Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 6, 2019, 1:59:04 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 249
战斗在 中国
Jen vico da rifuĝintoj el Ŝanhajo.
这是 来自上海的 一排难民。
Mezaĝaj kaj maljunetaj virinoj kun infanoj sur-dorse.
中年的 和老一点的妇女 背着小孩子。
Inter ili geknaboj.
她们之间 是一群孩子们。
Unu el tiuj tiras manon de blankharulino,
她们中的 一个 拉着 一个白发人的 手,
kiu preskaŭ kuretas per la vinditaj piedetoj por ne postiĝi.
她 几乎 用缠裹的 小脚 慢跑着 为了 不落后。
Ĉiuj virinoj portas ĉifonan veston,
所有的 女人 都穿着 褴褛的 衣服,
sulko-plenan vizaĝon kaj ne kombitas polvan hararon.
充满了 皱纹的 脸庞 和 没有梳过的 带着尘土的 头发。
Du-tri knaboj iliaj ek-kantas nacisavan kanton kune nature.
他们 两三个男孩 开始一起自然地唱救亡的 歌曲。
Finiĝis la ducent kvardek naŭa
第249段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2019, 1:22:07 AM

Montara Vilaĝo 368
山 村
Ŝi estis tre zorgo-plena,
她 感到 非常焦急,
ĉar la Eta Novjaro daŭre proksimiĝadis.
因为 小年 已经 快要到了。
Pro la zorgoj mia patrino multe pli nervoziĝis.
她的焦急 使得我的母亲 也变得神经质起来。
Kaj krom tio nia bovino komencis montri simptomojn de laceco.
除此以外,我们的 那头母牛 也显出了疲惫的样子。
Ĝi foje rifuzis manĝi,
它 有时 拒绝吃食,
kaj ni ne sciis, kiel manĝigi ĝin.
我们 也不知道 有什么办法 可以叫它吃东西。
Ĝi kuŝis sur-ventre, maĉante mal-forte kaj mal-rapide;
它 躺在 她的栏里休息,有气无力地反刍着。
ĉirkaŭ la buŝo amasiĝis
它 嘴上挂 着一串一串
dika ŝaŭmgrapolo kvazaŭ blanka florego,
泡沫好像 大朵的白花一样
kaj e-lfluetis ĝia gluiĝema salivo
口涎从它的嘴角 流下来,
kaj sub-en-pendis kvazaŭ travidebla ŝnureto.
垂下来 象一根透明的绳子。
Finiĝis la tricent sesdek oka
第368段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2019, 1:36:30 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 327
柴门霍夫 演讲集
Ĉio, kio estas super tiu interna ideo de Esperanto,
超出 世界语内在理想的 一起东西,
estas nur privataĵo,
都是 私事。
kiu povas eble esti bazita sur tiu ideo,
它 有可能 以该理想 为基础,
sed neniam devas esti rigardata kiel identa kun ĝi.
但是 永远也不能把它 看做 和这个理想是同样的东西。
Antaŭ ol mi formetas de mi ĉian oficialan rolon en mia afero,
在我卸除一切有关我们事业的 正式职务之前,
mi ankoraŭ la lastan fojon admonas vin:
我 还要向你们 作最后 一次忠告
laboru ĉiam en plena unueco, en ordo kaj konkordo.
永远要团结一致,步调一致,和谐一致地工作。
Finiĝis la tricent dudek sepa
第327段 结束

