:00:51 PM

Montara Vilaĝo 651
山 村
Mi supozis,
我 猜想
ke hazarda venteto duone mal-fermis la pordon.
凑巧 一股散风,把门 吹得半开。
Mi fermis la okulojn kaj provis re-trovi mian dormon.
我 闭上了眼睛,想再睡过去。
Ĝuste kiam mi estis en-sonĝiĝonta,
当我 正要重新进入梦境的 时候,
mi mal-forte flaris akran odoron,
我 隐约地闻到一股线香的 尖锐味道。
kiu iritis mian nazon.
它 刺激着 我的鼻腔,
Mi turniĝis sur-dorsen kaj kuŝis tute vekita,
我 转背 躺着,睡意全飞了,
ĉar la odoro estis tiel kaŭstika,
因为 这股香气 很浓烈,
ke mi preskaŭ sufokiĝis.
我 几乎 被呛住了。
Finiĝis la sescent kvindek unua
第651段 结束

Standardo (User's profile) November 17, 2019, 11:26:25 PM

Kanto de Juneco 126
青春之歌
La virino, surprizite, rektigis la kapon,
那女人 惊讶地 伸直了头,
kaj mire balbutis, kiam ŝi trovis antaŭ si knabinon:
怔怔地 嗫嚅着,当她 发现 面前的 女孩:
"Kion vi, vi volas? ..."
"你 要干啥… 你想?"
Laŭ ŝia parol-tono, Daojing sciiĝis,
听到 她的 语调,道静 知道了,
ke ŝi estas de Shandong-provincanino.
她 是一位 来自山东省的 女人。
La voĉo estis plena de konsterno kaj teruro.
这声音 充满了 沮丧和恐惧。
Daojing forgesis sian intencon demandi pri vojo, kaj diris al ŝi:
道静 忘记了 自己 问路的 打算,向 她说道:
"De alia provinco? Kial ĉi tia? ..."
"从那个省来?为什么 会这样?"
La virino sen-move rigardis al Daojing per siaj sekaj okuloj,
那女人 呆呆地 瞅着道静, 两眼 是 枯涩的,
mal-brilaj kiel tiuj de la fiŝo.
像那鱼眼 一样的暗淡。
Finiĝis la cent dudek sesa
第126段 结束

Standardo (User's profile) November 18, 2019, 11:04:37 PM

Montara Vilaĝo 652
山 村
Tre surprizite,
很 惊奇
mi vidis aron da scintilaj flagretoj moviĝanta
我 看到 一束移动 闪烁的火星,
tra la aero ek-de la pordo en la ĉambron.
从门那儿 向房间里 穿过来。
Ĝi zigzagis kiel fluganta serpento;
它 蜿蜒地 走着 象 一条飞蛇似的,
kaj dum ĝia tordiĝa vojado pli kaj pli akriĝis la odoro.
它 在 向前蠕动 途中,发出更刺激性味道 。
Mi preskaŭ tusis,
我 几乎 要咳出声来,
sed tion mal-helpis la sen-noma timo,
但 一种无名的恐惧 阻碍了它,
kiu ek-kaptis min.
它 立刻 抓住了我。
Finiĝis la sescent kvindek dua
第652段 结束

Standardo (User's profile) November 18, 2019, 11:19:12 PM

Kanto de Juneco 127
青春之歌
Ŝi estis preta respondi,
她 是 准备 回答,
sed ŝi silentis,
然而 她 沉默了,
al-prenis la reton kaj daŭrigis la riparadon.
拿过 渔网 又继续 补起来。
Kaj pasis longa momento,
过了 很长 一阵子,
antaŭ ol ŝi komencis murmuri, kvazaŭ al si mem:
在 她 开始 喃喃自语 之前,仿佛 对自己:
"Ni loĝis en Shandong.
"我们住在山东。
Okazis mal-bona rikolto, kaj ni fuĝis ĉi tien.
收成不好,我们 逃到了这里。
Oni diris, ke la fremdlandanoj ĉi tie bone pagas la laborulojn,
有人说,在这里 给洋人做工 挣钱多,
kaj venis ni tri, la tuta familio ...
俺们一家三口 就来了
Finiĝis la cent dudek sepa
第127段 结束

Standardo (User's profile) November 19, 2019, 11:10:29 PM

Montara Vilaĝo 653
山 村
Mi pensis, ke ankaŭ mia patrino estis vekita,
我 想 我的母亲也一定被这怪味 从梦中刺醒,
ĉar en la ĉambro estis stranga silento;
因为 这时房中 出现了一种奇特的 沉寂,
ĉesis ŝia mal-forta ronkado.
而且 她那微弱的 鼾声也早已经停止了。
En la stranga sen-moveco
在这奇异的静 寂中
mi rigardis la fajreraron rompi ĝis la mezo de la ĉambro
我 注视那 一簇火星 蠕动 到房间的中央来,
kaj poste ŝanĝi sian direkton
接着 它 便改变了方向,
al la vestoŝranko staranta apud la muro.
朝靠墙立着的 那个衣柜 挪去。
La serpento subite torkiĝis en la aeron tie.
这条 火星组成的蛇 便在那儿的空中卷成一团。
Mi aŭdis tremi la pordon de la vesto-ŝranko.
我 听到 衣柜的门 在摇动。
Finiĝis la sescent kvindek tria
第653段 结束

