Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 4, 2020, 2:24:52 AM

Kanto de Juneco 204
青春之歌
Parolante ŝi pli-altigis sian voĉon.
说着说着,她 提高了声音,
Tiu ĉi hontema kaj silentema junulino subite entuziasmiĝis.
这羞涩的 沉默的少女,突然 激昂起来,
Ŝia naiveco kaj braveco kaŭzis al Yu Yongze novan surprizon.
她那种天真的 豪迈的神色,不禁 使余永泽 又吃了一惊。
"Se al mi plaĉus la matriaj ĝuoj,
“假如 我 为了贪图物质 享受,
mi fariĝus de-longe konkubino kaj ne tiel vagadus kiel nun.
我 早就去 做姨太太 少奶奶,也就 不像现在 这样颠沛流离了。
Tamen kia vivo estus tia!
可是,那 叫什么生活!
Tiam vivus nur korpo sen animo!" ŝi daŭrigis.
即是 没有灵魂的 行尸走肉!” 她 继续说。
Li mire rigardis ŝin, ne sciante kion respondi.
他 惊异地 看着她,半晌 张口不得。
Ambaŭ silentis de-nove.
两个人 又都 沉默了。
Finiĝis la ducent kvara
第204段 结束

Standardo (User's profile) February 5, 2020, 12:47:04 AM

Montara Vilaĝo 730
山 村
Ni komencis tremi,
我们 开始发起抖来,
parte pro la mal-varmo, parte pro timo.
一半是因为寒冷,一半也是因为害怕。
Neniam antaŭe ni aŭdis tiajn sonorajn homajn voĉojn
我们 从来没有听到过 这样强烈的声响。
en tiu ĉi trankvila kamparo.
在这样 一个平静的 乡下,
Kaj en tiu timiga bruego el venis centoj da flamantaj torĉoj.
在这种可怕的声音中 出现了无数的火把。
Ili ĉirkaŭdancis la urbeton kiel vaglumoj.
它们 围绕着 那个市镇 跳跃,象鬼火一样。
Ĉiu-foje kiam la bruo kreskis al grumbla tondrego,
每次 这闹声 高涨,变得象骤然的 雷轰时,
okazis salvo da pafado.
马上便有一阵枪声生了起来。
Kaj la ek-krako ĉiam vekis alian blekegon ter-tremigan.
而这枪声 又总是无例外地 会引起另一阵喧闹,震撼着地面。
Finiĝis la sepcent trideka
第730段 结束

Standardo (User's profile) February 5, 2020, 1:13:37 AM

Kanto de Juneco 205
青春之歌
Post longa momento,
停了一会 后,
Yu Yongze ek-havis ideon kaj abrupte ŝanĝis la temon:
余永泽 灵机一动,突然 转了 话题:
"Ĉu vi ŝatas literaturon? Ĉu vi multe legas?"
“你 喜欢 文学吗? 你 读 很多吗??”
"Jes, mi ŝatas, sed mi legas mal-multe.
"是的,我 喜欢,我 读的不多。
Oh, mi forgesis demandi vin:
噢 我 忘了 问你:
en kiu fakultato vi studas en Beiping-Universitato?"
你 在北大 读 哪一系?”
"La fakultato de ĉina lingvo. Ni havas la samajn interesojn."
"中文系。咱们 喜欢的 是一样。”
Trovinte nun bonan temon por la konversacio,
找到了 很好的 谈话 题目,
Yu Yongze aplombe parolis pri la literaturo kaj arto,
余永泽 不慌不忙地 谈起了文学艺术,
pri la Milito kaj Paco de tolstoj.
谈起 托尔斯泰的《战争与和平》,
Finiĝis la ducent kvina
第205段 结束

