Tästä sisältöön

Mitä esperanto on?

Se on kansainväliseen viestintään erittäin hyvin sopiva kieli.

Esperanto?

"Esperanton perimmäinen ajatus on: puolueettomalta kielelliseltä pohjalta poistaa esteet heimojen väliltä ja totuttaa kaikki ihmiset näkemään lähimmäisessään vain ihmisen ja veljen."

L. L. Zamenhof, 1912

Kielen on pannut alkuun Ludwig Lazar Zamenhof, joka loi kieliopin eurooppalaisten kielten pohjalta mahdollisimman pienellä poikkeusten määrällä. Sanavarasto perustuu pääasiassa romaanisiin kieliin, vaikka se sisältää myös sanoja germaanisista kielistä ja jonkin verran muista. Uusi kieli, jonka ensimmäinen oppikirja ilmestyi vuonna 1887, houkutteli puhujien yhteisöä ja alkoi normaali kielen kehityskulku ihmisryhmässä, joka käytti sitä monilla elämän alueilla ja oman kielellisen kulttuurin luomisessa. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin syntyivät ensimmäiset lapset, jotka alusta alkaen puhuivat vanhempiensa kanssa myös esperantoksi; he olivat ensimmäisiä syntyperäisiä esperantisteja. Siten on mahdollista sanoa, että se on kieli, joka on luotu etupäässä kansainväliseen viestintään, kieli, joka on myöhemmin muuntunut ja on nyt hajallaan olevan esperantistien yhteisön kieli.

Se luotiin indoeurooppalaisten kielten sanavaraston pohjalta, mutta päämääränä oli, että se olisi helposti opittava. Siksi kielioppi on agglutinoiva, joka on turkkilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten luonteenomainen piirre; ja vielä syvemmällä tasolla se on myöskin isoloiva, kuten kiinassa ja vietnamissa. Tämä tarkoittaa, että sen morfeemeja voidaan käyttää itsenäisinä sanoina. Sillä on täysin säännöllinen kielioppi ja se sallii luoda suuren määrän sanoja yhdistämällä sanajuuria ja lähes neljääkymmentä liitettä (esimerkiksi, sanajuuresta san- , on mahdollista muodostaa sanoja kuten malsana , malsanulo , gemalsanuloj , malsanulejo , sanigilo , saniĝinto , sanigejo , malsaneto , malsanego , malsanegulo , sanstato , sansento , sanlimo , malsankaŭzanto , kontraŭmalsanterapio …). Pääasiallisilla lauseenjäsenillä (substantiiveilla, verbeillä, adjektiiveilla ja adverbeilla) on päätteitä, jotka määrittelevät lauseenjäsenen. Sen säännöllisyys tekee siitä erityisen helposti opittavan ja sen mahdollisuus luoda uusia sanoja tekee siitä erään tuottoisimmista kielistä, jolla on rajaton määrä sanoja. Se voi ilmaista kaikenlaisia ajatuksia ja tiloja. Esimerkiksi voidaan kirjoittaa romaani kuvitteellisista pöydänmuotoisista marsilaisista nimeltään tablo , tablino , tablido … Voidaan kuvitella ihminen, joka kulkee takaperin ( inversmarŝanto ), väline ehdottomuutta vastaan ( maldogmigilo ), jne.

Esperanton tärkeitä piirteitä

Esperanton perusajatus sisältää eri kansojen ja kulttuurien ihmisten välisen suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen edistämisen. Viestintähän on olennainen osa yhteisymmärrystä ja jos viestintä tapahtuu puolueettomalla kielellä, se saattaa edistää tunnetta, että kohtaamme toisemme tasa-arvoisesti ja kunnioittaen.

Kansainvälinen

Esperanto on hyödyllinen pääasiassa eri kansallisuutta olevien ihmisten väliseen viestintään, kun heillä ei ole yhteistä äidinkieltä.

Puolueeton

Se ei kuulu millekään erityiselle kansalle tai maalle ja siksi se toimii puolueettomana kielenä.

