Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) December 28, 2018, 3:05:44 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 211
战斗在 中国
Kaj fine iun vesperon
终于 在一天晚上
kiam ni promenis sur duonluma strato, li el-ĵetis:
当 我们 在昏暗的街道上 走着,他抛出:
Ĉu vi scias ke riĉa amiko estas nulo por ni?
你知道,有钱的 朋友 对于我们 是个零吗?
Mia sola respondo estas amara silento.
我 唯一的答案 是 苦涩的 沉默
Laŭ-kutime ni ankoraŭ nomas Ĉ k-do,
像往常一样,我们 还是 叫 Ĉ 同志,
sed nun kia kamaradeco kunligas nin?
但 现在 怎样的的 友情 来结合我们呢?
Ĉi tie li ne partoprenas esperantan movadon
他 在这里 不参加 世界语 活动了
nek nacisavan laboron.
也不 参加 民族 救亡的 工作。
Li fariĝis tipa oficisto ekstere kaj interne.
他 成了 一个内外一致的 典型的 职员。
Finiĝis la ducent dek unua
第211段 结束

Standardo (User's profile) December 29, 2018, 12:37:39 AM

Montara Vilaĝo 328
山 村
Mi edukis zorge kaj laŭ-deve Alan-on por la domo.
我 花了那么大的心思和精力 把阿兰带大,为的就是这个家呀!
Ĉu vi ne volas loĝi ĉi tiun vian prapatran domon?"
难道 你不愿意 在你祖祖辈辈 住过的家里 过日子吗?”
"Ĉar mi ne amas ŝin!" respondis mia frato,
“因为 我 不爱 她!” 我的 哥哥回答,
ankaŭ per voĉo mal-trankvilega.
用 狂暴的 声音
"Cetere, niaj mond-rigardoj tiel mal-similas."
“此外,我们的 人生观 也不相同。”
"Kion vi volas diri per via mond-rigardo?
“你的 这个人生观 是什么意思?
Kie vi lernis tiun novan lingvaĵon?"
你 从哪里学到的 这套新词?
Ĉu vi estas ali-landulo?
难道 你 是一个洋鬼子吗?
Ĉu vi ne naskiĝis en ĉi tiu mal-nova vilaĝo?"
你不 是在 我们这个古老的 村子里 出生的吗?”
Mia patrino furiozis pro kolero.
我的 母亲 大怒起来。
Finiĝis la tricent dudek oka
第328段 结束

Standardo (User's profile) December 29, 2018, 1:00:59 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 289
柴门霍夫 演讲集
Ekzistas en nia afero demandoj,
在我们的 事业中 有一些 问题,
kiuj povas esti solvataj ne de iu aparta persono,
不是 某个个人 所能 解决的,
ne de iu aparta nacia asocio,
不是 某个国家的协会,
ne de iu aparta institucio,
不是 某个 机构,
sed nur de la tuta esperantistaro:
而 只能 由整个世界语界 来解决:
ekzemple la demandoj pri nia Lingva Komitato,
例如 这些问题 对于我们的 语言委员会,
Konstanta Kongresa Komitao k.t.p.
大会常务委员会 等等
Se iu volas fari simple konsilajn proponoj
假如 有人单是对一些 质询的 建议
pri la interna agado de tiuj institucioj,
对于 一些 机构的 内部的 活动,
Finiĝis la ducent okdek naŭa
第289段 结束

Standardo (User's profile) December 29, 2018, 2:31:02 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 212
战斗在 中国
Kion do ni postulu de tipa oficisto?
那么 我们 要从一个典型的职员那里 得到什么吗?
Lasu lin trankvile iri sian vojon!
离开他吧,安静地 走自己的 路!
Per ŝu-pinto mi de-batis ŝtoneton kuŝantan antaŭ mi.
我 用鞋尖 踢开 藏在我 面前的 这块小石头了。
L suferas pied-doloron pro ekzemo
刘仁 由于湿疹 遭受了脚痒
kiun ĉi-tieanoj nomas "Hongkonga pied-mal-sano".
这里的人 管它 叫做 “香港脚”。
Li tamen eliras ofte.
然而 他 经常 外出。
Kien kaj al kiuj mi ne estas certa.
去哪里 去找谁 我 不是 清楚的
Krom la esperantistoj li eble povas
除了世界语者,他 也可以
vidi "kulturistojn el Ŝanhajo" kiujn li konetas. Sed ĉu ili -.
见到 他熟悉的一些来自上海的文化人。然而 他们...
Finiĝis la ducent dek dua
第212段 结束

Standardo (User's profile) December 30, 2018, 1:42:13 AM

Montara Vilaĝo 329
山 村
Klopodis mia patro inter-veni, dirante al ŝi:
我的 父亲 尽力调解,对她说:
"Ne tro ĝenu vin pri liaj diraĵoj.
“你 不要太理会 他讲的 这套话吧。
Multajn novajn ideojn li efektive lernis
他 实际上 学了一些新的 理念。
en vespera kurso de l' Laborista Sindikato,
每天晚上 在店员工会办的 夜校里
kiun li regule frekventis.
他 定期 去那里。
Sed kiam li pli-aĝiĝos,
然而 等他年纪稍为大一点,
li retrovos sian ekvilibron."
他 就会 清醒过来的。”
"Sed ĉiu-okaze mi ne edziĝos al Alan!"
“不管怎样,我不愿意 和 阿兰成亲!”
mia frato firme insistis.
我的 哥哥 坚定不移地说。
Finiĝis la tricent dudek naŭa
第329段 结束

