Mergi la conținut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 iulie 2010

Contribuții/Mesaje: 7062

Limbă: 简体中文

Standardo (Arată profil) 24 ianuarie 2020, 00:16:58

Montara Vilaĝo 718
山 村
Alan daŭre plorsingultis tute sola,
阿兰 独自一人不停地哭泣着,
kvieta kiel muso, en malluma angulo,
象一只小老鼠似的没有动静。在一个黑暗的角落里
kaj rifuzis konsoliĝi, kaj rifuzis ĉian manĝon.
她 拒绝一切的劝告,也不吃东西。
Mia patrino restis rligie silenta,
我的母亲 保持着一种宗教式的沉默,
jen rigardante la flagretantan meĉon,
一会儿 望望那摇晃的 灯亮,
jen ek-rigardante Onklon Pan,
一会儿 瞧瞧 潘大叔。
kiu sidis sur tri-krura benko apud la muro, ankaŭ mute.
这位老庄稼人 靠墙 坐在一只三脚凳上,也是一言不发。
Mi sciis, ke io obsedas ilin.
我 知道,一定有件什么东西 正压在他们的心上。
Finiĝis la sepcent dek oka
第718段 结束

Standardo (Arată profil) 24 ianuarie 2020, 00:41:10

Kanto de Juneco 193
青春之歌
"Tio estus ne-ebla!"
那 是 不可能的!
Yu Yongze, kiu sidis en la brak-seĝo fronte al Daojing,
余永泽,他 坐在 道静 对面的太师椅上,
tuj skuis la kapon.
立刻 摇着头。
"La korvoj restas nigraj ĉie ajn en la mondo.
天下 乌鸦 一般黑,
Se ĉi tie estas kloako, aliaj lokoj ankaŭ estas kloakoj.
这儿 黑暗、别处 也是一样龌龊。
Kiel juna knabino, vi ne devas iri riski ankoraŭ-foje!"
一个年轻女孩,你,可不能 再去冒险。”
"Kaj do, kion mi devas fari laŭ vi?"
那么,你说 我 该怎么办呢?
Daojing montris plej grandan estimon al tiu ĉi junulo,
道静 带着最大的尊敬 对这个青年,
kiu ne-atendite sin en-miksis en ŝian vivon.
他 突然 闯进她的生活里
Baldaŭ ŝi konfidis al li kiel al heroo de legendo.
很快地 她 竟像 对传奇故事的勇士侠客一般的 信任着他。
Finiĝis la cent naŭdek tria
第193段 结束

Standardo (Arată profil) 25 ianuarie 2020, 02:39:21

Montara Vilaĝo 719
山 村
Kiam ajn io pezis sur iliajn korojn,
当他们 心里有什么烦恼的时候,
ili fariĝis pensemaj kaj senparolaj.
他们 总是 沉思不语。
Onklo Pan eĉ ne fumis sian pipon.
潘大叔 甚至 连他 那根烟管也不抽了。
La olea lampo komencis pli kaj pli mal-heliĝi.
油灯 开始 变得 越来越暗了。
Persistadis la silento. Sed neniu volis en-dormiĝi.
寂静在 持续着,但是 谁也不愿意 上床去睡。
Onklo Pan finfine stariĝis, verŝis iom da oleo en la lampon,
潘大叔 最后 站了起来,在油灯里 加了一点油。
kaj la flamo tuj pli-firmiĝis kaj pli-fortiĝis.
于是 灯光 便马上 又亮起来了,比刚才更坚实和稳定。
Poste li denove sidiĝis sur la benkon kaj gratis sian kapon.
他 便又 在椅子上 坐下,搔起 他的脑袋 来。
Post iom da tempo Li subite ek-babilis penteme:
过了一会,他 忽然 以后悔的口气,
"Mi scivolas, kion faras Ŭang la Leono kaj ties homoj al la falsulino hodiaŭ vespere.
"我 知道,王狮子和他的部下 今夜会 对那个伪装的女人 干出一些什么事来。
Finiĝis la sepcent dek naŭa
第719段 结束