Standardo (User's profile) November 19, 2019, 11:28:47 PM

Kanto de Juneco 128
青春之歌
Sed li ... laborinte mal-pli ol tri monatoj
但是 他...工作了 不到三个月
falis de alte kaj mortis,
从高处 摔下来 死去了
dum la konstruado de vilao por fremd-landanoj! ...
在为外国人 建造别墅期间!
Ŝiaj manoj haltis, ŝiaj okuloj, mal-fermegitaj,
她的 双手 停下来,她 瞪大了 双眼,
sin direktis sen-move al Daojing,
不动地 直瞅着 道静
kaj ŝia mieno, sen-senta kaj apatia,
她的 举止,木然 而 冷漠,
esprimis pli da mal-ĝojo ol lamento.
表现出 比哀哭 更加 凄惨。
"Re-iri al mia hejma tero mi jam ne povas.
“我 再也不能 回到 我家乡的 土地了。
Mi petas almozon kaj riparas retojn por la fiŝo-kaptistoj ..."
我 去乞讨,和给打鱼的人 补网。
Finiĝis la cent dudek oka
第128段 结束

Standardo (User's profile) November 20, 2019, 11:08:36 PM

Montara Vilaĝo 654
山 村
Iu estis ĝin tir-mal-fermanta.
有人 在拉开 它们。
Kaj de ekstere en-moviĝis alia fajreraro.
从外面 又移了 进来另外一束火星。
Mi komencis rimarki obtuzan sonon de frapetantaj paŝoj.
我 开始听到 轻微的、摸索的 脚步声。
La aero, saturita de la odoro,
空间 迷漫着 这种香气,
ek-streĉiĝis pro homa spirado,
开始 充满了 急促的人的呼吸声。
kiun mi nun povis rimarki.
这一切 我现在 能够 察觉了。
"Helpon! Helpon! Enŝteliĝis rabistoj! Helpon!"
“来人呀! 来人呀! 有贼 进来啦! 快来人呀!”
aŭdiĝis la abrupta sovaĝa krio de mia patrino.
听到了 我的母亲 忽然发出的 狂暴的喊声。
Finiĝis la sescent kvindek kvara
第654段 结束

Standardo (User's profile) November 20, 2019, 11:31:54 PM

Kanto de Juneco 129
青春之歌
Ŝajnis al ŝi, ke la studentino,
她 似乎认为,这个女学生,
kiu staras antaŭ ŝi,
站在 她面前的人
ne sentas abomenon al ŝia mal-pureco kaj mal-riĉeco.
没有嫌弃 她脏和穷,
Ŝi do faris facilan spiron kaj lulis la infanon al la formo.
她 就轻轻地 喘口气 摇晃着 将要睡着的孩子,
Kun sen-forta voĉo ŝi daŭrigis:
她 用微弱的声音 继续说着:
"Fraŭlino, mi ne vivos multan tempon pli, mia infano ankaŭ ...
"小姐,俺 也活不多长啦,我的 孩子 也
Malsano, sen sufiĉa manĝaĵo ...
病了,没有多少吃的了...
Se ni estus tion antaŭ-vidintaj,
要是 我们 提前 知道 这些事,
ni preferus morti kune en nia hejma loko!"
我们 宁可 一块 死在 我们的 家乡啦!"
Finiĝis la cent dudek naŭa
第129段 结束

Standardo (User's profile) November 21, 2019, 11:10:12 PM

Montara Vilaĝo 655
山 村
Ŝi certe estis rigardinta la fajrerojn dum la tuta tempo.
她 一定 是一直 在注视着这两束火星的 动静。
Ŝia kriego tra-ŝiris la aeron.
她的呼唤声撕开了夜空。
Pro la krio de mia patrino la du aroj da scintilaj flagreroj
随着 我母亲的叫声 那两束火星
ter-en-falis kun obtuza bruo, kiel du falantaj kometoj,
便啪地一下 坠到地上去了,象 两颗慧星一样。
kaj pezaj paŝoj rapidis el la ĉambro.
接着 便是沉重的脚步声 向房外遁去。
Mia patrino jam saltis el la lito kaj lumigis per alumeto la ole-lampon.
我的母亲 已经跳下了床,并且划了一根火柴点亮了 油灯。
Ni el-kuris en la koridoron. kriante per la tuta voĉo:
我们 冲到门廊里,尽量大声地 叫喊:
"Rabistoj! Rabistoj!" Kiam ni al-venis la vestiblon,
“有贼!有贼!” 当我们来到堂屋的时候,
staris meze tie la rabistoj, du el ili.
那贼 是站在堂屋中央 他们一共两人。
Finiĝis la sescent kvindek kvina
第655段 结束

Back to the top