Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) January 30, 2020, 2:59:56 AM

Kanto de Juneco 199
青春之歌
En la grize-blanka lumo de la krepusko,
在 乳白色的 晨光里,
li silente staris dum kelka momento
他 默默地 站了一会,
apud Daojing kaj poste diris per raŭka voĉo:
在道静 身旁 然后 用沙哑着嗓 说:
"Mi for-iras; vi ripozu!
"我 走啦,你 该休息了!
Kiam vi re-vidos Yu Jingtang,
当你 见了余敬唐
nepre atentu, ke li ne sciiĝu ke vi aŭdis iliajn parolojn.
一定 要注意,不要 他 知道, 你 听到 他们 说的 话。
Ankaŭ ne menciu kion ni ĵus...
另外,不要说 我们 最近 有什么事儿...
Krome, vi devas resti ĉi tie.
另外,你 必须 留在 这里。
Ni pri-studos, kion vi faros estonte.
我们 要研究,你 将来 怎么办。
Post-tag-meze ni iru al mar-bordo por inter-paroli, ĉu bone?
下午,我们 去 海边 谈谈 好吗?
Finiĝis la cent naŭdek naŭa
第199段 结束

Standardo (User's profile) January 31, 2020, 12:33:58 AM

Montara Vilaĝo 725
山 村
La lipoj de Onklo Pan komencis dis-fali
潘大叔的 嘴唇 也逐渐张开了,
kaj la spaco inter ili pli kaj pli vastiĝis,
而且 嘴唇间 是越张越大,
ĝis finfine li aspektis komplete idiote.
最后 他的那副样儿 便完全象个白痴。
Subite fajfis trans la tegmenton forta vento,
忽然间,一阵强烈的大风 在屋顶上呼啸而过。
kaj la blovo al-portis tumultan bruegon,
卷起 一片狂暴的 响声,
kiu paŭzigis la preĝadon de mia patrino.
它 把我母亲的祈祷 也打断了。
Sam-tempe kun tiu sono leviĝis ondo da furiozaj bojoj
与这声响的同时,也升起了一阵犬吠声。
en nia vilaĝo kaj en ĉiuj ĉirkaŭaj vilaĝoj.
在我们村 和 周围所有村子里
Ni ĉiuj stariĝis, alarmitaj kaj sen-parolaj, rigardante unu alian.
我们 都站起来,惊恐得说不出话来,彼此呆望着。
Finiĝis la sepcent dudek kvina
第725段 结束

Standardo (User's profile) January 31, 2020, 1:11:43 AM

Kanto de Juneco 200
青春之歌
Mi scias, ke la maro plaĉas al vi."
我知道,你 喜欢 大海。”
Daojing leviĝis kaj kap-jesis.
道静 站起来 点点头。
Kiam Yu Yongze el-paŝis el la ĉambro
当余永泽 走出门外
kaj re-turnis sian kapon,
自己 略一回头,
iliaj rigardoj renkontis kvazaŭ hazarde unu la alian
他们 恰好 相互 目光 碰到一起,
kaj ambaŭ ili ek-ruĝiĝis.
他们 两个人 都不觉红了脸。
Vesperiĝis. La gaje ŝaŭmanta maro karese
傍晚,欢笑着的海洋 喷吐着白沫
frapetis la molan sablon sur la strando.
敲打着 松软的 沙滩,
La mar-birdoj ludis sur la ĉielo,
海鸟 翱翔 在空中,
Finiĝis la ducenta
第200段 结束

Standardo (User's profile) February 1, 2020, 12:22:23 AM

Montara Vilaĝo 726
山 村
Alan ek-timis, ĉesis plorsingulti,
阿兰 很害怕,也不再哭了。
kaj pli-proksimiĝis al mia patrino antaŭ la lampo
她 挨近我的母亲,在灯亮的前面,
kaj komencis tremi kiel paserido.
开始 战栗得 象一只小麻雀。
Ŝiaj okuloj estis ŝvelintaj kaj ruĝaj,
她的眼睛 发红 发肿,
kio pli--mal-beligis ŝian variolumitan vizaĝon.
使得 她那布满了麻子的脸 更难看。
Dum ni ĉiuj staris en profunda silento,
由于 我们都 不作声得 站着,
ni povis percepti la direkton de la tumulto.
我们 可以察觉出 那狂暴的声响 从哪个方向飘来的。
Ĝi ne komenciĝis en la vilaĝo,
它 不是 从我们村里 发出的,
kaj sekve ne rilatis al rabado.
因此它这次与盗窃没有什么关系。
Finiĝis la sepcent dudek sesa
第726段 结束