Tasa-arvoinen

Esperantoa käytettäessä voi tuntea itsensä kielellisesti tasa-arvoisemmaksi verrattuna esimerkiksi englannin käyttöön henkilön kanssa, joka puhuu englantia äidinkielenään.

Suhteellisen helppo

Kielen muodon ja rakenteen takia on tavallisesti paljon helpompi hallita esperantoa kuin mitä tahansa vierasta kansallista kieltä.

Elävä

Esperanto kehittyy ja elää samoin kuin muut kielet ja sen avulla voi ilmaista mitä erilaisimpia inhimillisen ajattelun ja tunteiden muotoja.

Oikeudenmukainen

Kaikilla, jotka opiskelevat esperantoa, on hyvä mahdollisuus saavuttaa siinä korkea taso ja voivat myöhemmin, kielellisestä näkökulmasta katsoen, viestiä samalla tasolla muiden kanssa, riippumatta kielellisestä taustasta.

Historia

 • 1878

  Ensimmäinen esiversio esperantosta, jonka Zamenhof nimesi Lingwe Uniwersala, valmistuu. Se on kuitenkin hyvin erilainen nykyaikaiseen esperantoon verrattuna.

 • 1887

  Zamenhof julkaisee puolisonsa avustamana ensimmäisen kirjan Unua Libro, joka esittelee nykyaikaisen esperanton.

 • 1889

  Ensimmäinen esperantoaikakauslehti, La Esperantisto, julkaistaan Nürnbergissä, ja ensimmäinen esperantokerho perustetaan.

 • 1905

  Ensimmäiseen maailmankongressiin (Universala Kongreso) osallistuu 688 henkilöä.
  Fundamento de Esperanto julkaistiin.

 • 1908

  Universala Esperanto-Asocio (Esperanton maailmanliitto) perustettiin.

 • 1954

  Unesco aloittaa neuvottelevat suhteet UEA:n kanssa. Ensimmäinen Unesco-päätöslauselma.

 • 1985

  Toinen Unesco-päätöslauselma. Unesco kannustaa YK:n jäsenvaltioita lisäämään esperanto opetusohjelmiin.

 • 1987

  6 000 esperantistia osallistuu 72. maailmankongressiin Varsovassa satavuotiaan esperanton juhlavuonna.

 • 2002

  lernu!, suurin maksuton sivusto esperanton oppimiseksi, käynnistetään.

 • 2008

  Suurimman verkkotietosanakirjan Wikipedian esperantoversio (Vikipedio) saavuttaa 100 000 artikkelia.

 • 2009

  On mahdollista suorittaa kansainvälisiä esperantotutkintoja kolmella tasolla (B1, B2 ja C1) neljässä perustaidossa: lukeminen ja kuullun ymmärtäminen, kirjallinen ja puheviestintä, Eurooppalaisen kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen viitekehyksen mukaisesti.

 • 2012

  Google-kääntäjä lisää esperanton 64. kieleksi.

 • 2015

  Duolingo julkaisi esperantokurssin englantia puhuville.

 • 2016

  Uusi lernu!-versio ilmestyi.

Esperanto on…

 • Osa 1

  Esperanto on kieli, joka kelpaa kaikkeen.

 • Osa 2

  Esperanto on kieli, jossa on monia piirteitä.

 • Osa 3

  Esperanto on kieli, jota käytetään monin tavoin.

 • Osa 4a

  Esperanto on kieli, jota on mahdollista oppia ja jota kannattaa oppia.

 • Osa 4b

  Esperanto on kieli, jota on mahdollista oppia ja jota kannattaa oppia.

 • Osa 5

  Esperanto on kieli, jolla on kirjava liike.

 • Osa 6

  Esperanto on tulevaisuuden kieli.

Kielioppi

Aakkoset

Tässä on esperanton aakkoset. Jokainen kirjain ääntyy aina samoin ja kirjoitus on täysin säännönmukaista. Klikkaa esimerkkejä kuullaksesi lausumisen!

