Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 16, 2019, 1:54:48 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 259
战斗在 中国
Se vi ne timas ŝvitan malbonodoron de kuliaj korpoj
如果 你 不怕苦力身上 出汗的 不好的味道
kaj ne bone lavitajn difektajn manĝilojn,
和没有被洗过的 残破的 餐具,
almenaŭ unu fojon aperu en laborista teejo.
只好 出现一次 在打工者的 茶馆里
Tie la gusto de l' manĝaĵoj estas iom alia, speciala,
在那里 那些食物的 味道是另外一种的,很特别的,
kvankam entute ĝi ne estas komparebla
虽然 它整体上 没有可比性
kun tiuj de l' suprediritaj,
与那些上述 所说过的,
kaj prezo estas mal-kara.
价格 是 不贵的。
Mez-nombre tiuj manĝaĵoj kostas 5 cendojn po-telere,
那些中等数量的 食品 平均价格 每盘5分钱,
do por unu dolaro vi povos kontente satiĝi.
用一元钱 你 将满意地 吃饱...
Finiĝis la ducent kvindek naŭa
第259段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2019, 12:57:39 AM

Montara Vilaĝo 378
山 村
Ne moviĝis lia korpo.
他的 身子 没有动。
Ne sciante, kion plu fari,
不知道 该做什么,
mia patrino faris unu paŝon al li,
我的 母亲 就向他 走了一步,
kaj rigardis rekte en liajn sen-brilajn okulojn.
直盯着 他那暗淡无光的 眼睛。
Li ankoraŭ neniun signon donis.
他 仍然 没有什么反应。
Fin-fine mia patrino kaptis lin je ambaŭ ŝultroj
最后 我的母亲 只好抓住他的两个肩膀,
kaj tiamaniere skuis lin
猛烈地 前后摇着,
kvazaŭ li estas antikva arbotrunko.
好像 他 是一棵老树的 粗干似的。
Antaŭen kaj malantaŭen li stumblis pro la skuado.
摇撼中 前仰后倒了一阵,。
Finiĝis la tricent sepdek oka
第378段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2019, 1:23:12 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 337
柴门霍夫 演讲集
Mi esperas, ke, re-venante en sian hejmon,
我 希望,回到自己家里
ĉiu el vi kun-portos kun si plej bonan re-memoron
你们每个人 将带回了 自己最美好的 回忆
pri tiu lando kaj urbo,
对于这个国家和城市,
kiujn la pli-multo el vi
你们当中大多数人
ĝis nun verŝajne tre mal-multe konis.
直到现在 也许 不大了解
Al la regno kaj lando,
对这个地区和国家
kiuj montris al ni sian amikecon,
它们向我们表示了自己的 友谊
sed precipe al la estraro de la gastama krakovo
然而 向特别好客的 克拉科夫市政领导
kaj al ĉiuj institucioj kaj personoj,
向所有的 机关和个人
Finiĝis la tricent tridek sepa
第337段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2019, 2:02:32 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 260
战斗在 中国
Sed veraj kantonanoj ne faras tiel.
但是 真正的广州人 不去那样坐。
Ili sidas, mal-rapide trinkas teon, babilas, fumas,
他们坐着,慢慢地喝茶,聊天,抽烟,
ripozas ja la tutan antaŭtagmezon,
休闲了 整整 一上午,
sed nombro da teleroj antaŭ ili ne superas du aŭ tri.
但是 他们面前的盘子 也不超过两三个。
Ĉi tie ili parolas pri ĉio.
在这里,他们什么都聊。
Eĉ negocajn, gefianĉigajn kaj aliajn gravajn problemojn
甚至 经商的,未婚男女的 和其他一些重要的 问题
oni solvas dum tetrinkado.
人们在饮茶期间 就解决了
Se li estas mal-granda salajrulo
如果 他 是一个小职员
kaj havas edzinon kiu ludas rolon de severa kontisto en la hejmo,
有一个妻子在家里 扮演着一个严厉的管账先生的角色。
Finiĝis la ducent sesdeka
第260段 结束

Standardo (User's profile) February 18, 2019, 2:35:47 AM

Montara Vilaĝo 379
山 村
Sed tuj kiam mia patrino forigis siajn manojn
但是 当我母亲 手一松,
li restis de-nove sen-move rekta kontraŭ la muro.
他 就又靠着墙 直立不动了。
"Alan! Volu alvoki Benĉin-on!
“阿兰!快去 把本勤 喊来!
Onklon Pan okupas fantomo,
潘大叔 被鬼魂 迷住了,
fantomo tre malica,
而且这还是 一个非常厉害的 恶鬼
kiu for-ŝtelis lian animon!"
它 把他的魂魄 全部摄走了!”
Mia patrinone nur jam kredis pri fantomoj,
我的母亲 现在 不仅相信起 鬼魂来,
sed estis ankaŭ konvinkita,
而且 还认为
ke Benĉin kapablas ekzorci mal-bonajn spiritojn.
本勤 有本事 可以把鬼魔 驱走。
Finiĝis la tricent sepdek naŭa
第379段 结束