Standardo (User's profile) February 1, 2020, 2:07:29 AM

Kanto de Juneco 201
青春之歌
jen flugante sub-nuboj en la krepusko, jen kriante "A-A!"
翱翔在空的 水鸟掠过 薄暮的浮云,不时传来“啊,啊”的叫声。
La sub-iranta suno ĵetis oblikve siajn lastajn brilojn
那落日 投出 自己最后的 余辉
sur grandan, ŝtupe leviĝantan rokon.
射在 一大块嶙峋的 岩石上,
Sur mal-vasta ebenaĵo de la roko, proksime al la mar-akvo,
在它靠近海水的 一小块岩石的 平坦地方,
sidis Lin Daojing kaj Yu Yongze.
坐着 林道静和余永泽。
La unua, ion pensante kun kapo klinita,
那第一位 低着头 思索着,
najlis sian riganrdon al la ore brilantaj ondoj.
盯看着 闪闪发光的 金色的 海浪,
La lasta direktis siajn okulojn al la mal-proksimo de la maro,
最后那个直望着 海洋的远处,
al la grize hela horizonto, ke la nuboj kisis la akvon.
望着云水相连的 淡淡的天边,
De tempo al tempo li returnis sian kapon por kaŝe rigardi la Lin Daojing.
还不时,他 回过头来 偷眼 望望林道静。
Finiĝis la ducent unua
第201段 结束

Standardo (User's profile) February 2, 2020, 12:22:29 AM

Montara Vilaĝo 727
山 村
Ĝi venis de malproksime.
它 是从远处 传来的。
Onklo Pan suspiris mal-ŝarĝiĝe.
潘大叔 叹了一口 宽心的气。
Sed la bruego iĝis pli minaca kaj pli tumulta.
但是 喧闹声 变得 更富有 威胁性和更嘈杂。
Kaj en la konfuzita bruego
在这一片混乱的 喧闹中
ni ŝajnis distingi specon de fajfado,
我们似乎听见一种唿啸声
kiu siblis tra la aero.
在空中 划过,
Ŝajnis ke legio da mesaĝ-kolomboj preterpasas super niaj tegmentoj.
好像 有一群信鸽 正在我们屋顶上 经过。
Sed estis tiel mal-lume,
不过天 是那么漆黑,
ke neniu birdo kapablus flugi.
不可能有 鸟儿在空中飞行。
Finiĝis la sepcent dudek sepa
第727段 结束

Standardo (User's profile) February 2, 2020, 12:46:22 AM

Kanto de Juneco 202
青春之歌
Iom poste, li rompis la silenton.
过了一会,他 打破了 沉默。听起来,
Liaj paroloj montris, ke li estas elokventa junulo.
他说的话 表明,他 还是 个善于词令的年轻人。
"Lin... Mi esperas, ke vi min kredos.
“林…… 我希望,你能够相信我。
Kvankam ni ĵus konatiĝas unu kun la alia,
虽然 我们 刚刚 相互认识,
mi vidas, ke vi estas ne-ordinara knabino, kun propra volo;
我看出来,你 是个了不起的 有意志的姑娘,
pro tio, mia simpatio kaj admiro forgesigas al mi ĉion
所以,我的 同情和钦佩 使我忘掉一切地
por zorgi pri vi, per la tuta koro.
关心你 是发自心底里……
Mi petas vin resti en tiu ĉi vilaĝo kaj ne iri ali-loken.
我 要求 你 留在这儿 不要到别处去了,
Mi garantias, per mia persona honoro,
我担保,用我的人格
ke neniu kuraĝos vin ofendi plu.
没有人 敢再欺侮你。
Finiĝis la ducent dua
第202段 结束

