Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) July 6, 2019, 10:37:39 PM

Montara Vilaĝo 519
山 村
La militaj lordoj kaj ties mal-venkintaj soldatoj,
那些被打败了的 军阀队伍
kiuj trapasis la regionon,
他们 路过 这个地方,
el-premis ĉiun uncon da oleo el la mal-riĉuloj,
他们 把穷人身上的油水 都榨光了。
kaj bienuloj kaj komercistoj el-suĉis ilian sangon.
军阀和商人 也把穷人的血 吸干了。
Mi instruis al ili,
我 教给 他们,
kiel deĵeti tiujn realajn banditojn kaj mem preni la potencon.
怎样 推翻 这些真正的土匪,从他们手中把权力夺过来。
Sekve la bienulo kaj ties dogoj
因此 地主和他们的走狗们
volas mortigi min kaj de-trui la movadon.
就想杀掉我,摧毁我们的运动。
Sed estas tro mal-frue.
但是 现在 已经晚了。
Finiĝis la kvincent dek naŭa
第519段 结束

Standardo (User's profile) July 6, 2019, 11:10:07 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 401
La tokianaro sin koncernis
东京市民们 涉及到了 自己,
pri la ĝenerala striko de tramistoj,
对于 有轨电车工人的 总罢工,
kiu okazis pro tio,
他们 由于这个原因,
ke la aŭtoritato decidis viktimigi ilin
当局 决定 加害于 他们
por moderigi financan deficiton.
来 缓解 财政的 亏损。
Sed li ŝvebis super tio.
但 他徘徊 在那上面。
Venku la strikantoj aŭ la direktoraro!
罢工者胜利 或者 战胜董事会!
Tio neniom tuŝos lin.
无论如何,这事 不会影响他。
Tramoj iru mal-rapide, el-reliĝu, aŭ eĉ koliziu!
有轨电车 要不 跑得慢,要不出轨,或者 相撞!
Li devis esti hejme.
他 必须 在家里。
Finiĝis la kvarcent unua
第401段 结束

Standardo (User's profile) July 7, 2019, 11:03:02 PM

Montara Vilaĝo 520
山 村
Ĝi dis-vastiĝis kvazaŭ fulmo
它 已经象野火般地 燃烧起来了,
kaj aktivas sub la nazo de la regantoj de l' gubernia urbo.
而且 就在县城 那些店老爷的鼻子底下 蔓延开来。
Ili timas la mal-riĉulojn,
他们 害怕穷人呀,
kiuj estas tiel mult-nombraj, S'rino.
穷人 数量是那么多, 大娘。”
La mal-riĉuloj ĉiam estas la pli-multo."
穷人 总是 占绝大多数的,
"Tion vi do faras!" mia patrino diris surprizite,
“你 干的原来是 这类事情!” 我的母亲 惊愕地说。
kun mal-supren-turnitaj okuloj.
她的 眼皮垂下去了。
Post momento ŝi re-levis la kapon,
过了一会儿,她 又抬起头来,
kaj okul-esploris la junulon, kaj demandis,
把这个年轻人 仔细 打量了一下。问道:
"Ĉu tion ankaŭ mia filo kaj Mintun lernis fari?"
“我的儿子和 明敦 正在学习的和要做的。也是这种工作吗?”
Finiĝis la kvincent dudeka
第520段 结束

Standardo (User's profile) July 7, 2019, 11:28:56 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 402
Sed li enviis strikrompantojn,
然而 他 羡慕 那些罢工破坏者,
ĉar ili povis gajni 4 enojn tage.
因为 他们 每天 能得到 4 日元。
Ankaŭ li volonte veturigus,
他 也想 开车去,
eĉ se oni ĉirkaŭbatus.
甚至 假如 人们 围起来打他。
Se li nur scipovus...
假设 他 仅是好奇而已......
Sed antaŭ kaj post ĉio lin tutan okupis la demando,
然而 所有这些事的前后,这个问题 他都在思考,
ĉu li havos laboron aŭ ne?
他 将有工作 还是 没有呢?
7 sep

Ekstere furiozis la tifono,
台风 在外面 怒吼着
sed en li nur ĝojo.
然而 他 心里 只有 快乐。
Finiĝis la kvarcent dua
第402段 结束

Standardo (User's profile) July 8, 2019, 9:51:56 PM

Montara Vilaĝo 521
山 村
"Nu," la junulo hezitis.
“嗯,” 年轻人 犹豫起来。
Nervoze li rigardis mian patrinon,
他 神经质地 望着 我的母亲
kies vizaĝo jam esprimis panikemon.
她的 脸色 已经 显得 有些惊慌。
"S'rino, mi ne scias.
“大娘,我不知道。
Mi scias nur,
我 只知道,
ke ili estas tre patriotaj."
他们 是非常爱国的。”
"Patriotaj!" mia patrino murmuris nekredeme al si,
“爱国的!” 我的 母亲 用怀疑的口气 低声对自己说,
mal-levante la kapon kaj en penson profundiĝante.
同时 低下了头,陷入沉思中去。
Finiĝis la kvincent dudek unua
第521段 结束

