Al contingut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de juliol de 2010

Missatges: 7064

Llengua: 简体中文

Standardo (Mostra el perfil) 7 de maig de 2019 1.11.10

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 341
战斗在 中国
Nebule mi ekkonis blankan koloron,
我 开始知道 雾是 白颜色。
tamen nenio venis en la kapon
然而 没有什么 来到 脑子里
pri la estinteco kaj la estonteco.
对于 过去 与 未来。
Doloron mi tute ne havis,
我 完全 没有苦痛,
kaj baldaŭ ree en-falis profundan dormon.
不久 又进入了 沉睡之中。
Ĉe la dua vekiĝo juna kuracisto
第2次 醒来 一位年轻的 医生
aĥ, se tiel diri ankaŭ sen-interese.
啊,如果 这样说 也没有兴趣。
Nun mi rakontu pri la tria.
现在 我要说 第3次。
Mi komence aŭdis mal-laŭtan voĉon,
我 开始 听到了 小的 声音,
ĝi pli kaj pli klariĝis, fine ekestis vortoj...
它 越来越 清楚了,最后 开始是 说话了。
Finiĝis la tricent kvardek unua
第341段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 7 de maig de 2019 23.22.30

Montara Vilaĝo 460
山 村
"Nia lando estas lando mal-nova, post-restinta.
“我们的 国家 太老了,落后了。
Ni tre mal-antaŭas aliajn landojn
我们 很落后于 其它一些国家,
rilate al scienco kaj industrio,
在科学 和 工业方面
kaj tial ni estis la celo de ali-landaj invadoj kaj ekspluatadoj.
因而 我们 就一直 成为了外国侵略和剥削的 目标。
Ni devas fariĝi moderna ŝtato kiel la okcidentaj landoj,
我们 一定要 成为 一个近代国家,象任何西方国家一样。
sekve ni devas havi kapablajn inĝenierojn."
因此 我们 就得有一些 很好的 工程师。”
"Kion vi volas diri, s-ro Gasto?
“客人,你说的是什么话呀?
Mi ne tute komprenas vin."
我 不能 完全理解 你。”
Mia patrino estis perpleksita.
我的 母亲 感到 迷惑起来。
Finiĝis la kvarcent sesdeka
第460段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 8 de maig de 2019 0.10.05

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 342
战斗在 中国
Bedaŭrinde oni ne povus lasi ŝin plu ne la sama klaso...
遗憾 人们 不能 扔下她 更不能在同一个班
Komprenis mi, ke la parolantoj estas du virinoj,
我 明白,讲话的人 而是 两个女人
laŭ senpera esprimo, mia patrino kaj f-ino Azuma.
根据 直接的 表露,是我的母亲和 阿东小姐。
Tiam mi jam re-memoris ĉion,
那时 我 已经 回想起了 这些事,
tamen kiel alies aferon, estas strange.
然而 像其它的事,是 奇怪的
Mi decidis, ke mi ŝajnigu min dormanta.
我 决定,我 感觉是 正在睡着。
Vi enuas, ĉu? Ankaŭ mi iom.
你们 感到倦意,不是吗?我也有一点。
Sed mi asertas;
但是 我 却认为
maljuna fraŭlino nomata inspektorino de lernej-pensiono
这个老姑娘 被叫做 学校的一个监督的人
estas tre tre teda estaĵo.
是 一个非常非常令人厌烦的生物。
Finiĝis la tricent kvardek dua
第342段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 8 de maig de 2019 23.29.21

Montara Vilaĝo 461
山 村
"Ĉu nia lando estas ne-bona?
“难道 我们的国家 不好吗?
Kial imiti la fremdajn barbarojn!
我们 怎么能模仿那些外国的 野蛮子!
Ili ne kredas pri la prauloj,
他们 不相信 祖先,
pri la Dioj de l' Hejmo kaj Tero,
不相信 灶王爷和土地爷,
Por ne paroli pri la ĝentileco de nia ĉiu-taga konduto.
更不用 说我们 日常行为举动中 那些文雅的礼貌。
Kiel eblas simili la barbarojn!"
我们 怎么能变得象野蛮子一样呀!
Ŝajnis ridema la fremdulo,
看起来 这位陌生人 似乎要笑起来,
sed tro serioza estis lia vizaĝo
他的 脸色 很认真,
por al-lasi esprimon facil-animan.
不容许他做出轻浮的表现。
Finiĝis la kvarcent sesdek unua
第461段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 9 de maig de 2019 0.10.30

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 343
战斗在 中国
Animan delikatecon ŝi neniom havas.
她 没有那么多 精神的 高雅。
Neriproĉebla, vi diras?
无可指责的,你说呢?
Hm, povas esti.
嗯,能够 可以。
Se ŝi zorgus pri ĉiu individuo delikate,
如果 她 愿意 为每个人 细心了,
ŝi eĉ sekundon ne povus vivi meze de 300 junulinoj.
在300多女青年中间,她甚至一秒钟也不能生存。
Sed malgraŭ ĉio la parolo estis tro aferema
但是 不管 这一切 那讲话 是 很有条理的
por ŝanĝi kun patrino tuj antaŭ lito de fuŝa sin-mortiginto.
为了立刻在 糟糕的自杀者床前 和母亲负担起来。
Cetere, ion diri kontraŭ tio mi ne rajtas nek deziras.
此外,面对这事 我没有权利 说些什么 也不希望。
Tiu-tempe ĝi ne donis pikan impreson sur mi.
那时 它 也没有给我 什么深刻的 印象。
Provi sin-mortigon ne estas tre malbone, ha, ha...
尝试 自杀 也不是很坏,哈哈...
Finiĝis la tricent kvardek tria
第343段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 10 de maig de 2019 0.27.55

