Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 7:43:50 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 343
柴门霍夫 演讲集
pri ĝia progresado,
想到 它的 进展
pri ĝia batalado,
想到 它的 斗争,
pri ĝiaj esperoj por la estonteco,
想到 它的 未来的 希望时,
ĉiam sur la unua plano
总是 第一计划
staris antaŭ mi la bildo de bourlet.
在我的 面前 出现了 布雷尔的 形象。
Oni multe laboris por Esperanto ankaŭ antaŭ Bourlet,
人们 为了世界语做了 很多的工作,也在布雷尔之前,
sed de la momento,
然而 从那一刻起
kiam li aliĝis al nia anaro,
当他 加入了 我们的 队伍
en nian aferon en-verŝiĝis ia nova energio.
一种新的 活力 就进入了 我们的 事业。
Finiĝis la tricent kvardek tria
第343段 结束

Standardo (User's profile) February 22, 2019, 7:59:27 AM

绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 266
战斗在 中国
Ĝenerale ili viv-tenas sin laborante kiel servistinoj.
通常,她们 自己的生计 在做着 女佣的工作。
Per tia rimedo, kompreneble,
通过这种方式,当然
ili ne povas akiri perfektan liberiĝon.
她们 不能 得到一个完美的 自由。
Tamen, ĉu ne estas signifo-plene kaj interese,
但是,这并 不完全意味着 和 有兴趣,
ke tute mal-kleraj virinoj kuraĝe
完全没有学识的 女性们 勇敢地
dispremas tradician leĝon,
抗拒着 传统 法律,
sin organizas
自己 组织起来
kaj kontraŭas la mal-pravan trakton de l' socio al la virinoj?
反对着 社会对妇女的 不公正待遇?
Nur en Kantono tia afero povas ekzisti.
只有 在广州 这样的事情 才能存在。
Finiĝis la ducent sesdek sesa
第266段 结束

Standardo (User's profile) February 24, 2019, 12:42:54 AM

Montara Vilaĝo 385
山 村
Kaj li paŭtigis avino simile siajn mal-junajn lipojn
接着他 便啜起了老嘴唇,象一个老祖母似的,
kaj daŭrigis kaĵole,
继续说了 许多温存的话,
viŝante per sia maniko ŝiajn larmojn:
同时 用袖子 擦它的眼泪。
"Estu brava virino.
“做个勇敢的 好婆娘,
Kuŝu trankvile, por ke la infano ne difektiiĝu.
静静地 躺着,不要伤害了小宝宝。
Jes, tiel ĉi!" Vere trankviliĝis nia bovino,
对,就这个样子!”我们的 母牛 真的变得安静下来,
kuŝante sur-flanke kontrŭ la genuo de Onklo Pan.
靠着 潘大叔的 膝侧 躺着。
Mia patrino la tutan tempon rigardis ilin stulte,
我的 母亲 整个时间望着他们,什么话也说不出。
starante senvorte en angulo.
一直站在 角落里,
Finiĝis la tricent okdek kvina
第385段 结束

Standardo (User's profile) February 24, 2019, 1:04:46 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 344
柴门霍夫 演讲集
Tuj post sia apero li komencis propagandon viglan,
他 一出场 就开始了 活跃的 宣传,
kiu ĝis tiam ne estis multe konata en Esperantujo.
而在那以前 在世界语界 还不见那种宣传。
Li al-tiris al nia afero gravan firmon,
他 我们的事业 吸收了 一个重要的 商行
kiu al la tiam ankoraŭ mal-forta Esperanto
它 给当时还很弱小的 世界语
doni potencan apogon kaj fortan puŝon antaŭen.
以有力的 支持 和 强力的 推进。
Li komencis serion da publikaj parolado,
他开始了 一系列的 公开演讲,
sed tiuj paroladoj ne estis sole teoriaj,
然而 这些演讲 不仅仅 是理论的,
ĉiu parolado sekvigis fondadon de grupo esperantista.
每次 跟随着 就是世界语者团体的成立。
Finiĝis la tricent kvardek kvara
第344段 结束

Standardo (User's profile) February 24, 2019, 1:35:42 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 267
战斗在 中国
La urbo de te-trinkado kaj la fonto de revolucio.
这座茶饮的 城市 和 革命的 源泉。
Tiun ĉi Kantonon malrapide
这个 广州 慢慢得
preter-fluas Perla Rivero kun siaj branĉoj,
珠江 和 它的支流 流过了
kies akvo estas mal-klara.
它的 江水 是 浑浊的
Ankaŭ "Shamian", kie la fremd-landanoj
同样 “沙面”,在那里 一些外国人
vivas sian vivon ne amante "trinki teon" nek revolucion,
过着自己的 生活 不爱饮茶 也不爱 革命。
apartigas de l' ĝeneralaj urbaj kvartaloj mallarĝa fluo.
一股窄的 支流 从那普通的城区 分开了。
Akvo estas necesega komunikilo por Kantono.
这江水 是 广州 极需的 交通水道。
Finiĝis la ducent sesdek sepa
第267段 结束

