Späť na obsah

Urýchľovač mnohojazyčnosti

Esperanto?

Urýchľovač mnohojazyčnosti je učebný plán, ktorý umožňuje deťom rýchlejšie učenie sa cudzích jazykov a väčšiu sebaistotu v učení sa jazykov. Je založený na propedeutickej myšlienke, že učenie sa modelového jazyka (v našom prípade základov esperanta redukovaných na 300 najčastejších morfém) môže zlepšiť schopnosti detí v učení sa jazykov. Viaceré štúdie ukázali, že jednoročné učenie sa modelového jazyka esperanto urýchľuje následné učenie sa ďalších jazykov až o 30%. Je to preto, že modelový jazyk je veľmi jednoduchý, nemá výnimky a funguje ako logický vzor. Umožňuje deťom pochopiť základné jazykové princípy pomocou rozkladania a opätovného skladania slov a viet. Oveľa efektívnejšie než ostatné jazyky povzbudzuje žiakov k učeniu sa, a to vďaka možnosti od samého začiatku tvoriť vlastné vety.

Pomocou tohto kurzu sa deti naučia minimum analytického jazyka, čo im dá jasnú predstavu o tom ako jazyky fungujú. Deti pochopia typy slov, termíny ako "množné číslo", základné pády (nominatív a akuzatív), spôsob tvorby viet a získajú schopnosť vytvoriť mnoho nových slov zo základných koreňov, predpôn a prípon, ktoré ponúka každý jazyk. To umožňuje deťom pochopiť štruktúru jazykov vo všeobecnosti a dáva im takzvané metajazykové znalosti.

Všetky materiály sú vytvorené tak aby ich mohli použiť učitelia jazykov, ktorí sa neučili esperanto. Materiály obsahujú gramatické sekcie a podrobné smernice, ktorí pomôžu učiteľom s prípravou na hodiny v triede.

Materiály boli vytvorené v rámci projektu, ktorý bol financovaný Európskou Komisiou cez program Erasmus+.

Partneri

Nahor