Sadržaj

Akcelerator višejezičnosti

Esperanto?

Akcelerator višejezičnosti je nastavni program koji omogućava djeci brže učenje stranih jezika te stjecanje samopouzdanja u njihovu sposobnost učenja jezika. Temelji se na propedeutičkoj ideji da učenje jednog jezika-modela, u našem slučaju osnovnog esperanta sažetog na tristo najčešće upotrebljavanih morfema, može djeci poboljšati sposobnosti učenja jezika. Više je istraživanja pokazalo da jednogodišnje učenje esperanta kao jezičnog modela ubrzava do 30% kasnije učenje drugih jezika. Objašnjenje toga je da je esperanto vrlo lagan za učenje, nema izuzetaka i djeluje kao logičan konstrukcijski model. Djeci omogućuje razumijevanje temeljnih jezičnih načela putem rastavljanja i ponovnog slaganja riječi i rečenica. Mnogo je djelotvorniji negoli drugi jezici u motivaciji učenika na učenje, jer im nudi mogućnost da od samoga početka sami slažu svoje rečenice.

Putem ovog tečaja djeca kroz igru uče minimum jezične analize, što im daje jasnu sliku o tome kako jezici funkcioniraju. Djeca počinju razumijevati vrste riječi, pojmove poput množine, dva osnovna padeža (nominativ i akuzativ), način oblikovanja rečenice te ovladavaju sposobnošću stvaranja mnogih novih riječi iz osnovnih korijena i afiksa kakve ima svaki jezik. Time počnu shvaćati strukturu jezika općenito odnosno stječu takozvano meta-jezično znanje.

Svi su materijali pripremljeni tako da ih mogu koristiti nastavnici jezika koji ranije nisu učili esperanto. Materiali sadrže gramatičke odlomke te iscrpni priručnik za pomoć nastavnicima u pripremi vođenja nastavnog sata u razredu.

Materijali su izrađeni tijekom projekta sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Partneri

Natrag na vrh