前往目錄

關閉的
Max. 500 messages.

Anekdotoj

貼文者: MikhailMarkeyev, 2009年7月1日

訊息: 846

語言: Esperanto

Jxusteno (顯示個人資料) 2020年1月21日下午4:35:39

訊息已隱藏.

Jxusteno (顯示個人資料) 2020年1月21日下午4:41:27

訊息已隱藏.

Zam_franca (顯示個人資料) 2020年1月21日下午5:59:53

Jxusteno:
Zam_franca:
IgorSokoloff:Charles de Gaulle kai la franca "Résistance" nur ŝajnige, "operetece" luktis kontraŭ la germanoj.
Ŝajnas, ke en la historio de Francio ne haveblas realaj herooj.
Nu, eble nur Jeanne d'Arc kaj aviadistoj de la regimento "Нормандия-Неман" (Normandie-Niémen).
Ĉu por esti heroo en la moderna historio helpi Rusujon estas bezonata?

La rezistado ja helpis la 'kunhelpantojn' (ĉefe Usono, Britujo, Kanado), eĉ se ĝi certe ne havis sufiĉe da rimedoj por batali sole.
Se iu "maltro" ŝatas la Rusujan drinkemon kaj malĝentilemon, ri estas "rusofobo"...
Ĉiuokaze, plejmulto da nunaj Rusujanoj ŝajnas esti ne partoprenintaj en la dua mondmilito kaj sekve ne kontribuis al savado de la hebrearo kaj Eŭropo, al ili ni do ŝuldas nenion.
Al homoj ni ŝuldas respekton.

Al insultantaj homoj ni ŝuldas iom malpli da respekto.

IgorSokoloff (顯示個人資料) 2020年1月22日上午6:25:46

The Flying Cow
Летающая корова
La fluganta bovino
(el adaptita anglalingva rakontaro "Urban Myths")

One afternoon a famous television news-reader drove very fast in his open-topped car along a big road.
В один день известный теледиктор ехал очень быстро в своём открытом автомобиле по автостраде.
Unutage fama televida anoncisto veturis tre rapide en sia sentegmenta aŭto laŭ ŝoseo.

Suddenly there was a strange noise... THUD!
Вдруг раздался странный звук... БУМ!
Subite aŭdiĝis stranga sono... BUM!

'What's that?' he thought.
"Что это?" — подумал он.
"Kio estas tio?" — li ekpensis.

He stopped, turned round and looked — there was a cow in the back! It was dead.
Он остановился, обернулся и посмотрел — на задних сиденьях лежала корова! Она была мертва.
Li haltis, turniĝis kaj ekrigardis — sur la malantaŭa benko kuŝis bovino! Ĝi estis malviva.

'I must get it out of here,' he thought. 'A dead cow isn't good for my nice clean car.'
"Я должен убрать её отсюда," — подумал он. "Мёртвая корова — это нехоршо для моей великолепной чистой машины".
"Mi devas forigi ĝin de tie," — li ekpensis. "Malviva bovino — tio ne estas bone por mia eleganta pura aŭto".

But the cow was very heavy and he couldn't move it.
Но корова была очень тяжёлой, и он не мог сдвинуть её.
Sed la bovino estis tre peza, kaj li ne povis movi ĝin.

So he drove to the nearest town to look for a garage.
Поэтому он заехал в ближайший город, чтобы найти какой-нибудь гараж.
Tial li veturis en la plej proksiman urbon por trovi iun garaĝon.

He wanted the people in the garage to help him with moving away the cow.
Он хотел, чтобы работники гаража помогли ему убрать корову.
Li volis, ke garaĝaj riparistoj helpu al li forigu la bovinon.

But before he arrived at the garage he stopped at a bar for a drink.
Но прежде чем доехать до гаража, он остановился около бара, чтобы выпить.
Sed antaŭ ol veni al la garaĝo, li haltis ĉe bufedejo por drinketi.

When he went into the bar the people said, 'Oh look, it's the famous news-reader on TV. Why is he here?'
Когда он зашёл в бар, тамошние посетители заговорили: — О, смотрите, это известный диктор с телевидения. Зачем он здесь?
Kiam li eniris la bufedejon, la ties klientoj ekparolis: — Ho, rigardu, tiu estas la fama anoncisto el televido. Por kio li estas ĉi tie?

Then he told them about the cow from the sky.
И он рассказал им о корове, упавшей с неба.
Li do rakontis al ili pri la bovino, kiu falis el la ĉielo.

