Sisu juurde

Mis on esperanto?

See on keel, mis on väga sobiv rahvusvaheliseks suhtlemiseks.

Esperanto?

"Esperanto mõte on: neutraalse keele abil kaotada rahvustevahelised tõkked ja näidata teist inimest, kui oma venda."

L.L.Zamenhof, 1912

Keele rajas Ludwig Lazar Zamenhof, kes lõi Euroopa keelte baasil grammatika, kus on võimalikult vähe erandeid. Sõnavara põhineb peamiselt romaani keeltel, kuigi on ka saksa ja teiste keelte sõnu. Uus keel, esimene õpik, mis ilmus 1887, tõmbas ligi rääkijaid ja algas normaalne keele arengu protsess nende seas, kes kasutasid seda paljudel aladel ja lõid kultuuri, mis on selle keelega seotud. Kaks aastakümmet hiljem olid sündinud esimesed lapsed, kes rääkisid vanematega esperanto keelt, nemad olid esimesed, kellele see keel oli emakeel. Sellepärast võib öelda, et see keel loodi rahvusvahelise suhtlemise eesmärgil, hiljem aga muutus kreoolkeeleks ja on praegu esperanto keele rääkijate diasporaa keel.

Esperanto keel loodi indoeuroopa keelte baasil, kuid pidi olema lihtsalt õpitav. Seepärast on grammatika aglutineeriv, mis on iseloomulik turgi ja soome-ugri keeltele, ja keel sügavamal tasandil isoleeriv nagu mandariini hiina ja vietnami keel. See tähendab, et morfeeme saab kasutada nagu iseseisvaid sõnu. Keelel on absoluutselt reeglipärane grammatika ja see lubab luua suure hulga sõnu, liites sõnajuurele afikseid, mida on ligi nelikümmend (näiteks juurest san- (terve) on võimalik luua selliseid sõnu: malsana (“haige”), malsanulo (“haige inimene”), gemalsanuloj (“mõlemast soost haiged inimesed”), malsanulejo (“haigla”), sanigilo (“meditsiin”), saniĝinto (“paranenud isik”), sanigejo (“koht, kus ravitakse”), malsaneto (“tühine tõbi”), malsanego (“kaugelearenenud haigus”), malsanegulo (“väga haige isik”), sanstato (“tervislik seisund”), sansento (“tervise tunne”), sanlimo (“tervise limiit”), malsankaŭzanto (“patogeen”), kontraŭmalsanterapio (“teraapia haiguste vastu”)…). Kõne peamistel osadel (nimisõnad, tegusõnad, adjektiivid ja adverbid) on kindlad lõpud, mis on neile iseloomulikud. Reeglipärasus muudab selle õppimise väga lihtsaks ja selle suur võime luua uusi sõnu teeb sellest ühe produktiivsema keele potentsiaalselt piiramatu sõnade arvuga. See suudab väljendada kõiki uusi ideid. Näiteks on võimalik kirjutada romaan väljamõeldud lauakujulistest marslastest ja nimetada neid (“laud”) tablo , tablino (“naissoost laud”), tablido (“laua järeltulija”)… Võime ette kujutada tagurpidi kõndivat inimest ( inversmarŝanto , “tagurpidi kõndija”), dogmatismiravimit ( maldogmigilo , “dogmatismitustaja”) jne.

Tähtsad Esperanto keelele iseloomulikud omadused

Esperanto keele põhiidee on toetada erinevate rahvaste ja kultuuride inimeste omavahelist leplikkust ja austust. Suhtlemine on ju vastastikuse mõistmise oluline osa ja kui suhtlus toimub neutraalses keeles, võib see aidata kaasa tundele, et 'kohtutakse' võrdsetel alustel ja vastastikuse austusega.

Rahvusvaheline

Esperanto keel on peamiselt kasulik erinevast rahvusest inimeste suhtlemisvahendina, kui neil pole sama emakeel.

