Tartalom

Mi az eszperantó?

Egy nemzetközi kommunikációra nagyon alkalmas nyelv.

Esperanto?

Az eszperantó belső eszméje: semleges nyelvi alapon eltávolítani a falat a nemzetek között és hozzászoktatni az embereket ahhoz, hogy mindegyikük úgy tekintsen a felebarátjára, csak úgy, mint emberre és testvére.

L.L.Zamenhof, 1912

A nyelv alapjait Ludwig Lazar Zamenhof fektette le, aki az európai nyelvek alapján alkotta meg a nyelv nyelvtanát oly módon, hogy az nagyon kevés kivételt tartalmazzon. A szókincs főleg újlatin nyelveken alapszik, bár vannak benne szavak germán és más nyelvekből is. Az új nyelv, amelynek az első tankönyve 1887-ben jelent meg, nagy nyelvi közösséget csábított magához, és elindult a nyelvi fejlődés természetes útján egy olyan közösségen belül, ahol változatos környezetben használták, és kialakították a nyelvhez tartozó kultúrát is. Két évtizeddel később megszülettek az első gyerekek, akik eszperantó nyelven beszéltek a szüleikkel, és ők lettek az eszperantó nyelv első anyanyelvi beszélői. Tehát elmondhatjuk, hogy egy olyan nyelvről van szó, amelyet nemzetközi kommunikációs célokra hoztak létre, és amely később kreolizálódott, ma pedig az eszperantót beszélő emberek diaszpórájának a nyelve.

Az eszperantót az indoeurópai nyelvek szókincsére alapozva hozták létre, azzal a céllal, hogy könnyen elsajátítható legyen. Emiatt a nyelvtana agglutináló, ami a török és a finnugor nyelvekre jellemző, valamint mélyebb szinten izoláló is, mint amilyen a mandarin kínai vagy a vietnámi nyelv. Ez azt jelenti, hogy a morfémák önálló szóként használhatóak. A nyelvtana teljesen szabályos, és rengeteg szó képzését teszi lehetővé a szótövek és mintegy negyven toldalék kombinálásával. (Például a san- (egészséges) tőből olyan szavakat lehet képezni, mint például malsana (“beteg”), malsanulo (“beteg ember”), gemalsanuloj (“beteg emberek mindkét nemből”), malsanulejo (“kórház”), sanigilo (“gyógyszer”), saniĝinto (“meggyógyult ember”), sanigejo (“gyógyító hely”), malsaneto (“enyhe betegség”), malsanego (“súlyos betegség”), malsanegulo (“nagyon beteg ember”), sanstato (“egészségi állapot”), sansento (“egészségérzet”), sanlimo (“egészségügyi határérték”), malsankaŭzanto (“kórokozó”), kontraŭmalsanterapio (“betegség elleni terápia”)…). A fő szófajoknak (főnevek, igék, melléknevek, határozószavak) mindig következetes a végződésük, ami elősegíti a felismerésüket. A nyelv a szabályossága miatt különösen könnyen tanulható, valamint az a képessége, hogy egyszerűen és szisztematikusan tud szavakat képezni, az egyik legproduktívabb nyelvvé teszi, elvileg korlátlan szókinccsel, így minden új gondolat vagy körülmény kifejezésére alkalmas. Például írhatnánk egy regényt képzeletbeli asztal alakú marslakókról, akiket úgy hívhatnánk, hogy tablo (“asztal”), tablino (“asztalnő”) és tablido (“asztalgyerek”)… Elképzelhetünk egy készüléket, amely a nemi életet teszi egyszerűbbé, és elnevezhetjük sekssimpligilo -nak (“szexegyszerűsítő”), a hátrafelé menő embert elnevezhetjük inversmarŝanto -nak, (“hátrafelé járó”), a dogmatizmus elleni szert maldogmigilo -nak (“ellendogmatizáló”), stb.

Az eszperantó fontos jellegzetességei

Az eszperantó alapeszméje az emberek közötti tolerancia és tisztelet támogatása, főleg a különböző népek és kultúrák között. A komunikáció lényeges része egymás megértésének és ha ez semleges nyelven történik, az segíthet azt érezni, hogy egyenlő feltételekkel, egymás tiszteletben tartásával "találkoztunk".

