Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 14, 2020, 12:10:05 AM

Kanto de Juneco 214
青春之歌
Yu Yongze de-nove al-parolis ŝin mild-voĉe:
余永泽 又轻声 对她说:
"Lin, restu en tiu ĉi vilaĝo.
“林,你 就留在这村 不要走了吧。
Rigardu, kiel bela estas ĝi apud la maro!"
看,这海边的乡村 够多美!”
Pezas ĉiu vorto de konfidato.
你信仰的人的 每一句话都是有分量的,
Daojing akceptis do la peton de Yu Yongze, sen ia ajn hezito.
道静 这就毫不犹疑地 答应了 余永泽的要求
Kelkajn tagojn poste,
几天 之后,
proksimiĝis la dato de la mal-fermiĝo de la elementa lernejo de Yangzhuang,
杨庄的小学校 开学的 日期就要到了;
kaj ankaŭ estis tempo por Yu Yongze re-iri al sia universtato en Beiping.
也是 余永泽 返回 北平 自己大学的 时间了 。
Fru-matene, akompanata de Daojing,
清晨,道静 陪伴着,
Yu Yongze atendis la vagonaron el la silenta stacio.
余永泽 在寂寥的车站 等候着 的火车。
Finiĝis la ducent dek kvara
第214段 结束

Standardo (User's profile) February 14, 2020, 11:39:30 PM

Montara Vilaĝo 740
山 村
Sed antaŭ ol mi trovis respondon,
但是 在我 找出答案以前,
junulo lampaŝis el la hom-amaseto kaj demandis al Onklo Pan,
一个年轻人 从他们 中间跳了出来,问潘大叔:
fingro-montrante Maŭmaŭon, "Vi konas tiun homon, ĉu ne?"
指着毛毛. “你 认识这个人,对不对?”
Onklo Pan kirligis siajn okulojn antaŭ la junulo,
潘大叔 对这个年轻人 转动了好几下眼睛。
kiu ne havis ruĝan insignon sur la brako,
这个年轻人 胳膊 没有臂章,
kaj kies vestaĵoj estis ŝire ĉifonitaj.
他的衣服 也被撕成了碎片。
Ankaŭ li havis grat-vundojn sur la vizaĝo,
他的 脸上 也有伤痕,
sed la sango jam solidiĝis.
不过 那些伤口 已经结疤了。
Al ni ŝajnis, ke ni konas lin.
我们 似乎 认识他。
Finiĝis la sepcent kvardeka
第740段 结束

Standardo (User's profile) February 15, 2020, 12:11:37 AM

Kanto de Juneco 215
青春之歌
Ĉar estis ankoraŭ frue, ili promenis, ŝultron ĉe ŝultro,
因为 时间 还早,他们 并肩 漫步着。
sur la spaco ekster la staci-domo.
就在 车站外面的 一片空地上
Kvankam ili konatiĝis nur antaŭ kelkaj tagoj,
虽然 他们 认识 不过几天功夫,
kvankam iliaj longaj inter-paroladoj
虽然 他们的 长谈
en la lastaj tagoj sur la mar-bordo
在最近的 这几天 在海滨上
tuŝis nur vagajn temojn pri la literaturo,
仅涉及 文学上 模糊的 话题,
la homa vivo kaj la socio, tamen nun,
人生和社会的,然而 现在,
en la momento de baldaŭa disiĝo,
当在这 就要分别的 一霎间,
ili ambaŭ sentis ne-pri-skribeblan reciprokan al-tiriĝon.
他们俩 的心里 却都 相互感到 了难言的 依恋。
Daojing sentis, krom tiun al-tiriĝon,
道静 感觉,除了这种依恋
ankaŭ kor-prematecon kaj konsterniĝon de infano patrinon perdinta.
还有一种 好像 婴儿失掉母亲的 沉重和惶悚。
Finiĝis la ducent dek kvina
第215段 结束

