Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 20, 2019, 1:50:35 AM

Montara Vilaĝo 381
山 村
Kiel sankta akvo el la ĉielo
似来自 天上的 圣水
post longa mankego efikis tiu sciigo,
像似长期大旱后 这消息 有效了 ,
dotita je multe pli da magia potenco
带来了 更多魔幻般的 效果
ol la servado de nia taoisma pastro Benĉin.
要比 我们的 道士先生 本勤 所做的法事。
Ĝi preskaŭ re-vivigis mortinton.
它 实际上是具有起死回生的 力量。
L' okuloj de Onklo Pan ekpalpebrumis.
潘大叔的 眼睛 开始眨了。
Ek-tremis liaj lipoj.
他的 嘴唇 开始颤抖。
Ek-moviĝis liaj kruroj.
他的腿 也开始动了。
Poste, tut-subite li kuretegis
然后,出人意料之外,他一跳
ĝis la bovinejo kvazaŭ juna kapro.
就冲到牛棚里 象一头小山羊。
Finiĝis la tricent okdek unua
第381段 结束

Standardo (User's profile) February 20, 2019, 2:12:27 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 340
柴门霍夫 演讲集
Parolado super la Tombo de Karlo Bourlet, 1913
一九一三年 在卡尔·布尔雷 墓前的 讲话
En la germana banloko,
在 德国 巴登时,
kie mi estis, n
我 在那里,
atingis mi tute subite la doloriga sciigo pri la morto de tiu,
我得到了 一个完全突然的 关于一个人去世的 悲痛的消息,
pri kiu ni nun ĉiuj funebras.
我们现在 每个人 向他哀悼。
Ĝi trafis min tute ne-atendite kiel frapo de tondro.
它 给予我 完全没有料到的 雷一般的 打击。
Mi rapidis veni ĉi tien,
我 匆忙 来到 这里,
por doni al la kara for-irinto mian lastan,
向这位亲爱的去世者 致以我的最后的
tre mal-ĝojan saluton.
极其悲痛的 敬礼。
Finiĝis la tricent kvardeka
第340段 结束

Standardo (User's profile) February 20, 2019, 2:34:44 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 263
战斗在 中国
Kun superhoma penego kaj persisto
以超人的 努力和毅力
ili venkis sen-nombrajn mal-facilojn en tiuj fremdaj lokoj,
他们 战胜了 无数的 困难 在那些外国的地方,
sendas hejmen ĉiujare kolosan monsumon
每年 向家寄回了 大量的 款项
kiu estas ne-ignorebla parto de l' nacia riĉo.
这是 国家财富 不可或缺的 一部分。
Tiu ĉi spirito speguliĝas ankaŭ sur la paĝoj de l' ĉina revolucio.
这种精神 也反映在 中国革命的 页面上。
La Opia Milito en 1840 okazis ĉi tie.
鸦片战争 在1840年 就发生在这里。
Ĝi estas la unua antiimperiisma signalfajro de ĉinoj,
它 是 中国人 第一个反帝国主义的 烽火,
kvankam ĝi mal-sukcesis
虽然 它 失败了
kaj pelis la regnon en pli malfeliĉan staton.
驱使这个地区进入了更困难的 状态。
Finiĝis la ducent sesdek tria
第263段 结束

Standardo (User's profile) February 21, 2019, 1:49:26 AM

Montara Vilaĝo 382
山 村
Neniam li moviĝis tiel rapide kaj vigle.
他 从来没有 表现出如此 快速而又敏捷。
Li ne simple re-viviĝis.
他 不仅仅地 恢复了生活;
Ŝajnis, ke li eĉ retrovis sian junecon:
看起来,甚至 恢复了 自己的 青春:
ne, eĉ sian infanecon.
不,甚至是 自己的 儿童时代。
La bovino baraktis sur la planko,
母牛正在那铺满了沙子的地上挣扎。
kiu estis pavimita per seka sablo.
地面 是 用干砂 铺成。
La antaŭ-kruroj de l' ido el-staris groteske el ŝia utero.
小牛仔的 前腿 已经 很刺眼地 从它的产门伸出来了。
Suferis la bovino-patrino,
母牛 正在 痛苦中呻吟,
ĉar delire el-puŝiĝis ŝia okuloj, fajre ardante.
它的双眼 正粗犷地大睁着,射出通红的火花。
Finiĝis la tricent okdek dua
第382段 结束

Standardo (User's profile) February 21, 2019, 2:21:46 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 341
柴门霍夫 演讲集
Mi tute ne havis la tempon,
我 完全 没有 时间,
por ke mi povu prezenti al vi ĝustan bildon
为了 我 能够向你们 介绍 准确的 图像
pri la tuta historio de agado kaj pri ĉiuj meritoj de tiu,
关于那人 一生的 言行 和 所有的 功绩,
kiun ni perdis; tial pardonu,
我 失去了 他, 因此 请原谅,
ke mi parolas nur mal-longe,
我 只能 简短地 讲一下,
ke mi ne prezentos al vi historion,
我 不是 向你们介绍 历史,
sed nur esprimos iom miajn sentojn.
而是 仅是 表示一下 我的 感触.
La historion sen-dube skribos
他的 历史 无疑 将写出来
pli aŭ mal-pli fure aliaj personoj,
迟早 会又 别人写
kaj ili certe povos rakonti tre multe.
他们 一定能够 叙述 很多
Finiĝis la tricent kvardek unua
第341段 结束

