Đi đến phần nội dung

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

viết bởi Flago, Ngày 20 tháng 7 năm 2010

Tin nhắn: 7064

Ngôn ngữ: 简体中文

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 04:12:18 Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 258
战斗在 中国
En ĝi kuŝas vaporantaj flanoj,
它里面 放在 冒着热气的 馅饼
se vi ne ŝatas ilin,
如果 我 不喜欢 它们
do lasu lin plu iri inter la tabloj al aliaj gastoj.
那么 把他 扔去 桌子之间 给其他客人,
Baldaŭ staras antaŭ vi sinsekve similaj kelneroj kun similaj ujoj,
不一会儿 似服务员的 拿着类似的东西 站着 你面前,
en kiuj troviĝas jen pasteĉoj,
里面 也看见了 馅饼,
jen tortoj, jen ŝinkaj bulkoj, jen pudingoj kaj tiel plu.
这里 有苹果馅饼,火腿小面包,甜点心等等。
Por preni po teleron el ĉiu speco
拿着 各式的 盘子
sur unu telero estas unu-tri samaj manĝaĵoj
在一个盘里 有1到3种同样的 食品
vi devus havi diablan ventron.
你 应该有 一个魔鬼般的肚子。
Finiĝis la ducent kvindek oka
第258段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 01:15:50 Ngày 16 tháng 2 năm 2019

Montara Vilaĝo 377
山 村
Tiumomente mi rimarkis,
我 这时 才注意到,
ke la longa robo de Onklo Pan
潘大叔 的长袍
pendas loza kiel la ornato de Benĉin,
松垮垮地挂在身上,像道士本勤的法衣,
ĉar mankis lia konata zono.
他 那根惯用的束腰带 也不见了。
Liaj manoj estis malplenaj.
他的 双手 也是空无一物。
"Ĉu vin pri-rabis iu embuskanto en montara pasejo?"
“你在翻过山腰时 被拦路抢劫的 强盗抢过吗?”
mia patrino diris, esplorante lian ne-kutiman aspekton.
我的 母亲说,同时仔细看 他那奇怪的 面部表情。
Li nek kapjesis nek skuis nee la kapon.
他 既没有点头,也没有 摇头。
Ne moviĝis liaj palpebroj.
他的眼皮 没有动,
Finiĝis la tricent sepdek sepa
第377段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 01:34:49 Ngày 16 tháng 2 năm 2019

Paroladoj de L.L. Zamenhof 336
柴门霍夫 演讲集
Ni donu do hodiaŭ plenan regadon al tiu silenta,
那么 我们就赐给充分的统治权 给那沉静,
sed solena kaj profunda sento
但却 庄严和深沉的 感觉
kaj ni ne profanu ĝin per teoriaj klarigoj.
我们 不要再用理论上的 解释来污辱它吧。
Samideanoj!
同志们!
La antikva pola ĉefurbo,
这波兰古老的 首都,
en kiu ni kunvenis,
我们在这里开会,
pretigis por ni gastaman akcepton,
为我们 准备了 热情的 接待,
faris multe, por honori nian aferon
做了 很多,为我们的事业 以荣耀
kaj por agrabligi al ni nian restadon dum la kongreso.
为了使我们 在大会期间 起居舒适。
Finiĝis la tricent tridek sesa
第336段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 01:54:48 Ngày 16 tháng 2 năm 2019

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 259
战斗在 中国
Se vi ne timas ŝvitan malbonodoron de kuliaj korpoj
如果 你 不怕苦力身上 出汗的 不好的味道
kaj ne bone lavitajn difektajn manĝilojn,
和没有被洗过的 残破的 餐具,
almenaŭ unu fojon aperu en laborista teejo.
只好 出现一次 在打工者的 茶馆里
Tie la gusto de l' manĝaĵoj estas iom alia, speciala,
在那里 那些食物的 味道是另外一种的,很特别的,
kvankam entute ĝi ne estas komparebla
虽然 它整体上 没有可比性
kun tiuj de l' suprediritaj,
与那些上述 所说过的,
kaj prezo estas mal-kara.
价格 是 不贵的。
Mez-nombre tiuj manĝaĵoj kostas 5 cendojn po-telere,
那些中等数量的 食品 平均价格 每盘5分钱,
do por unu dolaro vi povos kontente satiĝi.
用一元钱 你 将满意地 吃饱...
Finiĝis la ducent kvindek naŭa
第259段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 00:57:39 Ngày 17 tháng 2 năm 2019

Montara Vilaĝo 378
山 村
Ne moviĝis lia korpo.
他的 身子 没有动。
Ne sciante, kion plu fari,
不知道 该做什么,
mia patrino faris unu paŝon al li,
我的 母亲 就向他 走了一步,
kaj rigardis rekte en liajn sen-brilajn okulojn.
直盯着 他那暗淡无光的 眼睛。
Li ankoraŭ neniun signon donis.
他 仍然 没有什么反应。
Fin-fine mia patrino kaptis lin je ambaŭ ŝultroj
最后 我的母亲 只好抓住他的两个肩膀,
kaj tiamaniere skuis lin
猛烈地 前后摇着,
kvazaŭ li estas antikva arbotrunko.
好像 他 是一棵老树的 粗干似的。
Antaŭen kaj malantaŭen li stumblis pro la skuado.
摇撼中 前仰后倒了一阵,。
Finiĝis la tricent sepdek oka
第378段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 01:23:12 Ngày 17 tháng 2 năm 2019