Standardo (Arată profil) 25 ianuarie 2020, 03:18:48

Kanto de Juneco 194
青春之歌
"Lin... kvankam ni ĵus konas nin unu la alian,
“林…,虽然 我们 刚刚 相互 认识
ni fariĝis jam mal-novaj ge-amikoj.
我们 都已经是 老朋友啦。
Permesu min do diri sen-ceremonie:
请 允许我 不 好意思得 说:
rilate al Jingtang, ne ekzistas problemo;
关系到了 敬唐, 那不是 问题;
li sufiĉe respektas mian patron,
他 非常 敬重 我的 父亲,
kiu estis estro de alia gubernia,
他 在另一个县 做县长,
sed pro mal-juniĝo eksiĝis kaj re-venis al nia vilaĝo,
但是 由于年老 退休,回到了 我们村,
kie li ĝuas alitan prestiĝon.
在这里 他 享有很高的 声望。
mia patro ankaŭ konas guberni-estro Bao.
我的 父亲 也 认识 鲍县长。
Finiĝis la cent naŭdek kvara
第194段 结束

Standardo (Arată profil) 26 ianuarie 2020, 00:44:47

Montara Vilaĝo 720
山 村
Ili eble torturos lin de-nove por pliaj informoj
他们 可能 又要折磨他,逼他 交代出更多的东西。
antaŭ ol ili pendumos lin morgaŭ.
在他们 明天 绞死 他以前,
Mi havas zorgojn, s'rino."
我 放心不下呀,大娘。”
"Ankaŭ mi, Onklo Pan," mia patrino diris.
"我 也是一样,潘大叔," 我母亲 说,
Ek-tremis ŝia voĉo.
她的声音 有些颤抖。
"S'rino, mi sci-volas, ĉu mi kulpas pri tio."
"大娘,我 不知 我是不是 也有责任。"
Onklo Pan rigardis mian patrinon naive kiel infano.
潘大叔 象个孩子似的,天真地 望着我的母亲。
"Se mi ne estus urĝinta Maŭmaŭ-on trovi por mi la bovinojn,
"如果 我 不催促 毛毛去 为我找牛,
la falsulinon eble oni ne kaptus.
那个假女人 也许 就不会 被抓走了。
Finiĝis la sepcent dudeka
第720段 结束

Standardo (Arată profil) 26 ianuarie 2020, 01:01:40

Kanto de Juneco 195
青春之歌
Mi diros al mia patro,
我 和父亲 说说,
kompreneble mi ankaŭ povos diri rekte al Jingtang;
也可以和 敬唐 说说,
ili ne faros mal-bonon kontraŭ vi.
他们 是不会 怎么你的。
La vortoj de Jingtang, estu trankvila,
对敬唐 那一套把戏,你只管放心,
estas nur deliraĵo de idionto.
他不过 是痴人说梦。
Nun, post la for-iro de via kuzo,
现在,你 表哥一走后,
mankas al la lernejo instruisto.
小学校里 还缺教员,
Mi pensas, ke vi povas resti por instrui en la lernejo.
我 想,你 就留在这里 教书。
Ĉu vi ne opinias tion pli bona?"
这样 不是 更妥善些吗?”
Finiĝis la cent naŭdek kvina
第195段 结束

Standardo (Arată profil) 27 ianuarie 2020, 00:24:51

Montara Vilaĝo 721
山 村
Mi sentas doloron en mia koro, s,rino.
我 感到心里 很难过呀,大娘。
Mi vere ne devis fari ion similan."
我 的确 不应该 干那样的事。”
Mia patrino ne respondis tuj,
我的母亲 没有 立即回答,
sed fikse rigardis Alan-on en la mal-luma angulo,
只是 望着 呆在 那个黑暗角落里的 阿兰
kiu, kurbigite, aspektis kiel ombro.
她,弯着腰,看上去 象一个影子。
La flamo sur la meĉo de l' olea lampo tremis pro la tra-bloveto,
油灯 灯芯上的那颗亮光 又摇摆不定起来。
kiu en-ŝteliĝis tra la fendetoj sur la muro.
一股阴风 从墙缝里 钻进了屋子,
Ni ankoraŭ ne riparis la truon faritan de la rabistoj en la antaŭa nokto,
前天晚上 强盗在墙上挖的那个洞 我们 还没有来得及补好,
Ni simple en-ŝtopis al ĝi pajlon kun iom da koto,
我们 只是 用稻草和泥巴 把它堵住,
sekve ĝi en-lasis la noktan venton.
因此 夜里的寒风 就可以 随便窜进来了。
Finiĝis la sepcent dudek unua
第721段 结束

