Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 10, 2019, 2:53:56 AM

Montara Vilaĝo 371
山 村
Kaj tiam la hejmen-irantaj korvoj ĉirkaŭ-soris
归巢的 寒鸦 围绕着
plur-foje super la nestoj en la nudaj arboj,
它们 在那些光秃秃的树上 所建造的巢,
morne grakante,
一边飞,一边哀叫,
kaj la eĥo al-portis al la vilaĝo pli da sombreco.
在村里的黑暗中 引起一片回音。
Laciĝinte, ili finfine sin enŝovis en la nestojn.
最后疲累了, 它们 才钻进巢里去。
Kaj poste ĉio kvietiĝis kaj fine mal-lumiĝis.
终于 夜幕 降下来了,一切变得沉寂。
Tiun nokton tute ne povis dormi mia patrino.
那夜,我的母亲 没有眨眼,更没有睡着。
Ŝi aŭskultadis por kapti iun ajn sonon ekstere,
她 在向外面 倾听任何的 动响,
kiu povus esti la paŝoj de Onklo Pan.
它 是否 潘大叔的 脚步声。
Finiĝis la tricent sepdek unua
第371段 结束

Standardo (User's profile) February 10, 2019, 8:14:00 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 330
柴门霍夫 演讲集
Se en nia afero aperos io,
如果 在我们的 事业中出现了 某种东西,
kio ŝajnas al ni mal-bona,
这东西 对我们来说 是不好的 。
ni povas trankvile ĝin forigi
我们 能够 平静地 驱离它
per komune inter-konsentita decido;
用共同协商 做出 决定,
sed ni neniam semu en nia tendaro
然而 我们 永远 不会 在我们的 阵营里 制造
reciprokan mal-amon kaj malpacon,
相互 仇恨 和 冲突,
kiu nur ĝojigas kaj triumfigas niajn mal-amikojn.
它 只有 使我们的 敌人 感到高兴 和 胜利。
En la unuaj jaroj de nia laborado
在我们的 工作的 最初几年里
sur nia standardo estis skribitaj la vortoj
在我们的 旗帜上 写着 几个词,
"espero, obstino kaj pacienco" ;
希望,坚持,忍耐;
Finiĝis la tricent trideka
第330段 结束

Standardo (User's profile) February 10, 2019, 8:40:54 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 253
战斗在 中国
Eĉ se ili volas, ili ne havas lokon.
即使 他们想要,他们 也没有地方。
Certe troviĝas sub-teraj rifuĝejoj,
当然 也有 地下避难所,
tamen tiuj ne servas por ili.
然而 那些 都不属于 他们。
Kvankam post alarmo pri aeratako
虽然 空袭警报后
la urbo fariĝas malbrua,
这座城市 变得安静起来,
pluraj rikiŝoj kaj ĉaroj ankoraŭ trankvile daŭrigas sian vojon,
有几辆人力车和两轮车 还在安详地 继续走自己的路
kaj policanoj silente lasas ilin.
几个警察 默许着 他们。
Se vespere, oni estingas lampojn,
如果到了晚上,他们 都熄灭了灯,
kaj en la luna lumo senĝene babilas,
在月光下 不妨碍 唠嗑,
kvazaŭ ili ĝuus liberan tempon.
好像 他们 会享受 空闲时间。
Finiĝis la ducent kvindek tria
第253段 结束

Standardo (User's profile) February 11, 2019, 1:25:00 AM

Montara Vilaĝo 372
山 村
Sed ĉio trankvilis, ĉar mankis vento.
可是 外面 什么声音也没有,连风也停息了。
En la kompleta silento,
在这一片寂静中,
Lajbaŭ eligis eĉ ne unu bojon.
来宝 也不发出 任何声音。
Onklo Pan ne estis re-venanta.
潘大叔 仍然没有回来。
Kaj la morgaŭa mateno estos la sesa tago de lia for-esto.
第二天 就是 潘大叔 离家的 第六个日子了,
Kaj tiam la post-proksima tago estos la Nov-jaro de l' dioj.
再过一天,神仙的 新年 就要到来.
Mi aŭdis mian patrinon diri al si en la lito,
我 听到 母亲在床上 对自己说
"Mi devos sendi Maŭmaŭ-on por serĉi lin,
“我 就得请 毛毛去 寻找他了。
se morgaŭ li ne re-venos."
如果 他明天 再不回来,
Finiĝis la tricent sepdek dua
第372段 结束

Standardo (User's profile) February 11, 2019, 1:55:45 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 331
柴门霍夫 演讲集
tio tute sufiĉis, ĉar ke ni, samideanoj,
这 完全 足够了,因为 我们,同志们,
devas reciproke nin estimi kaj helpi,
我们必须 相互 尊重和帮助,
tio por ĉiu estis komprenebla per si mem.
这对每个人 彼此来说是 可以理解的。
En la lastaj jaroj ni bedaŭrinde ofte forgesis tiun devon;
在最近一些年里 我们遗憾常常 忘掉了 这个责任;
tial nun, trans-irante en la duan gravan periodon de nia historio,
因而 现在,过渡到我们历史上 第二个 最重要的时期,
en la duan kvaron-jarcenton,
在第二个四分之一世纪中,
ni skribu sur nia standardo novan varton,
我们 要在 我们的 旗帜上 写上 一个新词,
kaj ĉi tiun vorton ni ĉiam respektu kiel sanktan ordonon;
我们 要永远把这个词 当做圣经一样来 尊重;
tiu vorto estas:"konkordo".
这个词就是:和谐。
Finiĝis la tricent tridek unua
第331段 结束