Nemzetközi

Az eszperantó főleg akkor hasznos különböző nemzetek emberei közötti kommunikációra, amikor nem közös az anyanyelvük.

Semleges

Mivel nem tartozik egy bizonyos nép vagy országhoz sem, semleges nyelvként működik.

Egyenlőség

Amikor az eszperantót használjuk, nyelvi szempontból egyenlőbbnek érezzük magunkat, összehasonlítva például azzal, amikor angolul beszélünk olyan személlyel, akinek az angol az anyanyelve.

Viszonylag könnyű

A nyelv szerkezetének és fölépítésének köszönhetően rendszerint sokkal könnyebb uralni az eszperantót, mint bármelyik más idegen nemzeti nyelvet.

Élő

Az eszperantó ugyanúgy fejlődik és él, mint más nyelvek, és segítségével az embeeri gondolkodás és érzés minden formája kifejezhetõ.

Igazságos

Mindenkinek, aki eszperantóul tanul, jó esélye van arra, hogy magas színvonalat érjen el benne és később,nyelvi szempontból, hasonló színvonalon kommunikáljon másokkal, függetlenül a nyelvi háttértől.

Történelem

 • 1878

  Elkészült az eszperantó első, kezdeti változata, amelyet Zamenhof Lingwe Uniwersalának hívott. Ez azonban még jelentős mértékben különbözött a modern eszperantótól.

 • 1887

  Zamenhof a felesége segítségével kiadja az Unua Librót, azt a könyvet, amely ismerteti a modern eszperantó nyelvet.

 • 1889

  Nürnbergben megjelenik az első eszperantó magazin, a La Esperantisto, és megalapítják az első eszperantó klubot.

 • 1905

  Megtartják az első Universala Kongresót (világkongresszus) Boulogne-sur-Merben 688 résztvevővel.
  Megjelenik a Fundamento de Esperanto.

 • 1908

  Megalapítják az Universala Esperanto-Asociót, vagyis az Eszperantó Világszövetséget.

 • 1954

  Az UNESCO hivatalos kapcsolatot épít ki az Eszperantó Világszövetséggel. Az első UNESCO-határozat.

 • 1985

  Második UNESCO-határozat. Az USESCO arra ösztönzi az Európai Unió tagállamait, hogy vegyék bele az eszperantó oktatását az iskolai tantervekbe.

 • 1987

  6000 eszperantista vesz részt Varsóban a 72. Eszperantó Világkongresszuson, hogy megünnepeljék az eszperantó nyelv fennállásának 100. évfordulóját.

 • 2002

  Elindul a lernu! - a legnagyobb internetes oldal, ahol eszperantót lehet tanulni. Teljesen ingyenes.

 • 2008

  A Wikipédia, a legnagyobb online enciklopédia eszperantó nyelvű változata elérte a 100 000 cikket.

 • 2009

  Három különböző szinten (B1, B2, C1) van lehetőség nemzetközileg elismert eszperantó nyelvvizsgát tenni. A vizsgázók a Közös Európai Referenciakeret szerinti értékelést kaphatnak a négy alapkészségükről: az olvasásértésükről, a beszédértésükről, az írásbeli és a szóbeli kifejezőképességükről.

 • 2012

  A Google Fordítóban 64. nyelvként megjelenik az eszperantó is.

 • 2015

  (Duolingo) elindított egy eszperantó nyelvtanfolyamot angolul beszélők számára.

 • 2016

  Megjelent a lernu! új verziója.

Az eszperantó ...

 • 1 rész

  Az eszperantó mindenre alkalmas nyelv.

 • 2 rész

  Az eszperantó egy sok rétegű nyelv.

 • 3 rész

  Az eszperantó egy többféle módon használt nyelv.

 • 4a rész

  Az eszperantó egy megtanulható és megtanulásra érdemes nyelv.

 • 4b rész

  Az eszperantó egy megtanulható és megtanulásra érdemes nyelv.

 • 5 rész

  Az eszperantó egy tarka mozgalomma bíró nyelv.

 • 6 rész

  Az eszperantó a jövő nyelve.