Standardo (User's profile) February 21, 2019, 2:44:53 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 264
战斗在 中国
Pli poste, dum la lastaj kelkdek jaroj
后来,在过去的 几十年里
Kantono plur-foje okupis gravan postenon en la revolucioj,
广州 在革命中 多次地 发挥了 重要作用,
kiuj celas detrui la feŭdajn militaristajn fortojn.
他们 摧毁了 封建的 军事力量。
Multaj famaj revolucioj aperis el kantonanoj.
许多著名的革命 来自 广东人。
Oni dediĉas al Kantono gloran nomon
人们 献给了 一个光荣的 名字 给广州
"La Fonto de Revolucio".
革命的 源头
Veninte al Ĉinio mi ofte aŭdas
来到了 中国, 我常常听到
ke kantonaj virinoj estas bravaj kaj kapablaj,
广州的 女人 是 勇敢的 而 能力强的
kio al mi ŝajnas ne troa takso.
我认为 这不是 过分的 评价。
Finiĝis la ducent sesdek kvara
第264段 结束

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 12:54:31 AM

Montara Vilaĝo 383
山 村
Ek-vidante Onklon Pan,
一看到 潘大叔
ŝi pli-kvietiĝis,
她 就逐渐变得安静下来,
kaj ŝiaj okuloj sen-moviĝis,
她的 双眼也变得呆滞起来。
radiantaj pro la fluidaĵo el-verŝiĝanta.
沁出 一种发光的 液体。
Kiam Onklo Pan al-proksimiĝis al ŝi,
当潘大叔 走近 她的时候,
ŝi skuis sian kapon;
它 点了点头;
kaj kiam ŝi fermis siajn okulojn
接着 她便闭起眼睛,
por ke Onklo Pan ŝin karesu,
让潘大叔抚摸它,
tra ŝia sen-vanga vizaĝo fluis du larmrojetoj.
两行眼泪 便从没有颊的脸上 流了下来。
Finiĝis la tricent okdek tria
第383段 结束

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 1:15:47 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 342
柴门霍夫 演讲集
La for-irinto estis scienculo,
去世者 是 一位科学家,
li estis socia aganto kaj tiel plu,
他 是 一位社会活动家 等等
sed de ĉi tiuj flankoj mi persone ne konis lin multe,
但是 在这些方面 我本人 了解他 不多,
mi konis lin nur kiel esperantiston,
我 只了解 他 是一位世界语者
tamen tuj de la unua momento,
然而,从第一时刻开始
kiam mi ek-konis lin kiel esperantston,
当我最初认识这位世界语者的时候
li ĉiam staris antaŭ miaj okuloj
他 总是 站着 我的 眼前
kiel homo tiel grava kaj tiel merit-plena,
是一位极重要的 和 极有功绩的人
ke ĉiu-foje, kiam mi pensis pri la sorto de Esperanto,
每一次,当我 想起 世界语命运的时候,
Finiĝis la tricent kvardek dua
第342段 结束

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 1:33:01 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 265
战斗在 中国
Tio ja estas ne hazarda, nek mirakla.
这 确实 不是偶然的 或 是奇迹。
En la urbo ekzistas unu speciala grupo.
在这个城市里 有一个特殊的 群体。
Ĝi konsistas el mal-kleraj virinoj
它 由无学识的女性 组成
kiuj ne volas edziniĝon
她们 不想 嫁人
ĉar ili scias ke tio donas al ili nenion
因为 她们 知道 这事 不能 给她们带来 任何东西
krom pli da suferoj kaj doloroj,
除了 更多的 苦难和痛苦,
kaj tiuj kiuj eksedziniĝis
那些 已离了婚的人
plu ne tolerante turmentojn de l' edzoj kaj gebopatroj.
不用再遭受 丈夫和公公和婆婆的压迫。
Ili reciproke sin nomas fratinoj, helpas unu al alia.
她们 相互称呼自己 是姐妹,互相帮助。
Finiĝis la ducent sesdek kvina
第265段 结束

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 7:25:05 AM

Montara Vilaĝo 384
山 村
Onklo Pan kaŭris apud ŝin
潘大叔 蹲在 它旁边,
kaj supren-tenis ŝian kapon
抬起 它的头,
kaj en-rigardis ŝiajn larmantajn okulojn.
朝那泪汪汪的 双眼 凝望。
Dum longa tempo ili fikse rigardis unu la alian.
他们 彼此 凝望了 好一会儿。
"Ne ploru, kara mia virino,"
“别哭,我的 好婆娘,
diris Onklo Pan tener-voĉe,
”潘大叔 用一种温柔的声音说,
dum l' alia mano karesadis ŝian ventron. "
同时 继续抚摸 牛的肚皮。“
Longan tempon vi ne bezonos.
你 不会 难受太久。
Vi bezonos nur minuton. Estu pacienca."
你 只需要 一分钟。耐心些吧。”
Finiĝis la tricent okdek kvara
第384段 结束

Back to the top