Tartalom

Szó I, AS, IS, OS, US vagy U végződéssel -- ige. Az ige cselekvést vagy állapotot fejez ki.

 • Ragozott ige (finitivum) egy ige AS, IS, OS, US és U végződéssel. Az ilyen ige a mondat állítmányaként állhat.
 • Főnévi igenév ige I-végződéssel. Egy ilyen igealak nem állítmány a mondatban, hanem különböző más szerepeket tölt be a mondatban.

Ragozott igék

A ragozott igéknek háromféle igemódja van: kijelentő mód, óhajtó(felszólító mód) és feltételes mód.

Kijelentő mód

Kijelentő mód igemód, amely valós vagy hatásos cselekvésekre vagy állapotokra utal. A kijelentő módban 3 igeidőt különböztetünk meg: jelen idő, múlt idő és jövő idő.

AS-végződés

Jelenidejű ige, ige -AS végződéssel, azt jelöli, hogy a cselekvés vagy állapot valós idejű, és hogy elkezdődött, de nem fejeződött be. Ez azt jelenti, hogy a cselekvés vagy állapot éppen most történik, vagy rendszeresen történik, vagy örökké érvényes.

 • laboras = a "labori" elkezdődött, de még be nem fejeződött cselekvés
 • estas = az "esti" elkezdődött, de még be nem fejeződött állapot
 • Mi sidas sur seĝo. - Ülök a széken.

  Az ülés valós és mai.

 • Mi estas advokato. - Ügyvéd vagyok.

  A szakma hatékony és mai.

 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - 4 + 18 = 22

  Mindig érvényes.

 • Nun mi legas. - Most olvasok.

  Az olvasás valóban most történik.

 • Hodiaŭ mi studas Esperanton. - Ma eszperantóul tanulok.

  Lehet, hogy nem tanulok éppen most a beszéd pillanatában, de elkezdtem a mai tanulást és még nem fejeztem be.

 • En la vintro oni hejtas la fornojn. - Télen fűtik a kályhákat.

  Ez minden télen így történik, tavaly és jövőre is.

 • Mi loĝas ĉi tie tri jarojn. - Három éve itt lakom.

  A lakhatásom már három éve tartott, és még tovább is tart.

Egyes esetekben AS-időt használunk az elbeszélés idejére, arra az időre, amely az elbeszélés pillanatában tart. Ez a különleges stílus élénkítheti az elbeszélést.

 • Ne suspektante ion li iradis tra la arbaro. Subite eksonas pafo. - Gyanútlanul mendegélt az erdőben. Hirtelen egy lövés hallatszik.

  Először az elbeszélő múlt időt használ, de később jelenre vált, hogy a hallgató vagy az olvasó érezze, hogy ő is jelen lehetne, és hallhatja a lövést.

IS-végződés

Múlt idejű, IS végű ige, amely azt jelöli, hogy a cselekvés vagy állapot valós, de valamikor a beszéd pillanata előtt már megtörtént. Rendszerint a cselekvés vagy állapot már befejeződött

 • laboris = A 'labori' cselekvés most előtt történt.
 • estis = Az 'esti' állapot korábban történt, mint most.
 • Mi sidis tiam sur seĝo. - Akkor széken óltem.

  Az ülés valóban a múltban történt.

 • Mi estis knabo. - Az a fiú voltam.

  A fiúság valós volt az adott múlt időben.

 • Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj li ĝentile salutis min. - Tegnap találkoztam a fiaddal és ő udvariasan köszöntött engem.
 • Mi loĝis ĉi tie tri jarojn. - Három évig laktam itt.

  A szállásom három évig tartott, de már nem tart.

Ha a múlt idő árnyalatait szeretnénk megmutatni, lehet használni különböző kiegészítő szót, de lehet használni összetett igealakokat. Majdnem mindig azonban elég az egyszerű múlt idő is.

Néha látunk olyan IS-alakokat, amelyek olyan dolgot jelölnek, amely a jövőben fog beteljesedni. Ez hibás. Használjuk az OS-alakokat, vagy ha pontosabbak akarunk lenni, estos ...inta. Tehát ne mondjuk: Mi venos al vi, kiam mi finis mian taskon Inkább mondd: Mi venos al vi, (post) kiam mi finos mian taskon. Vagy: Mi venos al vi, kiam mi estos fininta mian taskon.

