Към съдържанието

Есперанто като многоезичен ускорител за деца

Насоки заучители

Въведение

Учебният предмет Многоезичен ускорител (MLA) е създаден, за да бъде въведение в чуждоезиковото обучение и да ускори изучаването на езици. Както е известно, основите на есперанто са предварително създаден (той е планиран език), така че есперанто има много правилна граматика и система за изграждане на думи, която използва корените на думите и афикси. Ето защо е възможно след само една учебна година, която включва 64 часа в класната стая и домашна работа, при изпълнението на която учениците тренират на своите компютри, те да могат да усвоят основите на есперанто, които са достатъчни, за да говорят самостоятелно, да разбират и четат текстове, написани с минималния брой преподавани морфеми.

Чрез този курс, децата посредством игра, научават основите на аналитичния език и това им дава ясни идеи за това как се организират езиците. Учениците разбират граматически термини като множествено число, основните два падежа (винителен и дателен), как да създават изречения и придобиват способността да създават много нови думи от основните корени и афикси, присъстващи във всеки език. Това дава на учащите ясен поглед върху структурата на езиците като цяло, известни като металингвистични знания.

След само два часа в класната стая децата разбират, че всички съществителни имена завършват на - O, а глаголите в сегашното време завършват на - AS. Когато разберат, че знаейки това и дузина думи, те вече могат сами да съставят изречения, те придобиват важни металингвистични знания, които ще им помогнат да разберат по-лесно граматиката на родния си език и на чуждите езици, които ще учат. По време на втория час децата получават 4 плика, които съдържат думи от 3 части на речта и 4 роли в изречение, написани на малки картички с различни цветове. Поставяйки произволно избрани думи в един и същ ред - първо червената, след това жълтата и зелената - те създават изречения, които трябва да преведат и след това да определят дали полученото изречение има смисъл. Това работи като забавна игра, която им помага бързо да научат ролите на съществително име, глагол и предлог. Те се забавляват с създадените изречения и научават значенията на думите едновременно.

Учебните материали се основават на идеята за прилагане на научен подход към честотата на думите и граматиката.

През 1979 г. по време на международна среща на есперанто-говорящи семейства в Люцерн, Швейцария, е проведено интересно проучване за броя на морфемите, използвани в ежедневната реч от деца, които говорят есперанто като роден език, в допълнение към езика на страната, в която живеят и / или езиците на техните родители. 60 000 думи са записани в Люцерн и след това са разделени на морфеми. Само в есперанто всички думи могат да бъдат ясно разделени на морфеми. Морфемите са преброени и сортирани по честота на компютър. Получените резултати са революционни: в корпуса се появяват само 1500 различни морфеми, първите 467 от които покриват 95% от целия корпус, а 250-те най-чести морфеми покриват около 80% от корпуса. Преди няколко години корпус от онлайн текстове, включващи 10 милиона думи, бяха преброени от компютър. Резултатите бяха много сходни с резултатите от съотношението на най-честите думи в ежедневните разговори. Разликата между по-новите и по-старите проучвания е, че в корпуса на последното (изследването на Люцерн) има повече морфеми, важни за разговор с деца.

Въз основа на най-разпространените морфеми по-късно е създаден учебник за есперанто по така наречения Загребски метод, който все още позволява да се изучава есперанто на около четиридесет езика.

Учебният предмет Многоезичен ускорител (MLA) се основава на тези изследвания свързани с честотата на морфемите в говоримия език. Учебните материали, базирани на около 300 морфеми, ще позволят на децата да практикуват езика и граматиката, като независимо създават изречения от самото начало, вместо да научат готови фрази. Тъй като изучаването на голямо количество морфеми е един от най-големите проблеми в изучаването на езици, целта на MLA е да се сведе до минимум количеството морфеми, които да се научат, за да позволяват на децата да изграждат много изречения и да общуват. Ето защо е особено важно морфемите, които не са включени в учебните материали, да не се добавят спонтанно по време на час.

Идеята на проекта е MLA да се преподава от настоящи преподаватели по езици само с помощта на наръчника и учебните материали на техния език, без предварително познание на есперанто. Материалите съдържат минималните знания по есперанто, които учителите, имащи опит с чужди езици, могат да научават паралелно с учениците и при подготовката на уроците.

Експерименталните курсове в трите училища показаха успеха на избрания подход. Отговорите на въпросници, насочени към ученици, учители и родители, показаха ентусиазма на всички за курса MLA. Децата се забавляваха много по време на курса (2 часа седмично), а учителите не само го намериха за интересен, но се убедиха, че е и полезен същ . Два теста в края на учебната година оцениха разпознаването на елементарни граматически понятия на родния език и металингвистичните знания на учениците. Тестовете бяха направени от ученици, които учиха есперанто и същия брой ученици - контролна група, които не бяха учили есперанто. Показано беше, че децата, участвали в курса на MLA, бяха много по-успешни от тези, които не бяха.