Standardo (User's profile) February 15, 2020, 11:28:17 PM

Montara Vilaĝo 741
山 村
Stulte ekzameninte lin dum pluraj minutoj,
他 呆呆地 打量了好一会儿,
Onklo Pan subite salt-leviĝis,
潘大叔 忽然 跳了起来。
for-prenante la manon de sia kalvaĵo,
把手 从自己的 那个光脑袋上 放下来,说:
"Ĉu vi ne estas pendumita?
“你 没有 被绞死吗?
Onklo Pejfu diri al mi, ke oni pendumos vin ĉi-matene!"
佩甫伯 告诉过 我,他们 今天早晨 就要把你绞死呀!”
Tiu junulo estis la falsa virino!
这个年轻人 原来就是 那个假女人!
La demandon li ne respondis,
他 没有 回答 这个问题,
sed plu-demandis tre serioz-tone,
但是 继续 用非常严肃的 声调问:
"Ĉu vi ne konas tiun homon, olda Onklo?
“你 不认识 这个人吗,老大叔?
diru rapide, ĉar ni estas tre okupataj."
请快说吧,我们 现在 是非常忙的呀。”
Finiĝis la sepcent kvardek unua
第741段 结束

Standardo (User's profile) February 16, 2020, 12:05:28 AM

Kanto de Juneco 216
青春之歌
Ĉi tie, en Beidaihe, dank' al la kavalireca helpo de Yu Yongze,
在这里,在北戴河,幸亏 余永泽的 仗义扶助,
Yu Jingtang re-tiris sian mal-noblan ideon.
余敬唐 收回了 自己那卑鄙的 主意,
Sed ŝi ne povos ne re-fali en la pasint-tempan izolecon
但是 她 不能不感到 像从前一样的 孤独
kaj suferon post lia for-iro.
和困苦 在他离开后。
Ili promenis kaj promenis. Fine ili haltis.
他们 走了又走。最终 他们 停住了。
Rigardante la melankoliajn
望着 忧郁的
kaj mal-ĝojajn okulojn de Daojing,
和道静 愁闷的 眼睛,
rigardante siajn mal-longajn kaj densajn harojn,
看着 自己稠密的 短发,
kiuj flirtetis en la aŭtuna vento,
它们 在秋风中 微浮着
Yu Yongze ne povis re-teni sian fortan kor-batadon.
余永泽 情不自禁地 感到 一阵心跳。
Finiĝis la ducent dek sesa
第216段 结束

Standardo (User's profile) February 16, 2020, 11:42:19 PM

Montara Vilaĝo 742
山 村
Li denove fingro-montris Maŭmaŭ-on. Onklo Pan eksaltis,
他 又指着 毛毛。 潘大叔 下了一大跳。
rekonante la kontuzitan vizaĝon de Maŭmaŭ.
看见 毛毛 鼻青脸肿,
"Jes, mi konas lin," Onklo Pan diris rapide.
“是的,我 认识 他,” 潘大叔 急促地说。
"Li estas Maŭmaŭ, nia najbaro. Kio misas pri li?"
“他 是 我们的 邻居毛毛。他 出了 什么事?”
Maŭmaŭ subite ek-parolis per plorema voĉo,
毛毛 突然 迸出了一个哭腔:
"Onklo Pan, ili volas pendumi min anstataŭe.
“潘大叔,他们 反过来 要绞死我了。
Ili diris, ke mi estis la ĉas-hundo de bienulo Ĉu Min.
他们说, 我 是 储敏大爷的 走狗。
Hundo mi ne estas, Onklo Pan, ĉu?
我 不是 狗,潘大叔,对吗?
Mi estas plen-kreskinta viro, kiel vi povas vidi."
我是一个不折不扣的成年人, 如您 所见。。”
Finiĝis la sepcent kvardek dua
第742段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2020, 12:06:08 AM

Kanto de Juneco 217
青春之歌
De kiam li unua-foje vidis sur la mar-bordo tiun ĉi belan knabinon,
自从 在海边 他 第一次 看见 这个美丽的少女,
li ek-amis ŝin kvazaŭ sorĉite.
他 就像着迷似的 爱上了她。
Sin-garda kaj de-tenema en sia konduto,
他 是个小心谨慎、处世稳健的人,
li sciis, ke estus danĝere tro frue el-montri sian veran senton.
他 知道,过早地 表露出 自己的真情 是 一种危险,
Pro tio, li kaŝadis ĝin kaj modere,
因此,他 一直按捺着 自己的感情,
laŭ la okazoj, nur diris diversajn vortojn plaĉajn al ŝi.
只是 根据情形 谈着 各种令她满意的 话语。
Nun kiam li vidis, ke Daojing korin-kliniĝas al li tute sincere,
现在,他 已看出道静 对他 有了感情,而且很真挚。
li jam volis mal-kovri al ŝi sian koran sekreton.
他 就想 向她 谈出 自己心中的 秘密。
Sed li hezitis, timante ke se li parolus mal-konvene, tio fuŝus la aferon.
可是 他犹疑着,怕他 说得 不好 这反而坏了事。
Finiĝis la ducent dek sepa
第217段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2020, 11:20:13 PM