'Never! It can't be! Is it a story for TV?' the man behind the bar asked.
— Да ну! Не может быть! Это история для телевидения? — спросил бармен.
— Ho ne! Ne povas esti! Ĉu tio estas historieto por televido? — demandis la bufedisto.

'No, it happened only twenty minutes ago,' the news-reader said.
— Да нет, это случилось всего лишь двадцать минут назад, — сказал диктор.
— Tute ne, tio okazis nur antaŭ dudek minutoj, — diris la anoncisto.

A man in the corner of the bar started to laugh.
Мужчина, сидящий в углу бара засмеялся.
Viro, sidanta en angulo de la bufedejo, ekridis.

'Twenty minutes ago I drove across a bridge over the big road,' he said.
— Двадцать минут назад я проезжал по мосту над автострадой, — сказал он.
— Antaŭ dudek minutoj mi traveturantis ponton super la ŝoseo, — li diris.

'There were some cows in the road...
— Там на дороге было несколько коров...
— Tie survoje estis kelkaj bovinoj...

I hit a very big cow.
Я ударил бампером одну очень большую корову.
Mi batis perbufre tre grandan bovinon.

It fell off the bridge on to the road below.
Она упала с моста на дорогу внизу.
Ĝi falis de la ponto sur la vojon sube.

I stopped and looked for it but I couldn't find it.
Я остановился и стал смотреть, где она, но так и не смог её обнаружить.
Mi haltis kaj ekis serĉi ĝin perokule, sed ne sukcesis trovi ĝin.

Now I know: it fell into your car and you drove away with it!'
Теперь понятно: она упала в вашу машину и вы уехали с ней!
Nun mi komprenas: ĝi falis en vian aŭton kaj vi forveturis kun ĝi!

KatjaMcFlores (顯示個人資料) 2020年1月22日下午12:50:59

Professor: "Wake up that fellow next to you."
Student: "You do it, prof, you put him to slip."
----------
Профессор: Разбудите этого парня рядом с вами.
Студент: Будите сами, профессор, ведь именно вы его усыпили.
----------
Profesoro: Veku ĉi-ulon apud vi.
Studento: Faru tion vi mem, profesoro, ĉar ĝuste vi endormigis lin.

* * *

Professor: "You can't sleep in my class."
Student: "If you didn't talk so loud I could."
----------
Профессор: Вы не можете спать на моих лекциях.
Студент: Если бы вы не говорили так громко, то смог бы.
----------
Profesoro: Vi ne povas dormi dum miaj lekcioj.
Studento: Se vi ne parolus tiel laŭte, mi povus.

IgorSokoloff (顯示個人資料) 2020年1月22日下午7:39:14

— Мама, что такое пятиконечная звезда? — спрашивает маленький Изя.
— Это обрезанная шестиконечная, сынок.
----------
"Mom, what is the five-pointed star?" asks little Izzy.
"It's the circumcised six-pointed star, sonny ."
----------
— Panjo, kio estas la kvinpinta stelo? — demandas eta Izĉjo
— Tio, fiĉjo, estas la cirkumcidita sespinta stelo.

KatjaMcFlores (顯示個人資料) 2020年1月23日下午3:37:06

Professor: Tell me one or two things about English poet John Milton.
Student: Well, he got married and he wrote "Paradise Lost". Then his wife died and he wrote "Paradise Regained".
----------
Профессор: Расскажите мне что-нибудь об английском поэте Джоне Милтоне.
Студент: Ну, он женился и написал поэму "Потерянный рай". Потом его жена умерла, и он написал поэму "Возвращённый рай".
----------
Profesoro: Rakontu al mi ion pri angla poeto Ĝon Milton.
Studento: Nu, li edziĝis kaj verkis poemon "Paradizo perdita". Poste lia edzino mortis kaj li verkis poemon "Paradizo reakirita".

* * *

"Our professor talks to himself. Does yours?"
"Yes, but he doesn't realize it. He thinks we're listening."
----------
- Наш профессор разговаривает сам с собой. Ваш тоже?
- Да, но он этого не осознаёт. Он думает, что мы слушаем.
----------
- Nia profesoro parolas al si mem. Ĉu ankaŭ via?
- Jes, sed li ne konscias tion. Li supozas, ke ni aŭskultas.

* * *

Student: "I'm indebted to you for all I know."
Professor: "Oh, don't mention such a mere trifle."
----------
Студент: Я обязан вам всем, что знаю.
Профессор: О, не стоит упоминать такой пустяк.
----------
Studento: Mi ŝuldas al vi ĉion, kion mi scias.
Profesoro: Ho, ne indas mencii tielan bagatelon.