Така MLA ще бъде много полезно въведение в чуждите езици, което прави чуждоезиковото обучение по-бързо, но също така позволява по-доброто разбиране на структурата и граматиката на родния език. Въз основа на проучвания, проведени на подобни курсове през 90-те, ние приемаме, че обучението може да бъде ускорено с 25-30% след две години изучаване на следващия чужд език. Дори по-късно разликата в знанията по чужд език продължава да се увеличава между учениците били част от MLA, в сравнение с учениците, които не са се занимавали с MLA.

Целта на MLA, освен всичко друго, е да насърчи активното използване на езика. Ето защо би било идеално класовете, в които се преподава MLA, след втория урок (10 двойни часа в класната стая) да влязат в контакт с учениците от други страни, с които те да могат да кореспондират или да разговарят по електронен път. Особено добре би било след края на курса да се организира международна среща на най-близките групи, но това не е задължително.

И накрая, ето няколко примера за пропедевтичната функция на този курс. Разбира се, има директен пренос на знания за думи, които са идентични или подобни на няколко езика. Ако учениците учат напр. немски език като втори език, те ще намерят в есперанто много близки по смисъл думи, като lerni, -in-, nur, danki, havi и др. Но повече от директния пренос, скритият трансфер е по-важен, което означава разбирането на понятия като време, модалност и пр. Скритото прехвърляне идва от факта, че при изучаване на език човек придобива металингвистични знания, т.е. знания за структурата на езика като цяло. Дали тези знания ще бъдат полезни или не, зависи от езика, използван като уводен език. В този случай най-добрият език за трансфер на знания за последващо изучаване на индоевропейски езици е есперанто.

Какво трябва да знаете, за да приложите този курс?

Какво прпедставлява инструментът MLA (Многоезичен ускорител)?

MLA е инструмент, който ви помага да учите чужди езици. Може да се използва в училища или навсякъде където искате; използването му се поддържа от уебсайта https://lernu.net/instruado. Учебният материал се състои от шест урока, т.е. 60 часа. Предвидени са допълнителни 4 часа за преговор и/ или тестване.

Защо и как изучаването на есперанто ни помага да научим други чужди езици?

Ученето на есперанто е сравнително лесно постижимо за учениците.
Есперанто е планиран (конструиран) език, което означава, че неговият автор, полският лекар Заменхоф, го е съдал нарочно, подобно на това, как човек с мисъл строи къща. Правейки това, Заменхоф обмисля доста елементите, от които трябва да се състои есперанто, за да стане възможно най-прост за учене. Вземайки за основа различни романски, германски и славянски езици, той си представя есперанто като език с почти никакви неправилни форми или изключения, които иначе често усложняват опита ни с изучаването на чужди езици.
В есперанто учениците подсъзнателно разпознават елементи от собствените си езици.
Тъй като есперанто се основава на различни романски, германски и славянски езици, учениците, изучаващи този език, навлизат в област, която донякъде им е позната, било то чрез сходството на думите (техните корени и окончания) или подобността на граматическите конструкции.
Есперанто е език на флексията
Повечето граматически конструкции в есперанто могат да бъдат сравнени с тези на езиците, на които говорят учениците. Това им помага подсъзнателно да ги разпознават и усвояват.
Когато учениците учат един език, за тях е по-лесно да научат и други езици.
А именно прехвърляме методите или стратегиите за обучение от един език към следващия. Свързваме думи и граматически правила между езиците (без съзнателно да правим това) и вече сме запознати с процесите на обучение (https://www.psychologytoday.com/intl/blog/life-bilingual/201506/can-second-language-help-you-learn-third).
(https://www.psychologytoday.com/intl/blog/life-bilingual/201506/can-second-language-help-you-learn-third).
Това е мястото, където инструментът MLA представлява мост между изучаването на език от гледна точка на индивида и настоящата езикова политика в Европа, която следва очакванията на родителите

Как инструментът MLA е включен в езиковата политика на Европейския съюз и в очакванията на родителите?

Поради глобализацията и мобилността, родителите в страните от Европейския съюз днес очакват училищата да учат децата да говорят чужди езици в съответствие с езиковата политика на ЕС (https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en).
(https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en)
Освен това родителите също подкрепят ранното изучаване на чужди езици, тъй като е добре известен фактът, че не трябва да пропускаме периода на развитие на детето, когато то изучава нови езици по някакъв подсъзнателен начин, използвайки стратегии, придобити чрез изучаването на неговия първи език (езици); в допълнение, децата запомнят думи изключително бързо.