Jövő idő: -OS végződés

Jövő idejű ige, -OS végű ige, azt mutatja, hogy a cselekvés vagy állapot még nem kezdődött el a beszéd pillanatában. Természetesen a jövő mindig bizonytalan, de a jövő megmutatja, hogy a beszélő úgy gondolja, hogy a dolog valóban meg fog történni:

 • laboros = A 'labori' cselekvés még nem kezdődött el, de elkezdődik majd.
 • estos = A 'esti' állapot még nem kezdődött el, de majd elkezdődik.
 • Mi sidos poste sur seĝo. - Széken fogok majd ülni.

  Az ülés tényleg később fog megtörténni.

 • Mi estos riĉulo. - Gazdag leszek.

  A gazdag állapot a jövő ténye.

 • Mi rakontos al vi historion. - Elmesélek neked egy történetet.

  A mesélés még nem kezdődött el.

 • Morgaŭ estos dimanĉo. - Holnap vasárnap lesz.
 • Mi loĝos ĉi tie tri jarojn. - Itt fogok lakni három éven át.

  A lakásom még nem kezdődött meg, de amikor az elkezdődik igazából három évig fog tartani.

Felszólító mód (imperatívusz): U-végződés

A felszólító módú ige azt jelöli, hogy a cselekvés vagy történés nem valós, hanem kívánatos, parancsolt vagy valamire irányuló.A felszólító mód nem jelöli a cselekvés idejét, viszont a cselekvés rendszerint a jövőben fog megtörténni.

 • laboru = a "labori" kívánt, kért, elrendelt, elérni kívánt cselekvés
 • estu = a "esti" kívánt, kért, parancsolt vagy elérni kívánt állapot
 • Sidu sur seĝo! - Ülj a széken!

  Parancs vagy kérés.

 • Estu viro! - Légy férfi!

  Parancs vagy kérés.

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludoviko, adj nekem kenyeret.
 • Ni legu la unuan ĉapitron. - Olvassuk el az első fejezetet.

  Kívánság kifejezése.

 • Ĉu ni iru al la dancejo? - Menjünk diszkóba?

  Kérdés akaratról. A mondat valódi értelme leggyakrabban udvarias javaslat. Vö. a későbbi udvarias kérésekkel.

A felszólító módban nagyon gyakran elhagyjuk az alanyt, ha az a vi névmás: Venu tuj! = Vi venu tuj! De az ilyen elhagyás csak főmondatban lehetséges, nem mellékmondatban.

Felszólító mód a ke-mondatban

A felszólító mód ke-mondatban akkor használatos, ha a főmondat akaratot, célt, véleményt stb. jelöl valamilyen módon.

 • Mi volas, ke vi laboru. - Azt akarom, hogy dolgozz.

  A munka(folyamat) szándékos.

 • Li petas, ke mi estu atenta. - Kéri, hogy figyeljek.
 • Estas necese, ke ni nun unu fojon por ĉiam faru finon al tiu ĉi stato. - Szükséges, hogy most egyszer s mindenkorra véget vessünk ennek az állapotnak.

Udvarias kérés

Ahhoz, hogy udvariasabban fejezzük ki akaratunkat, használjuk bonvolu + főnévi igenév szerkezetet. Más udvarias kifejezést is hozzátehetünk: mi petas, vagy másik kifejezést.

 • Bonvolu sidi ĉi tie! = Sidu ĉi tie, mi petas! - Legyen szíves leülni ide! = Üljön le ide, kérem!
 • Bonvolu fermi tiun ĉi fenestron! = Fermu la fenestron, mi petas! - Legyen szíves, zárja be ezt az ablakot! (Légy szíves, zárd be ezt az ablakot!) = Zárja be ezt az ablakot, kérem! (Kérlek, zárd be ezt az ablakot!)

Semmiképpen sem használd kettős -U alakot. Ne mondd: Bonvolu sidu....

Megjegyzés: Néhányan ehelyett bonvole ...U használják, pl.: Bonvole sidu ĉi tie! Ez elég logikus lehetőség, de mégsem szokásos és nem is hagyományos.

Feltételes mód: US

Feltételes módú igét nem valós, elképzelt cselekvés vagy állapot kifejezésére használjuk. US nem jelöli a cselekvés idejét.

