Contenido

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de julio de 2010

Aportes: 7058

Idioma: 简体中文

Standardo (Mostrar perfil) 17 de mayo de 2019 00:39:23

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 351
战斗在 中国
Mi aŭdis, ke vi havas nur filon, nun dekjaran.
我 听说,你 只有 一个儿子,现在10岁了。
Jes, n-ne, S-ro... ankaŭ filineton,
是的,恩 不,先生, 小女孩
kiu naskiĝis en la lasta somero.
她 在去年夏天 出生的。
Kial vi tiam ne diris?
那时 你 为什么 不说?
Ĉu vi ne scias,
你 不知道,
ke ĉi tie oni kutimas donaci iom da mono al tiuj...
在这里 人们 习惯 给他们 一些钱的。
Mi scias, S-ro!
我 知道 先生!
Tamen mi hontis ekhavi nepotaŭgan filinon.
然而 我 羞愧 开始有了一个似孙子的 女儿。
Ne! "Ĉiam energia" estas moto de ni, viroj!
不!总是 精力充沛的 是 我们的 座右铭,男人们!
la sekci-estro ridis mal-bonan ridon,
科长 笑着 带着坏笑
kiu plie ruĝigis Nagai malbele.
它 更使永井 难堪得 脸红起来。
Finiĝis la tricent kvindek unua
第351段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 17 de mayo de 2019 23:11:33

Montara Vilaĝo 470
山 村
Pro lia rigardo,
由于他的观望,
Alan mal-ĝoje pendigis sian kapon tre ĝenite.
阿兰 便怏怏不乐地 低下了头,感到很窘。
Ankaŭ mia patrino ekrigardis ŝin kun embaraso.
我的 母亲 也很不自在地 望了她一眼。
Sekvis stranga silentado
这时 出现了一阵奇怪的 沉默,
La solan sonon faris Onklo Pan,
唯一的声音 是 潘大叔发出来的
kiu nervoze sen-cindrigis sian longan pipon
他 在把他那根长烟管 磕烟锅里的烟灰。
frape kontraŭ kruro de sia tabureto.
在他坐着的 那条凳子 腿上磕,
Fine, Alan stariĝis kaj,
最后 阿兰 站了起来。
preninte desur la tablo la bovlojn kaj manĝ-bastonetojn,
她 把桌上的碗筷 收走,
ŝi malaperis en la kuirejon.
钻进 灶房里 不见了
Finiĝis la kvarcent sepdeka
第470段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 17 de mayo de 2019 23:55:37

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 352
战斗在 中国
Nu ree sur la relon!
喏 又回到了 轨道上了!
Mi estas certa, ke vi, honesta,
我 是 坚信的,你,是诚实的,
jam sufiĉe ŝparis monon por ili,
为了他们 已经 节省了 足够的钱,
kvankam alta salajro ne estas fiksita al vi;
虽然 高薪水 对你 不是 固定的
kaj al-done oni diras,
另外 有人 说
ke vi posedas kampon en via patro-vilaĝo.
你 拥有一块 你父亲村庄的 土地。
Do vi estas "foresta bienulo"! Ha-ha-ha!
那么 你 是 一个不在位的 地主了!哈哈哈!
Ne embarasu min, S-ro! Mi petas.
先生,不要让我难堪! 求求你
Iom balbutis Nagai.
永井 有点 口吃了。
Finiĝis la tricent kvindek dua
第352段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 18 de mayo de 2019 22:54:00

Montara Vilaĝo 471
山 村
"Ĉu ŝi estas la difinita knabino, s'rino?"
“大娘,她 就是那个女孩子吗?”
la fremdulo demandis post la malapero de Alan.
陌生人 在阿兰离开后 问道,
"Mi tre bedaŭras!
“我 真地 很惋惜!
Ŝi aspektas vera proleto!
她 看上去真象 一个无产阶级,
Sed, kiel ĉiu kanbino de la malriĉaj klasoj,
但是 象从贫穷阶级 出来的 任何女子一样,
ŝi havas vizaĝon tiel senespere damaĝitan de l' malriĉeco..."
她的 面孔 不可就药地 被贫穷所损害了...”
"Ho, bonvolu ne paroli pri tio,"
“啊,请不要 谈这个问题吧,”
petegis mia patrino al la vizitanto.
母亲 对客人 发出一个祈求的声音。
"Ŝi havas sorton mal-facilan.
“她的命 非常不好。
Finiĝis la kvarcent sepdek unua
第471段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 18 de mayo de 2019 23:23:36

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 353
战斗在 中国
Mi ne ŝparis tiom,
我没有这么多,
kaj la kampo estas tiel malgranda,
那块田地 很小,
ke ĝi kvazaŭ ne ekzistus;
它 仿佛 根本 就不存在;
krom tio la farmuloj lasta-tempe tute ne pagas.
此外,佃户 最近 还 没有交租。
Tio ĉi ne koncernas min,
这件事 不关系到 我,
malkaŝe oscedinte li malicis.
他 打阿欠 露出了恨意。
Mi ne persone parolas kun vi.
我不 想 以个人身份 与你 说话。
Vi devas obei la ordonon de la ŝtato, ĉar vi estas...
你 必须 服从 国家的 命令,因为 你是
Momente li hezitis, ek-fumis,
他 犹豫了一下,开始 抽烟
kaj kreis violan rondon en la aero
在空中 吐出了 紫色的圆圈
jes, estas ŝtat-oficisto.
对,是 国家公务员。
Finiĝis la tricent kvindek tria
第353段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 19 de mayo de 2019 23:33:30

