Към съдържанието

Какво е есперанто?

Това е език, подходящ за международно общуване.

Esperanto?

„Идеята на есперанто е чрез неутрален език да се сринат стените между народите и така да се сближат хората, че всеки да види у другия единствено човек и брат.“

Л. Л. Заменхоф, 1912

Езикът е въведен от Людвик Лазар Заменхоф, който създава граматиката въз основа на европейските езици с минимално количество изключения. Речникът се основава най-вече на романските езици, но има и думи от германските и други езици. Новият език, чийто първи учебник е издаден през 1887 г., привлича общност от говорещи езика и започва нормален процес на езиково развитие в общност, която го използва в различни среди и създава култура, свързана с него. Две десетилетия по-късно се раждат първите деца, говорещи есперанто със своите родители – първите, говорещи езика по рождение. По този начин, може да се каже, езикът бил създаден за международно общуване, но след това се „креолизирал“ и днес е език на диаспора от есперантоговорящи.

Създаден е въз основата на лексика от индо-европейски езици, но с цел да бъде лесен за изучаване. Затова граматиката е аглутинативна, което е характерно за тюркските и угро-финските езици, а на по-дълбоко ниво е изолираща като мандарин и виетнамски. Това означава, че морфемите могат да бъдат използвани като самостоятелни думи. Граматиката е без изключения и допуска създаването на голям брой думи чрез съчетаване на лексикални корени и около четиридесет афикса (например от корена san- ('здрав') може да се образуват думи като: malsana ('болен'), malsanulo ('болен човек'), gemalsanuloj ('болни хора от двата пола'), malsanulejo ('болница'), sanigilo ('лекове'), saniĝinto ('оздравял човек'), sanigejo ('място за лечение'), malsaneto ('леко заболяване'), malsanego ('тежко заболяване'), malsanegulo ('много болен човек'), sanstato ('здравословно състояние'), sansento ('усещане за здраве'), sanlimo ('граници на здравето'), malsankaŭzanto ('патоген'), kontraŭmalsanterapio ('терапия срещу болест')…). Главните части на речта (съществителни, глаголи, прилагателни и наречия) имат система от окончания, които винаги показват каква част на речта са. Правилността на езика го прави особено лесен за изучаване, а поради възможността за създаване на нови думи това е един от най-продуктивните езици с възможност за неограничен брой думи. Способен е да изразява всякакви нови идеи или състояния. Например, може да се напише фантастичен роман за марсианци с формата на маса и те да се нарекат tablo ('маса'), tablino ('женска маса'), tablido ('потомство на маса')… Можем да си представим устройство, което опростява сексуалния живот, и да го наречем sekssimpligilo ('сексуален опростител'), човек, който ходи назад ( inversmarŝanto , 'ходещ назад'), средство против догматизма ( maldogmigilo , 'противодогматизатор') и т.н.

Важни отличителни черти на есперанто

Основната идея на есперанто е поддържането на толерантността и уважението между хората от различни народи и култури. Общуването наистина е неразделна част от разбирателството и ако то се случва на неутрален език, това може да помогне за усещането, че хората се „срещат“ в еднакви условия, имайки респект един към друг.

Международен

Есперанто е най-полезен за комуникация между хора от различни националности, които нямат общ майчин език.

Неутрален

Не принадлежи на никой народ или държава и затова може да служи като неутрален език.

Равен

Когато използва есперанто, човек се чувства по-равен с другия от езикова гледна точка, отколкото например ако говори на английски с носител на езика.

Сравнително лесен

Благодарение на строежа на есперанто обикновено е по-лесно да се усъвършенства от друг чужд език.

Жив

Есперанто се развива и живее като всеки друг език и може да се използва, за да се изразят всички аспекти на човешките мисъл и емоции.

Справедлив

Всички, които учат есперанто, имат голям шанс да достигнат високо ниво на владеене на езика и след това, от езикова гледна точка, да общуват с други хора на същото ниво независимо от майчиния език.

История

 • 1878

  Първата версия на есперанто, която Заменхоф нарича Lingwe Uniwersala (Международен език), е завършена. Тя се различава значително от съвременния език есперанто.

 • 1887

  Заменхоф с помощта на съпругата си публикува Unua Libro; книгата въвежда съвременния език есперанто.

 • 1889

  Първото списание на есперанто, La Esperantisto, е публикувано в Нюрнберг и е основан първият есперантски клуб.

 • 1905

  Първият Universala Kongreso (Световен конгрес) се провежда в Булон-сюр-Мер с 688 участници.
  Публикуван е Fundamento de Esperanto (Фундаментът на есперанто).

 • 1908

  Основава се Universala Esperanto-Asocio (Световният есперантски съюз).

 • 1954

  ЮНЕСКО установява консултативни отношения със Световния есперантски съюз. Първа резолюция на ЮНЕСКО.

 • 1985

  Втора резолюция на ЮНЕСКО. ЮНЕСКО насърчава държавите-членки на ООН да добавят есперанто в учебните си програми.