Standardo (User's profile) February 6, 2020, 1:00:20 AM

Montara Vilaĝo 731
山 村
"Mi ne komprenas, pri kio temas, Onklo Pan,"
"我 不明白 这究竟是 怎么一回事,潘大叔,"
mia patrino diris, dum ŝiaj dentoj klakis pro timo.
我母亲 说, 她的牙齿 由于害怕而 发出咯咯的响声。
"Mi neniam en mia vivo vidis tiaĵojn."
"我 一生没有 看见过 这样的事情。"
"Ankaŭ mi ne komprenas ĝin, s'rino," Onklo Pan diris.
"我 也不懂它,大娘," 潘大叔 说。
"Ne ŝajnis probable, ke temas pri banditoj,
"这似乎 并不可能,提到 这些土匪,
kiuj klopodas trarompi la urbomuron.
他们 在忙于 攻破 城墙。
Banditoj neniam tiel multnombras kaj aŭdacas."
土匪 从来 没有这么多人,和这么大的胆子。"
"Do kio ĝi estas, Onklo Pan? Mi timas."
"那么 这是 干什么呢,潘大叔?我 真害怕。"
"Mi vere ne scias, s'rino.
"我 的确 不知道,大娘。
Finiĝis la sepcent tridek unua
第731段 结束

Standardo (User's profile) February 6, 2020, 1:21:47 AM

Kanto de Juneco 206
青春之歌
La Mizeruloj de Hugo,
谈起 雨果的《悲惨世界》,
La Sinjorino de Kamelioj de Alexandre Dumas la filo,
谈起 小仲马 的《茶花女》
la poemoj de Heine kaj Byron.
和海涅、拜伦的诗.
El la ĉinaj verkistoj li citis Cao Xueqin, Du Fu kaj Lusin...
他提到了 中国的作家 谈起曹雪芹、杜甫和鲁迅…
Ŝajnis, ke li scias multe kaj parkere.
似乎,他 知道得 很多,记得也很熟。
Lin Daojing larĝe mal-fermis siajn okulojn
林道静 睁大了 自己的 眼睛
kaj atente aŭskultis la belajn kaj emociajn vortojn,
注意地 听着 这些美丽动人的 词句,
mal-rapide el fluintajn el lia buŝo,
从他嘴里 慢慢流出的
kaj la romantikajn heroojn kaj historiojn.
和那些富有浪漫气息的 人物和故事。
Iom post iom ŝi estis impresita kaj ek-havis gajan mienon.
渐渐地,她被感动了,开始 流露出 欢欣的神色。
Finiĝis la ducent sesa
第206段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2020, 12:45:21 AM

Montara Vilaĝo 732
山 村
Mi pensas, ke tio povas esti ia ribelo.
我想,这一定是造反这类的事儿。
Tiom da rifuĝantoj troviĝas,
这里 现在有这么多的 灾民,
kaj la Ord-konserva Korpuso tiel mis-traktis ilin.
保安队 对他们 又是那样厉害。
Eble tiuj vagantoj provas kapti la urbeton por akiri manĝaĵon,
这些流浪人 也许 想夺取市镇,弄点粮食吃,
kiel ili jam faris en la gubernia urbo en la montaro
象他们 对付 大山里的县城 那样
ĉu ne Onklo Pejfu rakontis al ni pri tio?"
佩甫伯 不是告诉过 我们这件事吗?”
"Tio estus terura!"
"那就太可怕了!"
"Ĉu ne Onklo Pejfu ankaŭ rakontis al ni,
"佩甫伯 不是告诉过 我们,
ke nia Respublika Dinastio ŝanĝiĝas?
我们的 民国朝代 正在改变吗?
Finiĝis la sepcent tridek dua
第732段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2020, 1:02:57 AM

Kanto de Juneco 207
青春之歌
Fine, li ŝanĝis la temon kaj turnis sin al Lin Daojing:
最后,他 转了话题,又转到了林道静的身上:
"Lin, vi certe legis Nora de Ibsen.
"林,你 一定读过 易卜生的《娜拉》。
Kaj Izoliĝon de Feng Yuanjun?
冯沅君 的一本《隔绝》你读过没有?
Tiuj ĉi verkoj temas pri la lukto kontraŭ la tradicia moralo
这些作品的 主题 全是 反抗传统的道德,
kaj pledas por la sen-ce-pendeco de virinoj.
提倡 女性的 独立的。
Sed mi trovas, ke vi estas pli kuraĝa kaj pli decidema ol ili.
可是 我 觉得,你比她们 还更勇敢、更坚决。
Vi havas nur 18 jarojn, ĉu ne?
你 才十八岁 是不是?
Lin, kuŝas antaŭ vi bela perspektivo,
林,你 真是有前途的、
vi estas homo ne-ordinara..."
你 是 了不得的人。…"
Finiĝis la ducent sepa
第207段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2020, 11:40:26 PM