Montara Vilaĝo 472
山 村
Sed volu diri al mi,
然而 请 告诉我,
kiel vi ek-konis tiel intime mian filon.
你 是怎样 知道我儿子 这些详细情况的。
Estas tiel interese.
我 真感到有趣。
Ŝajnas, ke vi scias tre multe pri li!"
看起来 你对他知道得 这么多。”
"S'rino, mi ja scias tre multe pri li
“大娘,我 确实 知道他的事情 太多了
pro tio mi ĉi-vespere haltis en tiu ĉi vilaĝo.
这就是 今天晚上 我 留在这个村子的 原因。
Li donis al mi la adreson.
他 把地址 交给我的。
Mi renkontis lin en vespera kurso,
我 就是在夜校班里 认识他的,
kiun starigis lia sindikato,
那个班 是他的工会办的,
kaj kie mi instruis la historion de l' Ĉina Socia Evoluo.
我 在那里教《中国社会演进史》。
Finiĝis la kvarcent sepdek dua
第472段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 19 de mayo de 2019 23:55:36

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 354
战斗在 中国
La sekciestro elpoŝigis oran horloĝon,
那科长 从兜里 掏出来 一块金表,
ŝajnigis sin konsternita.
似乎自己 惊愕起来
Ho, pasis duono kaj pli!
啊,已经过了半个多点了!
Nu, amiko, finu la aferon; alian mi havas.
喏,朋友,结束 这件事吧;我 有 别的事。
Konklude: vi estu ĉi tie ĝis la 21a tago,
总之,你 应该在 这里,直到 第21天,
dume aranĝu, por ke Yamada,
期间 要做出安排,为了山田,
via kunlaboranto, poste ne konfuziĝu.
你的 工友,以后 不要 混淆了。
En la 21a, precipe tiun fojon tagmeze,
在第21日,尤其 是中午的 那个时候,
iru al la kasisto, kaj ricevu ĉi-monatan salajron kaj eksiĝmonon.
请去 找会计,将收到 这个月的薪水,和 退休的钱。
Tiam vi estos libera. Do, bonan sanon!
那时 你 就自由了。那么,祝你健康!
Finiĝis la tricent kvindek kvara
第354段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 20 de mayo de 2019 23:22:16

Montara Vilaĝo 473
山 村
Mi lin vidis preskaŭ ĉiu-tage.
我 几乎 每天 都遇见 他。
S'rino, jam de kvar jaroj
“大娘,已经4年多了。
mi dediĉis min tute al edukado de la laboranta popolo.
我 决定 从事劳动大众的 教育工作,
Tioman okazon ili ne havas por sin pli-bonigi, kiel mi.
他们 不像我那样,没有太多的机会 来自己学习。
Do mi iris la klason ĉiu-vespere
所以 我才 每天晚上到 他们的夜校去,
kaj helpis ilin tiom, kiom mi povis.
尽我的 一切可能 帮助他们。
Via filo estis tre inteligenta
你的 儿子很聪明,
kaj ankaŭ diligente laboris.
也很勤奋得 工作着。
Ni kutimis havi privatajn diskutojn post la klaso.
每次下完课后 我们 总要在 一起讨论一阵子。
Finiĝis la kvarcent sepdek tria
第473段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 20 de mayo de 2019 23:52:03

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 355
战斗在 中国
Tute sen-helpa, Nagai ek-staris,
完全 无助的,永井 开始站了起来,
kaj kun ĝentila kapsaluto diris al li duone en la buŝo:
有礼貌地 点头致意 对他半张着嘴说:
Mi dankas, S-ro!
我 谢谢你,先生。
Kaj al si mem, penante ne larmiĝi,
而 对着自己,努力着 不要流泪,
kiel oni instruis lin en la liceo:
就像 人们在高中教他时 那样:
Malbenu nek dion, nek homon...!
既不诅咒上帝 也不诅咒人
......
La destinita tago
被预期的 那一天
Ĉirkaŭ 600 enoj kaj du folioj de orkadra papero.
大约 600日元 和 两张带有金边的纸片。
Unu por longa servado...
这一些 是长期服务得到的。
Finiĝis la tricent kvindek kvina
第355段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 21 de mayo de 2019 22:42:39

Montara Vilaĝo 474
山 村
Li montriĝis mal-falsa intelektulo de l' laborista klaso.
他 是无产阶级中的 一个真正知识分子。
Lia interpreto pri nia moderna historio,
他 对我们 解释 现代历史
pri la strategio de la revolucio
和革命的战略,
en lando mal-nov-monda kiel la nia,
在一个象我们 这样古老的国家里
ŝajnas al mi eĉ pli korekta al tiu de Mintun.
我觉得 甚至 比明敦 还要正确。
Kompreneble, la de-veno de Mintun estas mal-simila,
当然,明敦的 出身 是不同的:
ĉar li estas absoluta proleto.
因为 他 是一个实实在在的 无产者。”
Ni ĉiuj rigardis lin gape.
我们 全都 呆望着 他。
Tiel flua estis lia parolo,
他 真是 口若悬河,
tamen eĉ unu lian vorton ni ne komprenis.
但是 他讲的话 我们 甚至一句也听不懂。
Finiĝis la kvarcent sepdek kvara
第474段 结束

Volver arriba