 • Aa ami rakastaa
 • Bb bela kaunis
 • Cc celo päämäärä
 • Ĉĉ ĉokolado suklaa
 • Dd doni antaa
 • Ee egala tasavertainen, tasa-arvoinen
 • Ff facila helppo
 • Gg granda suuri
 • Ĝĝ ĝui nauttia
 • Hh horo tunti
 • Ĥĥ ĥoro kuoro
 • Ii infano lapsi
 • Jj juna nuori
 • Ĵĵ ĵurnalo sanomalehti
 • Kk kafo kahvi
 • Ll lando maa
 • Mm maro meri
 • Nn nokto
 • Oo oro kulta
 • Pp paco rauha
 • Rr rapida nopea
 • Ss salti hypätä
 • Ŝŝ ŝipo laiva
 • Tt tago päivä
 • Uu urbo kaupunki
 • Ŭŭ aŭto auto
 • Vv vivo elämä
 • Zz zebro seepra

Substantiivit

Kaikki substantiivit esperantossa päättyvät kirjaimeen -o. (Substantiivit ovat asioiden tai esineiden nimiä.)

 • domo talo
 • libro kirja

Monikko

Monikon muodostamiseksi lisää yksinkertaisesti -j:

 • domoj talot
 • libroj kirjat

Objekti

Esperantossa osoitetaan suora objekti lisäämällä kirjain -n. Sen ansiosta voimme muuttaa lauseen sanajärjestystä muuttamatta merkitystä. (Suora objekti on se, johon tekeminen suoraan kohdistuu.)

 • La hundo amas la katon Koira rakastaa kissaa.
 • La kato amas la hundon Kissa rakastaa koiraa.

Adjektiivit

Jokainen adjektiivi esperantossa päättyy kirjaimeen -a. (Adjektiiveja käytetään kuvailemaan substantiiveja.)

 • alta korkea; pitkä [ihmisestä]
 • bela kaunis

Etuliitteet

Katso! Jos lisäät tavun mal- sanan eteen, se muuttuu vastakohdakseen.

 • malalta matala; lyhyt [ihmisestä]
 • malbela ruma

mal- on esimerkki etuliitteestä. Etuliite asetetaan sanojen eteen uusien sanojen muodostamiseksi. Esperantossa on 10 erilaista etuliitettä

Jälkiliitteet

On useita tapoja muodostaa uusia sanoja erityisten päätteiden avulla. Esimerkiksi -et- pienentää jotain.

 • dometo mökki
 • libreto kirjanen

-et- on esimerkki jälkiliitteestä. Jälkiliite asetetaan sanojen jälkeen uusien sanojen muodostamiseksi. Esperantossa on 31 erilaista jälkiliitettä.

Verbit

Verbit ovat tietysti hyvin tärkeitä. Mutta huomaat, että ne ovat esperantossa myös hyvin yksinkertaisia. (Verbit eli teonsanat ilmaisevat tekemistä tai olemista jossain tilassa.)

 • ludi leikkiä
 • ridi nauraa

Verbimuodot

Infinitiivi loppuu kirjaimeen -i. Nykyaikaa ilmaisevat verbit loppuvat aina päätteeseen -as, menneisyyttä ilmaisevat päätteeseen -is ja tulevaisuutta ilmaisevat päätteeseen -os. Epäsäännöllisiä verbejä ei ole!

 • mi estas minä olen
 • mi estis minä olin
 • mi estos minä tulen olemaan
 • vi estas sinä olet, te olette
 • vi estis sinä olit, te olitte
 • vi estos sinä tulet olemaan, te tulette olemaan
 • li estas hän on
 • li estis hän oli
 • li estos hän tulee olemaan
 • ŝi estas hän on
 • ŝi estis hän oli
 • ŝi estos hän tulee olemaan
 • ĝi estas se on
 • ĝi estis se oli
 • ĝi estos se tulee olemaan
 • ni estas me olemme
 • ni estis me olimme
 • ni estos me tulemme olemaan
 • ili estas he ovat
 • ili estis he olivat
 • ili estos he tulevat olemaan

Adverbit

-e-päätteellä luodaan adverbeja. (Adverbit ovat sanoja, jotka määrittävät verbejä.)

 • silente hiljaa
 • rapide nopeasti

Haluatko oppia enemmän?

Aloita opiskelu

Takaisin ylös