Standardo (User's profile) December 30, 2018, 2:07:08 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 290
柴门霍夫 演讲集
li povas prezenti siajn proponojn
他 能够 提出 自己的 建议
al la estroj de la diritaj institucioj;
向 被说到的 机关的 负责人;
sed se oni faras plendojn,
然而 如果 人们 有 怨言
se oni postulas reorganizon,
如果 人们 要求 改组,
anstataŭigon aŭ eĉ forigon de tiuj institucioj,
代替 或者 甚至 取消 那些 机关,
tiam al kiu oni devas sin turni?
那时 人们 必须 向何处 转移 自己?
Aŭ se aperas iaj demandoj,
或者 假如 出现了 某种 问题
kiuj koncernas la tutan esperantistaron,
它们 关系到了 整个 世界语界
sed apartenas nek al la Lingva Komitato,
然而 也 不归属 那个 语言 委员会。
Finiĝis la ducent naŭdeka
第290段 结束

Standardo (User's profile) December 30, 2018, 2:52:42 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 213
战斗在 中国
Mi ne scias dank' al kiu
我 不知道,这要归功于谁
ni nun manĝas du fojon tage.
我们 现在 一天 吃两顿饭
Li diras: Ne ĉagreniĝu.
他 说:不要 生气。
Estu trankvila.
是 要冷静的。
Mi faros ĉion eblan por ni.
我 会尽一切可能 为我们服务。
Kiel dorlotita senforta infano mi sidas nenionfare,
我 似一个 被宠爱的 弱小的孩童 坐着 什么也没有做,
dum li sola pensas, kuras, petas kaj suferas.
在他独自 思考,奔跑,求问 和 受苦的期间。
Unu fojon, nur unu fojon li esprimis:
有一次,只有 一次 他 表示:
Je tia afero mi ja estas tute sen-sperta.
在那件事上 我 确实 完全 没有经验。
Finiĝis la ducent dek tria
第213段 结束

Standardo (User's profile) December 31, 2018, 1:55:33 AM

Montara Vilaĝo 330
山 村
"Kial? Ĉu ŝi ne estas via fianĉino?
“为什么?她 不是和 你订了亲么?
Ĉu vi volas eviti la tradicion de nia vilaĝo?"
你 想打破 我们村里自古以来就有的风俗吗?
lin demandis mia patrino furioze.
我的 母亲 用忿怒的声音 质问他,
"Aŭ ĉu ne plaĉas al vi la variol-markoj sur ŝia vizaĝo?
“未必是 你讨厌 她脸上 长的麻子不成?
Sed tio estas la sorto!
那是 命里 注定的呀!
Via sorto estas havi edzinon variol-markitan!"
你命中 注定 有一个麻脸媳妇!”
"Sed mi al ŝi ne edziĝos,
“但是 我 决不和 她成亲!”
kun aŭ sen variol-markoj!"
有麻子也好,没有麻子也好,
Finiĝis la tricent trideka
第330段 结束

Standardo (User's profile) December 31, 2018, 2:33:03 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 291
柴门霍夫 演讲集
nek al la Komitato de la Kongresoj,
又不属于 大会 委员会,
tiam kiu havas la rajton ilin solvi?
那时 谁 有 权利 解决 这些问题?
En sia privata esperantista vivo
在 自己的 私人世界语者的 生活方面
ĉiu persono aŭ grupo aŭ asocio
每个人,或团体,或协会
estas kompreneble tute liberaj kaj povas agi,
是当然完全自由的 和 所能 行动,
kiel ili volas kaj povo-scias;
他们 所愿 和 任意;
sed pri ĉiuj demandoj, duboj aŭ entreprenoj,
但是 一切问题的怀疑和 承当
kiuj koncernas la tutan esperantan aferon,
它们 关系到 整个 世界语的 事业,
estas nepre necese,
是 一定 必须地,
Finiĝis la ducent naŭdek unua
第291段 结束

Standardo (User's profile) December 31, 2018, 2:50:29 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 214
战斗在 中国
Tiu-tempe li ne pensas pri sia hejmo
那时 他并没有 想到自己的家
en la mal-proksima Nordoriento,
在 那个 遥远的 东北,
kaj mi pri mia en Tokio,
而 我呢 我的家 在东京,
kiujn ni mem-vole for-lasis streante pli liberan
我们 自愿地 离开了家 奔向 更自由的
kaj pli signifan vivon?
和 更有意义的 生活?
Ni senpacience atendas
我们 焦急地 等待着
kaj atendas la revenon de k-ino T.
等待着 女同志T的 归来。
Ĉi tiu juna studentino de Universitato Sun Jatsen
这位孙中山大学 年轻的 大女学生
estas ununura lasta espero de ni.
是我们 仅有的 一个最后的 希望
Kaj ŝi fine aperis antaŭ ni.
她最终 出现在 我们 面前。
Finiĝis la ducent dek kvara
第214段 结束

Back to the top