 • laborus = a "labori" cselekvés elképzelt.
 • estus = az "esti" állapot elképzelt
 • Se mi estus riĉa, mi ne laborus. - Ha gazdag lennék, nem dolgoznék.

  Nem valós dolgokról, elképzelt állapotról vagy cselekvésről van szó.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. - Ha egészséges lennék, boldog lennék.
 • Se mi nur loĝus en palaco! - Bárcsak palotában lakhatnék!

  A lakhatás kívánatos, de tudom, hogy nem lehetséges, hogy az csak elképzelés.

 • Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron. - Nem csinálnám meg a hibát, ha ő előbb elmondaná nekem az igazat.

  Mind farus, mind dirus itt elképzelt múltbeli cselekvésről szól. Ha akarjuk, a múltat jelölhetjük estus dirinta kifejezéssel is.

A feltételes módot kérések vagy kívánságok enyhébb kifejezésére is használjuk.

 • Mi dezirus aĉeti kelkajn aferojn. - Szeretnék néhány dolgot venni.

  Valós kívánság, de udvariasan kifejezett.

 • Ĉu mi povus havi la skribilon? - Megkaphatom az íróeszközt?

  Nagyon udvarias, szelíd kérés.

 • Ĉu vi bonvolus paroli iom pli silente? - Lennél szíves egy kicsit halkabban beszélni?

  Nagyon udvarias, szelíd kérés.

A feltételes módot gyakran használjuk a se szóval, amely feltételt mutat, de se nem automatikusan kíván meg feltételes módot. Minden az értelemtől függ, Ha képzeletről van szó, használjuk US, de ha a cselekvés vagy állapot valós, használjunk kijelentő módot.

 • Se li estus ĉi tie, li certe mirus pri la malordo. - Ha itt lenne, biztosan csodálkozna a rendetlenség miatt.

  Tudjuk, hogy nincs itt, de ha itt lenne, ő is csodálkozna.

 • Se li estas ĉi tie, li certe miras pri la malordo. - Ha ő itt van, biztosan csodálkozik a rendetlenség miatt.

  Nem tudjuk, itt van-e vagy nincs, de így is lehet. Ha valóban így van, ő is valóban csodálkozik.

Néhány nyelvben a feltételes módot arra is használjuk, amit valamikor elterveztünk. Ezt az eszperantó összetett igealakokkal fejezi ki: estis ...onta vagy estis ...ota

Főnévi igenév

I végű igék csak cselekvést vagy állapotot jelölnek. Nem jelölik, hogy valós dologról, akaratról vagy képzeletről van szó. Időt sem jelölnek. A főnévi igenév az ige hagyományosan vett alapalakja. Ezért az igék főnévi igenévi alakban jelennek meg a szótárakban..

A főnévi igenév gyakran hasonló a cselekvő főnévhez: labori = munkavégzés; esti = létezés

A főnévi igenév olyan szerepekben fordul elő a mondatban, amelyek rendszerint a főnévi mondatrészeknek vannak: alany, tárgy. pri-vonzat, stb.: Morti pro la patrujo estas agrable. Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. Kiu kuraĝas rajdi sur leono?

Egyes esetekben a főnévi igenévnek még elöljáró szava is lehet maga előtt: Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon. De a főnévi igenév soha sem kaphat -N vagy -J végződést.

A főnévi igenévnek lehet tárgya, határozója stb., ugyanúgy, mint állítmánykiegészítő ige. Ezért a főnévi igenév mégis inkább ige.

 • manĝi rapide - gyorsan enni

  A főnévi igenévnek van módhatározói vonzata.

 • poste manĝi - később enni

  A főnévi igenévnek van időhatározói vonzata.

 • manĝi pomon - almát enni

  A főnévi igenévnek van tárgya.

A főnévi igenévnek nem lehet saját (nyelvtani) alanya. nem lehet mondani: mi manĝi, la knabino esti vagy stb. Leggyakrabban azonban rejtett alany van: értelmi alany.

Sok (de nem minden) főnévi igenév rövidített ke-mondat:

 • Mi ĝojas vin vidi! = Mi ĝojas, ke mi vin vidas! - Örülök, hogy láthatlak!
 • Mi vidis la knabon kuri. = Mi vidis, ke la knabo kuras. - Láttam a fiút futni = Láttam, hogy a fiú fut.