Standardo (User's profile) February 7, 2019, 2:15:53 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 250
战斗在 中国
Sur la nigrpalaj vizaĝoj de l' malfeliĉaj patrinoj kaj avinoj
在这些苦难的 母亲和奶奶的苍 白而灰的 脸庞上
momente naĝas rideto.
时而 流出了 微笑。
Kaj la alta infana voĉo sonoras plu.
那高音的 童声 更响了。
Sekvas ilin grupo da uniformuloj de la urba militekzercejo.
一队从市练兵场来的穿着制服的队伍 跟在她们后面。
Tute kontraŭe kun la unuaj,
与第一批 完全相反
tiuj regule marŝas dirante: unu, du, unu, du.
这些人 正规地 喊着行进 一二,一二
Oni disŝutas kolorajn flugfoliojn.
有人 挥撒着 彩色的 传单。
Kelkaj junuloj kaj knabinoj en facila movo
一些年轻人 和 女孩子 在轻松得移动
skribas sur la vojon gigante-blanke:
在马路上 书写着 宽白色的
La tuta urbanaro leviĝu sinarme!
全体市民们 武装起来吧!
Finiĝis la ducent kvindeka
第250段 结束

Standardo (User's profile) February 8, 2019, 12:52:04 AM

Montara Vilaĝo 369
山 村
Kelk-foje ĝi rigardis la preter-pasantojn sopireme
有几次 它 望着 傍边经过的人,眷恋地,
kaj senhelpe, kvazaŭ serĉante Onklon Pan.
无可奈何地,好像 是在 寻找潘大叔。
Kelk-foje ĝi frotis sin kontraŭ la tero
有时 它 在地上揉擦,
kvazaŭ ĝi jukus ie
好像 它 身上 有块什么地方在 发痒,
kaj bezonus gratadon kaj brosadon.
需要 有人搔它一下或刷一下。
ĉar ni ne konis la diversajn partojn de ĝia korpo.
因为 我们 对它身上 某些特殊的部分 并不熟悉。
Ni ne povis helpi ĝin,
我们 也无法 帮助 它,
Kaj jam estis la kvina tago.
已经 是 第五天了,
Ankoraŭ ne re-venis Onklo Pan.
潘大叔 还是 没有回来。
Finiĝis la tricent sesdek naŭa
第369段 结束

Standardo (User's profile) February 8, 2019, 1:16:37 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 328
柴门霍夫 演讲集
Ĉiujn dubajn demandojn,
所有疑惑的 问题,
kiuj koncernas la tutan esperantan aferon,
它们 关系到 整个世界语的 事业,
kaj kiuj ne tuŝas la personan liberecon
它们 不触及 个人的 自由
de ĉiu aparta esperantisto, solvu ĉiam pace,
每个 世界语者的,将要 总是要和平地解决,
per regula inter-konsiliĝo de viaj egal-rajte elektitaj delegitoj
通过 您们 同等选举产生的代表的 定期协商
kaj per disciplina cedo de la mal-plimulto al la plimulto.
并遵照少数服从多数的 纪律
Neniam permesu,
永远 不要让
ke en nia afero regu la principo:
在我们的 事业里 原则 管控着:
Finiĝis la tricent dudek oka
第328段 结束

Standardo (User's profile) February 8, 2019, 4:06:08 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 251
战斗在 中国
Mortigu la invadantojn kaj naciperfidulojn!
杀死侵略者 和 民族的叛徒!
Tri-kvar-jara bubeto elpaŝas el la starantaj rigardantoj,
一个三四岁的 顽童 从那些站着看热闹的 人群里出来
gaje laŭ-saltas la ĵus skribitajn sloganojn.
高兴地 围着刚写的 口号跳起来。
Neniu ĉesigas lin.
没有人 阻止 他。
Montriĝas maljuna ĉifonulo, ruze-time travidas ĉirkaŭen,
一个老年 拾荒者 显出心计地 向四周环视着
komencas kolekti kaj flugfoliojn kaj ŝiritajn paper-flagojn sur la tero.
开始 在地上 搜集 传单 和 被撕掉在地上的 一些纸旗
La blu-grizaj vicoj mobilizitaj de ĉiu parto de l' urbo marŝas
这城市每个地区 被动员来蓝灰色的一列列 行进着
kaj marŝas kvazaŭ sen-fine,
前进着 仿佛无尽头
aŭ varmigante aŭ mal-varmigante la frostan aeron.
冰冷的 空气 时热时冷。
Finiĝis la ducent kvindek unua
第251段 结束