Standardo (Arată profil) 27 ianuarie 2020, 00:42:38

Kanto de Juneco 196
青春之歌
Kun kapo flanken klinita,
歪着头
Daojing silente fin-aŭskultis la vortojn de Yu Yongze,
道静 默默地 听完了余永泽的 话,
kaj diris al si en la penso,
自己心里 说:
ke tiu ĉi universitata stuento estas ne nur bon-kora kaj fervora,
这个大学生 不仅善良、热情,
sed ankaŭ sperta pri la solvo de probemoj.
而且解决问题 还挺干练。
Malgraŭ tio, ŝi tamen kun-tiris la brovojn skuis la kapon
即使这样,她 却蹙着眉,摇摇头,
kaj rifuzis kun junula arbitremo.
带着年轻人 那种任性的神气拒绝说:
"Ne, mi ne volas resti kun tia mal-indulo, kia estas Yu Jingtang.
“不,我 可不愿跟 余敬唐 这样卑鄙的人在一起 。
Mi preferus morti de mal-sato al humiliĝi por akiri viv-rimedojn."
我 宁可 饿死,也不能 为五斗米折腰。”
Finiĝis la cent naŭdek sesa
第196段 结束

Standardo (Arată profil) 28 ianuarie 2020, 00:37:05

Montara Vilaĝo 722
山 村
"La domo ŝajnas terure mal-varma kaj mal-plena,"
“这个屋子 现在显得特别 寒冷和空洞,”
mia patrino ek-parolis per murmura distrita voĉo,
我的母亲 心不在焉地、低声地说,
kvazaŭ al-parolante sin.
好像 是在 对自己私语。
"Mi pensas, ke hodiaŭ vespere mi ne povas dormi"
“我想,今夜 我 是无法 睡得着了。”
"Ankaŭ mi ne povos dormi," Onklo Pan diris.
“我 也睡不着了,大娘,” 潘大叔说。
"Mi sentias ian mal-ordon de mia koro, s'rino.
“我 觉得 我的心里 不太好过,大娘。
Honeste, ian mal-ordon
老实说,不太好 过呀。
Mi pensas,
我想
ke ĝi iĝas mal-juna, mal-juna, mal-juna kiel mi mem."
它 也老了,老了,老的 象 我自己一样。”
Finiĝis la sepcent dudek dua
第722段 结束

Standardo (Arată profil) 28 ianuarie 2020, 01:10:32

Kanto de Juneco 197
青春之歌
"Tio ne signifas humiliĝon.
这事 不 意味着 折腰。
Jingtang ankaŭ estas intelektulo..."
敬唐 也是个 读书人..."
Yu Yongze, ridetante, kontraŭ-diris afable kaj mal-rekte.
余永泽,微笑着,委曲婉转地 反驳着。
Sed Daojing inter-rompis lin:
但是 道静 打断了 他的话:
"Li tute ne indas esti intelektulo.
“他 完全 不配称为 读书人呢。
Al tia homo proksimiĝante oni sentas jam naŭzon!"
人们 都讨厌 靠近 这样的人 !”
Yu Yongze larĝe mal-fermis siajn brilajn okuleton
余永泽 瞪大了 自己的 亮晶晶的小眼睛,
kaj fiksis ilin al la pala kaj bela vizaĝo antaŭ li.
凝视着 他面前 这张 苍白而美丽的 面孔。
Kiel firm-volan kaj rigidan animon
一个多么刚强,多么执拗的 灵魂
en-tenas tiu ĉi delikata kaj mal-forta aspekto!
却隐藏着 在这柔美虚弱的 外形里,
Finiĝis la cent naŭdek sepa
第197段 结束

Înapoi la start