Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

每日一詞 Vorto de la tago

by manlajo, December 1, 2006

Messages: 1923

Language: 简体中文

manlajo (User's profile) August 29, 2009, 3:20:40 AM

0293 PRUDENTA 謹慎 /jin3-shen4/

1. Kiu pripensas kaj regas siajn agojn kaj konduton laŭ la praktika vivosperto kaj sociaj konvencioj:
思慮及約束自己動作與行為合於實際生活經驗及社會習慣

Mi ne estas prudenta homo - mi ne ŝatas pripensadi ĉion.
我不是個謹言慎行的人 - 我不喜歡凡事多慮.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
腦子越是謹慎, 舌頭越是沉默.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
缺乏謹慎者, 聖人救不了.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
謹慎地聽就是注意地聽.
Finfine li prudentiĝis kaj ne plu agas erare.
終於他謹言慎行起來而不再做錯了.

2. Kiu moderigas sian konduton laŭ la cirkonstancoj:
依情境節制自己行為

Lia prudenta propono revivigis nian firmaon.
他深思熟慮的建議復興了我們公司.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
致富不在收入, 而在謹慎的支出.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
每個人依其思慮及感覺而生活.
Kio povas prudentigi tiun senprudentan knabinon?
有什麼可使那大而化之的女孩變嚴謹?

manlajo (User's profile) August 30, 2009, 5:26:47 AM

0294 EKSKUZI 借口 /jie4-kou3/

Prezenti motivon aŭ pretekston por senkulpigi iun aŭ malpligravigi la riproĉataĵon:
表達動機或托詞為某人脫罪或減輕指責

Kiel vi intencas ekskuzi vian foreston de lernejo?
你要如何為你的逃學找借口?
La estro ne koleris, ĉar ŝi ekskuzis sin.
主管沒生氣, 因為她為自己找借口.
Li prezentis efektivan ekskuzon.
他表達了有效的借口.
Bonvolu akcepti miajn ekskuzojn.
請接受我的托詞.

manlajo (User's profile) August 31, 2009, 4:08:50 AM

0295 EKSCESO 過度 /guo4-du4/

1. Stato de tio, kio transpasas la moderecon; ega troeco:
超過節制的狀態; 極為太過

Eksceso de seko mortigis la florojn.
過度乾燥殺了花卉.
Ekscesa ĉerpado mallevis la nivelon de la subtera akvo.
過度抽取使地下水位下降.

2. Ago transpasanta la limojn de modereco, sobreco, justeco, humaneco; maljustaĵo, tiranaĵo, malhumanaĵo:
超過節制, 穩重, 正直, 人道限度的行為; 不義, 殘暴, 不仁

Ekscesoj en la manĝado povas kaŭzi ne nur dikecon, sed ankaŭ malsanojn.
暴食可能造成不只是肥胖, 也會生病.
Lia ekscesa kolero timigis nin ĉiujn.
他的狂怒嚇壞了我們大家.
Vi tiam ekscesis (troigis).
你總是太過份.

manlajo (User's profile) September 1, 2009, 4:02:06 AM

0296 SVATI 提親 /ti2-qin1/

1. Sin proponi al iu kiel edzon aŭ edzinon, peti por si mem la manon de iu:
對某人自薦當其丈夫或妻子, 請牽某人的手

Li intencas svati sin al tiu virino.
他有意向那個女人提親.
Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
並非提親就會成親.
Li fine eldiris al ŝi sian svatiĝon.
他終於向她說出他的求婚.

2. Proponi iun al alia persono kiel edzon aŭ edzinon; peti kiel peranto de iu alia la manon de iu:
把某人推薦給另一人當丈夫或妻子; 當另一人的媒人向某人湊合牽手

La reĝo svatis sian filinon por tiu princo.
國王許女兒的親給那王子.
Svatado - propono de la svatisto - estis tre franda.
媒妁之言 - 提親者的提議 - 都很誘人.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
許多人提親, 幸運者成親.

manlajo (User's profile) September 2, 2009, 4:47:46 AM

0297 KADUKA 殘破 /can2-po4/

1. Baldaŭ falonta, ruiniĝa:
就要傾倒, 荒廢

Ni ruinigis la kadukan dometon.
我們把將倒的房子瓦解.
Mia aŭto kadukas, do mi aĉetos novan.
我的車子殘破了, 因此我將買個新車.
La kadukeco de tiu konstruaĵo devigis nin rekonstrui ĝin.
那棟建築的破落, 需要我們重建它.

2. Baldaŭ finiĝonta, malaperonta, nedaŭra, nefirma:
即將終了, 消失, 不持續, 不堅固

Sen mi viaj aferoj estus tre kadukaj.
缺了我, 你的事情將很脆弱.

3. Tre maljuna, malforta, malsanema, baldaŭ mortonta:
很老, 虛弱, 多病, 即將死去

Mia patro estis neniel kaduka, kiam li mortis.
我老爸去世時一點都不病弱.
Ŝi nun loĝas en kadukulejo.
她現在住在老人院.
Ni ankoraŭ ne kadukiĝis!
我們還不病弱!