Защо инструментът MLA трябва да се използва за ученици на възраст около девет години?

Около девет - десет години децата започват да учат езици по различен начин: развиват аналитичния метод за изучаване на езици, което конкретно означава, че са в състояние да разберат металингвистичния подход към езиците и граматиката. И как MLA им помага в това?

През този период или дори малко по-рано MLA им помага да се прехвърлят в аналитичната фаза на изучаването на езици чрез придобиване на прозрачни морфеми, базирани на гореспоменатия европейски език, като по този начин формират основата на металингвистичните знания, които по-късно ще прилагат към всеки следващ език , Методът, който избираме, за да ги научим на есперанто, и за да изградим подходяща основа, очевидно играе важна роля в този процес.

Как инструментът MLA може да бъде включен в езиковата политика на училището?

Инструментът МLА подпомага главно учителите при предаване на чуждоезикови умения, като същевременно им помага да конструират езиковата политика на училището, тъй като могат да адаптират инструментаМLА към предлагането на чужд език в училището и последователността, в която се преподава.

Какви са другите ползи от инструмента MLA за училищата?

Използването на инструмента MLA дава възможност за работа в екип в училището, тъй като предполата той да бъде включен, като подходящ, в училищната езикова политика и учебните програми, преподавани в училището. Това означава, че можем да планираме кога да включим MLA инструмента и също да определим учителя, който ще действа като проводник на MLA за децата. Това дава на училището нов инструмент за развитие на многоезичието и му помага да постигне целта, която цели всяко дете в ЕС да научи поне два чужди езика.

Как инструментът MLA е интегриран в училищната среда?

Инструментът MLA позволява участие на няколко училища, както и сътрудничество на училището с родителите и други заинтересовани. Той предлага няколко възможности за включване на отделни групи като родители, баби и дядовци, а също така дава възможност за свързване между различни училища, като по този начин допринася за формирането на местната езикова и училищна политика.

Глобалното свързване на училищата през националните граници също е много интересно предимство, тъй като дава възможност на децата да се срещнат с връстници същото езиково ниво. Чрез този инструмент училищата могат да се свържат онлайн или дори да организират среща на живо, където децата могат да използват езика в реални ситуации.

Какви умения се изискват от учителя, използващ инструмента MLA?

Учителят, който ще осигурява използването на MLA инструмента за деца НЕ се изисква да има владеене на есперанто на експертно ниво. Инструментът MLA е проектиран по начин, който позволява на учителя компетентно да го използва само при редовни подготовки за часовете. Това предимство е възможно благодарение на спираловидния дизайн на инструмента MLA, от прости до по-сложни функции и поради факта, че есперанто се основава на романски, германски и славянски езици.

Препоръчва се обаче учителят да преподава чужди езици или първия език, тъй като експертите ще открият лесното използване на инструмента MLA. По този начин инструментът MLA отваря възможността за междуезични сравнения и поведение, което също ще бъде полезно за учителя в хода на професионалното му развитие.

Преподавателите по чужди езици усвояват подходи и методи при чуждоезиковото обучение, разбират начина, по който се изучават езиците, и затова са гъвкави, когато става въпрос за прехвърляне на методи на работа от един чужд език на следващ. Ако едно училище може да наеме учител, който владее есперанто, това обаче ще опрости работния процес, тъй като такъв учител просто ще трябва да полага по-малко усилия по време на подготвителната фаза.

Професионалното развитие на учителите, които виждаме в съвместни проекти, организирани с училища, показва, че е по-вероятно да се справят добре с новите функции в училищната система, ако не само са принудени да го правят, но реално вярват в тях. Ето защо учителите трябва да получат възможност да се запознаят с инструмента MLA, да го тестват и да говорят за него с училищното ръководство. Следователно ръководството на училището трябва да помогне за развитието на положително отношение към инструмента MLA. Положителният опит от други учители и училища определено допринася за това (в рамките на проекта тествахме материалите в Начално училище „Рудолф Майстер“ в Словения, в Начално училище „Ретковец“ в Хърватия и в Средно училище „Христо Ботев“ в България ).

След като учителите видят, че инструментът МЛА предоставя конкретна, практическа помощ, когато става въпрос за насърчаване на обучението по чужди езици в училищата, това ще подбуди тяхното любопитство и желание да учат и да се подготвят за последващо използване. Следователно директорите и учители също трябва да разберат инструмента MLA в контекста на училищната езикова политика и в по-широкия контекст на езиковите политики като цяло, което включва също родителите и тяхното обкръжение.