Paroladoj de L.L. Zamenhof 337
柴门霍夫 演讲集
Mi esperas, ke, re-venante en sian hejmon,
我 希望,回到自己家里
ĉiu el vi kun-portos kun si plej bonan re-memoron
你们每个人 将带回了 自己最美好的 回忆
pri tiu lando kaj urbo,
对于这个国家和城市,
kiujn la pli-multo el vi
你们当中大多数人
ĝis nun verŝajne tre mal-multe konis.
直到现在 也许 不大了解
Al la regno kaj lando,
对这个地区和国家
kiuj montris al ni sian amikecon,
它们向我们表示了自己的 友谊
sed precipe al la estraro de la gastama krakovo
然而 向特别好客的 克拉科夫市政领导
kaj al ĉiuj institucioj kaj personoj,
向所有的 机关和个人
Finiĝis la tricent tridek sepa
第337段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 02:02:32 Ngày 17 tháng 2 năm 2019

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 260
战斗在 中国
Sed veraj kantonanoj ne faras tiel.
但是 真正的广州人 不去那样坐。
Ili sidas, mal-rapide trinkas teon, babilas, fumas,
他们坐着,慢慢地喝茶,聊天,抽烟,
ripozas ja la tutan antaŭtagmezon,
休闲了 整整 一上午,
sed nombro da teleroj antaŭ ili ne superas du aŭ tri.
但是 他们面前的盘子 也不超过两三个。
Ĉi tie ili parolas pri ĉio.
在这里,他们什么都聊。
Eĉ negocajn, gefianĉigajn kaj aliajn gravajn problemojn
甚至 经商的,未婚男女的 和其他一些重要的 问题
oni solvas dum tetrinkado.
人们在饮茶期间 就解决了
Se li estas mal-granda salajrulo
如果 他 是一个小职员
kaj havas edzinon kiu ludas rolon de severa kontisto en la hejmo,
有一个妻子在家里 扮演着一个严厉的管账先生的角色。
Finiĝis la ducent sesdeka
第260段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 02:35:47 Ngày 18 tháng 2 năm 2019

Montara Vilaĝo 379
山 村
Sed tuj kiam mia patrino forigis siajn manojn
但是 当我母亲 手一松,
li restis de-nove sen-move rekta kontraŭ la muro.
他 就又靠着墙 直立不动了。
"Alan! Volu alvoki Benĉin-on!
“阿兰!快去 把本勤 喊来!
Onklon Pan okupas fantomo,
潘大叔 被鬼魂 迷住了,
fantomo tre malica,
而且这还是 一个非常厉害的 恶鬼
kiu for-ŝtelis lian animon!"
它 把他的魂魄 全部摄走了!”
Mia patrinone nur jam kredis pri fantomoj,
我的母亲 现在 不仅相信起 鬼魂来,
sed estis ankaŭ konvinkita,
而且 还认为
ke Benĉin kapablas ekzorci mal-bonajn spiritojn.
本勤 有本事 可以把鬼魔 驱走。
Finiĝis la tricent sepdek naŭa
第379段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 02:55:09 Ngày 18 tháng 2 năm 2019

Paroladoj de L.L. Zamenhof 338
柴门霍夫 演讲集
kiuj donis al nia kongreso sian moralan
他们 给予我们的大会精神
kaj materialan sub-tenon,
和物质的 支持,
mi esprimas en via nomo plej koran dankon.
我 依你们的名义 致以最衷心的感谢。
Plej koran kamaradan dankon
最衷心的 同志般的 感谢
mi esprimas kompreneble
当然 我 要表示
antaŭ ĉio al la sen-laca loka organiza komitato,
首先 向不知疲倦的 地方的组委会,
kiu ne ŝparis laboron por la plej bona aranĝo de nia kongreso.
他们辛劳地工作 及其周到安排了安排了我们的大会。
Kaj nun mi deziras al vi ĉiuj gajan feston kaj sukcesan laboron.
现在 我祝愿你们大家节日愉快,工作顺利。
Finiĝis la tricent tridek oka
第338段 结束

Standardo (Xem thông tin cá nhân) 03:19:41 Ngày 18 tháng 2 năm 2019

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 261
战斗在 中国
li tamen iel super-ruzos de ŝi 20 cendojn
然而 他 要动点智谋从她那里要出20分钱
kaj pasigos en teejo bonan duon-tagon de dimanĉo.
将要在茶馆里度过礼拜天的 一个愉快的 半天。
Por kantonanoj "triki teon" ja estas necesa parto de l' vivo.
对于广州人喝着茶 确实是生活的 重要的一部分。
Oni povas tion konsideri
人们 能够 考虑着事情
kiel konsekvencon de l' cirkonstancoj.
从一些情况的 后果。
La urbo situas iom pli sude ol la norda tropiko.
这座城市 位于 北回归线 更南一些。
Ĝin ĉirkaŭas la fekunda vasta ebenaĵo
它 周围是肥沃的 广阔平原
kiun trafluas kelkaj riveroj, antaŭ ĝi etendiĝas maro.
一些河流穿流过它,它的前面伸向了 大海。
En tia loko homoj nature vivas pli facile.
在这样的 地方 人们自然就生活 更容易些。
Finiĝis la ducent sesdek unua
第261段 结束

Quay lại