A főnévi igenév mint alany

A főnévi igenév lehet a mondat alanya, amikor azt akarjuk mondani, milyen a főnévi igenév cselekvése. Leggyakrabban az állítmány az esti egy alakja:

 • Resti kun leono estas danĝere. - Az oroszlánnal maradni veszélyes.

  Az, ami veszélyes, a resti kun leono cselekvés. Danĝere a resti állítmányi kiegészítője. Annak E végződése van, mivel az ige jelzője.

 • Kritiki estas facile, fari [estas] malfacile. - Kritizálni könnyű, megtenni nehéz.

  Az, ami könnyű kritiki. Az, ami nehéz, fari.

Főnévi igenév állítmányi igével együtt

A főnévi igenevet gyakran használjuk (modális) segédigével, amelytől az függ:

 • Mi povas kuri. - Tudok futni.
 • Li volis veni. - Jönni akart.
 • Ili devis cedi. - Engedelmeskedniük kellett.
 • En varmega tago mi amas promeni en arbaro....amas promenon... - Forró napon szeretek sétálni az erdőben. ≈ ... szeretem a sétát...
 • Ŝi komencis senti doloron kaj rigidiĝon.Ŝi komencis sentadon de doloro... - Fájdalmat és merevedést kezdett érezni. ≈ Elkezdődütt a fájdalomérzete...
 • Li ŝajnis subite kompreni. = Li ŝajnis subite komprenanta... - Úgy tűnt, hogy mindjárt megérti. = Úgy látszott, hogy mindjárt megértik.

  A főnévi igenév a li alany állítmányi kiegészítője.

 • Nun ili ĉiuj iris dormi. = ...iris por dormi. - Most mindnyájan aludni mentek. = ... aludni.

  Amikor egy főnévi igenév por-kiegészítőként szerepel. rendszerint elhagjuk por.

 • Ŝi tuj kuris bati ŝin. = ...kuris por bati ŝin. - Rögtön elfutott megverni őt. = ... elfutott, hogy megverje őt.
 • Kaj vi ne hontas fanfaroni per ĉi tio?...hontas pri fanfaronado... - És nem szégyenled magad, hogy ezzel dicsekedsz? ≈ ... szégyenled magad a dicsekvés miatt...

  Amikor a főnévi igenév pri-vonzatként szerepel, mindig elhagyjuk pri.

 • Feliĉe mi sukcesis ekbruligi la fajron....sukcesis pri ekbruligado de la fajro. - Szerencsére sikerült meggyújtani a tüzet. ≈ ...sikerült a tűz meggyújtása.

Az előző példákban a főnévi igenév értelmi alanya ugyanaz, mint az igei állítmány alanya. De egyes esetekben a főnévi igenévnek más alanya is lehet az állítmányhoz viszonyítva.

Egyes igék olyan cselekvést jelölnek, amelynek célja más emberek (dolgok) cselekvésének befolyásolása. Ilyen igék pl. (mal)permesi, ordoni, doni, destini, peti, instrui, instrukcii, devigi, lasi, inviti, voki, sendi, (mal)konsili, komandi, konvinki, persvadi, memorigi és (mal)rekomendi. A befolyásolt személy (vagy dolog) az ilyen igék mellett al-vonzatként vagy N-vonzatként jelennek meg. Amikor főnévi igenév az ilyen ige mellett, a főnévi igenév értelmi alanya a befolyásolt személy vagy dolog:

 • Mi malpermesis al li fari tion. - Megtiltottam neki, hogy ezt tegye.

  A fari alanya li.

 • Ili ordonis al mi veni antaŭ la vesperiĝo. - Megparancsolta nekem, hogy sötétedés előtt jöjjek.

  A veni alanya mi.

 • La reĝo Aĥaŝveroŝ ordonis venigi al li la reĝinon Vaŝti. - Ahasvéros király megparancsolta, hogy hívassák hozzá Vasti királynét.

  venigi alanya azok, akiknek a király parancsolt. Ők benne vannak a mondatban, de al-kiegészítőként is megjelenhez: ...ordonis al iuj venigi...

 • Mi petas vin trinki. = Mi petas vin, ke vi trinku. - Kérlek, igyál.

promesi nem tartozik ehhez a csoporthoz: Mi promesis al li veni al la festo. = Mi promesis al li, ke mi venos al la festo. A veni értelmi alanya az állítmány alanya.