Standardo (User's profile) February 25, 2019, 1:02:14 AM

Montara Vilaĝo 386
山 村
Post kelka tempo la bovino
不一会儿,这母牛
subite ek-moviĝis kaj komencis anheli.
忽然 变得 不安起来,发出沉重而又急促的喘息声。
Tute senpense mia patrino instinkte
我的 母亲 没有作 片刻犹豫,
sur-genuiĝis kun kun-plektitaj manoj,
就本能地跪在地上,她的双手合着,
kaj komencis preĝi al Dio por la sekureco de la bovino.
为我们 这头母牛的 安全 向上天祈祷。
Ni ĉiuj tuj paliĝis, konstatante,
我们 所有人 脸色苍白起来‏,
ke tiu ĉi besto, kiu sian tutan vivon
这头 动物,它自己的一辈子
pasigis laborante sur niaj ses akreoj da tero,
劳动了一生 在我家六亩地上
jam frontas krizon.
以面临生死关头。
Finiĝis la tricent okdek sesa
第386段 结束

Standardo (User's profile) February 25, 2019, 1:30:30 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 345
柴门霍夫 演讲集
En Parizo li fondis grupon,
他 在巴黎 建立了一个团体,
kiu per sia bonega organizo
由自己的 极好的 组织它
kaj vigla laborado baldaŭ fariĝis imitinda modelo
和 活跃的 工作 成为了 仿效的 楷模
por ĉiuj aliaj grupoj esperantistaj en la mondo.
为了 世界上其他所有的 世界语团体。
Al lia sen-laca iniciatado, instigado kaj helpado
向 他的 不辞辛苦地 发起 鼓励 和 帮助
ni ŝuldas grandan riĉiĝon de nia literaturo
我们 就大大 丰富了 我们的 文学
kaj aperon de plej gravaj verkoj pri kaj en nia lingvo,
和 最重要 用我们的 语言和写就讨论我们语言的 著作的出现
al lia iniciato kaj energia laborado
向 他的 发起 和热忱的 工作
ni ŝuldas la fondiĝon de gravaj institucioj.
我们才能 建立了 重要的 机构。
Finiĝis la tricent kvardek kvina
第345段 结束

Standardo (User's profile) February 25, 2019, 1:57:49 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 268
战斗在 中国
Sur la rivero naĝas
江面上 游动着
multaj ŝipoj remataj de mizervestitaj geviroj.
一些身着破旧衣服的 人们划着许多的 船
Ili ne sur-teriĝas por fari alian laboron.
他们 不到陆地来 做其他的 工作。
Oni tion mal-permesas.
有人 不许 这事
Ili estas venkitaj loĝantoj kaptitaj de invadistoj.
他们是 被入侵者 捉住的 战败的 居民
La ŝipoj estas iliaj domoj, kaj la akvo -ilia mondo.
这些船 是 他们的 房子,和 这里的水 是 他们的世界
Ili naskiĝas sur la akvo, kaj mortas sur la akvo.
他们在水上 出生,也在水上死去
La homoj sur la tero mal-respektas ilin,
陆地上人 鄙视 他们
kaj ili malamas la unuajn.
他们 恨着 那第一的人们
Finiĝis la ducent sesdek oka
第268段 结束

Standardo (User's profile) February 26, 2019, 1:07:59 AM

Montara Vilaĝo 387
山 村
Ne sciante kial,
不知 怎的,
Alan stultulece sur-genuiĝis apud mia patrino,
阿兰 像一个傻子也在我的母亲旁边 跪了下来,
kaj mi same antaŭ la bovino.
我 也在这头母牛的面前 跪下来。
Sekvis profunda silento.
接着 就是 一片沉寂。
Ĝi ĉesigis la sen-sencan babiladon de Onklo Pan
这沉寂 镇下去了 潘大叔 毫无意义的 喃语
kaj la preĝon de mia patrino.
和母亲的 祈祷。
La bovino tenis larĝe mal-fermita sian buŝon.
母牛的 嘴 在大张着
Mal-facile ŝi spiradis.
呼吸 很困难。
Ni sciis, ke ŝi anhelas.
我们 知道, 她 气喘起来。
Finiĝis la tricent okdek sepa
第387段 结束

Standardo (User's profile) February 26, 2019, 1:25:54 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 346
柴门霍夫 演讲集
kiel ekzemple la Internacia Scienca Asocio kaj aliaj.
如 国际科学协会 及其他组织
Li laboris ne sole en sia lando kaj en sia urbo:
他 不仅在自己的本国 和自己的城市工作
por multaj lokoj, kie oni bezonis helpon,
为了许多地方,那里人们需要帮助,
aŭ kie aperis ia danĝero por nia afero,
或者 那里 出现了 对我们事业的 某种危险
Bourlet, la energia helpanto de nia kara genralo Sebert,
布尔特 我们可爱的塞贝尔将军 坚毅的助手,
ĉiam estis preta kun sia laboro kaj helpo.
总是 准备着 工作和援助
sed unu el la plej gravaj roloj de Bourlet estis ĉe niaj kongresoj.
而布雷尔的 重要作用之一,还反映在我们的 历届大会上。
Finiĝis la tricent kvardek sesa
第346段 结束

Back to the top