შინაარსის ნახვა

დახურულია
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago-ისა და 20 ივლისი, 2010-ის მიერ

შეტყობინებები: 7077

ენა: 简体中文

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 00:42:22

Montara Vilaĝo 331
山 村
Subite aŭdiĝis piedfrapetoj
忽然 一个奔跑的声音。
en la interna tra-irejo kondukanta ĝis la ĉambro de Alan.
在 通向阿兰房间的 过道上传来
Mi sciis, ke tio nepre estis Alan, kiu sub-aŭskultis.
我 知道 这一定是阿兰在后边 偷听。
Lasta-tempe ŝi fariĝadis tre nervoza pri si,
最近一段时间,她 对自己 感到 有些神经质,
kaj ĉiam klopodis sub-aŭskulti diskutojn pri ŝia estonteco.
常常 偷听我们关于 她的 前途的 讨论。
Ŝajnis al mi, ke ŝi certe tre doloriĝis, kiam ŝi aŭdis,
我想,她 一定感到非常难过, 在她 听到的 时候,
ke oni bedaŭrinde enmiksis ŝian aspekton en familian kverelon.
一家人 可惜地 为她的面孔 而在家里 争吵了起来,
Mi iris al ŝia ĉambro
我 走进她 房里去,
kaj provis trovi kelkajn bono-korajn vortojn por ŝin gajigi.
想说 几句 温和的话 叫 她 变得高兴起来。
Finiĝis la tricent tridek unua
第331段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 01:16:31

Paroladoj de L.L. Zamenhof 292
柴门霍夫 演讲集
ke ni havu la eblon ĉiam scii la veran opinion
我们 必须了解 真正的 思想
aŭ deziron de la tuta esperantistaro.
或者 整个世界语界的 希望。
Esperanto ne estas ankoraŭ en tia feliĉa stato,
世界语 还没有达到那种顺利的 境况,
ke ĉiu povu nur tiri el ĝi profiton,
使每个人只从它那儿 得到好处,
ne zorgante pri la bon-stato de la afero mem;
而可以不顾及 事业本身的 情况,
ni devas kaj dum longa tempo
我们 现在 和 今后 很长时期
ankoraŭ devos propagandi ĝin,
还应该 必须 宣传 它,
kreskigi ĝin, defendi ĝin kontraŭ mal-amikoj;
发展它,防御它受到 敌人的 在 攻击。
sed se ni ne havas la eblon regule inter-konsiliĝadi,
但是 我们 如果 没有 可能 有秩序的 互相讨论。
Finiĝis la ducent naŭdek dua
第292段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 01:54:48

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 215
战斗在 中国
Ŝi pagis la koston por nia kelktaga resto en la hotelo,
她 支付了 我们 在酒店住宿的 费用,
kaj min prenis tien kie ŝi
带着 我 去 她住的 地方
kaj ŝiaj amikoj laboras por naci-savado.
她的 朋友们 在为 民族救亡 而工作着
L decidis provizore nokti
刘仁 决定 暂时 过夜
ĉe hazarde trovitaj mal-novaj konatoj el Beiping,
碰巧 发现了 几个来自北平的 老朋友,
kiuj kelkope loĝas en la hotelo.
他们 几个一起 住在 这个旅馆里。
Sed jam la 2-an tagon li devis veni al ni,
然而 在第2天 他已来到 找我们
ĉar unuj el ili veturis al Hankou subite,
因为 他们中一些人 突然 去往了 汉口,
kaj la aliaj pro manko de mono transloĝiĝis en mizeran noktejon.
而 另一些人 由于缺钱 已搬进了 简陋的 夜店。
Finiĝis la ducent dek kvina
第215段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 02:48:58

Montara Vilaĝo 332
山 村
Ŝi sidis sen-parole antaŭ sia tualetejo,
她 正无言地 坐在她的梳妆桌面前,
rigardante idiotece al la granda spegulo,
像个白痴似地 面对着 那面大镜子,
dum du larmo-fluoj tra-pasis ŝiajn mal-glatajn vangojn.
两行眼泪 在她那凹凸不平的 面孔上 直往下流。
"Ne ploru, Alan. Mia frato nur ŝercis," mi diris.
“请别哭吧,阿兰。哥哥 只不过是开开玩笑罢了,” 我说。
Aŭdinde miajn vortojn, ŝi ek-plor-singultis.
她听到我的话,倒反大哭起来。
Nenion plu mi kapablis diri.
我 再没有说 什么。
Tut-simple mankis al mi vortoj.
我 也找不出 一些简单的 话了。
Mi fikse rigardis kvazaŭ stultulo, kaj mirigite rimarkis,
我 呆望着她,像个傻子一样。这时,我才惊奇地 发现,
ke kelkaj ŝiaj variol-markoj estas tiel grandaj kiel pizoj.
她脸上的 麻子,有的 简直 有豌豆粒 那么大。
Finiĝis la tricent tridek dua
第332段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 03:07:01

Paroladoj de L.L. Zamenhof 293
柴门霍夫 演讲集
aŭ se niaj inter-konsiliĝoj,
或者,如果 我们 相互协商,
farataj ne en orda parlamenta maniero,
不是 采取有秩序的 议会的 方式,
ne havas moralan valoron por la esperantistoj,
对于世界语者 没有精神价值的话
ni similos organismon sen kapo kaj sen manoj,
那 我们 就像 一个无头和无手的生物,
ni nenion povas entrepreni,
我们 就什么事 也办不成,
ni staros sen-move kaj mal-pacos inter ni mem.
我们 只能站着不动,我们 内部 自己就会引起纠纷。
Mi ne volas en la nuna momento defendi la pojekton,
我 不想 现在 维护 那个方案,
pri kiu vi en la plej proksimaj tagoj diskutos;
你们 最近几天 将要 讨论它;
Finiĝis la ducent naŭdek tria
第293段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 2 იანვარი, 2019 03:32:39

