Al contingut

En esperanto la regla que regeix pel que fa a l'ordre de paraules es la comprensió. S'han de col·locar les paraules en ordre de manera que el sentit quedi clar. Les diferents terminacions, en especial -N, possibiliten una gran llibertat, però la llibertat no és absoluta.

Moltes partícules adverbials generalment se situen davant d'allò a que fan relació, per una questió de claredat, per exemple: ankaŭ, , tre, nur. També ne es posa davant d'allò que nega.

Una preposició es situa sempre davant d'allò a qui dóna la funció específica.

Una conjunció es posa davant d'allò amb el que crea un lligam.

Ajn es posa a continuació del mot correlatiu que es vol matisar.

Ordre de les parts de la frase

L'ordre bàsic de les part de la frase segueix el següent model:

subjecte - predicat - objecte - altres parts de la frase

 • Ili — sidas — sur la sofo.
  Subjecte - predicat - adjecte de lloc
 • La hundo — ĉasas — katon.
  Subjecte - predicat - objecte.
 • Karlo — manĝas — rizon — per manĝbastonetoj.
  Subjecte - predicat - objecte - adjecte instrumental
 • La virino — estas — arkitekto.
  Subjecte - predicat - predicatiu de subjecte.
 • Ĉiuj — opinias — lin — stranga.
  Subjecte - predicat - objecte - predicatiu d'objecte.

Si es fa servir un altre ordre, no es canvía el significat bàsic sinò que s'aconsegueixen diferents èmfasis. Dins del predicatiu tanmateix, no sempre es pot canviar l'ordre lliurement ja que el predicatiu molt sovint no té indicadors de funció. Hi ha una diferència entre un lleó és un animal (veritat) i un animal és un lleó (fals, ja que hi ha altres animals). En una frase com l'alumne va esdevenir professor, l'ordre és molt important perque el professor va esdevenir alumne té un altre significat diferent. En la majoria de frases reals amb predicatiu però, el context evita la possibilitat de malentesos, fins i tot quan no es fa servir l'ordre habitual, però la frase El professor l'alumne esdevé és complicada d'entendre i, per tant, convé evitar-la.

Col·locació al davant

Una part de la frase, que habitualment no apareix al començament, es pot emfasitzar justament així, posant-la a l'inici de l'oració:

 • Terure gajaj ŝajnis al ili iliaj propraj ŝercoj. - Alegres a més no poder, els van semblar els seus propis acudits.

  L'ordre normal sería: Iliaj propraj ŝercoj ŝajnis al ili terure gajaj.

 • La sonorilon mi volas kaj devas trovi! - La campana la vull i l'he de trobar!

  Normalment: Mi volas kaj devas trovi la sonorilon.

Un sintagma el nucli del qual és un mot-KI es troba normalment a l'inici de la seva oració principal o subordinada. Aquesta posició no és especialment emfàtica per als mots-KI. Davant d'un mot-KI hi pot haver una preposició que n'indiqui la funció sintàctica:

 • Kion vi volas? - ¿Què vols?
 • Mi volas tion, kion vi volas. - Vull allò que vull.
 • De kio tio ĉi venas, mia filino? - ¿De què prové això, filla meva?
 • Mi ankaŭ ne scias, per kio oni povas klarigi tiun fakton. - Tampoc no sé, amb què es pot explicar aquest fet.
 • Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas serĉi butiketon kun manĝeblaĵoj. - Ella no sabia a quina banda calia cercar una botiga de comestibles.

En principi, altres paraules que col·laborin amb el mot-KI també poden estar-hi al davant, però en general s'evita posar una paraula davant d'un mot-KI que no sigui una preposició:

 • Tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj kun Elizo forflugis de la insuleto. - Poc després que el sol aparegués els cignes van fugir volant amb Elizo de la petita illa.
 • Sume kiom mi ŝuldas? - ¿Què dec en total?

  La paraula sume podria aparèixer en qualsevol posició dins de l'oració.

 • Kune kun kiu vi venis? - ¿Juntament amb qui has vingut?

  Normalment hom eliminaria el kune.

Les conjuncions kaj, i sed poden aparèixer sense cap problema davant d'un mot-KI perquè aquesta mena de partícules no pertanyen ben bé a l'oració següent, sinó que només la vinculen a l'oració anterior: Dum la trarigardado mi trovis diversajn esprimojn, kiuj siatempe ŝajnis al mi bonaj, sed kiuj nun al mi ne plaĉas kaj kiujn mi volonte ŝanĝus.

A vegades es pot col·locar una part de la frase, que en realitat pertany a l'oració subordinada, al començament de tota la frase. Això crea un èmfasi molt potent a causa de l'ordre inhabitual de les paraules.

 • Tiun laboron mi diris, ke mi faros. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Aquesta feina vaig dir que jo faria. = Vaig dir que jo faria aquesta feina.

  La part de frase tiun laboron és l'objecte de faros, i pertany plenament a l'oració introduïda per ke. Tanmateix, per tal de destacar-ho, es troba al començament de la frase completa.

 • En salono Zamenhof mi pensas, ke okazas nun la solena inaŭguro. = Mi pensas, ke okazas nun en salono Zamenhof la solena inaŭguro. - Al saló Zamenhof em penso que ara hi ha la inauguració solemne. = Em penso que ara hi ha al saló Zamenhof la inauguració solemne.