Montara Vilaĝo 733
山 村
Kiam for-iras mal-nova dinastio,
当一个朝代 要衰亡,
s'rino, ĉiam antaŭas tion perturboj."
大娘,事先 总会 有暴乱发生。
"Ŝanĝiĝo de dinastio! Kian novan sistemon ni tiam havos?
“又是 改朝换代 !我们 将又会 有什么 新的制度呢?
Kiam for-mortis la mal-nova dinastio Ĉing,
当满清朝代 垮台的时候,
vi viroj devis for-tondi la har-plektaĵojn.
你们 男人 都剪掉了辫子。
Ĉu en la nova reĝimo vi re-kreskigos la har-plektaĵojn?"
在新的朝代里 你们 会不会 又要把辫子 蓄起来呢?”
"Mi ne scias, s'rino.
"我不知道,大娘。
Ĉu aŭ ne ni re-havos har-plektaĵojn,
不管 我们 要不要 再留辫子,
ni restados tute same en la koro.
我们 在心里 总还是 那个样子。
Finiĝis la sepcent tridek tria
第733段 结束

Standardo (User's profile) February 8, 2020, 12:15:00 AM

Kanto de Juneco 208
青春之歌
Tiuj vortoj, trankvile el-verŝitaj el inter liaj mal-dikaj lipoj, tute sorĉis ŝin.
这些话,从他那薄薄的嘴唇 滔滔说着,使得她 安静了像着迷似的。
La lun-arko jam pendis sur la ĉielo.
上弦的 月亮 已经 挂在 天上,
Sur la silenta mar-bordo
海边 早已 悄无人声,
aŭdiĝis nur la plaŭdado de la ondoj kontraŭ la rokoj.
只能听到 海浪拍打着岩石的 声音,
Sed la du ge-junuloj ankoraŭ promenis
可是 这两个年轻人 还一同徘徊着
kaj inter-balilis sur la strando.
在海边的沙滩上、谈说着。
La koro de Lin Daojing estis plena de raviĝo de juneco,
林道静的 心里 渐渐充满了一种青春的喜悦,
de ĝojo pro saviĝo el mal-espero.
一种绝处逢生的 欣幸。
Ŝi sentis dankemon kaj intiman amikecon al Yu Yongze,
她 对余永泽 除了有着感恩、知己的友情,
krom la admiro al li pro la samaj aspiroj kaj interesoj kun li havis kiel ŝi.
除了对他赞叹外,她与他 有了相同的 志趣。
Finiĝis la ducent oka
第208段 结束

Standardo (User's profile) February 8, 2020, 11:36:00 PM

Montara Vilaĝo 734
山 村
Ni simplaj kampuloj neniam ŝanĝiĝas.
我们 这些简单的 庄稼人 总是不会变的。
Ni amas nian teron kaj niajn bovinojn
我们 爱 我们的土地 和 牲口,
kaj perlaboras nian viv-rimedon sur la tero..."
我们 靠种田 过日子...”
Inter-rompis la dialogon alia bruego inter-rompita
他们的对话 又被另一阵闹声打断了。
per la mal-laŭta krakado de pafiloj.
夹杂着打枪的 噼啪声。
Tio ŝvelis kiel subita al-fluo de giganta ondo,
这闹声 在膨胀,象一股狂涛 突然汹涌起来,
kiu dronigis ĉion, sed baldaŭ subiĝis,
它把一切 都淹没,但马上 又后退,
lasante post si mal-plenas spacon kaj grandan kvieton.
留下 一大片空地和沉寂。
Finiĝis la sepcent tridek kvara
第734段 结束

Back to the top