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 216
战斗在 中国
3. ARO DA GEJUNULOJ
3. 一群青年人
Ĝi staras en ne-prospera kvartalo de l' urbo.
它 位于本市的一片 不繁华的地区。
Antaŭe ĝi estis privata mez-lernejo,
以前 它是一 所私立的 中学,
tamen jam de longe fermita,
而且 已经 关闭很久了...
pro kio mi ne scias.
我 不知道 由于什么原因。
Malgranda sportejo nur kun aparato de korbo-pilko.
一个小的 运动场地 只有一个篮球架子
La du-etaĝa konstruaĵo konsistas el kelkaj ĉambroj,
这两层楼高的 建筑 由多个房间 组成,
en unu el kiuj sen-orde kuŝas polvo-kovritaj libroj,
其中 一间里 杂乱地 有一些被尘土覆盖的 书籍。
paper-ĉifaĵoj kaj aliaj sen-utilaĵoj,
一些乱纸团 和 其它无用的东西,
mal-seka kuirejo kaj kamp-areca necesejo,
潮湿的 厨房 和 野外一处厕所,
Finiĝis la ducent dek sesa
第216段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 3 იანვარი, 2019 01:15:08

Montara Vilaĝo 333
山 村
Frue en la posta mateno mia patro
第二天 一大早,我爸爸
kaj mia frato ambaŭ
和 我哥哥两人
for-lasis la mal-novan vilaĝo cele al "La Urbego",
离开了古老的村子,去往 那个“大城市”
la unua por daŭrigi la longan sekretarian laboron
一个 继续干 那长期的 文牍工作,
pro la dividendo en indiĝena firmao,
是到本 国商行去 为了那笔“花红”,
la alia por kompletigi sian meti-lernadon en fremda katun-fabriko.
另一个 则是 到一家外商纱厂里 去完成他的 学徒期限。
Kiam ili for-iris, la okuloj de mia patrino estis mal-sekaj,
当他们 离开时 我的母亲的 眼睛 变得湿润了,
ĉar post kelkaj semajnoj estis okazonta la Novjaro,
因为 几个星期以后,新年就要到来。
kiu ĉe ni estas festo de familia kun-estado.
它是 我们欢庆家庭团聚的节日
Finiĝis la tricent tridek tria
第333段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 3 იანვარი, 2019 01:54:19

Paroladoj de L.L. Zamenhof 294
柴门霍夫 演讲集
tre povas esti, ke la projekto havas gravajn erarojn,
该方案 很可能 有 严重的 错误,
kiujn via pri-distutado forigos;
经过 你们的 讨论 可以得到纠正
tre povas esti, ke la tuta projekto montriĝos ne-akceptinda,
也很有可能,整个方案没有被接受的 价值,
kaj tiam vi scias tion tre bone mi ne penos al-trudi ĝin al vi,
那时 你们就会明白,我不会强迫 你们 接受的,
kiel mi neniam ion al vi al-trudis.
正如 我 过去 从未强迫你们一样。
Nur pri unu afero mi kore vin petas:
我 向你们 恳求的 只有一件事:
kion ajn vi decidos,
无论 你们 决定什么,
ni ne fermu nian kongreson antaŭ
我们 不要在我们大会 结束 之前
ol ni en tia aŭ alia formo faros ian aranĝon.
我们 来做 这种 和 另一种 形式的 某种安排
Finiĝis la ducent naŭdek kvara
第294段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 3 იანვარი, 2019 02:26:35

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 217
战斗在 中国
kie el-fluas la mal-puraĵo
脏物 在那里 流出来
kaj sen-nombraj muŝ-larvoj svarmas.
无数的 蝇虫 聚集着。
Nun ĝi ja aspektas kvazaŭ ruino,
现在,它看起来 就像 一片废墟,
sed interne bolas vivo alia.
但 在里面却 沸腾着 另一种 生活。
Deko da ge-junuloj,
十几个 年轻人
studentoj de Universitato Sun Jatsen,
孙中山大学的 大学生
loĝas ĉi tie kaj kune kun eksteraj kamaradoj laboras
住在这里,并和 外面的同志一道工作
por tiel nomata nacisava movado.
为着 被称为 民族的 救亡活动。
Tage kaj vespere ili havas regulajn kunsidojn aŭ gvidas kursojn.
他们 在白天 和夜晚 定时 开会 或 开办学习班。
Finiĝis la ducent dek sepa
第217段 结束

Standardo (მომხმარებლის პროფილი) 3 იანვარი, 2019 02:43:05

Montara Vilaĝo 334
山 村
Sed ŝi sukcesis digi la larmojn,
但是 她 控制住了 她的眼泪,
kaj eĉ diris gajvoĉe: "Bonan ŝancon!
她 甚至还做出一个愉快的声调,说:“愿一切如意!
Ni grandioze festos kune la postan Nov-jaron!"
待来年过新年的时候 我们再大大庆贺一番!”
Per tio ŝi celis gajigi mian patron,
她 是想用这番话 叫父亲高兴一些,
kiu ankaŭ estis mal-ĝoja:
他 也是 难过的
simbole sugestante al li,
同时 也象征性地 暗示他:
ke eble la dividendon li ricevos tiam.
也许 在那以前 他 就能得到“花红”。
V 五
Pro la proksimiĝo de l' Nov-jaro,
由于新年的临近,
ĉiu familio en nia vilaĝo ek-vigliĝis.
我们村子 家家 都 开始忙碌起来。
Finiĝis la tricent tridek kvara
第334段 结束

ზემოთ დაბრუნება