  El complement circumstancial de lloc no mostra pas el lloc del pensament, perquè en realitat pertany a l'oració subordinada.

Sovint pot generar confusió saber a quina part de la frase pertany realment les paraules col·locades a l'inici. Pot semblar que pertanyin al verb de l'oració principal ja que, en efecte, s'hi troben més a prop. SI la part de frase que es vol emfatitzar té la funció de subjecte en l'oració subordinada, no és possible en absolut desplaçar-ne la posició, per tal com el subjecte ha d'estar al costat del seu predicat. Per tant, de cap manera no és possible dir: Tiu laboro mi pensas, ke estas malfacila. S'ha de dir: Mi pensas, ke tiu laboro estas malfacila.

A vegades, si el sentit ho permet, es pot emfatitzar una part de frase d'una oració subordinada, a través d'un complement anteposat introduït per pri. Aquesta part de frase que es vol emfatitzar es deixa al seu lloc en l'oració subordinada, sota la forma de pronom o de mot correlatiu, i es posa al començament de la frase sencera sota la forma de complement introduït per pri. El que s'emfatitza apareix doncs dues vegades, l'una com a complement introduït per pri a l'oració principal, i l'altra com a pronom en la seva veritable funció a l'oració subordinada.

 • Pri tiu laboro mi diris, ke mi faros ĝin. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Sobre aquesta feina, vaig dir que la faria. = Vaig dir que faria aquesta feina.
 • Pri tiu laboro mi pensas, ke ĝi estas malfacila. - Sobre aquesta feina, penso que és difícil.
 • Pri talento mi neniam aŭdis, ke vi ian havas. = Mi neniam aŭdis, ke vi havas ian talenton. - Sobre el talent, mai he sentit a dir que en tinguis de cap mena. = Mai he sentit a dir que tinguis cap mena de talent.

A vegades, quan cal posar un mot-KI al començament de la frase però, segons el seu sentit, el mot-KI pertany a l'oració subordinada, el resultat pot tornar-se difícilment comprensible. Per sort, aquesta mena de problemes en la pràctica apareixen molt rarament.

 • Vi konsilas, ke ni respondu ion al ĉi tiu popolo.Kion vi konsilas, ke ni respondu al ĉi tiu popolo? - Aconsella que responguem alguna cosa a aquest poble. → Què aconsella que responguem a aquest poble?

  Kion és l'objecte del predicat respondu, encara que estigui més a prop de konsilas. Tanmateix la frase sona prou natural, ja que kion es podria referir també al verb de l'oració principal konsilas.

 • Petro diris, ke lia amiko nomiĝas Karlo.Kiel Petro diris, ke lia amiko nomiĝas? - Petro va dir que el seu amic es diu Karlo. → ¿Com va dir Petro que es diu el seu amic?

  Hi ha el risc, que hom pensi que kiel fa referència a diris, la qual cosa dóna un significat molt estrany. Una alternativa més comprensible és: Kiel laŭ Petro nomiĝas lia amiko?

 • Vi volas, ke mi vendu ion al vi.Kion vi volas, ke mi vendu al vi? - Vols que et vengui alguna cosa. → ¿Què vols que et vengui?

  Una forma més simple (però que no té exactament el mateix significat) és: ¿Què t'he de vendre?

Cal evitar totalment aquesta mena de frases si la subordinada és una pregunta, ja que aquesta construcció esdevé massa complicada: Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Kion ŝi demandis, ĉu mi ŝatas? Cal dir Kion ŝi demandis? encara que això sigui menys precís, o usar la solució amb pri que mostrarem a continuació.

Tenen el mateix problema els mots-KI de relació. Aquests mots-KI també es posen a l'inici de l'oració subordinada. Si el mot-KI de relació realment forma part d'una subordinada de la subordinada, pot aparèixer una confusió:

 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, kiun vi asertis, ke vi vidis, estas jam delonge mortinta. - Vas afirmar que havies vist una persona. → La persona que vas afirmar que havies vist, ja fa temps que va morir.

  Cal evitar una frase com aquesta, perquè kiun sembla un complement directe d' asertis, tot i que realment és complement directe de vidis. (Una solució possible seria La homo, kiun vi asertis esti vidinta...)

Sovint hom pot expressar-se mitjançant un complement precedent amb pri. Cal deixar la cosa-KI al seu lloc en forma de pronom i usar el complement amb pri com una conjunció interrogativa o subordinada:

 • Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Pri kio ŝi demandis, ĉu mi ŝatas ĝin? - Ella va preguntar si m'agradava la música. → ¿Sobre què va preguntar si m'agradava?
 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, pri kiu vi asertis, ke vi vidis lin, estas jam delonge mortinta. - Vas afirmar que havies vist una persona. → La persona sobre la qual vas afirmar que havies vist, ja fa temps que és morta.

Si la cosa-KI té la funció de subjecte, no es pot moure de la subordinada. El subjecte d'un verb ha de ser dins de la seva oració: Karlo diris, ke lia frato edziĝis.Kiu Karlo diris, ke edziĝis? Diris sembla tenir dos subjectes, mentre que edziĝis sembla que no tingui cap subjecte. Feu servir la solució amb pri: Pri kiu Karlo diris, ke li edziĝis?

Tornar a dalt