Standardo (User's profile) February 3, 2020, 12:37:42 AM

Montara Vilaĝo 728
山 村
"Kio estas tio?" mia patrino diris,
“那 是什么?” 我母亲 说。
senkomprena pri la strangaj bruoj.
不明白 这些奇怪的 声音
"Tio tre similas al flugantaj kugloj, s'rino," Onklo Pan diris.
“这 倒好像是 子弹在空中 飞呀,大娘” 潘大叔 说。
"Kiam mi estis en la Nordo
“当我 还住在北方的 时候,
kaj kiam bataloj okazis inte mal-amikaj militlordoj,
在彼此 敌对的军阀 每次打起仗来时,
mi kutimis aŭdi kuglojn flugantaj tra la aero tia-maniere.
我 就听见子弹 在空中 那样地飞响。
S'rino, tio estas nenia muziko. Ĝi estas batalado."
大娘,这不 是音乐呀,这是 在打仗呀。”
"Kiel povas esti? Neniam oni batalis ĉi tie!"
“这 怎么可能!这里 从来没有人 打过仗呀!”
"Eble temas pri banditoj,
“也许 是土匪们
kiuj venis pri-rabi la urbeton en la mal-lumo.
趁夜里黑暗 跑到镇上 去抢劫。
Finiĝis la sepcent dudek oka
第728段 结束

Standardo (User's profile) February 3, 2020, 1:02:37 AM

Kanto de Juneco 203
青春之歌
Yu Jingtang jam promesis akcepti vin kiel instruistinon en la lernejo.
余敬唐 已经答应 你在这儿教书。
Mi kredas, ke vi certe estos pli ol kompetenta
我相信,你 一定 能 更胜任的
por instrui kiel ĉef-instruistino de la tria klaso.
作为三年级的 主要教师。
Jes, ĉu ne?" Daojing levis sian kapon
呵,可以吧?” 道静 抬起 自己的头
kaj rigardis per la melankoliaj okuloj la brunan vizaĝon de Yu Yongze.
用愁郁的眼睛 瞅着余永泽 那黑黑的脸,说:
"Dankon! Mi scias...
“谢谢你,我 知道。…
Ofte venis al mi en la memoron la vortoj de Gorkij:
我 常想起 高尔基的 一句话:
La plej glora kaj granda tasko estas esti homo en la mondo.’
‘最光荣而伟大的职务 就是在世界上 做一个人。
Por teni la homan dignon, mi ne volas vivi vulgare en la mondo..."
’为了保持人的尊严,我不愿 马马虎虎地 活在世上。……”
Finiĝis la ducent tria
第203段 结束

Standardo (User's profile) February 4, 2020, 2:00:44 AM

Montara Vilaĝo 729
山 村
Nu, ni ekrigardu.
嗯,我们 出去瞧瞧吧。
Mi ne povos dormi, ne sciante certe pri kio temas.
我 也睡不好, 这件事我 弄不清楚,
Venu do, s'rino, ni ek-rigardu!"
来吧,大娘,我们 出去瞧瞧!”
Onklo Pan grimpis sur la tegmenton por vidi, pri kio temis.
潘大叔 爬上屋顶 去看个究竟。
Sekvis lin mi kaj mia patrino.
我母亲和我 在他后面跟着。
Alan tro timis, do ŝi restis en la ĉambro.
阿兰 有些害怕,所以 她 就留在 屋子里。
Ni kaŭris supre de la domo, kaj povis aŭdi la tumulton multe pli klare.
我们 蹲在 屋顶上,远处的闹声 我们可以听得更清楚了。
Ĝi venis de la urbeto,
它 从镇上 传来的。
kiu nun staris en la mal-lumo kvazaŭ grandega nevidebla maro
在这个黑夜里 这个市镇 就像一个看不见的大海,
kreanta gigantan ŝtormon, kiu minacis sub-mergi la majtaraĵon.
正在掀起 一股庞大的浪涛,威胁着 要把周围 吞没。
Finiĝis la sepcent dudek naŭa
第729段 结束

Back to the top