Standardo (User's profile) February 11, 2019, 2:10:19 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 254
战斗在 中国
Sendube ili aŭdis aŭ legis ke la malamikoj
毫无疑问,他们 已经听过或读过 那些敌人
eĉ ne-armitajn civitanojn ne indulgas,
即使 是非武装公民 也不会 饶恕,
kaj ili ja propraokule vidis multajn viktimojn el Ŝanhajo.
他们 确实亲眼 看到了 很多来自上海的 受害者。
Malgraŭ tio ili ankoraŭ kredas,
尽管如此,他们 仍然 相信,
ke la japanaj aeroplanoj celas nur militajn instituciojn.
日本人的飞机目标 只对一些 军事机构。
Ĝis nun efektive ili neniam bombardis la urbon mem,
直到现在 他们 从未轰炸过 这座城市,
kaj plejofte flugas pli malproksimen
大部分的时间 飞得 更远
al la aerodromo ekster la urbo.
飞向 城外的机场。
Estis tiel, do ankaŭ estos tiel.
就是这样,所以 将会是这样。
Finiĝis la ducent kvindek kvara
第254段 结束

Standardo (User's profile) February 12, 2019, 1:44:52 AM

Montara Vilaĝo 373
山 村
Ŝi havis zorgojn,
她 担心起来,
ne tiom pri la donacoj por nia Dio Kuireja
比起对 我们灶王爷的 供品,
kiom pri Onklo Pan, kiu estis maljunulo.
对年老的潘大叔关心得更多。
La postan matenon, kiam ankoraŭ aŭroris,
第二天早晨,天刚 麻麻亮,
ŝi el-litiĝis kaj kuris eksteren por serĉi Maŭmaŭon.
她 就起床 走出屋子,想去 找毛毛。
Kiam ŝi levis la klinkon de l' antaŭa pordo,
当 她 拉开门栓的 时候,
mi aŭdis de ŝi krion de ek-timiĝo kaj surpriziĝo:
我 听到她 发出一个惊愕和恐怖的叫声:
"Kio! Vi revenis hieraŭ nokte?
“怎的!你 昨天夜里 已经回来了?
Kial vi ne frapis la pordon?"
为什么 你不敲门?”
Finiĝis la tricent sepdek tria
第373段 结束

Standardo (User's profile) February 12, 2019, 2:16:11 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 332
柴门霍夫 演讲集
Mi finis tion, kion mi intencis diri al vi, karaj amikoj.
我 结束了 我 想要对你们 说的话,亲爱的 朋友们。
Mi scias tre bone,
我 清楚地 知道,
ke multajn el vi mia nuna parolo mal-agrable sen-iluziigos.
我现在的 讲话 使你们 很多人感到失望。
Kun mal-dolĉa sento de ne-plenumita espero vi eble demandos:
你们 也许要带着没能实现的一种辛苦的感觉发问:
ĉu en sia lasta kongresa parolo, en sia "kanto de cigno",
他在最后一次大会上的 讲话中,在自己“天鹅的绝唱”
li nenion pli havas por diri al ni?
他 就没有 什么要对我们讲的吗?
ĉu en la grava tago de la jubileo de la esperantismo,
在庆祝世界语主义的重要节日的时候,
de tiu jubileo, kiun ni atingis post tiom multe da laboroj kaj suferoj,
在我们经过千辛万苦以后 才得来的 这个时刻,
li nenion pli havas por diri al ni?
他 就没有 什么要对我们说的吗?
Finiĝis la tricent tridek dua
第332段 结束

Standardo (User's profile) February 12, 2019, 2:51:05 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 255
战斗在 中国
En la cerbo de l' loĝantoj sidas tia simpla supozo,
在这些居民的 脑子里 简单的 猜想
aŭ espero, kiun ili prenas por ne-ŝanĝebla fakto.
或 期望,他们 也不可能 改变的事实。
Kantonanoj treege amas "trinki teon",
广州人 特喜欢 “喝茶”,
kio signifas sidi en teejo.
这 就是意味着 坐在茶馆里。
Al tiu ĉi kutimo eĉ la milito,
对于 这种习惯 即使这战争
eĉ la mal-amikaj aero-planoj brue tra-flugantaj
甚至 敌人的 飞机 喧闹地 飞行
super la urbo povas doni nenian influon.
在这座城市的 上空 也没有什么影响。
Estas ne emfaze se ni diras ke sur ĉiu strato
如果 我们说 不是强调 在所有的 街道上
ni vidas teejojn kun inter-spacoj de 10 paŝoj.
我们 看到了 这些间隔 只有十多步的 茶馆。
Finiĝis la ducent kvindek kvina
第255段 结束

Standardo (User's profile) February 13, 2019, 1:41:30 AM

Montara Vilaĝo 374
山 村
Mi el-kuris al mia patrino, kaj vidis,
我 也跑向 母亲,看见
ke ŝi rigardas la vizaĝon de Onklo Pan,
她 朝着潘大叔的 脸呆望,
kiu staras kiel mumio kontraŭ la muro,
而潘大叔 像个木乃伊 则背靠着墙,
kun lipoj firme fermitaj.
嘴唇 紧闭着。
Li tute ne moviĝis,
他 站着一动 也不动,
malgraŭ la tiel akra, sovaĝa kaj tranĉa rigardo de mia patrino.
虽然 我母亲的目光 是那么尖锐、粗犷而刺人。
Li tute similis idolon de Budho,
他 简直 是象一尊泥塑佛像
kun vizaĝo sen-emocia, morta kaj ligneca.
他 面孔 没有 表情,像木头 一样呆板。
Mal-fermitaj estis liaj okuloj,
但他的眼睛 是睁着的,
sed ili estis ankaŭ sen-movaj.
可是它们 一动也不动,
Finiĝis la tricent sepdek kvara
第374段 结束

Back to the top