Montara Vilaĝo 743
山 村
"Fermu la faŭkon!" la falsa virino kriis.
“住嘴!” 假女人 说。
Poste li sin turnis al Onklo Pan, de-nove demandante,
于是 他 转向潘大叔,又问:
"Ĉu li estas bonulo aŭ ne?"
“他 是好人还是坏人?”
"Li estas bonulo, sinjoro oficiro,"
“他 是个好人, 官长。”
Onklo Pan respondis respekteme, per balbuta voĉo,
潘大叔 恭而敬之地 回答说,声音有点儿抖,
konstatinte ke tiu junulo devas posedi ian militan rangon.
他意识到 这个年轻人 现在一定 有什么军衔。
"Do pro kio li fariĝu ano de la Ord-konseva Korpuso?"
“那么 他为什么 要加入 保安队呢?”
"Ĉar li havis nenion por manĝi, sinjoro oficiro.
“因为 他 没饭 吃呀,官长。
Ni spertis akvomankegon, ĉu ne?
我们 碰上了 一次旱灾,知道吗?
Finiĝis la sepcent kvardek tria
第743段 结束

Standardo (User's profile) February 17, 2020, 11:48:41 PM

Kanto de Juneco 218
青春之歌
Mal-trankvile li rigardis la modestan blankan robon de Daojing
他 忐忑不安,望着 道静 朴素的 白衣,
kaj diris al si en sia koro ardanta:
心里 像燃烧似的 呆想着:
"Kia feliĉo estus akiri tiun ĉi kanbinon, ĉarman kiel sensitivo!"
“能得到 这含羞草 一样的美妙少女 该是多么幸福呵!”
Kiam Daojing re-turnis sin
在道静 扭过脸来时,
kaj renkontis la brilajn okulojn de Yu Yongze,
碰见 余永泽 那双亮晶晶的 眼睛
kiuj de-nove rigardis ŝin flamante,
这双眼睛 在灼热地 望着自己,
ŝia koro subite vive batadis.
她 突然 也感到了一阵激烈的 心跳。
Ŝi rapide ek-kaŭris por kolekti apud-vojan sovaĝan floreton.
她 赶快 蹲下身去 摘起 路旁的一朵小野花。
Iom poste, kiam ŝi re-stariĝis,
过了一会,当 她站起身来时,
Yu Yongze jam trankvile ridetis kiel kutime.
余永泽 已经 像平日 那样在安静地 微笑了。
Finiĝis la ducent dek oka
第218段 结束

Standardo (User's profile) February 19, 2020, 12:10:39 AM

Montara Vilaĝo 744
山 村
Nenio venis el la grundo.
田地里 什么 也不生长。
Kaj lia edzino, Korvino, havas stomakegon.
他的女 人母乌鸦,肚皮 又特别大,
Ŝi konsumas du-oble tiom da rizo, kiom viro.
她的 饭量 比一个男人 要大两倍。
Do Maŭmaŭ devis trovi postenon por manĝigi ŝin.
所以 毛毛 得找一个活路 来养她。
Maŭmaŭ amas ŝin kiel diinon, ĉu ne?"
毛毛 把她当做一个仙女似的 疼爱,知道吗?”
La falsa virino ne povis ne rideti pro tiu el-diro.
听了这番话,这位假女人 禁不住要笑起来。
Sed li provis kaŝi la rideton per grimaco,
但是 他 故意 来掩住他的笑。
kiu, sur lia gratita vizaĝo, aspektis mal-bele.
他,在他挠痒的 脸上,看上去 很尴尬。
"Ĉu tio estas vera?" li demandis.
这是 真的吗?” 他 问道。
Finiĝis la sepcent kvardek kvara
第744段 结束

Back to the top