Neutraalne

See keel ei kuulu ühelegi rahvale või maale ja toimib seetõttu neutraalse keelena.

Võrdsustav

Kui kasutatakse Esperanto keelt, siis tuntakse ennast keelelisest vaatepunktist vaadates võrdsematena, võrreldes olukorraga, kus inglise keelt räägitakse inimesega, kelle emakeel on inglise keel.

Suhteliselt lihtne

Tänu oma struktuurile ja ülesehitusele on Esperanto keelt kordades lihtsam õppida kui mistahes võõrast rahvuskeelt.

Elav

Esperanto keel areneb ja elab samamoodi nagu loomulikud keeled ja selle abil on võimalik väljendada kõige erinevamaid inimmõtlemise ja tunnete aspekte.

õiglane

Igaüks, kes õpib Esperanto keelt, võib saavutada keele valdamises kõrge taseme ja seejärel, keelelisest vaatepunktist lähtuvalt, suhelda teistega võrdsel tasemel, sõltumata keeletaustast.

Ajalugu

 • 1878

  Luuakse esperanto keele esimene primitiivne versioon, mida Zamenhof nimetas Lingwe Uniwersala. Siiski erineb see märkimisväärselt tänapäeva esperanto keelest.

 • 1887

  Zamenhof avaldab oma naise abiga raamatu Unua Libro, mis tutvustab tänapäeva esperanto keelt.

 • 1889

  Nürnbergis antakse välja esimene esperantokeelne ajakiri La Esperantisto ja luuakse esimene esperanto keele klubi.

 • 1905

  Boulogne-sur-Meris peetakse esimene Universala Kongreso (maailmakongress) 688 osavõtjaga.
  Avaldatakse Fundamento de Esperanto.

 • 1908

  Asutatakse Ülemaailmne Esperantoliit, Universala Esperanto-Asocio.

 • 1954

  UNESCO seab sisse konsultatiivsed suhted Ülemaailmse Esperantoliiduga. Esimene UNESCO resolutsioon.

 • 1985

  Teine UNESCO resolutsioon. UNESCO julgustab liikmesriike võtma esperanto keelt koolide õppekavva.

 • 1987

  6000 esperantisti võtavad osa 72. Universala Kongreso´st Varssavis, et tähistada esperanto keele sajandat aastapäeva.

 • 2002

  Tuleb välja lernu! - suurim esperanto keele õppimise tasuta veebileht.

 • 2008

  Wikipedia - suurima online entsüklopeedia esperantokeelne versioon jõudis 100 000 artiklini.

 • 2009

  Rahvusvahelisi esperanto keele eksameid on võimalik sooritada kolmel tasemel (B1, B2, C1) ja hinnatakse nelja põhioskust: loetu ja kuulatu mõistmist ning kirjalikku ja suulist suhtlemist, vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendiga.

 • 2012

  Google Translate lisas 64. keelena esperanto keele.

 • 2015

  Keeleõppeprogramm Duolingo avaldas Esperanto keele kursuse inglise keele rääkijatele.

 • 2016

  Ilmus internetilehekülje lernu! uus versioon.

Esperanto keel on...

 • Osa 1

  Esperanto keel on keel, mis sobib kõigeks.

 • Osa 2

  Esperanto keel on paljude omadustega.

 • Osa 3

  Esperanto keelt kasutatakse väga mitmel moel.

 • Osa 4a

  Esperanto keelt on võimali õppida ja see on väärt õppimist.

 • Osa 4b

  Esperanto keelt on võimali õppida ja see on väärt õppimist.

 • Osa 5

  Esperanto keelel on kirju kasutajaskond, koos organisatsioonide ja üritustega.

 • Osa 6

  Esperanto on tuleviku keel.

Grammatika

Tähestik

See on esperanto tähestik. Iga täht kõlab alati ühesugusena ja õigekiri on täiesti korrapärane. Häälduse kuulamiseks klõpsake näidetel!

