Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) January 3, 2019, 3:05:31 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 295
柴门霍夫 演讲集
kiu donos al ni la eblon,
它 将给我们 带来一种可能,
almenaŭ unu fojon en jaro solvi ĉiujn kolektiĝintajn disputojn
至少 在一年里 解决所有 收集来的 争论
aŭ dubojn en lojala inter-konsento
或 怀疑 在 真诚的 协商里
kaj konforme al la vera deziro de la tuta esperantistaro.
和按照 整个世界语界的 真正的愿望。
La aranĝo de regula kaj rajtigita kongresa voĉ-donado,
那种 定期,有权和经大会投票表决的 办法,
kiu mi proponis al vi, aŭ ia alia simila aranĝo,
它 是我向 你们 建议的,或某种像似的 办法,
kiu eble rezultos el via diskutado,
它 可能 来自 你们讨论的 结果
ne estos ia nova institucio
不是 某种 新的 机构
kaj per si mem ne ŝanĝos la iradon de nia afero;
而且 它本身 不会 改变 我们事业的 进程;
Finiĝis la ducent naŭdek kvina
第295段 结束

Standardo (User's profile) January 3, 2019, 3:26:17 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 218
战斗在 中国
Instruo pri latinigo de kantona dialekto
教授 关于 广州方言的 拉丁语化
kaj naci-savaj kantoj al geknaboj,
和向孩子们 唱 民族救亡 歌曲,
kiuj ŝajne apartenas al familioj de mal-riĉaj komercistoj kaj laboristoj.
他们 好像属于 贫穷商贩 和 工人的家庭。
Studo pri lingvo-scienco kaj fonetiko.
这是 关于语言学 和 语音学的研究。
Krome ili devas konsiliĝi pri la koncernaj aferoj,
此外,他们 必须 意识到 这些相关的 事情,
ĉeesti eksterajn kunsidojn,
参加 一些 外面在 会议,
preni lekciojn en la Universitato,
在 大学里 演讲,
skribi diversajn manuskriptojn,
书写 各种 手稿,
hektografi materialojn,
胶印 一些 材料,
ankaŭ fari mur-ĵurnalojn kaj karikaturojn por urbanoj.
也为市民们 做一些墙报 和 漫画。
Finiĝis la ducent dek oka
第218段 结束

Standardo (User's profile) January 4, 2019, 2:32:41 AM

Montara Vilaĝo 335
山 村
Ne nur por nia propra familia reunuiĝo ni ek-preparis
我们 不仅 忙着为家人团聚 做准备工作,
sed ankaŭ por tiu de niaj dioj.
同时 还要准备 供奉我们的 家神。
Ses tagojn antaŭ la festivalo
在前六天,
estus okazanta la Eta Novjaro-la Novjaro de l' dioj,
也就是新年到来前的小年这一天,
kiam nia Dio Kuireja,
我们的 灶王爷
kiu rolis ankaŭ kiel nia Hejma Dio,
他 同时 也是我们的 家神
ascendus en la ĉielon por kuniĝi kun siaj sen-mortaj parencoj,
就要上天去 和 我们已经成了神的 祖先 团聚,
kaj sam-tempe raporti al la Ĉiela Imperi-estro
同时 也向玉皇大帝
pri la familio de li regata.
汇报 他的 功绩。
Finiĝis la tricent tridek kvina
第335段 结束

Standardo (User's profile) January 4, 2019, 3:16:13 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 296
柴门霍夫 演讲集
sed ĝi donos al ni la forton de ordo kaj de solidareco.
可是 它会给我们 以步调整齐,团结一致的力量。
La institucioj, kiuj ni kreis, aŭ eble ankoraŭ kreos,
我们 创建的 那些机构,或 还有可能创建的,
ĉesos havi la karakteron de ia privataĵo,
将不再 具有 任何私人性质的,
kiun neniu sub-tenas kaj multaj atakas.
不再带有 无人支持 和 众人的 攻击。
Ili havos rajton diri al la esperantistaro:
他们 有权利对世界语界这么说:
se ni estas bonaj respektu nin kaj sub-tenu nin;
如果 我们好,就请尊重我们,支持我们。
se ni estas mal-bonaj, reorganizu nin aŭ forigu nin.
如果 我们不好,就请改组我们,或取缔我们。
Ĉiu esperantisto scios, al kiu plej alta instanco
每个世界语者 就可以知道
li devas sin turni.
他 必须 转向自己。
Finiĝis la ducent naŭdek sesa
第296段 结束

Standardo (User's profile) January 4, 2019, 3:41:45 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 219
战斗在 中国
Mi preskaŭ ne komprenas la en-havon de iliaj laboroj,
我 几乎 不了解 他们的 工作内容,
sed ver-ŝajne ili ne havas sperton,
但 他们可能 没有经验,
faras ĉion mekanike-formale kaj en tute limita sfero.
在一个完全有限的范围内 以机械方式完成所有事情。
Tamen juneca entuziasmo kovras ĉi ĉion,
然而,年轻的热情 涵盖了这一切,
kaj re-vivigas tiun ĉi duon-ruinon vigle kaj hele.
这个半个废墟恢复了生机 活跃而光明
Krom pilko-ludo ilia sola amuzo estas kantado,
除了玩球 他们的 唯一乐趣是 唱歌,
ili ofte kantas laŭte naci-savajn kantojn,
他们 经常大声唱 一些民族救亡的 歌曲
kaj eĉ dum laboro kantetas ne konscie.
甚至 在工作时 也不自觉地 小声地 唱歌
Kantojn oni ja ne povas apartigi de ilia vivo.
人们 确实不能把歌曲 从他们的生活中 分离出来。
Finiĝis la ducent dek naŭa
第219段 结束

