본문으로

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

글쓴이: Flago, 2010년 7월 20일

글: 7054

언어: 简体中文

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 17일 오전 12:52:27

Kanto de Juneco 95
青春之歌
"Kiun familian nomon vi havas? Lin?
"您 贵姓?姓 林?
Oh, fraŭlino Lin, vi povas diri al mi sen-ceremonie,
哦,林 小姐,你 请不必客气 向我说吧,
se vi havas ian mal-facilon,
您 如果 有什么为难的事,
ne sukcesante renkonti viajn parencojn.
无法 见到 您的亲戚。
Kiel kolego de Wenqing, mi provos vin helpi laŭ mia eblo.
作为 文清的同事,我 会尽力 为您 提供帮助。
Mi nomiĝas Yu Jingtang kaj loĝas en tiu ĉi vilaĝo."
我 叫 余敬唐,就住在 本村里。”
Estis la unua fojo por Daojing
这是 道静 第一次
veturi sola al tiom mal-proksima loko,
独自一人 来到这么远的 地方旅行,
kaj ankaŭ por ŝi la unua fojo sin trovi en tia ĝena situacio,
她也是 第一次 处在 这么为难的 境地,
kia estas la "ne-renkontiĝo kun la vizitato sur fremda tero".
这是 在陌生的 地方 没有见到 被访问的人。
Finiĝis la naŭdek kvina
第95段 结束

barrysingh101 (프로필 보기) 2019년 10월 17일 오전 9:23:33

i wonder if i can read this thread in english shareit https://get-vidmateapk.com

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 17일 오후 11:46:09

Montara Vilaĝo 621
山 村
Ŝi eligis timo-krion,
她 发出 一声惊叫,
tiel sekan kaj krudan kiel la voĉo de viro.
调子是 既枯燥 又粗糙,象个男人的声音一样。
Ŝi mal-antaŭ-en-iris dum la hundoj daŭre persekutis ŝin,
她 也一步一步地后退,狗儿向她一步一步地逼来,。
rigardante ŝin per siaj sangostriitaj okuloj.
鼓着它们 那血红 的眼睛 望着她,
Finfine ŝi al-proksimiĝis al nia domo.
最后 她 走近了 我们的屋子。
Onklo Pan ĝuste tiam brosadis la junan bovinon
潘大叔 这时 正在 刷着 那头小母牛仔
ŝi estis jam kreskinta
她 现在 长大了,
kaj aspektis glata kaj gracia kiel sinjorino,
既漂亮,又温雅,象一位少妇一样,
sed ankoraŭ modesta kiel sesdek-jarulino.
不过 它 仍然 有些害羞,象一个十六岁的姑娘。
Finiĝis la sescent dudek unua
第621段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 18일 오전 12:47:38

Kanto de Juneco 96
青春之歌
Nun en ŝia malfacilo venis la lernej-estro Yu Jingtang,
现在 在她的 困难之中 来了 余敬唐 校长,
kiu tiel varme ŝin zorgis, kiel mal-nova konato,
他 如此 热心地 照顾她,像似 老熟人一样,
kaj ŝi ek-sentis sin iom trankvila.
她 开始 感觉 自己 踏实了一些。
"Mi venis viziti mian kuzon por... por serĉi laboron.
"我 来看 我的 表哥,为... 为了 找 工作。
Ĉu via lernejo bezonas ankoraŭ instruistinon?"
您的 学校 现在 还 需要 女教师吗?"
Tiu ĉi ne-atendita demando surprizis Yu Jingtang.
这个没有料到的 问题 余敬唐 吃了一惊。
Li tuj rimarkis, ke ŝi estas birdido, kiu ĵus for-lasis la neston.
他 立刻 注意到,她 还是个 刚离娘窝的 “小雏鸟儿”。
Oh,oh! ..." La lernej-estro aplombe respondis,
"哦,哦!" 校长 镇静地 回答着,
sen-ĉese palpebrumante kaj kun vizaĝo kovrita de rideto.
不断眨着眼睛 而 脸上 满是微笑。
Finiĝis la naŭdek sesa
第96段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 18일 오후 11:34:28

Montara Vilaĝo 622
山 村
Vidante la virinon al-proksimiĝi inter la hundoj,
他 看这女子 在群狗的追逐中 走了近来,
li for-metis la broson kaj kriegis al Lajbaŭ:
就把刷子 放在一边,对来宝 喊:
"For! Vi ne devus ataki fremdulinon tiel proksime al nia propra domo."
“走开!你 不能 在我们的屋子 跟前攻击一个陌生人呀!”
Lajbaŭ ŝajnis kompreni la vortojn,
来宝 似乎 懂得了他的 话语,
ĉar li restis staranta kaj nur ululis kviete anstataŭ boji.
因为 它 站住了,只是 低声呜呜,不再狂吠了。
La fremdulino fal-sidiĝis sur benkon antaŭ la pordo
陌生女人 在门前 一个凳子上坐下来,
Poste ŝi diris, flank-en-metante sian bambuan bastonon,
然后 她 说,她 把 竹竿放在一边,
kaj puŝis suspiron mal-ŝarĝiĝan.
并 松了 一口气。
kaj fikse rigardante al Onklo Pan.
望了潘大叔 一眼,:
Finiĝis la sescent dudek dua
第622段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 19일 오전 12:08:16