 • Aa ami armastama
 • Bb bela ilus
 • Cc celo sihtmärk
 • Ĉĉ ĉokolado šokolaad
 • Dd doni andma
 • Ee egala võrdne
 • Ff facila lihtne
 • Gg granda suur
 • Ĝĝ ĝui nautima
 • Hh horo tund
 • Ĥĥ ĥoro koor
 • Ii infano laps
 • Jj juna noor
 • Ĵĵ ĵurnalo ajaleht
 • Kk kafo kohv
 • Ll lando maa
 • Mm maro meri
 • Nn nokto öö
 • Oo oro kuld
 • Pp paco rahu
 • Rr rapida kiire
 • Ss salti hüppama
 • Ŝŝ ŝipo laev
 • Tt tago päev
 • Uu urbo linn
 • Ŭŭ aŭto auto
 • Vv vivo elu
 • Zz zebro zebra

Nimisõnad

Kõigil nimisõnadel on Esperanto keeles -o lõpp. (Nimisõnad on nähtuste ja asjade nimed.)

 • domo maja
 • libro raamat

Mitmus

Mitmuse moodustamiseks lisa -j:

 • domoj majad
 • libroj raamatud

Objekt ehk sihitis

Esperanto keeles näitame objekti ehk lause sihitist, lisades -n. See võimaldab meil muuta lauseosade järjekorda tähendust muutmata. (Sihitis ehk objekt on lauseliige, mis väljendab seda, millele tegevus on suunatud või mis on tegevuse tulemuseks.)

 • La hundo amas la katon Koer armastab kassi.
 • La kato amas la hundon Kass armastab koera.

Omadussõnad

Kõik Esperanto keeles olevad omadussõnad lõpevad tähega -a. (Nimisõnade kirjeldamiseks kasutatakse omadussõnu.)

 • alta kõrge
 • bela ilus

Eesliited

Vaata! Kui lisate sõna algusesse sõna mal-, muutub see vastupidiseks.

 • malalta madal
 • malbela kole

mal- on näide eesliitest. Uute sõnade loomiseks pannakse sõnade ette eesliide. Esperanto keeles on 10 erinevat eesliidet

Järelliited

Spetsiaalsete lõpudega uute sõnade valmistamiseks on ka palju võimalusi. Näiteks vähendab -et- midagi.

 • dometo onn, suvila
 • libreto väike raamat

-et- on sufiksi näide. Uute sõnade loomiseks lisatakse sõnade järel järelliide. Esperanto keeles on 31 erinevat järelliidet

Tegusõnad

Verbid on väga olulised ja need on esperanto keeles väga lihtsalt määratletavad. (Verbid näitavad toimingu tegemist või olekut.)

 • ludi mängima
 • ridi naerma

Tegusõna vormid

Infinitiivid lõpevad -i. Oleviku verbid lõpevad alati -as, minevikus -is ja tulevikus -os. Pole ühtegi ebaregulaarset verbi!

 • mi estas mina olen
 • mi estis mina olin
 • mi estos mina hakkan olema
 • vi estas sina oled, teie olete
 • vi estis sina olid, teie olite
 • vi estos sina hakkad olema, teie hakkate olema
 • li estas ta (mees) on
 • li estis ta (mees) oli
 • li estos ta (mees) hakkab olema
 • ŝi estas ta (naine) on
 • ŝi estis ta (naine) oli
 • ŝi estos ta (naine) hakkab olema
 • ĝi estas see on
 • ĝi estis see oli
 • ĝi estos see hakkab olema
 • ni estas meie oleme
 • ni estis meie olime
 • ni estos meie hakkame olema
 • ili estas nemad on
 • ili estis nemad olid
 • ili estos nemad hakkavad olema

Määrsõnad

Määrsõnad luuakse lõpuga -e. (märgib tegevuse või omaduse laadi ja iseloomu)

 • silente vaikselt
 • rapide kiirelt

Kas soovite rohkem teada saada?

Alusta õppimist

Tagasi üles