Методологически подход на инструмента MLA

Инструментът MLA е проектиран като спирала, започвайки от най-простите елементи, които по-късно се надграждат и разширяват. Състои се от само 300 морфеми, подбрани по начин, който дава възможност за изграждането на смислени изречения от самото начало. Използването на сравнително малък брой морфеми се разширява чрез множество афикси и окончания, които могат да бъдат разбрани в есперанто като практически инструменти, които ни помагат да манипулираме значението на една дума. Учениците усвояват нов речник и граматически елементи чрез различни занимания по говорене, слушане, четене и писане.

Материалът на този 60-часов курс е подреден по следния начин: Започва от половината от учебника по есперанто според така наречения метод на Загреб, т.е. първите шест урока, които са структурирани според честотата на морфемите. Следователно в първия урок работим с първите 40 най-често срещани морфеми, още 40 морфеми във втория урок и така нататък, общо 300 морфеми, сред които има по-малко изключения, т.е. морфеми, които не принадлежат към група от най-често срещаните и се използват поради нуждите на текстовете на уроците, текстовете на диалога и текстовете на упражненията.

Морфемите съдържат както лексикални, така и граматични елементи, така че граматическите елементи, доколкото е възможно, са подредени по честота на употреба в говоримото есперанто. Това позволява на децата ясно да използват езика още в първия и особено във втория урок: говорят и пишат текстове, както и четат и играят роли в диалози и ролеви игри. Ето защо е важно учителите да бъдете настойчиви и да повтаряте тези изходни материали, докато не стане видно, че децата са научили всичко, въпреки че не завършват всички уроци според плана на курса. Също така е много важно да не се добавят морфеми, които биха увеличили общата гама от морфеми

Въпреки че учителите, които преподават 60-часовият курс, не трябва да обработват всички уроци и блокове, както е планирано, би било добре да научат пети урок, който демонстрира логиката на езиковата организация на местоименията. Системата на местоименията е много сложна на всички езици и например в хърватски съдържа най-малко 3000 до 4000 думи, които е много трудно да се съберат в логично цяло. В есперанто това е много по-просто и се извършва чрез комбиниране на елементи в таблица с размери 5 x 8, което води до 40 елемента. Въпреки че местоименията постепенно се въвеждат още в първия урок, цялостната им структура ще бъде очевидна едва в пети урок, което значително ще помогне на децата при ученето на други чужди езици.

Тъй като не е от съществена важност да се завършат всички уроци ако на някакъв етап учителят установи, че не напредва според предвидения план е по-добре да спре и да повтори онова, което вече е предадено докато се убеди, че съдържанието е дабре разбрано и усвоено от учениците. Дори и да не успеят да преподадат урок пети, повечето местоимения вече ще бъдат срещани в предишните уроци и така за учениците ще е по-лесно да разберат чуждите езици.

Учениците усвояват нов речник и граматически елементи чрез различни занимания по говорене, слушане, четене и писане, които са описани както по-долу.

Материалът е създаден по начин, който помага на учителите безпроблемно да се подготвят за уроците си, докато напредват, дори и да нямат познания по есперанто. Всеки от уроците се допълва с нов раздел от граматически характеристики. За всеки урок също има списък с нови граматически елементи и списък с нови думи, изложени по разбираем начин. Планът за изпълнение на дейността включва също инструкции за това как и кога се очаква учителите да въведат ново граматическо съдържание.

Целият курс е съставен от 6 урока, разделени на блокове. Учителят е свободен да реши дали иска да изпълни курса следвайки отделни блокове (този метод е посочен в материалите), или ако желае да раздели отделни блокове на отделни уроци в училище. Изборът зависи от времевите възможности и от концентрацията на учениците, докато самите материали позволяват да се използват и двата метода.

Учебни материали

Материалът се състои от многобройни и различни дейности, целта на които е да развият различни видове езикови компетентности, като същевременно мотивират децата да учат. Включихме текстове, звукови клипове, упражнения, игри, ролеви игри, песни и компютърни упражнения. Можете да намерите всички налични материали на нашия уебсайт, откъдето също можете да ги разпечатате. На нашия уебсайт ще намерите и връзки към звукови клипове.

За някои от уроците използването на компютър ще бъде необходимо, тъй като подготвихме специални упражнения, допълващи курса. Затова препоръчваме да приложите този курс в класни стаи, където могат да се използват компютри. Ако това не е възможно, можете да извършите алтернативни дейности и да дадете компютърните упражнения като домашни.