Standardo (User's profile) January 6, 2019, 1:25:00 AM

Montara Vilaĝo 336
山 村
Ĉiu familio klopodis
每家 都在忙碌起来
akiri plej-eble bonan donacon
尽可能地 准备一些最好的礼物,
por Li antaŭ Lia foriro,
在他离开前 给他
tiel ke Li raportu pri ili kiel eble plej favore.
为的是 好叫他 为他们 尽可能 说些好话。
Neniam antaŭe ni parolis
我们以前 从未 讲过
tiel abunde pri l' aferoj en la urbeto kaj ties prezoj.
关于小镇上的东西 及其价格 如此丰富。
La murhava urbeto pli ol dek liojn
那十多里路远的 有城墙围着的小镇,
for ŝajnis parto de nia vivo,
就成为了 我们生活的 一部分了。
sen kiu ni tutsimple ne povis komenci novan jaron.
没有这个小镇,我们简直 就无法过新年。
Finiĝis la tricent tridek sesa
第336段 结束

Standardo (User's profile) January 6, 2019, 1:58:44 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 296
柴门霍夫 演讲集
se tio aŭ alia en la komun-esperantistaj aferoj
如果 在世界语者的 共同事业中
ne plaĉas al li,
他 不喜欢的地方
kaj oni ĉesos konstante sin turnadi al mi,
人们 再也 不会 来找我
kiu hadiaŭ vivas kaj morgaŭ povas ne vivi,
我 今天 还活着,明天 也许 不在人间了,
kaj kiu cetere havas nek rajton
况且 我 既无权利,
nek deziron salvi ĉiujn disputojn propra-decide.
也不愿意 来解决一切争端。
Ni komencu nian feston kaj ankaŭ niajn laborojn,
我们 就开始庆祝吧 和 开始 工作吧,
al kiu ni dediĉu nian plenan ateniton kaj sen-partiecon.
我们就要集中注意力和 公正地从事工作吧。
Finiĝis la ducent naŭdek sesa
第296段 结束

Standardo (User's profile) January 6, 2019, 2:23:53 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 220
战斗在 中国
Ili ĉiuj estas junaj.
他们所有人 都很年轻。
Do iliaj tagoj brilas ne nur de arda laboro.
在他们的 日子里 不仅仅 热情的工作 闪着光
En la ĉambro najbara de la nia loĝas k-ino T, k-do O kaj R.
在我们 临近的房间里 住着 女同志T,O和R 男同志
K-ino T, kiu prenis nin ĉi tien kaj multe zorgas pri ni,
女同志 T , 她为我们 到这里 很多地 照顾我们
estas la sola virino en tiuj dek
是这十几个人里 唯一的女性
Ŝia familio loĝas trans la rivero Zhujiang (Perla Rivero),
她的 家 住在 珠江那边,
kaj ŝi devas iri tien de temp' al tempo.
她 必须 不时地 去那里。
Ŝi diras ke ŝiaj gepatroj havas konservativan ideon
她说,她的父母 还有 保守的想法
kaj eĉ ne ŝatas ke ŝi ludas kun viroj.
甚至 不喜欢, 她与 男人 一起玩。
Finiĝis la ducent dudeka
第220段 结束

Standardo (User's profile) January 7, 2019, 3:14:54 AM

Montara Vilaĝo 337
山 村
Aparte koncernis mian patrinon
我的母亲 特别关照
kaj Onklo Pan la donacoj aĉeteblaj en la bazaro.
和潘大叔 去集市购买的 礼物,
Ambaŭ sincere deziris oferi la plej bonan al nia Dio Kuireja,
两人 真诚地 希望把最好的礼品 贡献给 我们的 家神。
ĉar ambaŭ volis ion.
因为 两人 都怀有一个希望。
Ne nur bonan raporton pri ni ni deziris,
我们 不仅希望为我们家 做个好汇报,
sed ankaŭ senprecedencajn benojn,
然而 也 要无先例的 赐福
kiujn povus la Ĉiela Imperiestro bonkore
这些 玉皇大帝 能够好心 :
permesi al ni post legado de l’ raporto :
在听了 他的汇报后 容许 给我们
Finiĝis la tricent tridek sepa
第337段 结束

Standardo (User's profile) January 7, 2019, 8:46:13 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 297
柴门霍夫 演讲集
Se el niaj laboroj rezultos
如果 我们的 工作 将结果
la en-konduko de preciza ordo en nian aferon,
在我们的事业中 带来了井然的 秩序。
tiam la kongreso Antverpena estos
那时 安特卫普大会 将是
unu el la plej gravaj inter niaj kogresoj.
我们历届最重要的大会中的 一次大会。
Tion ni esperu. Ĉiu el ni havu la firman decidon,
我们 希望 这样。我们每一个人 要有 坚强的 决心,
helpi per ĉiuj fortoj al la en-konduko de ordo
全力帮助 建立 这种秩序
kaj forigo de ĉiu malpaco en nia afero.
消除 在我们事业中的 各种 纠纷,
Kun tiu firma kaj solena decido en la koro ni kriu:
我们 满怀坚定而庄严的 决心 高呼:
vivu, kresku kaj floru nia afero!
万岁,我们的事业 繁荣 昌盛!
Finiĝis la ducent naŭdek sepa
第297段 结束

Back to the top