 • 1987

  6000 есперантисти присъстват на 72-ия Световен есперантски конгрес във Варшава, за да отбележат стогодишнината на есперанто.

 • 2002

  lernu! стартира – най-големият сайт за изучаване на есперанто безплатно.

 • 2008

  Есперантската версия на Уикипедия – най-голямата онлайн енциклопедия – достига 100 000 статии.

 • 2009

  Възможно е да се държат международни есперантски изпити на три нива (B1, B2, C1) и се оценяват четири основни умения: четене и слушане с разбиране, писмено и устно общуване, в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

 • 2012

  „Гугъл преводач“ добавя есперанто като свой 64-ти език.

 • 2015

  Сайтът Duolingo открива курс по есперанто за англоговорящи.

 • 2016

  Пусната е новата версия на lernu!.

Есперанто е…

 • Част 1

  Есперанто е език, подходящ за всички.

 • Част 2

  Есперанто е език с много качества.

 • Част 3

  Есперанто е език, който може да се използва по множество начини.

 • Част 4a

  Есперанто е език, който може да се научи и който си заслужава да се научи.

 • Част 4b

  Есперанто е език, който може да се научи и който си заслужава да се научи.

 • Част 5

  Есперанто е език с разнородна общност.

 • Част 6

  Есперанто е езикът на бъдещето.

Граматика

Азбука

Това е азбуката на есперанто. Всяка буква се произнася винаги по един и същ начин, а писането е абсолютно правилно и без изключения. Щракнете буква, за да чуете как се произнася!

 • Aa ami обичам
 • Bb bela красив, хубав
 • Cc celo цел
 • Ĉĉ ĉokolado шоколад
 • Dd doni давам
 • Ee egala равен
 • Ff facila лесен
 • Gg granda голям
 • Ĝĝ ĝui радвам се
 • Hh horo час
 • Ĥĥ ĥoro хор
 • Ii infano дете
 • Jj juna млад
 • Ĵĵ ĵurnalo вестник
 • Kk kafo кафе
 • Ll lando държава
 • Mm maro море
 • Nn nokto нощ
 • Oo oro злато
 • Pp paco мир
 • Rr rapida бърз
 • Ss salti скачам
 • Ŝŝ ŝipo кораб
 • Tt tago ден
 • Uu urbo град
 • Ŭŭ aŭto кола, автомобил
 • Vv vivo живот
 • Zz zebro зебра

Съществителни

Всички съществителни имена на есперанто завършват на -o (съществителните са имена на предмети/неща).

 • domo къща
 • libro книга

Множествено число

За да получите множествено число, просто добавете накрая на думата -j.

 • domoj къщи
 • libroj книги

Допълнение

В есперанто посочваме прякото допълнение в изречението чрез добавяне на -n. По този начин можем да разменим словореда, без да променяме значението (прякото допълнение е този предмет/понятие, което се влияе пряко от действието на глагола).

 • La hundo amas la katon Кучето обича котката.
 • La kato amas la hundon Котката обича кучето.

Прилагателни

Всички прилагателни на есперанто завършват на -a (прилагателните се използват, за да се опишат съществителните).

 • alta висок
 • bela красив, хубав

Представки

Погледнете! Добавянето на mal- в началото на думата обръща значението ѝ.

 • malalta нисък
 • malbela грозен

mal- е пример за представка. Представките се добавят в началото на думите, за да се формират нови такива. В есперанто има 10 различни представки.

Наставки

Също така има много начини да се получават нови думи с добавяне на наставки на края на думите. Например -et- прави нещата по-малки.

 • dometo къщичка
 • libreto книжка

-et- е пример за наставка. Наставките се добавят на края на думите, за да се образуват нови думи. В есперанто има 31 различни наставки.

Глаголи

Глаголите, разбира се, са много важни. Но вие ще откриете, че в есперанто те са много лесни (глаголите са думи които показват действие).

 • ludi играя
 • ridi смея се

Глаголни форми

Инфинитивът завършва на -i. Глаголите в сегашно време завършват на -as, в минало – на -is и в бъдеще — на -os. Няма неправилни глаголи!

 • mi estas аз съм
 • mi estis аз бях
 • mi estos аз ще бъда
 • vi estas ти си/вие сте
 • vi estis ти беше/вие бяхте
 • vi estos ти ще бъдеш/вие ще бъдете
 • li estas той е
 • li estis той беше
 • li estos той ще бъде
 • ŝi estas тя е
 • ŝi estis тя беше
 • ŝi estos тя ще бъде
 • ĝi estas то е
 • ĝi estis то беше
 • ĝi estos то ще бъде
 • ni estas ние сме
 • ni estis ние бяхме
 • ni estos ние ще бъдем
 • ili estas те са
 • ili estis те бяха
 • ili estos те ще бъдат

Наречия

Ако окончанието на прилагателните бъде заменено с -e, получаваме наречия (наречията са думи, кото описват глаголите).

 • silente тихо
 • rapide бързо

Искате ли да научите повече?

Започнете да учите

Обратно нагоре