Späť na obsah

Ne

Na negovanie vety sa používa častica ne. Ne neguje to, čo stojí pred ním. Zvyčajjne ne stojí pred prísudkom a ak negujeme prísudok, negujeme celú vetu:

 • Mi ne dormas. - Nespím.

  Nie je to tak, že spím. Môj spánok je úplne negovaný.

 • Al leono ne donu la manon. - Levovi nepodávaj ruku.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Otec nečíta knihu, ale píše list.

  Negácia sa týka slovesa legas. Sloveso skribas a jeho celá veta zostáva v platnosti.

Negácia vo vedľajšej vete platí len v rámci vedľajšej vety: Povedal som, že neprídem. Negácia sa týka len prísudku vo vedľajšej vete venos. Celá veta zostáva kladná: Veď som to povedal.

Niekedy sa stáva, že negovaný prísudok je intuitívne pochopený: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Negácia sa týka intuitívne pochopeného slovesa plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne je aj odpovedacia častica.

Tabuľkové slová na NENI

Na negovanie môžeme použiť aj súvzťažné slová na NENI. Slovo na NENI stačí na negovanie prísudku, a teda celej vety. Pozícia slova na NENI zvyčajne nie je dôležitá, aj tak neguje celú vetu:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Minulý čas sa už nikdy nevráti; budúci čas ešte nikto nepozná.

  Minulosť sa nevráti. Budúcnosť nepoznáme.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Nijako nerozumiem, čo hovoríš.

  Nemôžem pochopiť.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Noc bola tak tmavá, že sme nemohli nič vidieť ani pred nosom.

  Nemohli sme vidieť. Negovanie sa týka len ke-vety. Sloveso v hlavnej vete estis zostáva kladné.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Žiaden lúč mi nesvieti, žiaden teplý vzduch na mňa nefúka, žiaden kamarát ma nenavštevuje.

  Nesvieti lúč. Nefúka vzduch. Nenavštevuje priateľ.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Pamätajte si, že esperanto nie je ničie vlastníctvo.

  Esperanto nie je vlastníctvo niekoho.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Takéto pravidlá pre náš zväz by som nijako nemohol schváliť.

  Nemôžem to schváliť z akéhokoľvek dôvodu. Nenial neguje celú vetu.

Dvojitá negácia

Ak použijeme slovo na NENI a pridáme aj časticu ne, veta bude kladná. Táto dvojitá negácia sa dá použiť len na vyjadrenie veľmi osobitých významov:

 • Mi ne amas neniun. - Nemilujem nikoho.

  Nie je to tak, že nemilujem nikoho. Veď niekoho milujem.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - To nie je vlastníctvo nikoho.

  Nie je to tak, že to nepatrí nikomu. Veď to niekomu patrí.

Veta sa môže stať kladnou aj vtedy, ak jedno slovo na NENI jasne neguje sloveso a vo vete sa vyskytuje aj iné slovo na NENI:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Vždy som niečo získal. = Nikdy sa nestalo to, že som nič nezískal.

  Zakaždým som získal aspoň niečo.

Avšak viaceré slová na NENI v tej istej vete nemusia vytvárať kladný význam. Často len posilňujú jeden druhého a negácia zostáva:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Škodu by sme priniesli našej veci veľkú, a úžitok by sme nikomu nepriniesli žiaden.

  Nepriniesli by sme osoh.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Nikdy, nikdy, nikdy sa on nevráti.

  Nevráti sa. Nie je dôležité, či je jedno, dva, tri alebo viac slov neniam.

Čiastočná negácia

Niekedy sa častica ne vo vete vyskytuje tak, že neguje len jej časť. Prísudok zostáva v platnosti. Ne neguje to, pred čím stojí, ale môže to byť hneď nasledujúce slovo, nasledujúci vetný člen alebo aj viac. Len kontext môže presne ukázať, čo je negované:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Urobili sme zmluvu nie písomne, ale ústne.

  Urobili sme teda zmluvu, ale nie písomne.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Nie každá rastlina je jedlá.

  Niektoré rastliny sú jedlé. Porovnajte s: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - On je nedôverihodný človek.

  Veď je človekom.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - V duši všetky súkromné osoby a všetky vlády nemôžu schváliť náš nápad.

  To prvé sa netýka prísudku povas a neguje celú vetu. To druhé ne sa týka len schváliť (náš nápad). Celkový význam je: Nemôžu odmietnuť náš nápad. = Musia schváliť náš nápad.

Slová s NENI obyčajne negujú celú vetu bez ohľadu na slovosled, ale niekedy aj slovo s NENI môže platiť len pre časť vety. Vtedy to musí ukázať kontext a slovosled:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Rozhodol som sa už viac nič nehovoriť na túto tému.

  Rozhodnutie je skutočné. Negácia sa týka len neurčitku hovoriť a všetkých vetných členov, ktoré sa ho priamo týkajú.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Väčšiu hodnotu má žiaden skutok než zlý skutok. = Skutok, ktorý sa nestal, má väčšiu hodnotu aspoň v porovnaní so zlým skutkom.

  Prísudok valoras zostáva kladný.

Keď ne alebo slovo na NENI je súčasťou zloženého slova, negácia platí len v rámci toho slova:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Pane, ste nezdvorilý.

  Veta hovorí, že pán má určitú vlastnosť, a síce chýbajúcu zdvorilosť. Je to len jemný rozdiel od vety: Nie ste zdvorilý.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Kňaz, ktorý nedávno zomrel (alebo pred nedávnym časom), býval dlho v našom meste.

  Negácia sa týka len dĺžky času.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Žiaľ oni nie sú esperantisti.

  Oni sú takí ľudia, ktorí nevedia esperanto.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Ničnerobenie je veľmi sladké zamestnanie.

  Ten čas, keď nič nerobíme, je veľmi sladký.

Nek

Nek znamená "a tiež nie". Používame ho, ak sme už použili ne a chceme negovať aj toto. Je to akoby variant kaj a riadi sa rovnakými pravidlami ako kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Nevidel ma, ani nepočul. = ... a ani nepočul.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Nestretol som sa s ním, ani s jeho bratom. = ... a ani s jeho bratom.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Žiadna námaha alebo úsilie nedá mlieko vola.

Nepoužívajte nek na spojenie dvoch vecí po sen. Používajte kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Nie: ...sen konsolo nek helpo.

Nek sa nerovná ne + dôraz. Na dôrazné negovanie používajte spolu s ne. Nehovorte: Mi havas nek unu amikon. Hovorte: Mi havas eĉ ne unu amikon. Alebo: Mi ne havas unu amikon.

Môžeme použiť aj kombinované, viacnásobné nek.

Nahor