Amikor az állítmány vidi,aŭdi, senti, imagi stb. alakja, főnévi igenevet is használhatunk, amely az állítmány tárgyának kiegészítője. Akkor ez a tárgy a főnévi igenév értelmi alanya:

 • Mi vidis la knabon kuri. - Láttam, hogy a fiú fut. (Láttam futni a fiút.)

  Kuri la knabon állítmánya, vidis tárgya. Kuri alanya la knabo. = Mi vidis la knabon kuranta. Mi vidis, ke la knabo kuras. (Láttam, hogy a fiú fut.)

 • Mi hodiaŭ matene vidis danci miajn knabinojn. - Ma reggel láttam táncolni a lányaimat.

  A lányok táncoltak.

Főnévi igenév, mint értelmező jelző

A főnévi igenév lehet főnév vagy melléknév hátravetett jelzője (leggyakrabban cselekvő):

 • Forte min doloras la nepovado helpi vin sur via malfacila vojo. = Forte min doloras, ke mi ne povas helpi vin... - Erősen fáj nekem, hogy nem tudok segíteni neked.
 • Mi ricevas grandan deziron edziĝi. = Mi ekdeziregas edziĝi. - Az a nagy kívánságom, hogy megházasodjak.
 • Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita. - Nem fogadták el azt a javaslatot, hogy új elnököt válasszunk.
 • Vi havis nenian rajton paroli al mi en tia maniero. - Nem volt semmilyen jogod sem, hogy így beszélj velem.
 • Ŝi ricevis la taskon trovi trinkaĵon. = ...la taskon, ke ŝi trovu trinkaĵon. - Azt a feladatot kapta, hogy találjon egy italt.
 • Mi estas kapabla instrui nur la francan lingvon. ...kapablas instrui... - Csak a francia nyelvet vagyok képes tanítani.
 • Mi estas preta iri por vi piede al la fino de la mondo. - Kész vagyok gyalog is elmenni érted a világ végéig.

Főnévi igenév elöljárószókkal

Rendszerint nem jelöljük a főnévi igenév mondatbeli szerepét, hanem ezt az összefüggésnek engedjük át. De néha mégis szükséges lehet a főnévi igenév mondatbeli szerepének a jelölése elöljárószó által. Az összes elöljárószó közül rendszerint csak por, anstataŭ és krom használható főnévi igenév előtt. Sen azonban mind gyakoribb lesz főnévi igenév előtt.

 • Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon. - Mindannyian azért jöttünk össze, hogy megbeszéljünk egy nagyon fontos dolgot.

  Por + főnévi igenév, különösen akkor, ha a főnévi igenévnek ugyanaz az alanya, mint az állítmánynak. Ha a két lany különböző, a főnévi igenevet elöljáró szó nélkül használjuk: Ŝi invitis min trinki kafon. = ...por ke mi trinku kafon. Mozgást jelentő igék után, pl. iri és kuri, a főnévi igenevet por nélkül használjuk inkább, akkor is, ha a két lany azonos: Mi iros ripozi. = Mi iros por ripozi.

 • Ĉi tie ne ekzistas akvo por trinki.Ĉi tie ne ekzistas trinkebla/trinkota akvo. - Itt nincs inni való víz. ≈ Itt nincs iható víz.

  Ha a főnévi igenév a főnév kiegészítője, por az értelmi alanytól függetlenül használjuk.

 • En la domo estas jam nenio por manĝi. - A házban már semmi ennivaló sincsen.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Más kacsák inkább a csatornákban úszkáltak, ahelyett, hogy meglátogatták volna őt.
 • Vi nenion povas fari krom kunbati viajn dentojn. - Semmit sem tudsz tenni azon kívül, hogy összeverd a fogaidat.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Nincs más jó az ember számára az evésen és iváson kívül.
 • Tion mi ne povus fari sen detrui mian reputacion. = ...sen detruo de mia reputacio / ... ne detruante mian reputacion. - Ezt nem tudnám megtenni, hírnevem lerombolása nélkül.
 • Sen manĝi kaj trinki oni ne povas vivi. = Sen manĝado kaj trinkado... - Evés és ivás nélkül nem lehet élni.