4. Perdinta sian juran efikon pro transpaso de difinita templimo, senvalidiĝinta:
失去其法定效力, 因為已超過特定時限, 失效

Nuntempe tiu leĝa malpermeso kadukas.
現在該法律禁止項目已失效.
Ĉi tiu leĝo kadukigas la antaŭan proceduron.
這項法律使其之前的程序失效.

manlajo (User's profile) September 4, 2009, 3:49:28 AM

0298 ŜMIRI 塗抹 /tu2-mo3/

1. Froti sur ion maldikan tavolon da grasa aŭ algluiĝanta substanco:
以脂狀薄層或膠質擦在某物上

Ŝmiru panon per butero, mi petas.
請以奶油塗麵包.
Ĉiuvespere mi ŝmiras mian vizaĝon per belŝmiraĵo.
每晚我以化妝霜塗臉.
Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn (multe promesi al iu).
把唇甜蜜地抹向某人 (對某人承諾很多).
Por kio oni uzas ĉi tiun ŝmiran substancon?
這個塗抹物質是作什麼用的?

2. Faciligi glitadon de ilo, funkciadon de maŝino, surmetante grasan substancon:
置上油脂物, 使工具好滑動, 機器運作佳

Ŝmiristo ŝmiras la maŝinojn.
塗脂員為機器上油.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
懂得塗油者, 行路方便.

manlajo (User's profile) September 5, 2009, 11:56:06 AM

0299 VELKI 衰萎 /shuai1-wei3/

1. Perdi la vivfreŝecon; sensukiĝi:
失去其生命新鮮性; 失去汁液

La floroj velkas - akvumu ilin.
花凋萎了 - 快給它們澆水.
La varmega suno velkigis miajn florojn.
烈日曬凋了我的花.
La folioj pendis velke.
葉子枯萎地掛著.
Miaj velkintaj lipoj doloras.
我枯皺的嘴唇很痛.

2. Senfortiĝi, kadukiĝi, konsumiĝi:
沒力氣, 傾頹, 耗失

Nia lando senfortiĝas kaj velkas.
我國失勢且衰退.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
以嚴峻的事實, 商業將會萎縮.
Velkema estas amo、sed rememoroj estas nevelkemaj.
愛情容易萎縮, 但記憶不易萎縮.

manlajo (User's profile) September 6, 2009, 3:11:30 AM

0300 REZOLUTA 決心 /jue2-xin1/

Firma pri siaj intencoj, senhezita en la plenumado de siaj decidoj:
意向堅決, 無疑地實現其決定

Li estas rezoluta homo kaj multon atingos en sia vivo.
他是有決心的人, 一生將有許多成就.
Mi rezolute defendos miajn infanojn.
我堅決保衛我的孩子們.
Por atingi la celon bezonatas rezoluteco.
為達目標需要有決心.

manlajo (User's profile) September 7, 2009, 11:47:15 AM

0301 ŜIMI 發霉 /fa1-mei2/

1. Kovriĝi per tre malgrandaj kaj maldikaj fungetoj, kiuj, pro malsekeco aŭ putriĝo, naskiĝas sur la supraĵo de organikaj substancoj:
覆以細小薄層的微菌體, 因潮濕或腐敗而生長在有機物表面

La muroj de la domo komencis ŝimi pro malsekeco.
房子的壁面因為潮濕而開始發霉.
Sur la malfreŝa pano aperis ŝimo.
不新鮮的麵包上出現了霉菌.
Mi ne manĝis bulkon, ĉar ĝia supro estis ŝima.
我不吃小麵包, 因為它的表面發霉了.
Ni ŝimigis fromaĝon en speciala kelo.
我們在特別的地窖裡讓乳酪發霉.
Por eviti ŝimaĵon oni uzas kontraŭŝimaĵon.
為了免於發霉, 人們使用抗霉劑.

2. Resti longe forlasita kaj senutila:
長久棄置或不用

Mi ŝimis en senaktiveco kaj enuo.
我因不活躍及生厭而閒著沒事.

manlajo (User's profile) September 8, 2009, 7:21:42 AM

0302 TREMI 震 /zhen4/; 抖 /dou3/

Esti movata tien kaj reen per malgrandaj sinsekvaj skuetoj:
以小幅的相繼搖幌而往復移動

Mi tremas pro frosto.
我因寒冷而發抖.
Pli bone estas ŝviti ol tremi.
流汗好過發抖.
Subite trem(ad)o trakuris mian korpon.
突來的冷顫傳透我的全身.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
恐怖來襲, 大腿發抖.
Lia trema voĉo montris, ke li timas.
他發抖的聲音表明了他在怕.
Kio tiel tremigas la domon?
是什麼使房子那搖動?
Tertremo detruis multegajn domojn en nia lando.
地震毀了我國的許多房子.

Back to the top