Standardo (User's profile) July 8, 2019, 10:18:41 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 403
Li deziregis krii al iu ajn:
他 太希望 对任何人 大喊:
"Oni ree donis okupon,"
有人 再 给个 职业吧,
kaj rakonti la unuan impreson en la Urba Oficejo,
在市政厅 讲述 那第一个印象,
kien li hodiaŭ iris alvokite.
他 今天 去哪里 喊呀。
Sed ve, eĉ la edzino jam estis ronkanta,
然而 唉,那妻子 甚至 已经打起鼾来了,
ĉar li, kun mandato en la poŝo,
因为 他,口袋里 有委托书,
vizitis konatojn, poste drinkejon,
拜访 一些熟人,然后 去小酒馆,
kaj tro malfrue venis hejmen.
再就 很晚 回家去。
Li do sin kuŝigis sur la lito,
他 就自己 躺在 床上,
kiun mem aranĝi li jam kutimis ses monatojn.
就这样 他 自己安排 习惯了 已经 都6个月了。
Finiĝis la kvarcent tria
第403段 结束

Standardo (User's profile) July 9, 2019, 10:50:17 PM

Montara Vilaĝo 522
山 村
Alan venis el la kuirejo kun pleto da teo kaj kukoj.
阿兰 从灶房里走出来,端着 一盘点心 和 茶。
La vizitanto sidiĝis apud la tablo
客人 在桌子旁 坐下来,
kaj servis al si manĝaĵon kaj trinkaĵon.
随后 自己用着 这些茶食。
Tre rapide li manĝis,
他 吃得 很快,
ĉar la koko jam kokerikis la duan fojon.
因为 鸡叫 已经 第二遍了。
Fininte, li stariĝis, diris,
他吃完东西后,便又站了起来,说
ke li devas iri, kaj avertis nin,
他 得马上 就走,同时嘱咐我们,
ke ni al neniu sciigu pri li,
我们 不要 把他的事 对任何人讲,
ĉar la mal-amikoj punus eĉ tiujn, kiuj kaŝis lin.
因为 敌人 决不会 放松隐藏过他的人。
Finiĝis la kvincent dudek dua
第522段 结束

Standardo (User's profile) July 9, 2019, 11:18:38 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 404
En li kvazaŭ estis du homoj.
他心里 仿佛 有 两个人。
Unu, konscia, admonis lin:
一个人 有意识的,警告他:
Dormu, dormu!
睡觉吧,睡觉吧!
Vi ne devas morgaŭ malfrui, eĉ se pluvos lancoj!
你 明天 不要 晚了,甚至如果 刀一样 下雨!
Sed la alia ebriis, kantis-dancis
然而 另一个人 醉了,唱着-跳着
kaj ne volis eĉ fermi la okulojn.
甚至 不想 去闭眼睛。
Antaŭ li aperis-malaperis la imponaj vizaĝoj de la konsilanto
他面前 时隐时现着 那顾问 动人的脸庞
kaj la nova superulo.
和那个新的 上司。
2,3 enoj (taga salajro) x 30 + 20 enoj (pensio)
2,3日元(日薪)x 30 + 20日元(养老金)
> 70 enoj (antaŭa monatsalajro)!!
大于 70日元(上个月的薪水)!!
Finiĝis la kvarcent kvara
第404段 结束

Standardo (User's profile) July 10, 2019, 10:35:17 PM

Montara Vilaĝo 523
山 村
Onklo Pan forprenis
潘大叔 掸掉,
la pajlerojn kroĉiĝintajn al liaj haroj kaj vestaĵoj,
那些沾在 他头发和衣领上的 稻草
kaj mia patrino pretigis pakaĵeton da kukoj por li se li malsatus.
我的母亲 也为他 包了一包饼子,以防他 在路上饥饿。
Poste ili ŝteliris kviete ĝis la pordo
于是 他 踮着脚 走到门那儿,
kaj ĝin tre atente mal-fermis sen bruo.
轻轻地拉开门闩,没有发出任何声音。
Nia gard-hundo Lajbaŭ,
我们的看家犬 来宝,
en-glitis kaj snufis la fremdulon.
也溜了进来,在陌生人周围 嗅了几下
Sed Onklo Pan per unu mano fermis ĝian buŝon
潘大叔 一手 把它的嘴巴捂住,
kaj per la alia karesis ĝian dorson,
另一只手抚摸着它的背,
tiel ke ĝi mildiĝis kaj kvietiĝis.
好叫它 温顺和听话。
Finiĝis la kvincent dudek tria
第523段 结束

Standardo (User's profile) July 10, 2019, 10:59:12 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 405
S-ro Ogata diris: Feliĉe vi estas viro.
绪方君说:幸亏 你 是个男人。
Juna belulino akiras nur 30 enojn,
年轻的 美女 只有 30日元,
kvankam ŝi laboras samkiel vi
虽然 她 像你 一样工作
kaj krome erotik-servas!
色情服务 除外!
Labori de l' sepa kaj duono
工作 从7点半 开始
ĝis la deksepa estos penigi,
直到 17点 要努力做,
tamen nenion fari multe pli.
然而 没有什么事 做得更多。
Tute sen libera tago!
完全 没有自由的 一天
Sed post du monatoj du fojojn ĉiumonate...
然而 两个月后 每个月两次...
Finiĝis la kvarcent kvina
第405段 结束

Back to the top