Antaŭ és a főnévi igenév között kitesszük az összehasonlító ol szót:

 • Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero. = ...antaŭ ol oni venas al la rivero. - Hosszú távot kell megtennünk, mielőtt elérnénk a folyóhoz.
 • Antaŭ ol foriri li ŝlosis la pordon. = Antaŭ ol li foriris... - Mielőtt elment, bezárta az ajtót.

Más elöljárók használata a főnévi igenév előtt nem logikátlan, de félreértésekhez vezethet a szokatlanság miatt.

Főnévi igenév mint állítmány

Egyes esetekben olyan mondatokat és mellékmondatokat látunk, amelyekben az egyedüli ige főnévi igenév. A főnévi igenév ekkor értelemszerűen azonos az óhajtó móddal vagy povi igés kifejezéssel: {

 • Grandega hundo metis sur min sian antaŭan piedegon, kaj mi de teruro ne sciis, kion fari. = ...kion mi faru. - Egy hatalmas kutya tette rám elülső mancsát, és az ijedtségtől nem tudtam, mit tegyek. = ... kion mi faru.
 • Mi efektive jam ne scias, kiel ĝin klarigi. = ...kiel mi ĝin klarigu. - Valójában már nem is tudom, hogyan magyarázzam meg. = ... kiel mi ĝin klarigu.
 • Ili ne havas, kion manĝi, ili ne havas, per kio hejti la fornon. = Ili ne havas (ion), kion ili/oni povus manĝi, ili ne havas (ion), per kio ili povus hejti la fornon. - Nincs, mit enniük, nincs, mivel fűteniük a kályhát. = Nincs valamijük, amit megehetnének, nincs valamijük, amivel fűthetnék a kályhát.
 • Mi havis tiam apud mia domo foson, kiu, se preni la plej malmulte, havis almenaŭ ok futojn da larĝeco. = ...se oni prenu la plej malmulte... - Volt akkor a házam mellett egy ásó, amely, ha a legkevesebbet vesszük, legalább 8 láb széles volt. = ... ha a legkevesebbet vegyük...
 • Ĉu esti aŭ ne esti, — tiel staras nun la demando. = Ĉu mi estu aŭ ne estu... - Lenni vagy nem lenni, -- ez itt a kérdés. = Legyek, vagy ne legyek...
 • Kion fari? = Kion oni/mi/vi faru? - Mit tehetnénk? = Mit tegyünk?

Néha parancsoló mód helyett használt főnévi igeneveket látunk. Ekkor a parancs semleges színezetet kap, nem is udvarias vagy udvariatlan, hanem egyszerűen csak megállapítást. A főnévi igenév értelmi alanya az egészen általános oni. E használat ritka: Nur prunti, sed ne restigi al si! = Oni povas nur prunti...Az -U formával történő parancs helyett a beszélő egyszerűen csak egy vitathatatlan ténynek egy megállapításaként fejezi ki az akaratát. Por landoj ne menciitaj en la listo sin turni al LF-KOOP, Svislando. Egyszerű megállapítás, hogyan cselekedjünk akkor, ha rendelni akarunk az LF-KOOP -tól.

Főnévi igenevek és cselekvő főnevek

A főnévi igenevek és cselekvő főnevek hasonlóak, de mégis van különbség köztük. A főnévi igenév jelentésében mindig van értelmi alany, amely gyakran azonos az állítmány alanyával. A cselekvő főnév azonban független az alanytól. A cselekvő főnév anélkül nevezi meg a cselekvést, hogy figyelembe venné az esetleges cselekvőt. A mondat jelentése tehát változhat, ha a főnévi igenevet cselekvő főnévvé alakítjuk:

 • Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. = Ili amas, kiam ili mem turmentas bestojn. - Rossz gyerekek szeretik kínozni az állatokat.
 • Malbonaj infanoj amas turmentadon de bestoj. = Ili amas turmentadon de bestoj, ĉu ili mem turmentas, ĉu iu alia turmentas. - Rossz gyerekek szeretik az állatok kínzását.
 • Mi promesis amuziĝi. = Mi promesis, ke ĝuste mi amuziĝos. - Megígértem, hogy szórakozni fogok.
 • Mi promesis amuziĝon. = Mi promesis, ke okazos amuziĝo. - Szórakozást ígértem.

  Nem fontos, ki szórakozik majd.

Vissza a tetejére