KatjaMcFlores (顯示個人資料) 2020年1月27日下午4:58:08

"Why don't you marry?"
"I will only marry a man who knows life and has learned its sorrows."
"I see... You want a widower."
----------
- Почему ты не выходишь замуж?
- Я выйду только за того мужчину, который знает жизнь и познал её печали.
- Ясно... Тебе нужен вдовец.
----------
- Kial vi ne edziniĝas?
- Mi edziniĝos nur kun tiu viro, kiu scias la vivon kaj konas ties malĝojoj.
- Klaras... Vi bezonas vidvon.

* * *

She: "When did you first know you loved me?"
He: "When I began to get mad when people said you were brainless and unattractive."
----------
Она: Когда ты понял, что любишь меня?
Он: Тогда, когда начал злиться, если кто-то говорил, что ты глупая и непривлекательная.
----------
Ŝi: Kiam vi komprenis, ke vi amas min?
Li: Tiam, kiam mi komencis koleriĝi, se oni asertis ke vi estas stulta kaj malĉarma.

* * *

She: "I was sorry to treat you the way I did. You'll forgive me, won't you, for being so angry with you all last weak?"
He: "Sure! That's all right. I saved a lot of money while we weren't on speaking terms."
----------
Она: Я сожалею, что так с тобой обращалась. Ты ведь простишь меня за то, что я сердилась на тебя всю прошедшую неделю?
Он: Ну, конечно! Всё в порядке. Я сэкономил кучу денег, пока мы с тобой не разговаривали.
----------
Ŝi: Mi bedaŭras, ke mi traktis vin tielmaniere. Vi ja pardonos al mi, ĉu ne, ke mi tiel koleris kontraŭ vi la tutan pasintan semajnon?
Li: Ho, certe! Ĉio enordas. Mi ŝparis multe da mono, dum ni ne interrilatis.

* * *

"Broken off your engagement to Mary?"
"She wouldn't have me."
"You told her about your rich uncle?"
"Yes. She's my aunt now."
----------
- Ты что, разорвал помолвку с Марией?
- Она всё равно не вышла бы за меня.
- А ты сказал ей о своём богатом дяде?
- Да. И теперь она моя тётя.
----------
- Vi rompis vian fianĉiĝon kun Maria, ĉu?
- Ŝi tutegale ne edziniĝus kun mi.
- Sed ĉu vi informis ŝin pri via riĉa onklo?
- Jes. Kaj nun ŝi estas mia onklino.

* * *

"Dora, darling, will you marry me?"
"No, but I will always admire your good taste."
----------
- Дора, дорогая, ты выйдешь за меня?
- Нет, но я всегда буду восхищаться твоим хорошим вкусом.
----------
- Dora, kara, ĉu vi edziniĝos kun mi?
- Ne, sed mi ĉiam admiros vian bonan guston.

sergejm (顯示個人資料) 2020年1月28日下午3:01:23

Trafinto* trafis al hommanĝuloj, sed fuĝis de ili.
Li renkontas homan junulinon, kiu parolis al li ruse.
– Ĉu vi estas rusa?
– Mia patrino estas duone rusa, duone belorusa, mia patro estas duone ukraina, duone hebrea.
– Kiel trafis hebreoj al ĉi tiu planedo, ja ĉi tie ne estas Promesita Lando!

*trafinto (ruse: попаданец) - en fantazia aŭ fikcia libro ulo, kiu sen lia deziro trafis en alia mondo aŭ planedo.

KatjaMcFlores (顯示個人資料) 2020年1月31日下午9:41:01

Идет ежик по лесу и за собой на веревке батон тащит.
Навстречу ему лиса.
- Привет, ёжик, ты куда?
- Да вот, вешаться иду...
- Ну а батон-то тебе зачем?
- А хрен его знает, сколько я там провишу!
----------
A hedgehog is going through the forest and draging with a rope a long loaf behind him.
He meets a fox.
"Hi, hedgie, where are you going?
"Actually, I’m going to hang myself ..."
"But why do you need this loaf?”
"Well, who knows how long I'll dangle there!"
----------
Tra arbaro iras erinaco, trenante per ŝnuro bastonpanon.
Renkonte al li venas vulpo.
- Ho, erinaĉjo, kien vi iras?
- Fakte mi iras por pendumi min...
- Sed por kio vi bezonas la bastonpanon?
- Nesciatas ja kiel longe mi pendos tie!

回到上端