Standardo (User's profile) February 9, 2019, 2:17:38 AM

Montara Vilaĝo 370
山 村
Tiun tagon, de tempo al tempo,
这一天 时不时
iris mia patrino ĝis la rando de l' vilaĝo
我的 母亲 来到 村子边,
kaj rigardis la vojeton kondukantan supren
向 小路凝望 向上可看到,
al la gubernia urbo en la mal-proksimaj montoj.
通向 在远山的县城
Ne videblis sur la vojo eĉ ombro similanta Onklon Pan.
小路上 连潘大叔的人影 也没有。
Post ĉiu el-reviĝo ŝi murmuris al si la saman demandon:
每次她感到失望的以后,她就对自己嘀咕着同样一句问话:
"Pro kio Onklo Pan restis tiel longe en la urbo?"
“有什么事 在县城里 缠住潘大叔,叫他呆这么久?”
Finiĝis kiel kutime tiu tago.
这一天 象平时一样 结束了。
La vilaĝo krepuskiĝis jam antaŭ ol subiris la suno,
太阳 还没有 完全 下山,村子就已经暗了下来了,
ĉar la ĉirkaŭaj montoj forbaris ĝian lumon.
因为周围的群山 挡住了太阳的光。
Finiĝis la tricent sepdeka
第370段 结束

Standardo (User's profile) February 9, 2019, 3:09:36 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 329
柴门霍夫 演讲集
"kiu pli laŭte krias, tiu estas prava".
谁 喊得声 越高,他 就是我正确的。
Per unueco ni pli aŭ mal-pli frue nepre venkos,
只要 我们团结一致 迟早 一定胜利,
eĉ se la tuta mondo batalus kontraŭ ni;
哪怕 全世界 都反对我们;
per interna mal-paco ni ruinigus nian aferon pli rapide,
内部发生不和 我们的 事业 毁坏 更快,
ol tion povus fari ĉiuj niaj mal-amikoj kune.
比起 所有我们的 敌人 一起来攻击我们。
Ne forgesu, ke Esperanto estas ne sole simpla lingvo,
不要忘记,世界语 不单是 一门语言,
kiun ĉiu el ni uzas nur por siaj propraj bezononoj,
我们大家 只是使用 来应我们自己的需要,
sed ke ĝi estas grava socia problemo,
但是 它 却是 一个社会的 问题,
ke, por atingi nian celon,
为了达到 我们的 目标,
ni devas konstante propagendi nian aferon
我们 必须经常来宣传 我们的 事业,
kaj zorge pri tio ke la mondo havu estimon
而且 要关心 让世人对它尊敬
kaj konfidon por ĝi.
和来信仰它。
Finiĝis la tricent dudek naŭa
第329段 结束

Standardo (User's profile) February 9, 2019, 8:41:29 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 252
战斗在 中国
Tamen, flustras al mi amikino,
然而 一位女友 低声对我 耳语
fingro-indikante la sep-etaĝan hotelon Aiqun
手指着 7层楼的 爱群 酒店
elstarantan antaŭ ni trans la strato,
穿过这条马路 站在 我们面前
ĉu vi ne scias ke en tiaj lokoj sekure loĝas publikaj
你们不知道,公开地 住在那个地方
kaj duon-publikaj naci-perfiduloj
和 半公开的 民族的 叛徒们
kaj el-faras sian aferon?
干出了 自己的 事情?
7. EKVIDITA VIZAĜO DE LA URBO
7. 刚被看到的 这座城市的面貌
Ne malofte venas malamikaj aeroplanoj.
敌人的 飞机 不少袭来,
Sed la urbanoj for-kuras nenien.
但是 市民们 没有地方 跑去
Finiĝis la ducent kvindek dua
第252段 结束

Back to the top