Standardo (User's profile) February 18, 2019, 2:55:09 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 338
柴门霍夫 演讲集
kiuj donis al nia kongreso sian moralan
他们 给予我们的大会精神
kaj materialan sub-tenon,
和物质的 支持,
mi esprimas en via nomo plej koran dankon.
我 依你们的名义 致以最衷心的感谢。
Plej koran kamaradan dankon
最衷心的 同志般的 感谢
mi esprimas kompreneble
当然 我 要表示
antaŭ ĉio al la sen-laca loka organiza komitato,
首先 向不知疲倦的 地方的组委会,
kiu ne ŝparis laboron por la plej bona aranĝo de nia kongreso.
他们辛劳地工作 及其周到安排了安排了我们的大会。
Kaj nun mi deziras al vi ĉiuj gajan feston kaj sukcesan laboron.
现在 我祝愿你们大家节日愉快,工作顺利。
Finiĝis la tricent tridek oka
第338段 结束

Standardo (User's profile) February 18, 2019, 3:19:41 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 261
战斗在 中国
li tamen iel super-ruzos de ŝi 20 cendojn
然而 他 要动点智谋从她那里要出20分钱
kaj pasigos en teejo bonan duon-tagon de dimanĉo.
将要在茶馆里度过礼拜天的 一个愉快的 半天。
Por kantonanoj "triki teon" ja estas necesa parto de l' vivo.
对于广州人喝着茶 确实是生活的 重要的一部分。
Oni povas tion konsideri
人们 能够 考虑着事情
kiel konsekvencon de l' cirkonstancoj.
从一些情况的 后果。
La urbo situas iom pli sude ol la norda tropiko.
这座城市 位于 北回归线 更南一些。
Ĝin ĉirkaŭas la fekunda vasta ebenaĵo
它 周围是肥沃的 广阔平原
kiun trafluas kelkaj riveroj, antaŭ ĝi etendiĝas maro.
一些河流穿流过它,它的前面伸向了 大海。
En tia loko homoj nature vivas pli facile.
在这样的 地方 人们自然就生活 更容易些。
Finiĝis la ducent sesdek unua
第261段 结束

Standardo (User's profile) February 19, 2019, 2:59:11 AM

Montara Vilaĝo 380
山 村
Pro la voko de mia patrino
由于 我母亲的 喊声
Alan kuregis el la bovinejo,
阿兰 就从牛棚里 冲出来。
kun mal-plena lad-skatolo,
拿着 一个洋铁罐子,
per kiu ŝi trinkigis lav-akvon al la bovino-rutino,
用它 她 给那头母牛 喂了洗碗水喝
kiun ŝi plenumis ĉiu-matene en la mano.
她 每天早晨亲手 必做的一件事。
Sed anstataŭ plenumi la ordonon de mia patrino,
而 替代完成 我妈妈的吩咐,
ŝi re-kriis al tiu sen-spire:
她 气喘地 向妈 喊道:
"Panjo! Nia bovino naskas bebon!
“妈! 我们的 母牛在下仔子呀!
Nia bovino naskas bebon!"
我们的 母牛 在下仔子呀!
Finiĝis la tricent okdeka
第380段 结束

Standardo (User's profile) February 19, 2019, 4:01:46 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 339
柴门霍夫 演讲集
Respondo de d-ro Zamenhof 1913
一九一三年 柴门霍夫的 答词
post kiam li en Bern estis akceptinta oran medalon kaj bukedon
在伯尔尼 接受金质奖章和 花束后
Esperanto jam ne plu de-pendas de iu sola homo,
世界语 已经 不再依赖 某个人,
nek de iu sola aro da homoj, por sia sukceso.
也不再依赖 于某一群人,为了 自己的 成功。
Homoj povas veni,
人们 要来就来
kaj homoj povas iri,
要走 就走
sed Esperanto daŭrigos ĝis la idealo pri inter-nacia lingvo,
然而 将继续着 达到那国际主义的 内在理想,
kuniganta ĉiujn popolojn per ligo de komuna komprenado,
通过一切人民的 共同了解的 纽带
estos atinginta sian venkan realiĝon
将到达 自己胜利的 实现
por la bono de la tuta homaro.
为了 全人类的 幸福。
Finiĝis la tricent tridek naŭa
第339段 结束

Standardo (User's profile) February 19, 2019, 4:19:20 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 262
战斗在 中国
Sed mi petas vin atenti,
然而 我 请求 你们注意,
la tetrinkado neniel reprezentas kantonan spiriton,
这饮茶 怎么也不代表 广州的 精神,
se ekzistus tia objekto.
如果 存在 那种东西。
Antaŭ 100 jaroj Kantono estis sola haveno
一百年前 广州 就是 唯一的 港口
kiun la ĉina registaro permesis fari ekster-landan komercon.
中国的政府 允许它 做国外的 贸易。
Sekve la loĝantoj plej frue ek-prenis la okcidentan civilizon,
随后 这里的 居民就更早的 接受了 西方的 文明,
kaj sam-tempe ili progresis idee kaj age.
同时 他们在思想与行动上 取得了 进步
Pli-multo el la ĉinaj elmigrantoj en Malaja duon-insulo,
一些中国杰出的 大多数人士 在马来亚半岛
Anamo, Birmo kaj la sudmaraj insuloj estas kantonanoj.
安南,缅甸 和 南海 诸岛 那些广州人。
Finiĝis la ducent sesdek dua
第262段 结束

Back to the top