Kanto de Juneco 97
青春之歌
"Tio ne estos mal-facila, ne estos mal-facila!
"这是 不困难的,不是困难的!
Bonvolu pasigi tiun ĉi nokton en mia hejmo,
请 在我家 过夜,
kaj morgaŭ ni parolos pri la afero de laboro.
明天 我们 再讲 工作的 事。
Tio ne estos mal-facila, ne estos mal-facila!"
这是不困难的,不是 困难的!
Daojing ĝojiĝis, kvankam de liaj paroloj ŝi trovis
道静 高兴起来,虽然 她 发现了 他的 讲话
ke li estas iom vulgara
他是 有点 庸俗的
kaj pli ŝajnas feŭda ĝentil-homo ol lernej-estro
比起校长来 倒更像封建的一个绅士。
pro la pedanta ceremoniemo.
有学究气的 样子。
Tamen se ŝi povus, malgraŭ tio,
然而 她 不去想了,不顾 这些了,
trovi ĉi tie laboron kaj ejon por restadi!
在这里 能够找到职业,就为留下来了!
Finiĝis la naŭdek sepa
第97段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 19일 오후 11:59:30

Montara Vilaĝo 623
山 村
"Mi tre dankas vin, Oĉjo!
“谢谢你,大叔!
Sen via inter-veno la hundoj dis-ŝirus min..
没有 你出来 阻挡一下,这些狗儿 会撕碎我。”
Onklo Pan skeptike rigardis ŝin kaj demandis,
潘大叔用 怀疑的眼光 打量了她一下,问:
"Ĉu vi estas almozulino?"
“你 是个要饭的吗?”
"Mi estas rifuĝanto, Oĉjo,"
“我 是个灾民,大叔,”
la fremdulino respondis kaj for-metis sian kap-tukon,
陌生人 回答说,挪开了 自己的 头巾,
aperigante mal-longan hararon.
露出 一头短发。
sed se vi emas doni al mi ian manĝaĵon, mi ne rifuzos."
“不过 如果 你 能给 我一点东西吃,我 不会拒绝。”
Tiu--momente el-venis mia patrino,
这时 我的 母亲 走出来了,
kun paro da flikotaj ŝtrumpetoj en la mano.
她 手里拿着 她正在补的 一双袜子,
Finiĝis la sescent dudek tria
第623段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 20일 오전 12:26:01

Kanto de Juneco 98
青春之歌
"Mi dankas vin, sinjoro Yu.
我 感谢 您,余先生。
Anstataŭ en via hejmo,
不用 住在 您家里,
mi volonte loĝus en la lernejo, se vi permesus..."
我 想住在 学校里,如果 您 允许...
"Bone, bone, bone!" La lernej-estro jesadis,
"好,好,好哇!" 校长 同意了,
kaj, irante antaŭe, kondukis Daojing al la lernejo.
接着,就在前面走,引导 道静 去学校。
La lernej-estro en-iris la templon tra la flanka pordo
校长 走进 庙去 穿过了 侧门
kaj vekis la ebrian mal-junulon.
叫醒了 那个醉老头。
Aranĝinte por Daojing ĉambron por instruistino,
给道静 安排了 女教员的 宿舍,
li palpebrumante kaj flat-afable demandis Daojing
他 眨动着眼皮 殷勤地 问起道静
pri aferoj en Beiping kaj en ŝia familio.
有关北平 和 她家庭的 一些事来。
Finiĝis la naŭdek oka
第98段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 21일 오전 12:40:42

Montara Vilaĝo 624
山 村
Ŝi haltis sur la sojlo,
她 在门前的石阶上 停了下来,
surprizite pro ek-vido de l' fremdulino.
见到 这个陌生人 大吃一惊。
"Ne timu, s'rino, " la virino diris kaj re-rigardadis al ŝi.
“不要怕,大娘,” 这女人说,向回看了她一眼。
"Mi estas nur rifuĝanto.
“我 只不过是 一个灾民。
Mi vojaĝis tri tagojn kaj tri noktojn
我 跑了三天三夜的 路
kaj manĝis nur kvarfoje.
只 吃了 四餐饭。
Do mi estas iom laca.
所以 我现在一点气力 也没有。
Mi nur volis trinki ion kaj iom ripozi.
我 只想喝点水,休息一下。
Pro tio mi venis en la vilaĝon."
我 就是 因为这个原故 才到这村里来的。
Finiĝis la sescent dudek kvara
第624段 结束

Standardo (프로필 보기) 2019년 10월 21일 오전 12:53:06

Kanto de Juneco 99
青春之歌
Ŝi ne manifestis al li la veran kaŭzon
她 没有 告诉他 真正的 原因
pro kiu ŝi for-lasis la hejmon, sed diris,
她 为什么 离开家,但是 说,
ke ŝia familio ne plu povas ŝin subteni por la studo,
她的家 不能 再供她 念书,
kaj ke pro tio ŝi venis al sia kuzo por serĉi laboron.
所以 找表哥 来谋职业。
Ŝi esperis ricevi oficon de instruisto de elementa lernejo.
她 希望 找到 一份小学老师的 工作。
"Oh,oh! Tio ne estas mal-facila!
“哦,哦!这 并不困难!
Tio ne estas malfacila!"
这 并不困难!”
La lernej-estro ripetis siajn vortojn kaj ridetis.
校长 微笑着 重复 自己的话。
"Nia lernejo havas jam sufiĉe da instruistoj.
"我们学校 已经 有足够的 老师了。
Finiĝis la naŭdek naŭa
第99段 结束

다시 위로