Montara Vilaĝo 462
山 村
Kaj li eĉ ŝajnis svage ekkompati mian patrinon
隐隐约约地,他 似乎 感到有些怜惜,
pro ŝia nescio, ĉar li diris,
对我母亲的无知,因为他说:
"S'rio, vi ne konas la realan situacion.
“大娘,您 不了解 真实的情况。
Tro longe vi loĝadis en tiu ĉi montara vilaĝo,
您 在这个偏僻的 山村里 住得太久了
sam-kiel miaj gepatroj.
象我的 父母一样。
La fremduloj neniel estas barbaraj.
外国人 并不是 野蛮子呀。
Iliaj ordinaruloj estas tiel taŭgaj kiel iu ajn el ni.
他们中间的 普通人 和我们 也没有两样。
Teruraj estas nur iliaj armil-vendistoj.
只是 他们的军火商人 很糟糕。
Tiuj kun-laboras kun niaj militaj lordoj
他们 跟我们的 军阀
kaj koruptitaj mandarenoj por nin el-premegi."
和贪官污吏 串通一气,把我们 压榨干了。”
Finiĝis la kvarcent sesdek dua
第462段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 10 de maig de 2019 0.52.17

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 344
战斗在 中国
Vi demandas, ĉu mi ne intencas ankoraŭfojon kun plena preparo.
你 问到,我 不打算 再一次 做好充分的准备吗。
Nur nun kaj en la proksima estonteco, absolute ne.
只有 现在 和不久的将来,绝对 没有。
Troviĝas kelkaj homoj kiuj suferas aŭ ĝuas,
发现了 几个人,他们 在受苦 或是 享乐,
mi ne scias, sinmortigan malsanon.
我 不知道,那自杀的 疾病。
Jam la dekdua? Mi tro longe babilaĉis.
已经 12点了吗?我 闲聊了 很久。
Hodiaŭ mi venis peti vian instruon pri la japana gramatiko.
今天 我 来 求你 教一些日语的 语法。
Ĝi estas sen-senca kaj ne-komprenebla.
它是 无稽之谈 而 难以理解。
Ha vi ridas, je kio?
哈 你笑了,由于什么呢?
Jen mi ek-komprenas, je tiu ĉi desegnaĵo.
看哪,我 开始明白了,看 这张图。
Finiĝis la tricent kvardek kvara
第344段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 10 de maig de 2019 22.02.22

Montara Vilaĝo 463
山 村
Mia patrino estis jam vere konsternita.
我的 母亲 可真感到 莫名其妙了。
Onklo Pan komencis grati sian kalvaĵon,
潘大叔 开始 抓他那光秃的头皮,
meditante pri la fidindeco de la komento.
断定不了 这话 是可信还是不可信。
Neniam antaŭe ni aŭdis tiaĵojn.
我们 过去从来没有 听见过这样的话。
Vere, tio sonis fikcie.
这听起来 真有些玄。
Kiel povis fremdaj komercistoj ekspluatinin?
外国的 商人 怎么能够剥削我们呢?
Ni neniam vidis eĉ unu el ili.
我们 就从来 没有看见过 一个外国人。
"Mi pensas, ke vi eraras, s-ro Gasto,"
“我想,客人,你错了。”
mia patrino diris serioz-miene.
我母亲 严肃地说。
Finiĝis la kvarcent sesdek tria
第463段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 10 de maig de 2019 22.16.34

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 345
战斗在 中国
Ĉu vi postulas klarigon? Bone.
你 需要 澄清吗?好的。
Mi en-skribis ĝin dum la lasta lekcio.
我 最后一次讲话中 写过它的。
Belega, ĉu ne?
太漂亮了,不是吗。
Kompreneble ĝi ĉion elbruligas,
当然 它燃起了 一切,
homon, urbon, herbon
人呀,城市呀,草呀,
jes, ĉion! Ha-ha-ha-ha...
是的,一切呀! 哈哈哈哈..
(El Esperanta Literaturo,
来自世界语 文学,
jaro 2, n-ro 3, maj. -jun. 1934)
2年,第3期,1934年 5月-6月
Finiĝis la tricent kvardek kvina
第345段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 12 de maig de 2019 0.59.57

Montara Vilaĝo 464
山 村
"Ili estas efektivaj barbaroj,
“他们 都是 野蛮人,
ĉar ili ne kredas ja niaj dioj.
因为 他们 不相信 我们的 神。
Sed tiu estas bienulo Ĉu Min,
不过 那是 地主 储敏呀
kiu mizerigas la kamparanojn,
他 磨难 这些 种田人,
per ĉiu-jara pli-grandigo de l' tera lup-ago."
每年 老是 提高 佃租。”
"Jes, tiu estas bienulo Ĉu Min," ripetis Onklo Pan.
“是的,那是 储敏 干的事,”潘大叔附和着说,
Ĉu vi konas bienulon Ĉu Min, cetere?
“你 知道 地主 储敏吗?
Li estas viro kun abomeninda barbego.
他 是 一个长着 一大把叫人望而讨厌的 胡子的人。
Sed bon-volu ne ripeti al aliaj miajn vortojn, mi vin petas."
不过 我请求你,不要把我讲的话 对别人说。”
Finiĝis la kvarcent sesdek kvara
第464段 结束

Tornar a dalt