Видове материали

Текстове и звукозапис
Повечето от тези уроци са базирани на изходен текст, който въвежда нови думи и граматически структури. Всеки от тези текстове е достъпен и на уебсайта като звукозапис; препоръчваме Ви да го пуснете за учениците, докато въвеждате текста.
Диалози
Материалите се състоят и от голям брой диалози, целта на които е да се подпомогнат уменията за говорене. С помощта на диалози можем да дадем възможност на учениците да придобият опит в говоренето, преди дори да са способни сами да формират фрази. Препоръчваме на учениците първо да прочетат диалозите по двама и и след това да ги прочетат пред останалите ученици. Двойките винаги трябва да превеждат диалога поотделно, което насърчава съвместното учене.
Упражнения и игри
На нашия уебсайт ще намерите многобройни упражнения, които са предназначени предимно за насърчаване на уменията за четене и писане на Вашите ученици. Повечето от тях могат да бъдат просто отпечатани като работни листове. Някои от тях трябва да бъдат подготвени предварително (изрязани, разделени в пликове и др.), за други ще Ви е необходимо допълнение (напр. топка). Много от упражненията са комплектовани по начин, който позволява на децата сами да формират фрази (а понякога и думи), тъй като есперанто дава възможност за свободно комбиниране на думи във фрази, без да се нарушават граматически правила; това обаче не винаги води до смислено изречение. Тази творческа дейност е силно мотивираща за децата и им носи много радост.
Преводи
Упражнения за превод определено са сред най-трудните дейности в рамките на този курс. Те представляват предизвикателство както за учениците, така и за учителите, тъй като учениците често не са запознати с всички процеси, които протичат по време на превода. Въпреки това упражненията за превод са много полезен инструмент, използван за насърчаване на езиковата информираност, тъй като предоставят на децата начин за директно осмисляне на приликите и разликите между езиците. Подобно осъзнаване представлява положителен опит при по-нататъшно изучаване на езици.
Песни и ролеви игри
Материалите включват песни и ролеви игри. Съдържанието на песните е свързано и съобразено със съдържанието на уроците, което позволява на учениците да учат думи докато се забавляват. Ролевите игри стимулират използването на езика в реални ситуации като по този начен предлагат на децата спокоен и забавен подход към усвояването на езика.
Използване на компютърни упражнения
В курса включихме и използването на компютърни упражнения: тези упражнения дават възможност на учениците да учат по начин, адаптиран към нуждите на всяко отделно дете. Всяко дете може да избере количеството упражнения, които желае да изпълни, като по този начин напредва в процеса на учене със собствено темпо. Освен това използването на компютър по време на училищните уроци често допълнително мотивира децата и прави ученето забавно.
Тъй като компютърните упражнения са част от курса, преподаван в училище, добра идея е да преподавате курса в класна стая, която позволява използването на компютри. Често в материалите са представени и алтернативни дейности; можете да ги реализирате, ако не можете да използвате компютър или ако не желаете да го направите. Ако алтернатива не е налична, можете да добавите своя собствена индивидуална дейност или да играете игра заедно (например игра с топка, игра с пликове и т.н.).
Ново в MLA е използването на компютърно упражнение, при което компютърът създава граматически правилни изречения, но около половината от тези изречения имат смисъл, а половината - не. Учениците също могат да играят с това упражнение у дома - компютърът ще генерира толкова изречения, колкото искат, и те ще трябва да определят дали имат смисъл. Това упражнение е изключително полезно за научаване на значението на думите. За да определят дали едно изречение има смисъл или не, те трябва да знаят значението на думата, така че ако не я знаят, трябва да я потърсят в речник или да попитат своя учител. Ако го повтарят често, те научават значението на думите, без да ги научат наизуст, както се прави класически.
Развлекателни игри
Движението е изключително съдържателен елемент за децата като цяло и особено по време на учебен процес, поради което ви препоръчваме да отделите по 5 минути от всеки урок, играейки кратка физическа игра. Играта не трябва да е свързана с ученето, а вместо това трябва да представлява почивка за мозъка им и предизвикателство за телата им.
Домашна работа
Процесът на изучаване на всеки език изисква усвояване на речник, свързан с определен брой повторения на всяка дума. Следователно е невъзможно успешно да изучавате език с темп от един или два часа седмично. Домашната работа представлява мост към непрекъснатите учебни и образователни постижения. Ето защо домашните трябва да се добавят към всеки от блоковете. Понякога се състоят от упражнения, които трябва да бъдат отпечатани; преди всичко обаче ви препоръчваме да мотивирате учениците да използват упражненията, достъпни на уебсайта, което ще им позволи да продължат процеса на обучение по индивидуален начин.
Обратно нагоре