Nyelvtan

Ábécé

Íme az eszperantó ábécé. Minden betű mindig ugyanúgy hangzik, és a betűzés tökéletesen szabályos. Kattints a példákra, hogy meghallgasd a kiejtést!

 • Aa ami szeretni
 • Bb bela szép
 • Cc celo cél
 • Ĉĉ ĉokolado csokoládé
 • Dd doni adni
 • Ee egala egyenlő
 • Ff facila könnyű
 • Gg granda nagy
 • Ĝĝ ĝui élvezni
 • Hh horo óra
 • Ĥĥ ĥoro kórus
 • Ii infano gyerek
 • Jj juna fiatal
 • Ĵĵ ĵurnalo folyóirat
 • Kk kafo kávé
 • Ll lando ország
 • Mm maro tenger
 • Nn nokto éj/szaka/
 • Oo oro arany
 • Pp paco béke
 • Rr rapida gyors
 • Ss salti ugrani
 • Ŝŝ ŝipo hajó
 • Tt tago nap
 • Uu urbo város
 • Ŭŭ aŭto autó
 • Vv vivo élet
 • Zz zebro zebra

Főnevek

Az eszperantóban minden főnév -o-ra végződik.(A főnevek dolgoknak/tárgyaknak a nevei.)

 • domo ház
 • libro könyv

Többes szám

Többesszám képzéséhez egyszerűen adj hozzá -j-t.

 • domoj házak
 • libroj könyvek

Tárgy

Az eszperantóban a mondat közvetlen tárgyát -n hozzáadásával mutatjuk meg. Ez megengedi, hogy megváltoztassuk a mondat szórendjét jelentésváltozása nélkül. (Közvetlen tárgy az, amelyre a cselekvés közvetlenül irányul.)

 • La hundo amas la katon A kutya szereti a macskát.
 • La kato amas la hundon A macska szereti a kutyát.

Melléknevek

Az eszperantóban minden melléknév -a-ra végződik. (A mellékneveket a főnév leírására használjuk.)

 • alta magas
 • bela szép

Előképzők

Figyeld meg! mal- hozzáadása a szó elejéhez megváltoztatja jelentését rossz/negatív irányban.

 • malalta alacsony
 • malbela csúnya

A mal- példa az előképző-re. Előképzőt a szó elé teszünk, így alkotva új szavakat. Az eszperantóban 10 különféle előképző létezik.

Utóképzők

Sok módja van új szavak képzésének speciális végződésekkel. Például -et-kicsinyít valamit.

 • dometo házacska
 • libreto könyvecske

Az -et- példa a utóképző-re. Utóképzőt a szó után tesszük, hogy így új szavakat képezzünk. Az eszperantóban 31 különféle képződés létezik.

Igék

Az igék érthetően nagyon fontosak. Ezeket szintén nagyon könnyűeknek fogod találni az eszperantóban. (Az igék kifejezik egy tevékenység végzését vagy egy állapot fönnállását.)

 • ludi játszani
 • ridi nevetni

Igealakok

A főnévi igenév -i-re végződik. Az igék jelenidőben -as-ra, múlt időben -is-re és jövő időben -os-ra végződnek. Nincsenek szabálytalan igék!

 • mi estas én vagyok
 • mi estis én voltam
 • mi estos én leszek
 • vi estas te vagy/ti vagytok
 • vi estis te voltál/ti voltatok
 • vi estos te leszel/ti lesztek
 • li estas ő van (férfi)
 • li estis ő volt (férfi)
 • li estos ő lesz (ffi)
 • ŝi estas ő van (nő)
 • ŝi estis ő volt (nő)
 • ŝi estos ő lesz (nő)
 • ĝi estas az van
 • ĝi estis az volt
 • ĝi estos az lesz
 • ni estas mi vagyunk
 • ni estis mi voltunk
 • ni estos mi leszünk
 • ili estas ők vannak
 • ili estis ők voltak
 • ili estos ők lesznek

Határozószavak

-e-végződéssel képezünk határozókat. (A határozószavak az igéket leíró szók.)

 • silente csendesen
 • rapide gyorsan

Akarsz többet tanulni?

Tanulni kezdeni

Vissza a tetejére